Søgeresultater

Etf's videnbank rummer rapporter, artikler og anmeldelser. Indsend nyt materiale nederst på siden.

Hvad

Dato

Kilde

Etf's videnbank
Formål: At undersøge hvordan ergoterapeuter, der har erfaring med undersøgelsesredskabet MOHOST oplever implementeringen og anvendelsen af dette redskab.
Etf's videnbank
Etf's videnbank
En undersøgelse af kreative og kunstneriske/kulturelle aktiviteter på danske hospicer og kreative aktiviteters terapeutiske potentiale hos patienter i den sene palliative fase. Bachelorprojekt juni 2017
Etf's videnbank
En videobaseret refleksion- og læringsplatform med fokus på ergoterapeutiske problemstillinger
Etf's videnbank
Ergoterapeut Pia Gilvad Nielsen modtog i 2016 Protac-legat og rejste til New Zealand for at møde sit faglige idol, Daniel Sutton. Med sig hjem fik hun en nuancering af ergoterapiens aktivitetsbegreb og en styrket tro på, at man som terapeut skal stoppe op og give sig tid til at forstå patientens situation.
Etf's videnbank
Denne rapport omhandler implementering af aktivitetsbaserede ergoterapeutiske ydelser og tydeliggørelse af hvilke ydelser ergoterapeuter kan bidrage med i den samlede udredning af patienter i akutmodtagelsen.
Etf's videnbank
In this doctoral thesis, Jacob Østergaard Madsen addresses the problem of inequality in health by focusing on how underprivileged citizens experience and manage health-related problems in their everyday lives. Particularly, he focuses on the citizen’s use of technology for engaging in health-related occupation.
Etf's videnbank
Afhandlingen er baseret på tre studier, der omhandler danskere, som diagnosticeres med en subaraknoidal blødning (SAH) i årene 1983-2012.

Sider

Send os din rapport eller artikel

Skrivevejledning til faglige artikler

Alle artikler om ergoterapi skrevet af ergoterapeuter er velkomne i Etf’s Vidensbank.

Det er muligt at indsende faglige artikler til Etf’s Vidensbank. Artiklen kan være produceret på baggrund af praksisudvikling eller forskning. En videnskabelig artikel indeholder nedenstående punkter, og denne skabelon kan være en hjælp til at få udarbejdet artiklen, uanset om resultaterne er fremkommet på baggrund af et udviklings- eller et forskningsprojekt.

Titel 

Titlen er vigtig, da den giver læseren et førsteindtryk af, om artiklen er værd at læse i sin fulde længde. En god titel bør være informativ og ikke stille et spørgsmål, men i stedet give svaret på resultaterne.

Introduktion

Formålet med introduktionen er at fastholde læseren og vække interesse. Hvis afsnittet er for omfattende, kan man risikere at tabe læserens interesse. Et godt råd kan være at have to tekstafsnit i introduktionen. I det første afsnit skal scenen sættes for problemstillingen og kort forklare manglen på evidens. I andet afsnit redegøres der kort for hypotese og formål.

Metode

Metodeafsnittet skal organiseres kronologisk, så det beskrives i den rækkefølge, som tingene rent faktisk foregik. Det kan indeholde informationer om studiedesign, informanter, dataindsamling og dataanalyse. Viden kan indhentes via kvantitative eller kvalitative metoder - eller eventuelt en kombination af de to metoder.

Resultater

I dette afsnit skal der redegøres for, hvad man fandt i undersøgelsen. Afsnittet indeholder sjældent referencer og skal skrives i et kortfattet og præcist sprog. Fortolkninger af resultater skal undlades og gemmes til diskussionsafsnittet. Det kan være en god idé at anvende tabeller og figurer til at præsentere ens resultater.

Diskussion

I starten af diskussionsafsnittet kan man præsentere et kort resume af resultaterne. Dernæst diskuteres de vigtigste fund og styrker og svagheder ved studiet. Næstsidste afsnit i diskussionen er en perspektivering, som omhandler perspektiver nationalt og internationalt. Det sidste i afsnittet er konklusionen. Gennem hele diskussionsafsnittet bør hvert emne diskuteres i hvert sit underafsnit.

Er artiklens resultater fremkommet på baggrund af et projekt, som har været støttet af Etf’s Praksispulje, Forskningsfond eller Studierejsefond, skal dette fremgå tydeligt i dokumentet.

Kilde: Rosenberg Jacob, Burcharth Jakob, Pommergaard Hans-Christian. Praktisk guide til at skrive en videnskabelig originalartikel. Ugeskrift for Læger 2014;176:V02140110 http://ugeskriftet.dk/files/ugeskriftet.dk/artikel_11323.pdf

Det praktiske

  • Faglige artikler må fylde max 8.000 tegn med mellemrum – det er alt inklusive, herunder overskrifter, mellemoverskifter, bokse og grafer.
  • Artiklen skrives i et worddokument.
  • Bemærk: Ingen spalter, indsatte tekstbokse, billeder, grafer og lignende – altså et rent worddokument.
  • Grafer og lignende modtages meget gerne, men som selvstændige filer, altså ikke sat ind i teksten.

Bidrag skal sendes til: