Søgeresultater

Etf's videnbank rummer rapporter, artikler og anmeldelser. Indsend nyt materiale nederst på siden.

Hvad

Dato

Kilde

Etf's videnbank
The aim of this article is to describe the need for Assistive Devices and Environmental Modifications among long-living stroke survivors, and to investigate if the need is continued and growing in time.
Etf's videnbank
Af specialergoterapeut – senhjerneskadede – F.O.T.T. instruktør Annette Kjærsgaard, Hammel Neurocenter, klinisk diætist, cand.scient. i Human Ernæring Kirsten Færgeman, Silkeborg Centralsygehus og Klinisk diætist, Birthe Møller Pedersen, Silkeborg Centralsygehus.
Etf's videnbank
Praksispulje Ergoterapeuterne Anita Bossen, Anne Mette Jensen og Birgitte Landgrebe på Dragskilde i Thisted, har fået penge fraEtf´s Praksispulje til to projekter om brug af COPM i socialpsykiatrien
Etf's videnbank
Hermed et bidrag til Ergoterapeutens opfordring til at fortælle om noget, der har ændret / påvirket ens værdigrundlag som ergoterapeut.
Etf's videnbank
Den 4. april fik de første 18 danske ergoterapeuter anerkendelse som registrerede EDAQ brugere efter deltagelse i et seminar med den svenske ergoterapeut , dr. Med Ulla Nordenskiold arrangeret af LFG - reumatologi.
Etf's videnbank
Patienter indlagt med en erhvervet hjerneskade får ofte problemer med at spise, drikke og kommunikere. Udenlandske undersøgelser viser, at hyppigheden af dysfagi i den hjerneskadede befolkning varierer.
Etf's videnbank
Sundhedsstyrelsens redegørelse - Behandling af traumatiske hjerneskader og tilgrænsende lidelser fra 1997, har medført en række aktiviteter i amternes social- og sundhedssektorer bl.a. oprettelsen af de to neurorehabiliteringsenheder på henholdsvis Hammel Neurocenter og Hvidovre Hospital.
Etf's videnbank
En undersøgelse og diskussion af begreberne sundhedsfremme og forebyggelse med henblik på en begrebsafklaring af sundhedsfremmebgrebet og de etiske problemstillinger, der eventuelt knytter sig hertil.
Etf's videnbank
Masteropgave. Hvordan påvirker brugerdeltagelse borgerens motivation i et rehabiliteringsforløb? og i givet fald hvordan? En kvalitativ undersøgelse.
Etf's videnbank
Denne opgave er udarbejdet i faget sundhedsøkonomi og sundhedspolitik på Diplomuddannelse i økonomi, ledelse og organisation for sundhedssektoren.

Sider

Send os din rapport eller artikel

Skrivevejledning til faglige artikler

Alle artikler om ergoterapi skrevet af ergoterapeuter er velkomne i Etf’s Vidensbank.

Det er muligt at indsende faglige artikler til Etf’s Vidensbank. Artiklen kan være produceret på baggrund af praksisudvikling eller forskning. En videnskabelig artikel indeholder nedenstående punkter, og denne skabelon kan være en hjælp til at få udarbejdet artiklen, uanset om resultaterne er fremkommet på baggrund af et udviklings- eller et forskningsprojekt.

Titel 

Titlen er vigtig, da den giver læseren et førsteindtryk af, om artiklen er værd at læse i sin fulde længde. En god titel bør være informativ og ikke stille et spørgsmål, men i stedet give svaret på resultaterne.

Introduktion

Formålet med introduktionen er at fastholde læseren og vække interesse. Hvis afsnittet er for omfattende, kan man risikere at tabe læserens interesse. Et godt råd kan være at have to tekstafsnit i introduktionen. I det første afsnit skal scenen sættes for problemstillingen og kort forklare manglen på evidens. I andet afsnit redegøres der kort for hypotese og formål.

Metode

Metodeafsnittet skal organiseres kronologisk, så det beskrives i den rækkefølge, som tingene rent faktisk foregik. Det kan indeholde informationer om studiedesign, informanter, dataindsamling og dataanalyse. Viden kan indhentes via kvantitative eller kvalitative metoder - eller eventuelt en kombination af de to metoder.

Resultater

I dette afsnit skal der redegøres for, hvad man fandt i undersøgelsen. Afsnittet indeholder sjældent referencer og skal skrives i et kortfattet og præcist sprog. Fortolkninger af resultater skal undlades og gemmes til diskussionsafsnittet. Det kan være en god idé at anvende tabeller og figurer til at præsentere ens resultater.

Diskussion

I starten af diskussionsafsnittet kan man præsentere et kort resume af resultaterne. Dernæst diskuteres de vigtigste fund og styrker og svagheder ved studiet. Næstsidste afsnit i diskussionen er en perspektivering, som omhandler perspektiver nationalt og internationalt. Det sidste i afsnittet er konklusionen. Gennem hele diskussionsafsnittet bør hvert emne diskuteres i hvert sit underafsnit.

Er artiklens resultater fremkommet på baggrund af et projekt, som har været støttet af Etf’s Praksispulje, Forskningsfond eller Studierejsefond, skal dette fremgå tydeligt i dokumentet.

Kilde: Rosenberg Jacob, Burcharth Jakob, Pommergaard Hans-Christian. Praktisk guide til at skrive en videnskabelig originalartikel. Ugeskrift for Læger 2014;176:V02140110 http://ugeskriftet.dk/files/ugeskriftet.dk/artikel_11323.pdf

Det praktiske

  • Faglige artikler må fylde max 8.000 tegn med mellemrum – det er alt inklusive, herunder overskrifter, mellemoverskifter, bokse og grafer.
  • Artiklen skrives i et worddokument.
  • Bemærk: Ingen spalter, indsatte tekstbokse, billeder, grafer og lignende – altså et rent worddokument.
  • Grafer og lignende modtages meget gerne, men som selvstændige filer, altså ikke sat ind i teksten.

Bidrag skal sendes til: