Søgeresultater

Etf's videnbank rummer rapporter, artikler og anmeldelser. Indsend nyt materiale nederst på siden.

Hvad

Dato

Kilde

Etf's videnbank
En kvantitativ tværsnitsundersøgelse af aktivitetsproblematikker hos patienter med kroniske smerter.
Etf's videnbank
Formålet er at undersøge, om og hvordan udvalgte kernefaglige begreber og antagelser i det nuværende paradigme og begrebsmodeller i ergoterapi afspejler sig, når ergoterapeuter inden for det socialpsykiatriske arbejdsområde fortæller om deres arbejdsproces før og efter en aktivitetssituation med en bruger, individuelt eller i en gruppe.
Etf's videnbank
Populærvidenskabelig sammenfatning af Åse Brandts Ph.d-afhandling.
Etf's videnbank
Den vedhæftede artikel er en opsummering af udviklingen af ICF, og hvordan klassifikationen anvendes i dag. Med få ændringer undtaget har artiklen været bragt i DSEFNyhedsbrev i marts 2004.
Etf's videnbank
Et testredskab som beskriver sammenhængen imellem barnets evne til at forarbejde sensoriske informationer og barnets adfærd i forbindelse med udførelse af daglige aktiviteter.
Etf's videnbank
Bachelorprojektet beskæftiger sig med om værdigrundlaget er en del af valget af aktiviteter blandt ergoterapeuter. Undersøgelsen viser, at værdigrundlaget i nogen grad er til stede i valget af aktiviteter. I projektet har vi anvendt forslaget til et fælles værdigrundlag som Dansk Ergoterapeutisk Professionsudvikling (DEPU) har udarbejdet.
Etf's videnbank
Et liv efter en kræftdiagnose For mange kræftpatienter ændres hverdagslivet på grund af kræftsygdommen og dens følger.
Etf's videnbank
Formål: At afklare, om hjemmehjælp påvirker ældre kvinders aktivitetsudøvelse.
Etf's videnbank
Dette projekt er kommet i værk efter at ergoterapiafdelingen søgte Etf Forskningsfonden om midler tilbage i 2002.
Etf's videnbank
Artiklen er skrevet på baggrund af en kvalitativ undersøgelse om seks kvinder i alderen 72-79 år.

Sider

Send os din rapport eller artikel

Skrivevejledning til faglige artikler

Alle artikler om ergoterapi skrevet af ergoterapeuter er velkomne i Etf’s Vidensbank.

Det er muligt at indsende faglige artikler til Etf’s Vidensbank. Artiklen kan være produceret på baggrund af praksisudvikling eller forskning. En videnskabelig artikel indeholder nedenstående punkter, og denne skabelon kan være en hjælp til at få udarbejdet artiklen, uanset om resultaterne er fremkommet på baggrund af et udviklings- eller et forskningsprojekt.

Titel 

Titlen er vigtig, da den giver læseren et førsteindtryk af, om artiklen er værd at læse i sin fulde længde. En god titel bør være informativ og ikke stille et spørgsmål, men i stedet give svaret på resultaterne.

Introduktion

Formålet med introduktionen er at fastholde læseren og vække interesse. Hvis afsnittet er for omfattende, kan man risikere at tabe læserens interesse. Et godt råd kan være at have to tekstafsnit i introduktionen. I det første afsnit skal scenen sættes for problemstillingen og kort forklare manglen på evidens. I andet afsnit redegøres der kort for hypotese og formål.

Metode

Metodeafsnittet skal organiseres kronologisk, så det beskrives i den rækkefølge, som tingene rent faktisk foregik. Det kan indeholde informationer om studiedesign, informanter, dataindsamling og dataanalyse. Viden kan indhentes via kvantitative eller kvalitative metoder - eller eventuelt en kombination af de to metoder.

Resultater

I dette afsnit skal der redegøres for, hvad man fandt i undersøgelsen. Afsnittet indeholder sjældent referencer og skal skrives i et kortfattet og præcist sprog. Fortolkninger af resultater skal undlades og gemmes til diskussionsafsnittet. Det kan være en god idé at anvende tabeller og figurer til at præsentere ens resultater.

Diskussion

I starten af diskussionsafsnittet kan man præsentere et kort resume af resultaterne. Dernæst diskuteres de vigtigste fund og styrker og svagheder ved studiet. Næstsidste afsnit i diskussionen er en perspektivering, som omhandler perspektiver nationalt og internationalt. Det sidste i afsnittet er konklusionen. Gennem hele diskussionsafsnittet bør hvert emne diskuteres i hvert sit underafsnit.

Er artiklens resultater fremkommet på baggrund af et projekt, som har været støttet af Etf’s Praksispulje, Forskningsfond eller Studierejsefond, skal dette fremgå tydeligt i dokumentet.

Kilde: Rosenberg Jacob, Burcharth Jakob, Pommergaard Hans-Christian. Praktisk guide til at skrive en videnskabelig originalartikel. Ugeskrift for Læger 2014;176:V02140110 http://ugeskriftet.dk/files/ugeskriftet.dk/artikel_11323.pdf

Det praktiske

  • Faglige artikler må fylde max 8.000 tegn med mellemrum – det er alt inklusive, herunder overskrifter, mellemoverskifter, bokse og grafer.
  • Artiklen skrives i et worddokument.
  • Bemærk: Ingen spalter, indsatte tekstbokse, billeder, grafer og lignende – altså et rent worddokument.
  • Grafer og lignende modtages meget gerne, men som selvstændige filer, altså ikke sat ind i teksten.

Bidrag skal sendes til: