Søgeresultater

Etf's videnbank rummer rapporter, artikler og anmeldelser. Indsend nyt materiale nederst på siden.

Hvad

Dato

Kilde

Etf's videnbank
Normalt foregår neurologisk genoptræning i offentligt regi, men Neuroklinikken i Århus er et privat tilbud, oprettet af en ergoterapeut og to fysioterapeuter. De har med klinikken skabt det tilbud, de selv savnede.
Etf's videnbank
Det er ikke ualmindeligt, at ergoterapeuter stadig baserer undersøgelser og intervention overvejende på intuition og ikke på videnskabelige dokumenterede behandlinger samt valide, reliable undersøgelsesredskaber.
Etf's videnbank
Evidensbølgen har ramt Danmark, det danske sundhedsvæsen, dets fagprofessioner og selvfølgelig derfor også danske ergoterapeuter.
Etf's videnbank
COTEC, Council for Occupational Therapists of the European Countries, fylder 20 år i 2006.
Etf's videnbank
Kommunesammenlægningerne er på vej og strukturreformen betyder nye muligheder for borgerne i Danmark. Ergoterapeutforeningen er forventningsfuld og håber på mere og bedre genoptræning.
Etf's videnbank
En ambition om at øge kvaliteten i sagsbehandlingen - og en kommunalreform.
Etf's videnbank
Fokus på evidens og dokumentation er øget indenfor de senere år.
Etf's videnbank
I en ny rapport om danskernes fysiske aktivitet har Huset Mandag Morgen i samarbejde med Danske Fysioterapeuter udviklet en fempunktsplan til fremme af fysisk aktivitet som forebyggelse og behandling.
Etf's videnbank
Etf's videnbank
Ph.d., forsker, og ergoterapeut Susanne Reindahl Rasmussen ville som ung egentlig have været ingeniør, da interessen altid havde været for tal. En anden side af hende ville noget med hænderne, og derfor uddannede hun sig til ergoterapeut.

Sider

Send os din rapport eller artikel

Skrivevejledning til faglige artikler

Alle artikler om ergoterapi skrevet af ergoterapeuter er velkomne i Etf’s Vidensbank.

Det er muligt at indsende faglige artikler til Etf’s Vidensbank. Artiklen kan være produceret på baggrund af praksisudvikling eller forskning. En videnskabelig artikel indeholder nedenstående punkter, og denne skabelon kan være en hjælp til at få udarbejdet artiklen, uanset om resultaterne er fremkommet på baggrund af et udviklings- eller et forskningsprojekt.

Titel 

Titlen er vigtig, da den giver læseren et førsteindtryk af, om artiklen er værd at læse i sin fulde længde. En god titel bør være informativ og ikke stille et spørgsmål, men i stedet give svaret på resultaterne.

Introduktion

Formålet med introduktionen er at fastholde læseren og vække interesse. Hvis afsnittet er for omfattende, kan man risikere at tabe læserens interesse. Et godt råd kan være at have to tekstafsnit i introduktionen. I det første afsnit skal scenen sættes for problemstillingen og kort forklare manglen på evidens. I andet afsnit redegøres der kort for hypotese og formål.

Metode

Metodeafsnittet skal organiseres kronologisk, så det beskrives i den rækkefølge, som tingene rent faktisk foregik. Det kan indeholde informationer om studiedesign, informanter, dataindsamling og dataanalyse. Viden kan indhentes via kvantitative eller kvalitative metoder - eller eventuelt en kombination af de to metoder.

Resultater

I dette afsnit skal der redegøres for, hvad man fandt i undersøgelsen. Afsnittet indeholder sjældent referencer og skal skrives i et kortfattet og præcist sprog. Fortolkninger af resultater skal undlades og gemmes til diskussionsafsnittet. Det kan være en god idé at anvende tabeller og figurer til at præsentere ens resultater.

Diskussion

I starten af diskussionsafsnittet kan man præsentere et kort resume af resultaterne. Dernæst diskuteres de vigtigste fund og styrker og svagheder ved studiet. Næstsidste afsnit i diskussionen er en perspektivering, som omhandler perspektiver nationalt og internationalt. Det sidste i afsnittet er konklusionen. Gennem hele diskussionsafsnittet bør hvert emne diskuteres i hvert sit underafsnit.

Er artiklens resultater fremkommet på baggrund af et projekt, som har været støttet af Etf’s Praksispulje, Forskningsfond eller Studierejsefond, skal dette fremgå tydeligt i dokumentet.

Kilde: Rosenberg Jacob, Burcharth Jakob, Pommergaard Hans-Christian. Praktisk guide til at skrive en videnskabelig originalartikel. Ugeskrift for Læger 2014;176:V02140110 http://ugeskriftet.dk/files/ugeskriftet.dk/artikel_11323.pdf

Det praktiske

  • Faglige artikler må fylde max 8.000 tegn med mellemrum – det er alt inklusive, herunder overskrifter, mellemoverskifter, bokse og grafer.
  • Artiklen skrives i et worddokument.
  • Bemærk: Ingen spalter, indsatte tekstbokse, billeder, grafer og lignende – altså et rent worddokument.
  • Grafer og lignende modtages meget gerne, men som selvstændige filer, altså ikke sat ind i teksten.

Bidrag skal sendes til: