Søgeresultater

Etf's videnbank rummer rapporter, artikler og anmeldelser. Indsend nyt materiale nederst på siden.

Hvad

Dato

Kilde

Etf's videnbank
Masterafhandling: The aim of this qualitative survey is to gain insight into the ways in which visually women and men live and cope with their impairment and into the factors influencing their educational and professional carreers.
Etf's videnbank
På basis af et igangværende arbejdsmiljøprojekt har jeg ud fra Antonovsky og Kielhofner undersøgt om motivation og mestringsfaktorer kunne skabe en mere langvarig effekt af intervention for fysisk aktivitet i hverdagen.
Etf's videnbank
I forbindelse med bacheloropgave har jeg gennem deduktivt brug af teori forsøgt at afklare, om inddragelse af den ergoterapeutiske metode til afklaring af individets aktivitetsforhold kan sikre langtidseffekten af fysiske tiltag ved et arbejdsmiljøprojekt.
Etf's videnbank
Mobning rammer ikke særlige typer af mennesker eller fag.
Etf's videnbank
Sproget er langt den vanskeligste barriere i arbejdet med indvandrerpatienter.
Etf's videnbank
Det er en stor opgave at være ergoterapeut i Grønland.
Etf's videnbank
Ambitionerne for den elektroniske patientjournal, EPJ, er ambitiøse.
Etf's videnbank
Begrebet "brugeren i centrum" bliver anvendt meget i tiden. Det canadiske materiale er meget brugercentreret og sikrer, at brugeren er med på de løsninger/tiltag, vi aftaler.
Etf's videnbank
Her er en historie om en ergoterapeut, der i en periode på mere end et år blev udsat for seksuelle krænkelser af sin overordnede.
Etf's videnbank
- Jeg anvender mange af de kompetencer, jeg har fået fra uddannelsen i mit arbejde som ergoterapeut, men jeg synes, at jeg har manglet en mere dybdegående viden inden for anatomi.

Sider

Send os din rapport eller artikel

Skrivevejledning til faglige artikler

Alle artikler om ergoterapi skrevet af ergoterapeuter er velkomne i Etf’s Vidensbank.

Det er muligt at indsende faglige artikler til Etf’s Vidensbank. Artiklen kan være produceret på baggrund af praksisudvikling eller forskning. En videnskabelig artikel indeholder nedenstående punkter, og denne skabelon kan være en hjælp til at få udarbejdet artiklen, uanset om resultaterne er fremkommet på baggrund af et udviklings- eller et forskningsprojekt.

Titel 

Titlen er vigtig, da den giver læseren et førsteindtryk af, om artiklen er værd at læse i sin fulde længde. En god titel bør være informativ og ikke stille et spørgsmål, men i stedet give svaret på resultaterne.

Introduktion

Formålet med introduktionen er at fastholde læseren og vække interesse. Hvis afsnittet er for omfattende, kan man risikere at tabe læserens interesse. Et godt råd kan være at have to tekstafsnit i introduktionen. I det første afsnit skal scenen sættes for problemstillingen og kort forklare manglen på evidens. I andet afsnit redegøres der kort for hypotese og formål.

Metode

Metodeafsnittet skal organiseres kronologisk, så det beskrives i den rækkefølge, som tingene rent faktisk foregik. Det kan indeholde informationer om studiedesign, informanter, dataindsamling og dataanalyse. Viden kan indhentes via kvantitative eller kvalitative metoder - eller eventuelt en kombination af de to metoder.

Resultater

I dette afsnit skal der redegøres for, hvad man fandt i undersøgelsen. Afsnittet indeholder sjældent referencer og skal skrives i et kortfattet og præcist sprog. Fortolkninger af resultater skal undlades og gemmes til diskussionsafsnittet. Det kan være en god idé at anvende tabeller og figurer til at præsentere ens resultater.

Diskussion

I starten af diskussionsafsnittet kan man præsentere et kort resume af resultaterne. Dernæst diskuteres de vigtigste fund og styrker og svagheder ved studiet. Næstsidste afsnit i diskussionen er en perspektivering, som omhandler perspektiver nationalt og internationalt. Det sidste i afsnittet er konklusionen. Gennem hele diskussionsafsnittet bør hvert emne diskuteres i hvert sit underafsnit.

Er artiklens resultater fremkommet på baggrund af et projekt, som har været støttet af Etf’s Praksispulje, Forskningsfond eller Studierejsefond, skal dette fremgå tydeligt i dokumentet.

Kilde: Rosenberg Jacob, Burcharth Jakob, Pommergaard Hans-Christian. Praktisk guide til at skrive en videnskabelig originalartikel. Ugeskrift for Læger 2014;176:V02140110 http://ugeskriftet.dk/files/ugeskriftet.dk/artikel_11323.pdf

Det praktiske

  • Faglige artikler må fylde max 8.000 tegn med mellemrum – det er alt inklusive, herunder overskrifter, mellemoverskifter, bokse og grafer.
  • Artiklen skrives i et worddokument.
  • Bemærk: Ingen spalter, indsatte tekstbokse, billeder, grafer og lignende – altså et rent worddokument.
  • Grafer og lignende modtages meget gerne, men som selvstændige filer, altså ikke sat ind i teksten.

Bidrag skal sendes til: