Søgeresultater

Etf's videnbank rummer rapporter, artikler og anmeldelser. Indsend nyt materiale nederst på siden.

Hvad

Dato

Kilde

Etf's videnbank
Formålet med projektet er at undersøge, hvordan unge mennesker med erhvervet hjerneskade oplever deres sociale netværk og med udgangspunkt heri belyse, hvad vi som ergoterapeuter bør have fokus på i arbejdet med målgruppen før og efter udskrivelse.
Etf's videnbank
Emne: Projektet omhandler, hvordan det ergoterapeutiske interviewredskab OPHI-II kan bidrage til arbejdet med mennesker, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet.
Etf's videnbank
Baggrund: Som ergoterapeut med speciale i børnebehandling, har jeg altid interesseret mig for arbejdet med præmature børn, særligt sanseintegration.
Etf's videnbank
At meningsfuld aktivitet har en positiv indvirkning på sundhed er logik for ergoterapeuter, men der ligger en udfordring i, at få andre til at se hvilken effekt meningsfuld aktivitet har på ens liv.
Etf's videnbank
Humor skaber kontakt til personer med demens. Medarbejdere i Fredensborg-Humlebæk lærte nogle af klovnens teknikker, og de virker. Kommunikationen bliver bedre til glæde for både demente, pårørende og personale.
Etf's videnbank
Adskillige studier belyser de fysiske gevinster ved en effektiv genoptræningsindsats.
Etf's videnbank
Funktionsnedsættelse i overekstremiteterne er en af de mest almindelige følger efter hjerneblødning og hjerneblodprop og har en stor indflydelse på selvstændighedsniveauet i ADL (1).
Etf's videnbank
Tendenser indenfor praksisudviklingen set med bevillingskonsulentens øjne. Af Kirsten Storminger, ledende terapeut, MSc, konsulent for bevillingsudvalget i Ergoterapeutforeningen.
Etf's videnbank
Abstract The aim of the article is to clarify the occupational therapy (OT) concept occupation.
Etf's videnbank
Resume Et samarbejde mellem Hjemmeplejen Kgs. Enghave, P&O-kontoret (IVK) og Træningscenter Vesterbro vedrørende træning i eget hjem til svage hjemmeboende borgere blev gennemført i 2003.

Sider

Send os din rapport eller artikel

Skrivevejledning til faglige artikler

Alle artikler om ergoterapi skrevet af ergoterapeuter er velkomne i Etf’s Vidensbank.

Det er muligt at indsende faglige artikler til Etf’s Vidensbank. Artiklen kan være produceret på baggrund af praksisudvikling eller forskning. En videnskabelig artikel indeholder nedenstående punkter, og denne skabelon kan være en hjælp til at få udarbejdet artiklen, uanset om resultaterne er fremkommet på baggrund af et udviklings- eller et forskningsprojekt.

Titel 

Titlen er vigtig, da den giver læseren et førsteindtryk af, om artiklen er værd at læse i sin fulde længde. En god titel bør være informativ og ikke stille et spørgsmål, men i stedet give svaret på resultaterne.

Introduktion

Formålet med introduktionen er at fastholde læseren og vække interesse. Hvis afsnittet er for omfattende, kan man risikere at tabe læserens interesse. Et godt råd kan være at have to tekstafsnit i introduktionen. I det første afsnit skal scenen sættes for problemstillingen og kort forklare manglen på evidens. I andet afsnit redegøres der kort for hypotese og formål.

Metode

Metodeafsnittet skal organiseres kronologisk, så det beskrives i den rækkefølge, som tingene rent faktisk foregik. Det kan indeholde informationer om studiedesign, informanter, dataindsamling og dataanalyse. Viden kan indhentes via kvantitative eller kvalitative metoder - eller eventuelt en kombination af de to metoder.

Resultater

I dette afsnit skal der redegøres for, hvad man fandt i undersøgelsen. Afsnittet indeholder sjældent referencer og skal skrives i et kortfattet og præcist sprog. Fortolkninger af resultater skal undlades og gemmes til diskussionsafsnittet. Det kan være en god idé at anvende tabeller og figurer til at præsentere ens resultater.

Diskussion

I starten af diskussionsafsnittet kan man præsentere et kort resume af resultaterne. Dernæst diskuteres de vigtigste fund og styrker og svagheder ved studiet. Næstsidste afsnit i diskussionen er en perspektivering, som omhandler perspektiver nationalt og internationalt. Det sidste i afsnittet er konklusionen. Gennem hele diskussionsafsnittet bør hvert emne diskuteres i hvert sit underafsnit.

Er artiklens resultater fremkommet på baggrund af et projekt, som har været støttet af Etf’s Praksispulje, Forskningsfond eller Studierejsefond, skal dette fremgå tydeligt i dokumentet.

Kilde: Rosenberg Jacob, Burcharth Jakob, Pommergaard Hans-Christian. Praktisk guide til at skrive en videnskabelig originalartikel. Ugeskrift for Læger 2014;176:V02140110 http://ugeskriftet.dk/files/ugeskriftet.dk/artikel_11323.pdf

Det praktiske

  • Faglige artikler må fylde max 8.000 tegn med mellemrum – det er alt inklusive, herunder overskrifter, mellemoverskifter, bokse og grafer.
  • Artiklen skrives i et worddokument.
  • Bemærk: Ingen spalter, indsatte tekstbokse, billeder, grafer og lignende – altså et rent worddokument.
  • Grafer og lignende modtages meget gerne, men som selvstændige filer, altså ikke sat ind i teksten.

Bidrag skal sendes til: