Søgeresultater

Etf's videnbank rummer rapporter, artikler og anmeldelser. Indsend nyt materiale nederst på siden.

Hvad

Dato

Kilde

Etf's videnbank
Visitatorer taler sproget flydende. Men hjemmehjælperne, som skal føre visitatorernes afgørelser ud i livet, burde kende det meget bedre, konkluderer stor undersøgelse, der alligevel indirekte er en stor opbakning til Fælles sprog II
Etf's videnbank
Uenighed og konflikter er ofte en del af dagligdagen som ergoterapeut.
Etf's videnbank
I Danmark udskrives årligt cirka 12.000 patienter med hoftenær fraktur, hvoraf cirka ¾ er kvinder.
Etf's videnbank
Evidensbegrebet har været behandlet i en række artikler i Ergoterapeuten i foråret 2005. De fremfører vigtigheden af, at ergoterapeuter tager kravet om evidensbaseret praksis alvorligt.
Etf's videnbank
Et bachelorprojekt har på casestudieniveau fundet evidens for, at anvendelsen af leg i behandlingen af børn med autisme har en positiv effekt på kommunikation, symbolleg og social interaktion
Etf's videnbank
De nye ergoterapeuter. Ergoterapeuten mødte ergoterapeuterne Camilla Relund Boel og Marie-Louise Madsen, første gang for 12 måneder siden, da de var nyudsprungne fra ergoterapeutuddannelsen og i gang med at prøve kræfter med praksis.
Etf's videnbank
Nu må vi stoppe med at bekræfte hinanden i, hvad vi er enige om på rehabiliteringsområdet.
Etf's videnbank
Uden ergoterapi vil ældre behøve mere hjælp og tilskadekomne mere pleje og det vil koste mange skattekroner.
Etf's videnbank
I tre år har ergoterapeuterne ved psykiatrien været ansat under amtet, men placeret i lokalpsykiatrien.
Etf's videnbank
Kortere indlæggelsestid og færre sengepladser resulterer i mange genindlæggelser af psykiatriske patienter.

Sider

Send os din rapport eller artikel

Skrivevejledning til faglige artikler

Alle artikler om ergoterapi skrevet af ergoterapeuter er velkomne i Etf’s Vidensbank.

Det er muligt at indsende faglige artikler til Etf’s Vidensbank. Artiklen kan være produceret på baggrund af praksisudvikling eller forskning. En videnskabelig artikel indeholder nedenstående punkter, og denne skabelon kan være en hjælp til at få udarbejdet artiklen, uanset om resultaterne er fremkommet på baggrund af et udviklings- eller et forskningsprojekt.

Titel 

Titlen er vigtig, da den giver læseren et førsteindtryk af, om artiklen er værd at læse i sin fulde længde. En god titel bør være informativ og ikke stille et spørgsmål, men i stedet give svaret på resultaterne.

Introduktion

Formålet med introduktionen er at fastholde læseren og vække interesse. Hvis afsnittet er for omfattende, kan man risikere at tabe læserens interesse. Et godt råd kan være at have to tekstafsnit i introduktionen. I det første afsnit skal scenen sættes for problemstillingen og kort forklare manglen på evidens. I andet afsnit redegøres der kort for hypotese og formål.

Metode

Metodeafsnittet skal organiseres kronologisk, så det beskrives i den rækkefølge, som tingene rent faktisk foregik. Det kan indeholde informationer om studiedesign, informanter, dataindsamling og dataanalyse. Viden kan indhentes via kvantitative eller kvalitative metoder - eller eventuelt en kombination af de to metoder.

Resultater

I dette afsnit skal der redegøres for, hvad man fandt i undersøgelsen. Afsnittet indeholder sjældent referencer og skal skrives i et kortfattet og præcist sprog. Fortolkninger af resultater skal undlades og gemmes til diskussionsafsnittet. Det kan være en god idé at anvende tabeller og figurer til at præsentere ens resultater.

Diskussion

I starten af diskussionsafsnittet kan man præsentere et kort resume af resultaterne. Dernæst diskuteres de vigtigste fund og styrker og svagheder ved studiet. Næstsidste afsnit i diskussionen er en perspektivering, som omhandler perspektiver nationalt og internationalt. Det sidste i afsnittet er konklusionen. Gennem hele diskussionsafsnittet bør hvert emne diskuteres i hvert sit underafsnit.

Er artiklens resultater fremkommet på baggrund af et projekt, som har været støttet af Etf’s Praksispulje, Forskningsfond eller Studierejsefond, skal dette fremgå tydeligt i dokumentet.

Kilde: Rosenberg Jacob, Burcharth Jakob, Pommergaard Hans-Christian. Praktisk guide til at skrive en videnskabelig originalartikel. Ugeskrift for Læger 2014;176:V02140110 http://ugeskriftet.dk/files/ugeskriftet.dk/artikel_11323.pdf

Det praktiske

  • Faglige artikler må fylde max 8.000 tegn med mellemrum – det er alt inklusive, herunder overskrifter, mellemoverskifter, bokse og grafer.
  • Artiklen skrives i et worddokument.
  • Bemærk: Ingen spalter, indsatte tekstbokse, billeder, grafer og lignende – altså et rent worddokument.
  • Grafer og lignende modtages meget gerne, men som selvstændige filer, altså ikke sat ind i teksten.

Bidrag skal sendes til: