Hjem > Tillidsrepræsentant > Rollen som TR

Rollen som TR

Introduktion til TR's rolle, opgaver, rettigheder og vilkår. Kom godt fra start som ny TR.

TR's rolle, opgaver og pligter

Her kan du læse mere om, hvad det indebærer at være blevet TR i Etf

TR's rolle, pligter og opgaver

TR's rolle, pligter og opgaver er fastlagt i:

 1. Etf's vedtægter og af Etf's politik
 2. TR-reglerne

Du er Etf's repræsentant  på arbejdspladsen 

Du er valgt som Ergoterapeutforeningens repræsentant på arbejdspladsen.
Du varetager medlemmernes individuelle og kollektive interesser på arbejdspladsen, og handler med udgangspunkt i de politiske beslutninger, foreningens hovedbestyrelse træffer.

Kollegernes talsmand

Ifølge TR-reglerne er det TR's pligt at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. 

Som TR er du talsmand for dem, du er valgt af. Du kan stille forslag eller komme med henstillinger og klager fra dine kolleger over for ledelsen. Du kan også optage forhandlinger om lokale forhold.

Ifølge TR-reglerne har TR-suppleanten kun TR-opgaver, pligter, ansvar og vilkår i TR's fravær, som midlertidigt fungerende TR.
TR-suppleanten er dog altid omfattet af TR-beskyttelsen. 

TR's opgave som Etf's repræsentant:

Dine opgaver er blandt andet, at

Rådgive medlemmer (ikke-ledere) om:

 • Løn og ansættelsesvilkår
 • Forhold i arbejdslivet

Forhandle og indgå lokale aftaler for ergoterapeuter (ikke-ledere):
Du har forhandlings- og aftaleretten i forhold til at indgå lokale aftaler for ergoterapeuter, fra den dag du bliver TR, om:

 • Løn, undtagen for
  • Nyansatte i nyoprettede stillinger på højere grundlønstrin
  • Nyansatte i atypiske stillinger
 • Arbejdstid
 • Senioraftaler/seniorordninger

Om løn
Du skal vurdere, om det er en almindelig basisstilling med et kendt og velbeskrevet indhold, eller om der er tale om en ny stillingstype, der kræver en højere grundlønsindplacering. Vurderingen foretager du ud fra funktionsbeskrivelsen og stillingsopslag.

Er du i tvivl, om der er tale om en særlig eller atypisk stilling, kan du altid kontakte en forhandlingskonsulent i Etf.

Om arbejdstid og senioraftaler/ordninger
Det er vigtigt, du kontakter Etf's forhandlingskonsulenter, inden du underskriver aftaler om arbejdstid og senioraftaler!

TR for flere faggrupper?
Læs længere nede på siden om, hvad du skal være opmærksom på i forhold til lokale aftaler.

Bistå/være bisidder for medlemmer (ikke ledere) ved:

 • Tjenstlig samtaler
 • Omsorgssamtaler

Læs om 'Opgaver, TR ikke skal varetage'  længere nede på siden.

Du skal også varetage medlemmernes interesser. Det vil sige:

 • Støtte medlemmerne i arbejdslivet
 • Sikre medlemmerne bedst mulige løn- og arbejdsvilkår
 • Medvirke til ergoterapifaglig udvikling på arbejdspladsen
 • Arbejde på at påvirke samfundsudviklingen (lokalt)

Individuelle interesser kan eksempelvis være:

 • Forhandle en lønaftale for en kollega, der skal ansættes
 • Rådgive et medlem om barsel, løn eller ferie

Kollektive interesser kan eksempelvis være:

 • Iværksætte en APV - i samarbejde med Arbejdsmiljørepræsentanten (AMiR)
 • Forberede og forhandle løn for kollegerne i forbindelse med de årlige lønforhandlinger
 • Dialog med ledelsen om manglende sammenhæng mellem ressourcer og opgaver

Er du TR for flere faggrupper?

Som TR for flere faggrupper skal du være opmærksom på:

 • Du har kun forhandlings- og aftaleretten for ergoterapeuter.
 • Afklar med de øvrige forhandlingsberettigede organisationer i hvilket omfang du kan/ønsker at få forhandlingsretten

Når du er TR for andre faggrupper end ergoterapeuter, skal du kontakte hver af de forhandlingsberettigede organisationer, som er repræsentereret i dit valggrundlag.

Den forhandlingsberettigede organisation er organisationen, som har retten til at forhandle overenskomst for en faggruppe fx. Danske Fysioterapeuter, DSR, SL m.fl.

Du skal afklare med den pågældende organisation i hvilket omfang, du evt. kan/ønsker at få kompetencen til at forhandle lokale aftaler for den faggruppe, du repræsenterer i valggrundlaget.

 • Du må aldrig underskrive aftaler for andre faggrupper/organisationer

Selv om du får forhandlingsretten for en faggruppe i dit valggrundlag, får du ikke samtidigt retten til at underskrive aftalen =aftaleretten.

Det betyder, at du aldrig må underskrive aftalerne. De/n skal sendes til underskrift i den pågældende organisation.

TR for fysioterapeuter?
Er du TR for fysioterapeuter, behøver du ikke at kontakte Danske Fysioterapeuter for afklaring. Du har pr. automatik forhandlingsretten for fysioterapeuterne, fra dag 1.

Men aftalerne skal underskrives af Danske Fysioterapeuter. Send aftalen til ansat@fysio.dk eller til Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade 70, 2300 S.

Er TR-suppleanten en fysioterapeut, forventes du at forhandle i tæt samarbejde med suppleanten.

TR for sygeplejersker, socialpædagoger eller andre?
Er du TR for sygeplejersker, socialpædagoger eller andre faggrupper, skal du kontakte de pågældende organisationer.

Få afklaret i hvilket omfang, du kan få (og ønsker) kompetencen i forhold til at forhandle lokale aftaler om løn, arbejdstid m.m. for hver faggruppe, du er valgt af.

Husk - du aldrig må underskrive aftaler for andre faggrupper, selvom du har fået forhandlingsretten.

Links:

Opgaver, du ikke skal varetage

Disse opgaver varetager Etf's konsulenter:

 • Forhandle og indgå lønaftaler for nyansatte i nyoprettede stillinger, som skal indplaceres på højere grundlønstrin
 • Forhandle og indgå lønaftaler for nyansatte i atypiske stillinger
 • Forhandle og indgå lønaftaler for kandidater i nyoprettede stillinger
 • Rådgive/bistå medlemmer i afskedigelsessager
 • Rådgive medlemmer på lederoverenskomst om egne løn og ansættelsesforhold
 • Forhandle og indgå aftaler for ergoterapeuter på lederoverenskomst
 • Forhandle virksomhedsoverenskomster
 • Forhandle centrale overenskomster

Kom godt fra start

.....i dit nye hverv.

Overlevering fra din tidligere TR

Hvis muligt - få en orientering fra din tidligere TR om:

 • Hvilke opgaver, du evt. skal overtage, og hvad der aktuelt er fokus på i MED/SU og/eller hos ledelsen
 • Hvilke rammer og vilkår den tidligere TR har haft i forhold til at varetage funktionen som TR
 • Hvilke lokale aftaler, der er indgået for ergoterapeuter og/eller for andre på arbejdspladsen, som du er TR for.  For eksempel lokale aftaler om løn, arbejdstid mv.

Afklare gensidige forventninger

Med kollegerne

Inviter dine kolleger i valggrundlaget til en dialog om jeres indbyrdes forventninger til hinanden og til samarbejdet.

Dialogen kan samtidig være anledning til, at I får drøftet, hvad TR skal arbejde for på vegne af gruppen. Drøftelserne kan tage afsæt i spørgsmål som:

 • Hvad sker der aktuelt på arbejdspladsen? Hvad er I optaget af?
 • I hvilket omfang har det indflydelse på jeres arbejdsforhold/arbejdsmiljø - og hvordan?
 • Hvad ønsker I at ændre/påvirke? Hvad vil I gerne opnå?
 • Hvad er jeres vigtigste prioriteter?

Få klarhed over jeres aktuelle prioriteringer, så du som TR kender dit mandat og kan arbejde ud fra det.

Forventning og ønsker til jeres indbyrdes samarbejde?

 • Hvilke forventninger har du til medlemmerne og de til dig? 
 • Hvilke forventninger har du til medlemmernes engagement og medansvar i hverdagen? Skal de fx. selv forsøge at finde svar på spørgsmål på etf.dk, inden de kontakter dig for rådgivning? 
 • Hvilke forventninger har I til at give hinanden gensidig information? Hvornår kan I klare jer med mailkorrespondance? Hvornår prioriterer I at mødes fysisk?   

Med din TR-suppleant

Selvom din TR-suppleant, ifølge TR-reglerne, først har TR-opgaver, pligter, ansvar og vilkår i TR's fravær, vil I løbende have brug for at kunne orientere og evt. sparre med hinanden om det, der sker på arbejdspladsen. Det gælder særligt, hvis I arbejder på forskellige arbejdspladser.

Derfor vil det være en god ide at invitere din TR-suppleant til en dialog om jeres gensidige forventninger til samarbejdet.

Dele opgaver mellem TR og TR-suppleant?
På nogle arbejdspladser er der tradition for, at TR og TR-suppleanten deler opgaverne mellem sig. Det er især, hvis man arbejder på forskellige geografiske arbejdspladser.

Etf anbefaler, at TR og TR-suppleanten kun deler opgaverne mellem sig, hvis ledelsen er indstillet på det og vil give suppleanten tilsvarende vilkår, f.eks. tid og mulighed for at TR og TR-suppleanten deltage på Etf's TR-grunduddannelse, TR-møder mv.

Med din leder

Med valget af dig som TR indtager du en ny og formel position som kollegernes talsmand og Etf's repræsentant.

Derfor anbefaler vi, at du tager initiativ til et møde med din leder om jeres indbyrdes forventninger til hinanden og til det nye samarbejde.

Er du TR for kolleger på flere arbejdspladser, anbefaler vi, at du også inviterer de andre ledere til dialog, hvor:

Repræsenterer du flere arbejdspladser?

Det er altid vigtigt at prioritere dialogen med medlemmerne i valggrundlaget. 

Når du repræsenterer flere arbejdspladser, er det kun muligt at have føling med situationen og hvordan dine kolleger har det, hvis I holder hinanden orienteret.

Det er også vigtigt, at I ind imellem mødes for at tale om det, der er væsentligt for gruppen, at TR prioriterer at arbejde med i hverdagen. 

Kom hurtigt i gang med din TR-uddannelse

TR-grunduddannelsen

Etf anbefaler, at du hurtigst muligt kommer i gang med TR-grunduddannelsen. Uddannelsen giver dig grundlæggende viden og færdigheder i forhold til TR's funktion og opgaver.

Det betyder, at du kommer godt fra start og får et fundament, du kan bygge videre på. Du bliver klædt på i forhold til at varetage den forhandlings- og aftalekompetence, som Etf's hovedbestyrelse har uddelegeret til TR.

På Modul 1 og Modul 2 møder du din regionsformand/landsformand/næstformand, hvor I har en dialog om, hvad I kan bruge hinanden til i det (lokal)politiske arbejde. Du får også en fornemmelse af, hvordan politik i Etf bliver til.

Tilmeld dig Modul 1 og Modul 2
Når du har givet besked til Etf om at du er blevet valgt, og Etf har anmeldt valget over for din arbejdsgiver, modtager du en velkomstmail fra Etf med opfordring om at melde dig til de første to moduler i TR-grunduddannelsen. 

Husk at aftale med din leder, at du kan få tjenestefri med løn til at deltage på begge moduler, inden du tilmelder dig. 

Modul 3, som er sidste del af TR-grunduddannelsen, kan du tilmelde dig efter Modul 1 og 2.

TR’s kompetenceudvikling i øvrigt

Etf udbyder hvert år en vifte af temadage, kurser og forløb for FTR og TR, så du kan blive klædt endnu bedre på i forhold til at varetage dit hverv.

Nogle kurser er kun for TR, mens andre er fælles for FTR, TR og AMiR. Andre igen er fælles for TR, AMiR og leder. Flere kurser og temadage bliver afholdt i fællesskab med Danske Fysioterapeuter. 

Enkelte TR og FTR får mulighed for at følge et dobbeltmodul på FTF's Diplomuddannelse i ledelse for FTR og TR.  

Som udgangspunkt skal du have gennemført TR-grunduddannelsen, inden du kan tilmelde dig de øvrige kurser.

Læs kursusbeskrivelsen, så du kan se målgruppen og eventuelle forudsætninger for at deltage.

Nogle temadage kræver eksempelvis kun, at man har gennemført Modul 1 og 2, mens andre kurser kræver mere.

Viden, information og nyheder på etf.dk

Find svar på spørgsmål på etf.dk

Den bedste måde at lære hjemmesiden at kende på, er ved at bruge den.   

Under menupunktet 'Løn og arbejdsliv', finder du svar på spørgsmål om løn, ansættelse, opsigelser, og arbejdsliv.

Etf.dk/tillids-repraesentant finder du viden, vejledninger, materialer og kurser til TR fx.: 

Under menupunktet 'Ergoterapi og Politik', finder du information og viden om faget ergoterapi, uddannelsen, politik og lovgivning. Her finder du også Etf's politikker, Etf's høringssvar til politikere, ministerier m.fl., gode argumenter for ergoterapi og meget andet i relation til professionen.

Nyheder fra Etf

etf.dk/ tillids-repraesentant finder du nyheder for TR. Etf udsender med jævne mellemrum Etf-nyheder og information til TR via deres mailadresser.

Ønsker du at modtage andre nyhedsbreve fra Etf, tilmeld dig her.

Samarbejde med AMR

Forskellige roller - fælles opgaver

AMR og TR har forskellige roller og opgaver, som er bestemt af henholdsvis arbejdsmiljølovgivning og TR-regler .

Nogle AMR-opgaver og TR-opgaver overlapper hinanden, fordi de kan have arbejdsmiljømæssige aspekter. Det gælder for eksempel arbejdstid, omstruktureringer, besparelser eller personalepolitiske emner som trivsel, sundhedsfremme og forebyggelse af stress, sygefravær m.m.

Det er vigtigt, at AMR og TR har et tæt samarbejde om disse opgaver.

AMR har et tæt samarbejde med lederen i arbejdsmiljøgruppen og har viden om lovgivning på arbejdsmiljøområdet, som TR normalt ikke har kendskab til.

Som talsmand og forhandler for medarbejderne har TR retten til at tage sager op til drøftelse overfor ledelsen og har viden om aftaler, som AMR ikke nødvendigvis har.

AMR og TR kan være repræsenteret i forskellige udvalg i MED/SU-systemet. Gennem samarbejde kan AMR og TR få adgang til indflydelse ad flere kanaler.

Ergoterapeutforeningen anbefaler, at AMR og TR drøfter strategien for at påvirke en sag i den ønskede retning, inden sagen bliver taget op i MED/SU-systemet.

Find inspiration til en dialog om jeres indbyrdes forventninger til hinanden i pjecen 'Tillidsrepræsentant i Etf - afklarede forventninger'.

Du rådgiver dine kolleger

Gør dine kolleger opmærksom på, at de skal kontakte dig som TR, hvis de har brug for rådgivning - ikke Etf’s konsulenter.

Etf anbefaler også, at du opfordrer dem til først at forsøge at finde svaret på deres spørgsmål på etf.dk, inden de kontakter dig.

De kan finde svar på rigtig mange spørgsmål om fx. løn og ansættelse under menupunktet ’Løn og arbejdsliv’. De kan også bruge søgefunktionen øverst på hjemmesiden.

Kan medlemmet ikke finde svaret, og er du i tvivl om svaret eller fortolkningen af en tekst, er du velkommen til at kontakte Etf's konsulenter.

På den måde styrker du dine kompetencer, så du kan svare næste gang, et medlem spørger. Samtidig styrker du din position som TR.

Registrer din tid til TR-arbejdet

Register tiden

Etf anbefaler, at du registrerer den tid, du bruger på TR-opgaver. Skriv hver gang du har en opgave som TR:

 • Hvad er opgaven?
 • Hvornår udførte du den?
 • Hvor meget tid har du brugt på den?

Registreringen kan du blandt andet bruge til en snak/forhandling med din leder om dine vilkår for TR-hvervet, når du har været TR i noget tid.

Hvilke opgaver skal der eksempelvis være tid til:

 • MED- møder incl. forberedelse og opfølgning
 • Dialog og møde med kollegerne – også ved geografisk adskilte arbejdspladser
 • Personsager – akut og løbende
 • Holde dig ajour med ny viden og hvad der foregår på arbejdspladsen, herunder orientering om ansættelse og afskedigelse
 • Forhandlinger om fx Løn, arbejdstid mm. inkl. forberedelse og opfølgning
 • Dialog og samarbejde/møder med leder og AMiR
 • Sparring, kurser og møder i Etf

Ifølge TR-reglerne skal du have den nødvendige og tilstrækkelige tid til TR-arbejdet. Læs mere om det på siden om TR-vilkår , under "Tid til TR-arbejdet".

Rådgivning af TR

TR kan få rådgivning og sparring af Etfs' konsulenter og fuldtidspolitikere.

Få rådgivning/sparring fra Etf's konsulenter

Rådgivning og sparring fra konsulenter

Du finder svar på rigtig mange spørgsmål på Etf.dk. Læs mere under ’Viden, information og nyheder’, ovenfor.

Finder du ikke svar ad den vej, er du altid velkommen til at kontakte Etf's konsulenter for rådgivning og sparring, fx :

 • Hvis du er i tvivl om reglerne, eller hvordan Etf mener, at reglerne i fx en aftale, overenskomst eller lovgivning skal forstås/fortolkes.
 • Har brug for at vende en problemstilling/håndtering af et dilemma eller en vanskelig situation på din arbejdsplads.
 • Har brug for sparring til hvordan I kan beskrive og afgrænse jeres ydelser i forhold til arbejdsgiver, andre beslutningstagere eller borgere.
 • Har brug for inspiration til, hvordan I kan arbejde for at dokumentere og synliggøre faget over for fx. beslutningstagere.

Haster det – ring på: 

8882 6270 ml. 10-15

Haster det ikke, så send en mail via vores hjemmeside, og skriv at du er TR. Beskriv, hvad dit spørgsmål/sag handler om, og hvornår du om muligt gerne vil kontaktes. 
Det giver konsulenterne mulighed for at sætte bedre tid af til rådgivningen, end hvis du ringer i telefontiden.

Henvendelser fra TR bliver prioriteret højt!

Sparring og dialog med Etf’s politikere

TR i kommuner og regioner

Etf har tre regionsformænd.

Regionsformanden er din lokale Etf-politiker, som du kan kontakte om fagpolitiske spørgsmål fx. omstruktureringer, besparelser der får direkte eller indirekte betydning for jer, borgerne eller patienterne.

Regionsformandens fokus er det fagpolitiske – ikke regler og jura.

Måske har du brug for at få sparring i forhold til jeres strategi for at fremme en bestemt udvikling eller sag på arbejdspladsen. Eller I har brug for en dialog med regionsformanden om det, der optager jer. Fx. hvordan I sikrer den ergoterapifaglige udvikling i en tid med knappe ressourcer?

Regionsformanden har andre muligheder end TR, for at forsøge at påvirke beslutningstagere lokalt. Fx. en udvalgsformand i kommunalbestyrelsen, en formand for Ældrerådet eller andre lokalpolitikere i fagbevægelsen.

Regionsformanden vil også vide, hvad Ergoterapeutforeningen er optaget af regionalt og nationalt, som kan understøtte jeres strategi.  

Regionsformand Maj Britt Middelhede Olsen, Region Midt-Nord:  5336 4991,  mbmo@etf.dk

Regionsformand Anna-Marie Lausten, Region Syd: 5336 4981,  aml@etf.dk

Regionsformand Rikke Uldum Abrahamsen, Region Øst: 53364971,   rua@etf.dk 

TR i Staten

Du kan kontakte Etf’s formand Tina Nør Langager eller Etf’s næstformand Lotte Lagoni, når noget er under udvikling på jeres arbejdsplads, og det får direkte eller indirekte betydning for jer eller for de studerende, uddannelsen eller borgerne.

Måske har du brug for sparring i forhold til jeres strategi for at fremme en særlig udvikling eller sag på jeres arbejdsplads? Eller du/I har brug for en dialog med Etf's politikere om det, der optager jer?

Politikerne har andre muligheder end TR, for at forsøge at påvirke beslutningstagere.

Formand Tina Nør Langager  5336 4974tnl@etf.dk

Næstformand Lotte Lagoni   5336 4922LL@etf.dk

Dine vilkår som TR

TR-reglerne fastlægger, at TR skal have nogle vilkår for at kunne varetage TR-hvervet. Som tillidsvalgt er du altid omfattet af den såkaldte TR-beskyttelse.

Tillæg for TR-funktionen

TR i kommune eller region

Du har ret til et tillæg for TR-funktionen fra det tidspunkt, du bliver valgt som TR. 

TR i staten

Du har ikke ret til et TR-tillæg, men der kan forhandles  tillæg for TR-funktionen. 

Etf anbefaler, at du inviterer din leder til en forhandling om et TR-tillæg. Har du brug for sparring, kontakt Etf via hjemmesiden - og skriv, at du er TR. 

Om TR-beskyttelsen, tid, frihed til kurser mv

For at kunne varetage hvervet som TR, har du nogle rettigheder og vilkår.

Reglerne om TR’s vilkår handler om:

 • Tid
 • Mulighed for og kontakt med kolleger
 • Lokale og udstyr
 • Frihed til TR-kurser, TR- møder mv.
 • Faglig efter- og videreuddannelse
 • Løn, herunder diverse tillæg og udgifter til transport

TR er altid omfattet af den såkaldte TR-beskyttelse, som er en særlig beskyttelse, der skal sikre at du kan udøve dit hverv uden at frygte at blive afskediget.

Afmeld aldrig dit hverv, når du går på barsel m.v., da du så mister din TR-beskyttelse.

Sidst opdateret
20.08.2020