Søgeresultater

Etf's videnbank rummer rapporter, artikler og anmeldelser. Indsend nyt materiale nederst på siden.

Hvad

Dato

Kilde

Etf's videnbank
Formålet med studiet var at oversætte og reliabilitetsteste det canadiske selvrapporterede spørgeskema CCRQ til dansk, omhandlende evaluering af indlagte patienters oplevelse af den tværfaglige klientcentrering under indlæggelse. Hensigten med oversættelsen og reliabilitets-testen af CCRQ var på sigt at kunne anvende dette til kvalitetssikring på de danske sygehuse.
Etf's videnbank
An increase in overweight and obesity has been seen worldwide. International research has clarified that overweight and obesity can lead to disabilities in everyday life. The increase in prevalence is also seen in Denmark and makes research in disabilities experienced by overweight and obese Danish adults relevant.
Etf's videnbank
Den ergoterapeutiske profession og aktivitetsvidenskab bygger på kerneantagelsen om, at aktivitet og livskvalitet er nært beslægtede. Med afsæt i evidensbaseret praksis er det centralt, at denne teoretiske hypotese understøttes af klinisk forskning, som dog er sparsom på nuværende tidspunkt.
Etf's videnbank
Formålet med projektet var at undersøge, hvordan ergoterapeuter på almene psykiatriske afdelinger oplevede deres arbejdsopgaver, og herunder hvordan de brugte deres ergoterapeutiske kompetencer på afdelingen.
Etf's videnbank
Formålet med denne undersøgelse er at belyse, hvad den enkelte deltager i projektet ”Fri for livstilssygdom og ondt i muskler og led” (FRIDOM) oplever af barrierer og muligheder, som har betydning for at implementere fysiske aktiviteter ind i deres hverdagsliv.
Etf's videnbank
Undersøge ergoterapeuters holdning til brug af videokonference til vurdering af behov for ny kørestol, og til brug af 3D visualiserings- og opmålingsprogram til vurdering af behov for ændringer i borgerens hjem, ved bevilling af mobilitetshjælpemidler. Samt undersøge mulige indikatorer for formodet brug af de to teknologier
Etf's videnbank
Formålet med dette speciale er at undersøge ergoterapeuters nuværende praksiserfaring, vedrørende ergoterapifaglige interventioner til den KSP indlagt på intensivafdeling
Etf's videnbank
Børn og unges deltagelse i betydningsfulde aktiviteter er afgørende for deres sundhed, udvikling og livskvalitet. I Danmark mangler der måleredskaber til afdækning af børn og unges deltagelse i aktiviteter. Formålet med specialet er at oversætte to måleredskaber fra originalsproget til dansk med hensynstagen til dansk kultur og kontekst.
Etf's videnbank
Etf's videnbank
Et udviklingsprojekt gennem praksispuljen - implementering af OTIPM og AMPS i Sundhed & Træning i Ringsted kommune.

Sider

Send os din rapport eller artikel

Skrivevejledning til faglige artikler

Alle artikler om ergoterapi skrevet af ergoterapeuter er velkomne i Etf’s Vidensbank.

Det er muligt at indsende faglige artikler til Etf’s Vidensbank. Artiklen kan være produceret på baggrund af praksisudvikling eller forskning. En videnskabelig artikel indeholder nedenstående punkter, og denne skabelon kan være en hjælp til at få udarbejdet artiklen, uanset om resultaterne er fremkommet på baggrund af et udviklings- eller et forskningsprojekt.

Titel 

Titlen er vigtig, da den giver læseren et førsteindtryk af, om artiklen er værd at læse i sin fulde længde. En god titel bør være informativ og ikke stille et spørgsmål, men i stedet give svaret på resultaterne.

Introduktion

Formålet med introduktionen er at fastholde læseren og vække interesse. Hvis afsnittet er for omfattende, kan man risikere at tabe læserens interesse. Et godt råd kan være at have to tekstafsnit i introduktionen. I det første afsnit skal scenen sættes for problemstillingen og kort forklare manglen på evidens. I andet afsnit redegøres der kort for hypotese og formål.

Metode

Metodeafsnittet skal organiseres kronologisk, så det beskrives i den rækkefølge, som tingene rent faktisk foregik. Det kan indeholde informationer om studiedesign, informanter, dataindsamling og dataanalyse. Viden kan indhentes via kvantitative eller kvalitative metoder - eller eventuelt en kombination af de to metoder.

Resultater

I dette afsnit skal der redegøres for, hvad man fandt i undersøgelsen. Afsnittet indeholder sjældent referencer og skal skrives i et kortfattet og præcist sprog. Fortolkninger af resultater skal undlades og gemmes til diskussionsafsnittet. Det kan være en god idé at anvende tabeller og figurer til at præsentere ens resultater.

Diskussion

I starten af diskussionsafsnittet kan man præsentere et kort resume af resultaterne. Dernæst diskuteres de vigtigste fund og styrker og svagheder ved studiet. Næstsidste afsnit i diskussionen er en perspektivering, som omhandler perspektiver nationalt og internationalt. Det sidste i afsnittet er konklusionen. Gennem hele diskussionsafsnittet bør hvert emne diskuteres i hvert sit underafsnit.

Er artiklens resultater fremkommet på baggrund af et projekt, som har været støttet af Etf’s Praksispulje, Forskningsfond eller Studierejsefond, skal dette fremgå tydeligt i dokumentet.

Kilde: Rosenberg Jacob, Burcharth Jakob, Pommergaard Hans-Christian. Praktisk guide til at skrive en videnskabelig originalartikel. Ugeskrift for Læger 2014;176:V02140110 http://ugeskriftet.dk/files/ugeskriftet.dk/artikel_11323.pdf

Det praktiske

  • Faglige artikler må fylde max 8.000 tegn med mellemrum – det er alt inklusive, herunder overskrifter, mellemoverskifter, bokse og grafer.
  • Artiklen skrives i et worddokument.
  • Bemærk: Ingen spalter, indsatte tekstbokse, billeder, grafer og lignende – altså et rent worddokument.
  • Grafer og lignende modtages meget gerne, men som selvstændige filer, altså ikke sat ind i teksten.

Bidrag skal sendes til: