Videnbank

Etf's videnbank rummer rapporter, artikler og anmeldelser. Indsend nyt materiale nederst på siden.
Filtrer
12. august 2020
Afrapportering af implementering af OTIPM som arbejdsprocesmodel og AMPS som undersøgelsesredskab - på Vikærgården, Rehabiliteringshøjskolen og ambulant træning (Akuttilbud og Rehabilitering, Aarhus Kommune)
25. juni 2020
Formålet med dette bachelorprojekt er at skabe overblik over den forskningsbaserede litteratur omkring brug i IKT i hjerneskaderehabiliteringen.
25. juni 2020
I dette bachelorprojekt undersøges ME-ramtes udfordringer i hverdagen samt tiltag, der fremmer håndtering af, og tilpasning til, sygdommen.
25. juni 2020
Dette eksplorative bachelorprojekt har til formål at undersøge patienters ændringer i deres aktivitetsmønster et år efter en fedmeoperation.
25. juni 2020
I dette bachelorprojekt undersøges, hvordan kan man styrke den ergoterapeutiske intervention, ved at bruge hunden som et terapeutisk redskab, til at fremme aktivitet og deltagelse hos veteraner med PTSD.
25. juni 2020
En kvalitativ undersøgelse af hvad patienter på hospice ser som meningsfulde aktiviteter i den sidste fase af livet
25. juni 2020
Et kvalitativt casestudie om muliggørelse af betydningsfulde aktiviteter for ældre ægtepar hvor den ene bor på plejecenter.
16. juni 2020
Et praksisnært kvalitativt bachelorprojekt om fagpersonalets oplevelse af påvirkninger ved indrapportering af utilsigtede hændelser vedrørende dysfagi
15. juni 2020
Et hermeneutisk kvalitativt studie omkring post commotionelt syndrom og dets betydning for borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet
10. juni 2020
Nyt studie undersøger, hvordan let udførelige tests i løbet af den første uge efter et slagtilfælde kan hjælpe med at forudsige en arms funktionsdygtighed 6 måneder efter.
9. juni 2020
Artiklen har til formål at undersøge indholdsvaliditeten af den danske version af 'the Canadian Occupational Performance Measure' (COPM-DK).
3. april 2020
En ANT-inspireret undersøgelse af velfærdsteknologi i den kommunale sektor.
30. marts 2020
Et kvalitativt eksplorativt studie om forældres og ergoterapeuters erfaringer med hjemmetræning til forbedring af håndfunktion hos børn med spastisk bilateral Cerebral Parese.
13. november 2019
Nyt review, som netop er blevet publiceret, undersøger effekten af ergoterapeutisk intervention til patienter med psykiske lidelser.
5. november 2019
Afrapportering af forskningsmidler som var bevilliget af Ergoterapeutforeningens forskningsfond.
19. september 2019
Nyt studie undersøger socialt udsatte, aktivitetsparate unges subjektive oplevelse af at bruge Protacs MyFit sansestimulerende kuglevest.
10. september 2019
Afrapportering vedrørende indhold og resultater i forbindelse med udarbejdelse af bogen: AktivitetsBaseret SiddestillingsAnalyse ABSA - Når hjælpemidler og aktiviteter kan forebygge vævsskader.
10. september 2019
Oplevelser fra studietur i Nepal med faget Global Health - Syddansk Universitet.
5. september 2019
Skal det pædagogiske personale omkring kommende skolebørn arbejde på at gøre børnene skoleparate, eller skal det pædagogiske personale i skolen være bedre til at modtage børnene, når de starter i skole og ændre deres praksis efter børnenes behov?

Sider

Send os din rapport eller artikel

Skrivevejledning til faglige artikler

Alle artikler om ergoterapi skrevet af ergoterapeuter er velkomne i Etf’s Vidensbank.

Det er muligt at indsende faglige artikler til Etf’s Vidensbank. Artiklen kan være produceret på baggrund af praksisudvikling eller forskning. En videnskabelig artikel indeholder nedenstående punkter, og denne skabelon kan være en hjælp til at få udarbejdet artiklen, uanset om resultaterne er fremkommet på baggrund af et udviklings- eller et forskningsprojekt.

Titel 

Titlen er vigtig, da den giver læseren et førsteindtryk af, om artiklen er værd at læse i sin fulde længde. En god titel bør være informativ og ikke stille et spørgsmål, men i stedet give svaret på resultaterne.

Introduktion

Formålet med introduktionen er at fastholde læseren og vække interesse. Hvis afsnittet er for omfattende, kan man risikere at tabe læserens interesse. Et godt råd kan være at have to tekstafsnit i introduktionen. I det første afsnit skal scenen sættes for problemstillingen og kort forklare manglen på evidens. I andet afsnit redegøres der kort for hypotese og formål.

Metode

Metodeafsnittet skal organiseres kronologisk, så det beskrives i den rækkefølge, som tingene rent faktisk foregik. Det kan indeholde informationer om studiedesign, informanter, dataindsamling og dataanalyse. Viden kan indhentes via kvantitative eller kvalitative metoder - eller eventuelt en kombination af de to metoder.

Resultater

I dette afsnit skal der redegøres for, hvad man fandt i undersøgelsen. Afsnittet indeholder sjældent referencer og skal skrives i et kortfattet og præcist sprog. Fortolkninger af resultater skal undlades og gemmes til diskussionsafsnittet. Det kan være en god idé at anvende tabeller og figurer til at præsentere ens resultater.

Diskussion

I starten af diskussionsafsnittet kan man præsentere et kort resume af resultaterne. Dernæst diskuteres de vigtigste fund og styrker og svagheder ved studiet. Næstsidste afsnit i diskussionen er en perspektivering, som omhandler perspektiver nationalt og internationalt. Det sidste i afsnittet er konklusionen. Gennem hele diskussionsafsnittet bør hvert emne diskuteres i hvert sit underafsnit.

Er artiklens resultater fremkommet på baggrund af et projekt, som har været støttet af Etf’s Praksispulje, Forskningsfond eller Studierejsefond, skal dette fremgå tydeligt i dokumentet.

Kilde: Rosenberg Jacob, Burcharth Jakob, Pommergaard Hans-Christian. Praktisk guide til at skrive en videnskabelig originalartikel. Ugeskrift for Læger 2014;176:V02140110 http://ugeskriftet.dk/files/ugeskriftet.dk/artikel_11323.pdf

Det praktiske

  • Faglige artikler må fylde max 8.000 tegn med mellemrum – det er alt inklusive, herunder overskrifter, mellemoverskifter, bokse og grafer.
  • Artiklen skrives i et worddokument.
  • Bemærk: Ingen spalter, indsatte tekstbokse, billeder, grafer og lignende – altså et rent worddokument.
  • Grafer og lignende modtages meget gerne, men som selvstændige filer, altså ikke sat ind i teksten.

Bidrag skal sendes til: