Hjem > Værd at vide, når du skal i praktik

Værd at vide, når du skal i praktik

Kliniske undervisere har fået flere henvendelser fra praktiksteder, der oplever et pres på de studerendes opgavevaretagelse, som følge af mangel på sundhedsfagligt personale. Derfor har Ergoterapeutforeningen, på vegne af de kliniske underviseres bestyrelse, henvendt sig til Styrelsen for Patientsikkerhed og forhørt sig om de studerendes ansvar i forbindelse med behandling. Se svaret her.

Svar fra Styrelsen for Patientsikkerhed:

Ergoterapeut-studerende er endnu ikke autoriserede sundhedspersoner, og er således ikke underlagt tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed. Den studerende har formelt en rolle som sundhedsfaglig medhjælper, og det er reglerne for lægelig delegation der finder anvendelse for de studerende. De studerende har i denne forbindelse mulighed for at frasige sig opgaver, som den pågældende ikke ser sig i stand til at udføre forsvarligt. Se venligst nedennævnte referencer for uddybning.

Ansvarsforhold

Det er afdelingsledelsens ansvar (den administrerende overlæge/over­syge­plej­er­ske), at der forefindes de nødvendige instrukser, og de afspejler autorisationslovenes bestemmelser om omhu og samvittighedsfuldhed. Dette ansvar kan ikke uddelegeres. Derimod kan opgavevaretagelsen i forbindelse med udarbejdelsen af den enkelte instruks uddelegeres.

Ansvaret omfatter endvidere:

3. Ansvar ved delegation

For at tilgodese patientsikkerheden ved patientbehandling påhviler der de involverede et ansvar ved delegation. I det følgende beskrives derfor ansvarsforhold for ledelsen, jf. vejledningens punkt. 3.1, for den autoriserede sundhedsperson, der delegerer en forbeholdt opgave, jf. vejledningens punkt 3.2, for den person, der påtager sig at udføre den delegerede opgave (medhjælpen), jf. vejledningens punkt 3.3, samt ansvarsforhold i forbindelse med videredelegation, jf. vejledningens punkt 3.4.

3.1 Ledelsens ansvar

På sygehuse, klinikker, institutioner mv. har ledelsen ansvaret for, at der foreligger instruks for fagligt forsvarlig behandling af patienterne, herunder i forbindelse af delegation af opgaver. Ledelsen har desuden ansvaret for, at personalet er instrueret og oplært i de relevante arbejdsopgaver, samt ansvaret for at føre relevant tilsyn med udførelsen heraf.

Om de studerendes ansvar:

3.3 Medhjælpens ansvar

En person, der har fået delegeret en forbeholdt opgave, er, jf. vejledningens punkt 8.3, ansvarlig for at udføre denne opgave efter instruksen. Medhjælpen er ansvarlig for at frasige sig en opgave, som den pågældende ikke ser sig i stand til at udføre forsvarligt.

Hvis en person, der har fået delegeret en forbeholdt opgave, følger den givne instruktion, vil ansvaret for udførelsen af opgaven påhvile den autoriserede sundhedsperson. Hvis personen ikke følger den givne instruktion, vil pågældende selv have ansvaret for opgavens udførelse.