Hjem > Tillidsrepræsentant > Sådan vælger I TR, TR-suppleant og FTR

Sådan vælger I TR, TR-suppleant og FTR

Overvejer du at blive TR eller FTR? Her kan du læse, hvornår du og dine kolleger har ret til at vælge en TR, og hvordan I skal gøre.
Der er mange gode grunde til at vælge en TR eller FTR. Bliv opmærksom på hvilke regler, der skal være opfyldt, for at I kan vælge en TR, og hvad I ellers kan gøre.

Har vi ret til at vælge en TR og TR-suppleant

I har ret til at vælge en TR og en TR-suppleant, hvis I er minimum 5 ergoterapeuter på en "institution", som er ansat på samme overenskomst, eksempelvis overenskomst for ergoterapeuter, fysioterapeuter m.fl. indgået mellem KL og  Etf m. fl.

En arbejdsplads anses for at være en institution, når ledelsen blandt andet har:

 • Selvstændig ledelsesret
 • Beslutnings- eller indstillingsret på ansættelser og afskedigelser
 • Selvstændigt budget- og regnskabsansvar

Er jeres arbejdsplads placeret geografisk forskellige steder, har I kun ret til at vælge én TR, når arbejdsstederne hører under samme leder med de bemyndigelser, som står ovenfor.

I kan vælge at gå sammen med ergoterapeuter på andre arbejdspladser om at få en TR. Det er et såkaldt valgfælleskab. I skal bare være ansat under samme "ansættelsesmyndighed", dvs. i samme kommune, region eller inden for staten.

Er I nok til at vælge jeres egen TR, men kan se fordele ved at gå sammen med andre faggrupper om at vælge en TR , er det også muligt.

Læs mere om mulighederne nedenfor under: "Hvad er et valgfællesskab?", "Hvad er et valgforbund?" og "Valgfællesskab og valgforbund - overvejelser inden I holder valg".

Hvem tæller med i valggrundlaget?

I antallet af medarbejdere tæller: deltids- og fuldtidsansatte, vikarer samt ikke-medlemmer.

Lederne tæller ikke med i antallet af medarbejdere. De har deres egen overenskomst.

Har vi ret til at vælge en fællestillidsrepræsentant?

Reglerne på det regionale område

I kan vælge en fællestillidsrepræsentant, hvis Ergoterapeutforeningen og regionen aftaler, at I må vælge en fællestillidsrepræsentant.

Der er mulighed for at vælge:

 • En fællestillidsrepræsentant for én overenskomstgruppe med flere tillidsrepræsentanter
 • En fællestillidsrepræsentant for flere overenskomstgrupper fra samme faglige organisation
   
 • MED-håndbogen §12 

Reglerne på det kommunale område

I kommunerne har I ret til at vælge en fællestillidsrepræsentant uden aftale med arbejdgiver.

Der er mulighed for at vælge:

 • En fællestillidsrepræsentant for én overenskomstgruppe med flere tillidsrepræsentanter
 • En fællestillidsrepræsentant for flere overenskomstgrupper fra samme faglige organisation

Reglerne på statens område

I kan vælge en fællestillidsrepræsentant, hvis Ergoterapeutforeningen og ledelsen aftaler, at I må vælge en fællestillidsrepræsentant.

Det kan med ledelsen aftales, at der vælges en fællestillidsrepræsentant, som repræsenterer:

 • flere medarbejdergrupper, som tilhører forskellige faglige organisationer
 • en medarbejdergruppe med flere tillidsrepræsentanter eller
 • flere medarbejdergrupper, som tilhører samme faglige organisation

Fællestillidsrepræsentanten behøver ikke at være TR

I kommuner og regioner er det muligt at vælge en fællestillidsrepræsentant, der ikke i forvejen er tillidsrepræsentant. Det kræver dog en lokal aftale med arbejdsgiver. Fællestillidsrepræsentanten kan f.eks. være et medlem af bestyrelsen for den faglige organisations lokale afdeling, men vedkommende skal have ansættelsesmæssig tilknytning til arbejdspladsen.

I staten skal fællestillidsrepræsentanten være tillidsrepræsentant.

Hvad hvis vi ikke er nok til at vælge en TR?

Er I færre end 5 ergoterapeuter på en arbejdsplads, er der andre muligheder for at blive nok til at kunne vælge en TR.

I kan vælge at indgå et såkaldt valgfællesskab eller et såkaldt valgforbund. Læs mere nedenfor under "Hvad er et valgfællesskab", "Hvad er et valgforbund" og under "Valgfællesskab og valgforbund - overvejelser inden I holder valg".

Hvad er et valgfællesskab?

Valgfællesskaber - på tre måder

Både på det kommunale, regionale og det statslige område er det muligt at gå sammen med andre medarbejdergrupper, hvis der er mindre end 5 ergoterapeuter på arbejdspladsen("institutionen"). Man kan også søge bistand hos en tillidsrepræsentant for en anden overenskomstgruppe på arbejdspladsen.

Første måde

I kan indgå et valgfællesskab mellem  ergoterapeuter på flere arbejdspladser("institutioner"), der geografisk er placeret forskellige steder i en kommune, region eller inden for staten.

I kan vælge og har ret til at indgå et sådant TR-valgfællesskab, sålænge I overholder reglen om, at I tilsammen er minimum 5 ergoterapeuter. Arbejdspladserne skal høre under samme ansættelsesmyndighed, for eksempel Rødovre Kommune eller Arbejdstilsynet.

Anden måde

I kan i stedet indgå et valgfællesskab mellem ergoterapeuter og for eksempel fysioterapeuter på samme arbejdsplads.

I kan vælge og har ret til at indgå sådan et TR-valgfællesskab eller et TR-valgfællesskab med en anden faggruppe end fysioterapeuter, der også er omfattet af jeres overenskomst (Sundhedskartellet).

I skal bare overholde reglen om, at I tilsammen er minimum 5 medarbejdere, som er ansat på samme overenskomst.

Tredje måde

Endelig kan I indgå et valgfællesskab mellem ergoterapeuter og for eksempel fysioterapeuter på flere arbejdspladser("institutioner"), der geografisk er placeret forskellige steder i kommunen, regionen eller indenfor staten.

I kan vælge og har ret til at indgå sådan et TR-valgfællesskab eller et TR-valgfællesskab med en anden faggruppe end fysioterapeuter, der også er omfattet af jeres overenskomst (Sundhedskartellet).

I skal bare overholde reglen om, at I tilsammen er minimum 5 medarbejdere, som er ansat på samme overenskomst. Arbejdspladserne skal høre under samme ansættelsesmyndighed, for eksempel Rødovre Kommune eller Arbejdstilsynet.

Den bedste løsning?

Der er ikke et entydigt svar på hvilken type valgfællesskab, der er bedst. Det afhænger af flere forhold.

Læs mere om det under "Valgfællesskab og valgforbund - overvejelser inden I holder valg".

Værd at vide om formalia

I følge TR-reglerne skal organisationerne i valgfællesskabet formelt godkende valgfællesskabet, inden valget kan blive anmeldt overfor og godkendt af arbejdsgiver.

Læs mere om det under "Valgfællesskab og valgforbund - overvejelser inden I holder valg".

Hvad er et valgforbund?

Valgforbund - på to måder

Både på det kommunale, regionale og det statslige område er det muligt at gå sammen med medarbejdergrupper, som er omfattet af en anden overenskomst end jer.

Første måde

I kan indgå i et valgforbund mellem ergoterapeuter og for eksempel socialrådgivere på samme arbejdsplads.

I kan vælge og har ret til at indgå et sådant TR-valgforbund, selvom I tilhører forskellige overenskomstgrupper. I skal bare overholde reglen om, at I tilsammen er minimum 5 medarbejdere. 

For eksempel tilhører ergoterapeuter og sygeplejersker samme overenskomstgruppe, mens socialrådgivere tilhører en anden overenskomstgruppe, og socialpædagogerne en tredie.

Anden måde

I kan også indgå i et valgforbund mellem ergoterapeuter, socialrådgivere og socialpædagoger på flere arbejdspladser("institutioner), der geografisk er placeret forskellige steder i en kommune, region eller inden for staten.

I kan vælge og har ret til at indgå et sådant TR-valgforbund selvom I tilhører forskellige overenskomstgrupper. I skal bare overholde reglen om, at I tilsammen er minimum 5 medarbejdere. 

Arbejdspladserne skal høre under samme ansættelsesmyndighed, for eksempel Rødovre Kommune eller region Sjælland. 

Vælge TR for egen faggruppe eller gå i valgforbund

Står valget mellem, om I skal vælge at gå i valgforbund på jeres arbejdsplads frem for  at vælge en TR for ergoterapeuter på flere arbejdspladser? 

Eller skal I vælge mellem at gå i valgforbund på en arbejdsplads("institution") eller mellem flere arbejdspladser? 

Læs mere om det under "Valgfællesskab og valgforbund - overvejelser inden I holder valg".

Værd at vide om formalia

I følge TR-reglerne skal organisationerne i valgforbundet formelt godkende valgforbundet, inden valget kan blive anmeldt overfor og godkendt af arbejdsgiver.

Læs mere om det under "Valgfællesskab og valgforbund - overvejelser inden I holder valg".

Valgfællesskab og valgforbund - overvejelser inden I holder valg

Der er ikke et entydigt svar på, om det er bedst at gå i et valgfællesskab med ergoterapeuter på flere arbejdspladser, end at gå i valgfællesskab med for eksempel fysioterapeuter på samme arbejdsplads som jeres.

Det afhænger af flere forhold.

Et valgfællesskab/valgforbund med andre faggrupper giver sjældent anledning til problemer. Men det er lidt anderledes at være TR for flere faggrupper og TR-suppleant for flere faggrupper, end hvis man er TR og TR-suppleant for egen faggruppe.

Særligt om TR's forhandlings- og aftalekompetence

TR's forhandlings- og aftaleret er anderledes, hvis man bliver valgt for flere faggrupper, end hvis man er valgt for kun ergoterapeuter. 

Inden I holder valg - drøft forskellige forhold

Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter anbefaler, at I drøfter forskellige spørgsmål, inden I beslutter, om I skal indgå et TR-valgsfællesskab/valgforbund med andre faggrupper:

 • Hvordan er TR's mulighed for at mødes med dem han/hun repræsenterer?
  Er det nemmere, hvis TR er fra samme arbejdsplads, selv om TR repræsenterer forskellige faggrupper , end hvis TR repræsenterer sin egen faggruppe på geografisk spredte arbejdspladser?
 • Hvilke opgaver forventes TR at løse, hvis TR skal repræsentere flere faggrupper og eventuelt også kolleger med forskellige overenskomster?
  Hvilke  ønsker TR at påtage sig? Hvor ligger tyngden i TR's opgaver: på den faglige udvikling, på det ansættelsesretlige område, på udvikling af det personalepolitiske område m.v.?
 • Hvor gode er rammerne for det samarbejde, TR skal have med lederen/erne - især hvis TR er valgt for flere arbejdspladser?
 • Er det mest hensigtsmæssigt at tilstræbe en fordeling af TR- og suppleantposten mellem faggrupperne?

Inden I afholder valg, kan det også være en god ide at få en pejling på, hvordan ledelsen ser på: 

 • En evt. fordeling af opgaver mellem TR og TR-suppleant
 • Muligheden for at mødes med sine kolleger på tværs af arbejdspladser

Er det ikke muligt at få en pejling inden valget, er der stadig mulighed for at arbejde for en vilkårsaftale efterfølgende.

Værd at vide om formalia

I følge TR-reglerne skal organisationerne i valgfællesskabet/valgforbundet formelt godkende valgfællesskabet/valgforbundet, inden valget kan blive anmeldt overfor og godkendt af arbejdsgiver.

Den valgte TR's organisation går i dialog med de andre organisationer i valgfællesskabet/valgforbundet om at få godkendt valgfællesskabet/valgforbundet, så snart TR har givet besked til sin organisation om valget.

Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter har en gensidig aftale om, at valgfællesskaber mellem ergoterapeuter og fysioterapeuter uden videre er godkendt:

Etf anmelder valget af en TR-ergoterapeut, der er valgt af ergoterapeuter og fysioterapeuter, overfor arbejdsgiver uden først at indhente Danske Fysioterapeuters accept. 

Tilsvarende gør Danske Fysioterapeuter, hvis det er en fysioterapeut, som er blevet valgt.

Hvad er en kontaktperson?

I har mulighed for at vælge en kontaktperson på arbejdspladsen, hvis ikke I har mulighed for at vælge en TR, fordi:

 • I ikke er nok til at vælge en TR, eller
 • I ikke har mulighed for at gå i valgfællesskab eller valgforbund med andre om at få valgt en TR

Kontaktpersonens opgave

Ifølge Etf's vedtægter er kontaktpersonens opgave at modtage og videreformidle informationer mellem foreningen og medlemmerne på arbejdspladsen.

Kontaktpersonen skal også tage initiativ til valg af en tillidsrepræsentant, så snart der opstår mulighed for det.

Ingen TR-beskyttelse

Som kontaktperson har du ingen TR-beskyttelse.

Regler og procedurer om valg

Vær opmærksom på hvilke regler og procedurer, der er for valgbarhed og om valghandlingen.

Hvem er valgbar til posten som TR og TR-suppleant?

Der er to regelsæt, der bestemmer, hvem der er valgbar til posten som TR og TR-suppleant:

I Etf's vedtægter står, at alle aktive medlemmer uden ledelsesret kan vælges til hvervet som TR og TR-suppleant. Medlemmer må dog ikke være i kontingentrestance.

I TR-reglerne for kommuner, regioner og i staten er der ikke noget formelt krav til, om man skal være fuldtids- eller deltidsansat. Vikarer og ansatte på orlov er også valgbare. Midlertidigt ansatte, som bliver valgt som TR eller TR-suppleant, ophører dog uden varsel i tillidshvervet, når ansættelsen ophører.

Det kræves dog, at en medarbejder skal have været ansat min. ½ år i kommunen eller regionen for, at valget kan blive godkendt af arbejdsgiver. I staten skal man have været ansat i 9 mdr.

Hvornår og hvor tit holder man valg?

Som udgangspunkt bliver en TR valgt for en 2-årig periode. Det følger af Etf's vedtægter og TR-reglerne.

Etf har ikke regler om, at valget skal ske på et bestemt tidspunkt af året. Det aftaler medlemmerne på arbejdspladsen.

Som regel er det TR, som indkalder til valg, når valgperioden er ved at udløbe. Men suppleanten eller øvrige medlemmer uden ledelsesret kan også indkalde til valg.

Hvem har stemmeret ved valg af TR og TR-suppleant?

Ifølge Etf's vedtægter har aktive medlemmer på arbejdspladsen, som ikke har ledelsesret, stemmeret ved valg af TR og TR-suppleant. Det gælder også medlemmer på barselsorlov samt vikarer.

Ikke-medlemmer har også ret til stemme og til at deltage i valget, men kan ikke stille op til posten som TR og TR-suppleant.

Aktive medlemmer med ledelsesret, som er ansat på lederoverenskomst, har ikke stemmeret.

Er der krav til, hvordan valget skal foregå?

Etf's vedtægter fastlægger enkelte retningslinjer for, hvordan valget skal foregå:

 • Der skal indkaldes til valg af TR og suppleant med 8 dages varsel
 • Valget skal foregå skriftligt på mødet, hvis én af deltagerne på mødet ønsker det
 • I tilfælde af stemmelighed skal der ske omvalg

Aftal procedurer for valg

I bestemmer ellers selv hvilke procedurer, I vil bruge i forbindelse med valget, blot det sker i overenstemmelse med medlemmernes rettigheder.

Er det for vanskeligt at finde et tidspunkt, hvor alle medlemmer og uorganiserede kan deltage i et valgmøde, f.eks. fordi man indgår i vagtplaner, er det en god ide at aftale nogle procedurer i forbindelse med valget.

Etf anbefaler generelt, at I drøfter og aftaler nogle procedurer for valget, så alle kender spillereglerne. På den måde kan I undgå tvivlsspørgsmål. Kan man f.eks. afgive stemme ved brug af en fuldmagt? Kan man vente med at stille op som kandidat på selve mødet? Eller skal man melde sit kandidatur på forhånd?

Ikke-medlemmer har også ret til at deltage i valget

Vær opmærksom på, at medlemmerne skal være sikret muligheden for at kunne stille op. Vær også opmærksom på, at medlemmer og evt. ikke-medlemmer har ret til at vide, hvem der stiller op, hvornår valget skal afholdes, og have mulighed for at deltage i valghandlingen.

Spørgsmål til afklaring af procedurer
 

 • Hvornår er det mest hensigtsmæssigt at holde valg?
 • Hvor, hvordan, hvornår og til hvem skal man melde sit kandidatur?
 • Hvor, hvordan og til hvem skal man aflevere sin stemme, hvis man ikke kan deltage på valgmødet? Eksempelvis give en anden en stemmefuldmagt?
 • Hvordan vil I håndtere evt. stemmelighed for anden gang?
 • Hvordan skal optælling af en evt. skriftlig afstemning foregå?
 • Hvad gør I, hvis der ikke kommer nogen kandidater?
 • Hvilken information skal ud til medlemmerne om valget? Om kandidaten/rne
 • Andet

Det lyder måske meget formelt at aftale valgprocedurer, men jo mere uklare spillereglerne er, jo større risiko er der for, at nogle kan anfægte den måde, valget er foregået på, eksempelvis ved kampvalg.

Valg af kontaktperson

Stemmeret og valgbarhed som kontaktperson samt forhold vedrørende eventuelt nyvalg er de samme som gælder for TR og TR-suppleant, se ovenfor.

Valgt som kontaktperson

Er du blevet valgt som kontaktperson, skal du give besked til Etf med det samme. 

Er du TR i en kommune eller region, og har spørgsmål til regler om TR, skal du kontakte en af forhandlingskonsulenterne i Etf.

Send en mail til
etf@etf.dk/kontakt
88 82 62 70 og tryk 1

Er du TR i staten og har spørgsmål til regler om TR, skal du kontakte konsulent Liv Petersen på
lpe@etf.dk
53 36 49 05

Sidst opdateret
23.02.2023