Hjem > Tillidsrepræsentant > Vilkår for TR

Vilkår for TR

Her finder du en nærmere beskrivelse af reglerne om TR’s vilkår og Etf''s vejledning til dig. Du kan også læse mere om den særlige TR-beskyttelse.

Generelt om TR-vilkår

Der findes regler om hvilke arbejdsvilkår, du skal have, for at kunne varetage dit hverv som TR.

Regler om TR-vilkår

Reglerne om TR’s vilkår handler om:

 1. Tid
 2. Mulighed for og kontakt med kolleger
 3. Lokale og udstyr
 4. Frihed til TR-kurser, TR- møder mv.
 5. Faglig efter- og videreuddannelse
 6. Løn, herunder diverse tillæg og udgifter til transport

Reglerne for de forskellige vilkår findes i:

Selv om der er regler om TR's vilkår, kan du måske opleve, at du og din leder fortolker reglerne lidt forskelligt. 
Er du TR på det kommunale og regionale område, kan du finde god hjælp i parternes fælles vejledning til de enkelte regler i MED-håndbøgerne. 

Lokal TR-aftale om vilkår

Vilkårsaftale

En vilkårsaftale er en konkret aftale mellem dig og din leder om dine TR-vilkår.

Grundlag for forhandling af vilkårsaftalen
På det kommunale og regionale område danner de såkaldte vilkårsprotokollater grundlag for forhandlingen. 

På statens område er det reglerne i Cirkulære om TR i staten, der danner grundlag for forhandlingen.

Har hovedudvalget i MED aftalt principper for TR’s vilkår, vil de også være grundlaget for den lokale forhandling.

Kompetence til at indgå vilkårsaftalen

Hovedudvalget kan ikke indgå en konkret aftale om TR-vilkår for dig. Som TR i Etf har du kompetencen til at forhandle og aftale din egen vilkårsaftale med din leder.

Ved forhandlingen skal I sikre (jfr. TR-reglerne):

 • At der sker den nødvendige tilrettelæggelse af dit arbejde og tages de nødvendige normeringsmæssige hensyn i forbindelse med din varetagelse af hvervet
 • At I har afklaret hvor meget tid (ud over akutopståede situationer), du kan anvende på TR-hvervet
 • At du har mulighed for kontakt med de kolleger, du repræsenterer. Der skal tages højde for, hvis du er TR for flere arbejdspladser, eller du dækker store geografiske afstande
 • At du har mulighed for at kunne varetage dine arbejdsrelaterede TR-opgaver forsvarligt
 • At spørgsmålet vedrørende særlige uddannelsesaktiviteter for dig bliver drøftet. For eksempel faglig efteruddannelse under TR-hvervet og når TR-hvervet ophører. 

Forhandling af en konkret vilkårsaftale

Etf anbefaler, at du bruger denne inspirationsliste ved forhandling af en konkret vilkårsaftale. Der finder du også eksempler på konkrete TR-aftaler om vilkår.

Læs mere:

Tidspunkt for forhandling af vilkårsaftale

Etf anbefaler, at du venter med at forhandle og indgå en såkaldt vilkårsaftale, til du har ½-1 års erfaring som TR og har været på TR-grunduddannelsens modul 1 og 2.

Læs mere under 'Løbende dialog om TR-vilkår' længere nede på siden.

Løbende dialog om TR-vilkår

Etf anbefaler, at du som TR er i løbende dialog med din leder om dine TR-vilkår, så de passer til situationen på arbejdspladsen og de TR-opgaver, du skal varetage. 

For  nogle TR er det mest hensigtsmæssigt at forhandle en konkret TR-vilkårsaftale med lederen. Andre TR oplever, at deres vilkår er mere fleksible uden en konkret vilkårsaftale.  

Nyvalgt TR
Etf anbefaler, at du og din leder relativt hurtigt tager en snak om jeres gensidige forventninger til hinanden i samarbejdet.

Hvis I kommer ind på dine TR-vilkår, anbefaler Etf, at I venter med at indgå en konkret vilkårsaftale, indtil du:

 • har et realitisk billede af, hvad det vil sige at være TR
 • kender omfanget af dine TR-opgaver
 • ved nogenlunde hvor lang tid, de enkelte opgaver tager

Læs mere under 'Lokal TR-aftale om vilkår'. 

Konkrete TR-vilkår

Tid til TR-hvervet

Nødvendig og tilstrækkelig tid

TR skal have den nødvendige og tilstrækkelige tid til at varetage hvervet.

Men hvad er den nødvendige og tilstrækkelige tid?

TR-reglerne siger ikke noget om, hvorvidt den nødvendige og tilstrækkelige tid svarer til f.eks. 1 time, 2 timer eller 8 timer om ugen.  Vurderingen af, hvad der er nødvendig og tilstrækkelig tid, sker i en løbende dialog mellem dig og din leder.  

Vurderingen skal tage højde for en række hensyn:

 • Arbejdspladsens størrelse og sammensætning:
  - antal kolleger TR repræsenterer,
  - hvor mange matrikler/arbejdspladser kollegerne er fordelt på,
  - om kollegerne arbejder på forskudt tid.
 • At TR-hvervet medfører mindst mulig forstyrrelse af TR’s almindelige arbejde, og tilrettelæggelsen af arbejdet generelt på arbejdspladsen
 • Omfanget af TR’s opgaver, antal tillidsposter og udvalgsposter
 • TR’s muligheder for både at udføre sit hverv og sit almindelige arbejde i arbejdstiden bør respekteres. Det skal derfor afklares hvilke arbejdsopgaver, TR ikke længere skal varetage. 

Er du TR for flere arbejdspladser, skal du være opmærksom på, at transporttiden mellem arbejdspladserne indgår i din arbejdstid.

Har du en såkaldt TR-vilkårsaftale
Er der ikke taget højde for tid til akut opståede situationer fx. akutte personsager i den såkaldte TR-vilkårsaftale (se under ”TR-vilkårsaftale”), vil tiden hertil ligge ud over den tid, der er aftalt.

Sammenhæng mellem ressourcer og opgaver

 Det er vigtigt, at du sammen med din leder får afstemt:

 • Er der behov for prioritering af dine almindelige arbejdsopgaver og/eller dine kollegers arbejdsopgaver for at få sammenhæng mellem ressourcer og opgaver?
 • Skal der ske en kompensation gennem vikarordninger,  som kan afhjælpe den øgede arbejdsbelastning institutionen har fået? (lederopgave)
 • Skal der tilføres ressourcer fra de andre arbejdspladser, hvis TR repræsenterer flere arbejdspladser? (lederopgave)

Registrer tiden

Etf anbefaler, at du registrerer den tid, du bruger på TR-opgaver. Skriv hver gang du løser en opgave som TR:

 • Hvad er opgaven?
 • Hvornår udførte du den?
 • Hvor meget tid har du brugt på den?

Hvad skal der eksempelvis være tid til?

 • MED- møder inkl. forberedelse og opfølgning
 • Dialog og møde med kollegerne – også ved geografisk adskilte arbejdspladser
 • Personsager – akut og løbende
 • Holde dig ajour med ny viden og hvad der foregår på arbejdspladsen, herunder orientering om ansættelse og afskedigelse
 • Forhandlinger om f.eks. løn, arbejdstid mm. inkl. forberedelse og opfølgning
 • Dialog og samarbejde/møder med leder og AMiR
 • Sparring, kurser og møder i Etf

Mulighed for kontakt og møder med kolleger

For at kunne varetage TR-hvervet, er du afhængig af dialog med dine kolleger.

Der er ingen regler for hvordan og i hvilket omfang, TR kan være i kontakt og dialog med sine kolleger. Det skal afklares under drøftelserne om dine TR-vilkår. 

Er du TR for flere arbejdspladser, hvor dine kolleger har forskellige ledere, skal du drøfte med hver enkelt leder, hvordan og hvornår du kan være i kontakt og dialog med dine kolleger på den konkrete arbejdsplads.

