Videnbank

Etf's videnbank rummer rapporter, artikler og anmeldelser. Indsend nyt materiale nederst på siden.
Filtrer
1. januar 2004
Factors and competencies which help them to manage their situation.
1. november 2003
Hjemløse - Vi ser dem af og til på bænke og i parker med klirrende poser og tætpakkede indkøbsvogn; vi kigger hurtigt væk og tænker 'sådan nogle stakler' og måske endda 'dem må vi da hjælpe'.
1. november 2003
Sagsbehandlende ergoterapeuter befinder sig i en dobbeltrolle. De skal tilgodese lovens krav og kommunernes bevillingskriterier, og samtidig øge borgernes aktivitetsniveau og inddrage dem aktivt i den ergoterapeutiske intervention. Et nyt bachelorprojekt indikerer, at det er svært at udføre arbejdet på en fagligt tilfredsstillende måde.
1. oktober 2003
En undersøgelse, af fire ergoterapeutstuderende, viser, at ergoterapeuter gør stor brug af deres kollegaer, når de oplever en patient som 'vanskelig'.
1. oktober 2003
I denne opgave vælger vi at beskæftige os med ergoterapeutisk dokumentation, da dette er et aktuelt emne indenfor ergoterapi.
1. august 2003
I mit afsluttende masterprojekt i Humanistisk Sundhedsvidenskab og praksisudvikling fra Århus Universitet har jeg beskæftiget mig med ergoterapeutisk rådgivning og vejledning af forældre.
1. februar 2003
En undersøgelse og diskussion af begreberne sundhedsfremme og forebyggelse med henblik på en begrebsafklaring af sundhedsfremmebgrebet og de etiske problemstillinger, der eventuelt knytter sig hertil.
1. januar 2003
Referat af speciale på den Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse ved Århus Universitet.
1. januar 2003
Afhandlingen kan bestilles på MPH uddannelsen på Københavns Universitet.
1. januar 2003
Et follow-up studie, foretaget blandt 76 patienter med motoriske følger efter apopleksi, 3-5 år efter primær rehabilitering.
1. januar 2003
I sommeren 2002 deltog vi i Verdenskongressen i Stockholm, og blev vældig inspireret af de mange forskellige oplæg med udgangspunkt i de canadiske modeller. Der blev talt om klientcentrering og spiritualitet fra forskellige vinkler og i forhold til forskellige klientgrupper. Det gav nyt liv og nye vinkler på emner og problemstillinger i vores hverdag, og da vi fik muligheden for at udvikle tilbuddet til deltagerne i kommunikationsteamet på Vejlefjord, var det nærliggende for os at inddrage den canadiske referenceramme hertil.

Sider

Send os din rapport eller artikel

Skrivevejledning til faglige artikler

Alle artikler om ergoterapi skrevet af ergoterapeuter er velkomne i Etf’s Vidensbank.

Det er muligt at indsende faglige artikler til Etf’s Vidensbank. Artiklen kan være produceret på baggrund af praksisudvikling eller forskning. En videnskabelig artikel indeholder nedenstående punkter, og denne skabelon kan være en hjælp til at få udarbejdet artiklen, uanset om resultaterne er fremkommet på baggrund af et udviklings- eller et forskningsprojekt.

Titel 

Titlen er vigtig, da den giver læseren et førsteindtryk af, om artiklen er værd at læse i sin fulde længde. En god titel bør være informativ og ikke stille et spørgsmål, men i stedet give svaret på resultaterne.

Introduktion

Formålet med introduktionen er at fastholde læseren og vække interesse. Hvis afsnittet er for omfattende, kan man risikere at tabe læserens interesse. Et godt råd kan være at have to tekstafsnit i introduktionen. I det første afsnit skal scenen sættes for problemstillingen og kort forklare manglen på evidens. I andet afsnit redegøres der kort for hypotese og formål.

Metode

Metodeafsnittet skal organiseres kronologisk, så det beskrives i den rækkefølge, som tingene rent faktisk foregik. Det kan indeholde informationer om studiedesign, informanter, dataindsamling og dataanalyse. Viden kan indhentes via kvantitative eller kvalitative metoder - eller eventuelt en kombination af de to metoder.

Resultater

I dette afsnit skal der redegøres for, hvad man fandt i undersøgelsen. Afsnittet indeholder sjældent referencer og skal skrives i et kortfattet og præcist sprog. Fortolkninger af resultater skal undlades og gemmes til diskussionsafsnittet. Det kan være en god idé at anvende tabeller og figurer til at præsentere ens resultater.

Diskussion

I starten af diskussionsafsnittet kan man præsentere et kort resume af resultaterne. Dernæst diskuteres de vigtigste fund og styrker og svagheder ved studiet. Næstsidste afsnit i diskussionen er en perspektivering, som omhandler perspektiver nationalt og internationalt. Det sidste i afsnittet er konklusionen. Gennem hele diskussionsafsnittet bør hvert emne diskuteres i hvert sit underafsnit.

Er artiklens resultater fremkommet på baggrund af et projekt, som har været støttet af Etf’s Praksispulje, Forskningsfond eller Studierejsefond, skal dette fremgå tydeligt i dokumentet.

Kilde: Rosenberg Jacob, Burcharth Jakob, Pommergaard Hans-Christian. Praktisk guide til at skrive en videnskabelig originalartikel. Ugeskrift for Læger 2014;176:V02140110 http://ugeskriftet.dk/files/ugeskriftet.dk/artikel_11323.pdf

Det praktiske

  • Faglige artikler må fylde max 8.000 tegn med mellemrum – det er alt inklusive, herunder overskrifter, mellemoverskifter, bokse og grafer.
  • Artiklen skrives i et worddokument.
  • Bemærk: Ingen spalter, indsatte tekstbokse, billeder, grafer og lignende – altså et rent worddokument.
  • Grafer og lignende modtages meget gerne, men som selvstændige filer, altså ikke sat ind i teksten.

Bidrag skal sendes til: