Hjem > Tina Helle ph.d.

Tina Helle ph.d.

Tina Helle er lektor ved UCN og forsker i tilgængelighed i hjemmet.

Ph.d. titel: Housing Accessibility Methodology Targeting Older People - Reliable Assessments and Valid Standards
Sprog: Engelsk
Udgivelsesår: 2013
Vejledere: Susanne Iwarsson og Åse Brandt
Udgivelsessted: Det Medicinske Fakultet, Lund Universitet

Resume af afhandlingen
Den aldrende befolkning bliver større, hvilket giver samfundet og de fagprofessionelle en række udfordringer bl.a. med hensyn til udformning af tilgængelige omgivelser. Dette gælder ikke mindst boligen, da ældre mennesker overvejende opholder sig i hjemmet og ønsker at blive boende i egen bolig længst muligt. Menneskets naturlige aldring indebærer bl.a. fysiske funktionsnedsættelser i forskellig grad. Som følge heraf anvender mange ældre mennesker mobilitetshjælpemidler, eksempelvis rollatorer og kørestole. Ældre mennesker med fysiske funktionsnedsættelser, som anvender mobilitetshjælpemidler, har øget sandsynlighed for at få problemer med at udføre hverdagsaktiviteter i hjemmet, fordi boligen ikke er tilstrækkelig tilgængelig. Boligers tilgængelighed har betydning for ældre menneskers mulighed for at bevare deres sundhed og uafhængighed af andres hjælp, hvorfor det er vigtigt at identificere de barrierer i boligen, som giver anledning til tilgængelighedsproblemer.

Til dette formål er der er behov for valide og reliable måleredskaber, hvor validiteten sikrer, at måleredskabet faktisk undersøger det fænomen, som det har til hensigt, mens reliabilitet sikrer, at måleredskabet er stabilitet over flere målinger. Det har dog vist sig, at der er en række faktorer, som påvirker reliabiliteten. Disse faktorer kan eksempelvis være dataindsamlernes (raters) forudsætninger for at lave undersøgelsen eller, at måleredskabets items er formuleret upræcist. Endeligt kan der være faktorer i omgivelserne, der under selve undersøgelsessituationen påvirker undersøgelsens resultat. Derfor er der brug for indgående analyser af, i hvor høj grad sådanne faktorer påvirker måleredskabers reliabilitet. Valide og reliable måleredskaber er en forudsætning for, at de fagprofessionelle kan foretage interventioner, f.eks. rettet mod boligen, på et kvalificeret grundlag. Desværre findes der ikke mange redskaber, der kan bruges til at identificere tilgængelighedsproblemer i boligen, som samtidig er undersøgt for validitet og reliabilitet. Der er dog et måleredskab, nemlig det såkaldte ”Housing Enabler,” som er udviklet i Sverige. De nordiske lande har i store træk sammenlignelige boliger og ens politikker på tilgængelighedsområdet, hvilket er baseret på fælles fundamentale værdier. Eftersom Housing Enabler allerede er oversat til flere sprog og har vist sig at være brugbar i andre lande, vil udviklingen af et fælles nordisk måleredskab på en gang give mulighed for, at mange fagprofessionelle får adgang til et redskab, der desuden har potentiale til at styrke tilgængeligheden på et samlet nordisk niveau.

Foruden behovet for at undersøge tilgængeligheden i eksisterende boliger, er der endvidere behov for at sikre tilgængelighed i opførelsen af nye boliger. Til sikring af dette, findes der en række standarder for biligdesign, der bl.a. specificerer, hvordan boliger skal udformes, så de lever op til vores krav om tilgængelighed. Arkitekter, bygherrer og andre fagprofessionelle bruger standarderne som et værktøj til at styre efter under opførelse af nye boliger. Det er derfor vigtigt, at den viden, der definerer disse standarder er valid. Herved forstås, at standarderne rent faktisk sikrer boligens tilgængelighed, så mennesker med funktionsnedsættelser har mulighed for eksempelvis at komme ind i boligen, komme omkring i boligen, samt nå deres ting i skabene. Standarddefinitionerne spiller på den måde en afgørende rolle for mennesker med funktionsnedsættelser, de fagprofessionelle og dermed for samfundet som heldhed. Forskning har dog vist, at den viden, der informerer disse standarder, er usikker og mangelfuld, fordi den er fastsat på baggrund af små og få studier, eller fordi den bygger på praksiserfaring og anekdoter. Således er det vigtigt at få større viden om konsekvenserne af mangel på forskningsbaserede standarddefinitioner samt at bidrage til udviklingen af metoder, der er med til at øge standarddefinitionernes validtet. Det overordnede formål med denne afhandling er at udvikle og afprøve metoder og tilgange til at kvalificere reliable og valide undersøgelser af tilgængelighedsproblemer i boligen og bidrage til udviklingen af valide standarddefinitioner for boligdesign, der fremmer tilgængelighed til fordel for ældre mennesker med funktionsnedsættelser.

Hele afhanflingen kan læses her.

For øvrige publikationer og kontaktoplysninger se her.