Inden du tager drøftelsen med din leder, så overvej sammen med din kolleger:

 • Hvilken kontakt og dialogform egner sig bedst? Mail, telefon, skype eller fysisk møde? Overvej ”need to" og "nice to”.
 • Hvor ofte?
 • Hvornår passer et evt. mødetidspunkt bedst ind i arbejdspladsens drift: frokostpausen, i forlængelse af frokostpausen, fra morgenstunden eller i slutningen af arbejdsdagen?
 • Vil I være indstillet på evt. at ”handle med”, at mødet er delvist arbejdstid og fritid?
 • Har I skiftende arbejdstider, hvad vil så være mest hensigtsmæssigt?  

Læs mere under 'Tid' og 'Lokal aftale om vilkår' højere oppe på siden.

Kontakt Etf’s forhandlingskonsulenter på 8882 6270 for nærmere rådgivning/sparring, hvis du oplever, at det er vanskeligt – enten ift. kollegerne eller i forhold til din leder/jeres ledere. 

TR i kommuner og regioner
Det såkaldte TR-vilkårsprotokollatet beskriver, at man gennem forhandling skal sikre, at TR har mulighed for kontakt med de medarbejdere, som TR repræsenterer, fx i tilfælde af skiftende arbejdssteder eller store geografiske afstande

 

Lokale og udstyr

TR i kommuner og regioner

Som TR skal du have mulighed for at kunne varetage dine opgaver forsvarligt via tilgængeligt udstyr på arbejdspladsen – f.eks it-udstyr og opkobling til internettet.

Du bør derudover have mulighed for at opbevare fortroligt materiale i et aflåst skab eller lignende.

TR i staten

Er du TR på det statslige område, skal institutionen anvise dig et passende lokale med adgang til telefon og it-udstyr. Er der særlige grunde til at det ikke kan lade sig gøre, skal I finde en anden løsning.

Etf anbefaler, at du drøfter muligheden for  at få et aflåst skab eller lignende til at opbevare fortroligt materiale. 

Frihed til TR-kurser og TR-møder

Når du ved hvilke TR-kurser og -møder du ønsker at deltage i, anbefaler Etf, at du i god tid tager en snak med din leder om at få tjenestefri til det.

GIver din leder afslag, skal der være vægtige grunde til at netop DU ikke kan undværes.   

Hvis du oplever, at du flere gange får afslag, selv om du har spurgt din leder i god tid, skal du kontakte en forhandlingskonsulent i Etf. 

TR i regioner og kommuner

(undtaget Københavns og Frederiksberg kommuner)

Efter anmodning kan TR få den fornødne tjenestefri til at deltage i:

 • TR-kurser arrangeret af Etf
 • Møder for TR arrangeret af Etf

I praksis skal du som TR aftale med din leder, at du kan få tjenestefrihed, inden du melder dig til et møde eller et kursus. Du får udbetalt din almindelige løn, når du er på kursus og til møder.

Efter anmodning fra kommunen/regionen, udbetaler Etf lønrefusion til arbejdsgiver.

TR i Københavns og Frederiksberg Kommuner

TR får tjenestefrihed med løn, når TR deltager i

 • TR-uddannelse arrangeret af Etf (gælder også for TR-suppleanter)
 • TR-møder arrangeret af Etf og med institutionsledelsens accept
 • Faglig uddannelse etableret af KK eller dennes institutioner
 • Virksomhedskonferencer o.lign.
 • Orientering af dem, som TR repræsenterer 
   
 • KL's MED-håndbog: § 16 stk. 1 og stk. 2.

TR i staten

Inden for de første 12 måneder efter valget bør TR så vidt muligt få frihed til at deltage i grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter. Desuden gælder, at TR efter aftale med ledelsen får frihed til at deltage i faglige kurser m.m. i et passende omfang.

Faglig efteruddannelse

TR i kommuner og regioner

Når du drøfter TR-vilkår med din leder, er det vigtigt, at I også drøfte, om der er behov for særlige uddannelsesaktiviteter for dig som TR:

 • faglig efteruddannelse under hvervet
 • faglig efteruddannelse i forbindelse med hvervets ophør.

Varigheden af hvervet og omfanget af dine opgaver som TR indgår i vurderingen af behovet for og omfanget af eventuel (efter)uddannelse.

TR i staten

Efter aftale med din leder kan du som TR få frihed til at deltage i faglige kurser m.v. i passende omfang. 

Løn ved udførelse af TR-hvervet

Når du udfører hvervet som TR, er det ligestillet med dit almindelige arbejde.  TR-hvervet må ikke give indtægtstab.

Det betyder, at når du løser TR-opgaver, skal du have den løn, som du ville have fået, hvis du løste opgaver som ergoterapeut i det givne tidsrum. 

Det gælder også, hvis du laver TR-opgaver uden for din normale arbejdstid. Så skal du have din sædvanlige løn inkl. særydelser, tidskompensation m.v. i henhold til overenskomsten på samme måde, som hvis du laver dit almindelige arbejde uden for normal arbejdstid. 

Tillæg for TR-funktionen

TR i kommuner og regioner

Du har ret til et tillæg for funktionen som TR. 

Oplever du, at din lønudvikling går i negativ retning på grund af TR-hvervet, anbefaler Etf, at du tager en forhandling med din leder om et tillæg som kompensation for din manglende lønudvikling. Læs mere under "Løn ved udførelse af TR-hvervet".

Forhandling af tillæg
Tillægget for TR-funktionen er nogle steder fastsat i en overordnet forhåndsaftale. På andre arbejdspladser bliver tillægget forhandlet lokalt mellem TR og leder.

Tillægget for TR-funktionen skal være på minimum kr. 6.100 årligt ( 01.01.06 niveau ). jf. overenskomsten.

Ergoterapeutforeningen opfordrer til, at tillæg for TR- funktionen er uafhængig af beskæftigelsesgraden, da funktionen fylder lige meget, uanset om du er på fuld tid eller nedsat tid.

Som TR har du kompetence til at forhandle og underskrive lønaftaler - også dine egne.

Problemer med at få TR-tillægget?
Kontakt i første omgang løn- og personalekontoret på din arbejdsplads. Får du fortsat ikke dit tillæg, så kontakt forhandlingskonsulenterne i Etf.

TR i staten

Du har ikke ret til et TR-tillæg, men Etf anbefaler, at du tager en forhandling om at få et tillæg for hvervet.

Har du brug for sparring, kan du kontakte Etf.

Tillæg til midlertidigt fungerende TR

Midlertidigt fungerende TR i kommuner

Du har ret til et tillæg for TR-funktionen, hvis du fungerer som TR midlertidigt.

Et af følgende kriterier skal være opfyldt:

 • TR er fraværende mindst 15 kalenderdage i sammenhæng (ikke i forbindelse med ferie)
 • TR holder ferie i mindst 22 kalenderdage i sammenhæng.

Når retten til at få TR-tillæg er opnået, får du det med virkning fra den første dag, du er indtrådt i hvervet.

Retten til TR-tillæg ophører den dag, du stopper som fungerende TR.

Som udgangspunkt indtræder TR-suppleanten i den aftale om tillæg, der er indgået for TR. 

Problemer med at få TR-tillægget?
Kontakt i første omgang løn- og personalekontoret på din arbejdsplads. Får du fortsat ikke dit tillæg, så kontakt forhandlingskonsulenterne i Etf.

Midlertidigt fungerende TR i regioner og i staten

Der er ingen aftale, som sikrer dig ret til tillæg, når du midlertidigt fungerer som TR. 

Men Etf anbefaler, at du forsøger at få tillæg for TR-funktionen, hvis din TR har længerevarende fravær og TR får et tillæg for TR-funktionen.

Har du brug for sparring, kan du kontakte forhandlingskonsulenterne i Etf.

Transportgodtgørelse ved TR-hvervets udførelse

Du kan få transportgodtgørelse i forbindelse med TR-hvervet hvis:

 • Du dækker flere adskilte arbejdssteder
 • Hvis du bliver tilkaldt uden for din normale arbejdstid (transport mellem hjem og arbejde)

Du får godtgjort transporten efter de regler eller satster, der gælder på din arbejdsplads.

Forudsætningen for udbetaling af transportgodtgørelse er, at du laver et kørselsregnskab til din leder. I hvert tilfælde skal du oplyse kørselstidspunkt, antal kørte km og kørslens formål.

Aktiviteter, der ikke ydes lønrefusion til

TR i kommuner og regioner 

- ikke Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune  

Når du udfører dit hverv som TR, får du din sædvanlige løn. Det gælder også, når du deltager på TR-kurser, møder og aktiviteter i din egenskab som TR.

Som udgangspunkt, kan din arbejdsgiver ikke få refunderet din løn af Etf= lønrefusion fra Etf, når du deltager i møder, aktiviteter og kurser, som aktuelt og konkret vedrører dine kolleger. 

Eksempelvis MED/SU-møder, et arbejdspladskursus om MED/SU, TR-møder med kolleger eller fx et møde, som Etf deltager i, som handler om din forberedelse af de kommende lønforhandlinger på din arbejdsplads. 

Det er vigtigt, at det er i forståelse med din leder, at du deltager i aktiviteterne. Husk også at få accept fra din leder, hvis du vil holde TR-møde med medlemmerne i dit valggrundlag.

Opstår en akut situation, som betyder, at du er nødt til at forlade arbejdspladsen for at udføre dit hverv, skal du huske at orientere din leder. Er det ikke muligt inden, så skal din leder orienteres straks derefter.

TR-kurser og møder, hvor der kan ydes lønrefusion - se ovenfor under 'Frihed til TR-kurser og -møder' (MED-håndbogen §15).

TR-beskyttelsen

Den såkaldte TR-beskyttelse er egentlig ikke et "vilkår" men en særlig beskyttelse, der skal sikre at du kan udøve dit hverv uden at frygte at blive afskediget. Kontakt straks Etf, hvis du modtager en påtænkt opsigelse eller bliver bortvist.

TR-beskyttelsen - dækker hvem og hvornår gælder det fra?

Den særlige TR-beskyttelse omfatter:

 • Tillidsrepræsentanter, herunder (fælles)tillidsrepræsentanter,
 • Suppleanter for tillidsrepræsentanter
 • Medarbejderrepræsentanter
 • Suppleanter for medarbejderrepræsentanter
 • Arbejdsmiljørepræsentanter

Rækkevidden af beskyttelsen kan være forskellig, se nærmere ndenfor.

Fra det øjeblik arbejdsgiver er bekendt med, at du er blevet valgt til en af ovenstående tillidsposter, er du omfattet af TR-beskyttelsen.  

Beskyttelsen skal sikre, at du kan udøve dit hverv uden at frygte at blive afskediget.

Får du en påtænkt opsigelse, skal du straks kontakte Etf.

Tvingende årsager til afskedigelse af en tillidsvalgt

Den særlige TR-beskyttelse betyder, at en tillidsvalgt kun kan afskediges, når arbejdsgiver kan begrunde det med tvingende årsager. Der er den almindelig opfattelse, at der ”skal meget til“, før der er tale om tvingende årsager.

Afskedigelse begrundet i den tillidsvalgtes forhold:
Tvingende årsager kan eksempelvis handle om ulovlig udeblivelse fra arbejdspladsen, alkoholmisbrug, tyveri eller vold.

Der kan også være tvingende årsager, hvis TR eksempelvis opfordrer kollegerne til at nedlægge arbejdet ulovligt eller opfordrer til andre brud på overenskomsten, fx systematisk at nægte at tage overarbejde.

Afskedigelse begrundet i kommunens, regionens eller institutionens forhold:
Tvingende årsager kan også handle om arbejdsmangel. Men arbejdsgiver skal dokumentere, at det ikke er muligt at afskedige en anden medarbejder (som ikke er ”TR-beskyttet”).

Den tillidsvalgte er som udgangspunkt den sidste, der kan afskediges på grund af arbejdsmangel.

Bortfalder den tillidsvalgtes arbejde, har den tillidsvalgte, som udgangspunkt, krav på at blive overflyttet til andet arbejde. Det skal dog være inden for det område, hvor den tillidsvalgte er valgt. Kravet om omplacering kan betyde, at en anden medarbejder bliver afskediget, også selv om vedkommende arbejder med noget andet end det, den tillidsvalgte har arbejdet med.

Den tillidsvalgte skal dog være kvalificeret til at udføre arbejdet eller kunne blive det ved omskoling eller efteruddannelse i et ikke urimeligt omfang.

Procedurer ved påtænkt opsigelse

Får du en påtænkt opsigelse, skal du kontakte Etf med det samme. 

I den situation skal helt særlige procedurer og frister følges, eksempelvis:  

 • Der skal indledes forhandlinger mellem arbejdsgiver og Etf. Anmodning om forhandling skal altid sendes til den organisation, som har forhandlingsretten for den pågældende stilling – også selv om fx AMiR er medlem er en anden organisation.
 • Arbejdsgiver kan kræve forhandlingen afholdt inden for en frist af 3 uger (8 dage i staten) efter, at organisationen har modtaget meddelelsen om den påtænkte opsigelse.
 • Arbejdsgiver skal føre bevis for, at der er tale om tvingende årsager.
 • Ved arbejdsmangel skal arbejdsgiver kunne dokumentere, at det ikke er muligt at afskedige en anden medarbejder, der ikke er TR-beskyttet.
 • Skønner Etf, at den påtænkte opsigelse ikke er rimeligt begrundet i den tillidsvalgtes forhold eller forhold i kommunen/regionen/institutionen, kan Etf, inden en frist på 14 dage efter forhandlingen, skriftligt kræve sagen forhandlet mellem parterne i vedkommendes overenskomst/aftale.
 • Har alle forhandlingsmuligheder været afprøvet, kan sagen kræves behandlet ved en voldgift.

Mere uddybende om reglerne:

Opsigelsesvarsel ved påtænkt opsigelse

Som hoveddregel skal en tillidsvalgt opsiges med sit individuelle opsigelsesvarsel jf. overenskomsten + 3 måneder.

Det gælder, uanset om den tillidsvalgte er ansat efter overenskomst med KL, Danske Regioner eller Finansministeriet.

Afskedigelse begrundet i arbejdsmangel eller ved forflyttelse

KL's område:
TR:
Kan opsiges med sit individuelle opsigelsesvarsel jf. overenskomsten, dog mindst 6 måneder.

TR-suppleanter, MED/SU-repræsentanter, Suppleanter for MED/SU-repræsentanter, og AMiR: 
Kan opsiges med sit individuelle opsigelsesvarsel jf. overenskomsten, dog mindst 35 dages varsel til udgangen af en måned.

Danske Regioners område:
Alle tillidsvalgte:
Kan opsiges med den tillidsvalgtes individuelle opsigelsesvarsel jf. overenskomsten, dog ikke under 35 dages varsel til udgangen af en måned.

Statens område:
Alle tillidsvalgte:
Kan opsiges med den tillidsvalgtes individuelle opsigelsesvarsel jf. overenskomsten, dog mindst 35 dage.

Forflyttelse af en tillidsvalgt skal varsles med den pågældendes individuelle opsigelsesvarsel, dog mindst 5 måneder. Har den tillidsvalgte på forflyttelsestidspunktet fungeret som tillidsvalgt i en sammenhængende periode på mindst 5 år, skal varslet være på mindst 6 måneder.

Mere uddybende om reglerne:

Bortvisning - kontakt straks Etf!

Bliver du bortvist fra din arbejdsplads, skal du straks kontakte Etf.

Reglerne i forbindelse med bortvisning af en tillidsvalgt, er lidt anderledes end reglerne i forbindelse med en påtænkt opsigelse. Hvis du får oplyst, at du påtænkes bortvist, skal Etf straks have besked, så vi kan gå ind i sagen.

Har du brug for rådgivning eller sparring fra en af Etf's forhandlingskonsulenter:

8882 6270
etf.dk/kontakt

 

Sidst opdateret
02.04.2019