Søgeresultater

Etf's videnbank rummer rapporter, artikler og anmeldelser. Indsend nyt materiale nederst på siden.

Hvad

Dato

Kilde

Etf's videnbank
Kan de unges bruges på arbejdsmarkedet? Er de blevet for mobile? For krævende? Kan de tilpasse sig vilkårene på arbejdsmarkedet?
Etf's videnbank
Øget faglig opmærksomhed gjorde det muligt at skelne bedre mellem demens og delir. Demensudredning For at udelukke differentialdiagnoser, og som led i en demensudredning, skal man se på det samlede kliniske billede, når der er mistanke om demens.
Etf's videnbank
Ergoterapeuter bliver i høj grad udsat for vold og den er stort set lige udbredt på somatiske som på psykiatriske afdelinger I Danmark er der de seneste år sat fokus på de arbejdsmiljøproblemer, der relaterer til vold og trusler.
Etf's videnbank
Sådan kan du bedre synliggøre gevinsterne ved ergoterapi i kommuner og amter Mange ergoterapeuter har prøvet situationen.
Etf's videnbank
Ergoterapeuter landet over skal gøre deres indflydelse gældende i arbejdet med EPJ.
Etf's videnbank
Yngre mennesker i plejeboliger skal have mere glæde i deres liv.
Etf's videnbank
Bruddet med Ny Løn kræver lokalt samarbejde på tværs af sundhedsfag.
Etf's videnbank
Hvorfor udnyttes hospitalssengen ikke optimalt i forebyggelsen af tryksår? Og hvordan kan man iværksætte, at det sker? Det er nogle af de spørgsmål, ergoterapeut Greta Olsson forsøger at besvare i sin MPH-afhandling.
Etf's videnbank
En undersøgelse af perspektiver på rehabilitering i hjemmet af apopleksiramte under og efter indlæggelse.
Etf's videnbank
Arbejdsgruppen for Dansk Ergoterapeutisk Professionsudvikling, DEPU, etableret i 2003, er i gang med sit sidste arbejdsår.

Sider

Send os din rapport eller artikel

Skrivevejledning til faglige artikler

Alle artikler om ergoterapi skrevet af ergoterapeuter er velkomne i Etf’s Vidensbank.

Det er muligt at indsende faglige artikler til Etf’s Vidensbank. Artiklen kan være produceret på baggrund af praksisudvikling eller forskning. En videnskabelig artikel indeholder nedenstående punkter, og denne skabelon kan være en hjælp til at få udarbejdet artiklen, uanset om resultaterne er fremkommet på baggrund af et udviklings- eller et forskningsprojekt.

Titel 

Titlen er vigtig, da den giver læseren et førsteindtryk af, om artiklen er værd at læse i sin fulde længde. En god titel bør være informativ og ikke stille et spørgsmål, men i stedet give svaret på resultaterne.

Introduktion

Formålet med introduktionen er at fastholde læseren og vække interesse. Hvis afsnittet er for omfattende, kan man risikere at tabe læserens interesse. Et godt råd kan være at have to tekstafsnit i introduktionen. I det første afsnit skal scenen sættes for problemstillingen og kort forklare manglen på evidens. I andet afsnit redegøres der kort for hypotese og formål.

Metode

Metodeafsnittet skal organiseres kronologisk, så det beskrives i den rækkefølge, som tingene rent faktisk foregik. Det kan indeholde informationer om studiedesign, informanter, dataindsamling og dataanalyse. Viden kan indhentes via kvantitative eller kvalitative metoder - eller eventuelt en kombination af de to metoder.

Resultater

I dette afsnit skal der redegøres for, hvad man fandt i undersøgelsen. Afsnittet indeholder sjældent referencer og skal skrives i et kortfattet og præcist sprog. Fortolkninger af resultater skal undlades og gemmes til diskussionsafsnittet. Det kan være en god idé at anvende tabeller og figurer til at præsentere ens resultater.

Diskussion

I starten af diskussionsafsnittet kan man præsentere et kort resume af resultaterne. Dernæst diskuteres de vigtigste fund og styrker og svagheder ved studiet. Næstsidste afsnit i diskussionen er en perspektivering, som omhandler perspektiver nationalt og internationalt. Det sidste i afsnittet er konklusionen. Gennem hele diskussionsafsnittet bør hvert emne diskuteres i hvert sit underafsnit.

Er artiklens resultater fremkommet på baggrund af et projekt, som har været støttet af Etf’s Praksispulje, Forskningsfond eller Studierejsefond, skal dette fremgå tydeligt i dokumentet.

Kilde: Rosenberg Jacob, Burcharth Jakob, Pommergaard Hans-Christian. Praktisk guide til at skrive en videnskabelig originalartikel. Ugeskrift for Læger 2014;176:V02140110 http://ugeskriftet.dk/files/ugeskriftet.dk/artikel_11323.pdf

Det praktiske

  • Faglige artikler må fylde max 8.000 tegn med mellemrum – det er alt inklusive, herunder overskrifter, mellemoverskifter, bokse og grafer.
  • Artiklen skrives i et worddokument.
  • Bemærk: Ingen spalter, indsatte tekstbokse, billeder, grafer og lignende – altså et rent worddokument.
  • Grafer og lignende modtages meget gerne, men som selvstændige filer, altså ikke sat ind i teksten.

Bidrag skal sendes til: