Søgeresultater

Etf's videnbank rummer rapporter, artikler og anmeldelser. Indsend nyt materiale nederst på siden.

Hvad

Dato

Kilde

Etf's videnbank
Problemformulering: Hvilken aktivitetsudøvelse har børn af psykisk syge forældre, og hvilken påvirkning har de sociale omgivelser på barnets aktivitetsudøvelse?
Etf's videnbank
Interessen for dette område af den ergoterapeutiske intervention blev vakt, da vi læste en undersøgelse, der konkluderede, at der var en divergens i mellem den værdi ergo-/fysioterapeuterne og klienterne tillagde 15 på forhånd udvalgte dagligdags aktiviteter.
Etf's videnbank
Når børn skal tabe sig skal forældrene inddrages.
Etf's videnbank
Hjemløse - Vi ser dem af og til på bænke og i parker med klirrende poser og tætpakkede indkøbsvogn; vi kigger hurtigt væk og tænker 'sådan nogle stakler' og måske endda 'dem må vi da hjælpe'.
Etf's videnbank
En undersøgelse, af fire ergoterapeutstuderende, viser, at ergoterapeuter gør stor brug af deres kollegaer, når de oplever en patient som 'vanskelig'.
Etf's videnbank
I denne opgave vælger vi at beskæftige os med ergoterapeutisk dokumentation, da dette er et aktuelt emne indenfor ergoterapi.
Etf's videnbank
Kommunesammenlægningen betyder, at ergoterapi som noget nyt kommer rundt til alle hjørner af øen.
Etf's videnbank
Fælles Sprog II er klar.
Etf's videnbank
Ergo- og fysioterapeutisk projekt giver støtte- og undervisningstilbud til indlagte og ambulante patienter i psykiatrien, der ønsker at forebygge eller reducere vægtøgning i forbindelse med medicinsk behandling
Etf's videnbank
Arbejdsgiverne forlanger forandringsparathed af de ansatte.

Sider

Send os din rapport eller artikel

Skrivevejledning til faglige artikler

Alle artikler om ergoterapi skrevet af ergoterapeuter er velkomne i Etf’s Vidensbank.

Det er muligt at indsende faglige artikler til Etf’s Vidensbank. Artiklen kan være produceret på baggrund af praksisudvikling eller forskning. En videnskabelig artikel indeholder nedenstående punkter, og denne skabelon kan være en hjælp til at få udarbejdet artiklen, uanset om resultaterne er fremkommet på baggrund af et udviklings- eller et forskningsprojekt.

Titel 

Titlen er vigtig, da den giver læseren et førsteindtryk af, om artiklen er værd at læse i sin fulde længde. En god titel bør være informativ og ikke stille et spørgsmål, men i stedet give svaret på resultaterne.

Introduktion

Formålet med introduktionen er at fastholde læseren og vække interesse. Hvis afsnittet er for omfattende, kan man risikere at tabe læserens interesse. Et godt råd kan være at have to tekstafsnit i introduktionen. I det første afsnit skal scenen sættes for problemstillingen og kort forklare manglen på evidens. I andet afsnit redegøres der kort for hypotese og formål.

Metode

Metodeafsnittet skal organiseres kronologisk, så det beskrives i den rækkefølge, som tingene rent faktisk foregik. Det kan indeholde informationer om studiedesign, informanter, dataindsamling og dataanalyse. Viden kan indhentes via kvantitative eller kvalitative metoder - eller eventuelt en kombination af de to metoder.

Resultater

I dette afsnit skal der redegøres for, hvad man fandt i undersøgelsen. Afsnittet indeholder sjældent referencer og skal skrives i et kortfattet og præcist sprog. Fortolkninger af resultater skal undlades og gemmes til diskussionsafsnittet. Det kan være en god idé at anvende tabeller og figurer til at præsentere ens resultater.

Diskussion

I starten af diskussionsafsnittet kan man præsentere et kort resume af resultaterne. Dernæst diskuteres de vigtigste fund og styrker og svagheder ved studiet. Næstsidste afsnit i diskussionen er en perspektivering, som omhandler perspektiver nationalt og internationalt. Det sidste i afsnittet er konklusionen. Gennem hele diskussionsafsnittet bør hvert emne diskuteres i hvert sit underafsnit.

Er artiklens resultater fremkommet på baggrund af et projekt, som har været støttet af Etf’s Praksispulje, Forskningsfond eller Studierejsefond, skal dette fremgå tydeligt i dokumentet.

Kilde: Rosenberg Jacob, Burcharth Jakob, Pommergaard Hans-Christian. Praktisk guide til at skrive en videnskabelig originalartikel. Ugeskrift for Læger 2014;176:V02140110 http://ugeskriftet.dk/files/ugeskriftet.dk/artikel_11323.pdf

Det praktiske

  • Faglige artikler må fylde max 8.000 tegn med mellemrum – det er alt inklusive, herunder overskrifter, mellemoverskifter, bokse og grafer.
  • Artiklen skrives i et worddokument.
  • Bemærk: Ingen spalter, indsatte tekstbokse, billeder, grafer og lignende – altså et rent worddokument.
  • Grafer og lignende modtages meget gerne, men som selvstændige filer, altså ikke sat ind i teksten.

Bidrag skal sendes til: