Hjem > Tillidsrepræsentant > Rollen som TR

Rollen som TR

Introduktion til TR's rolle, opgaver, rettigheder og vilkår. Kom godt fra start som ny TR.

TR's rolle, opgaver og pligter

Her kan du læse mere om, hvad det indebærer at være TR

TR's rolle, pligter og opgaver

TR's rolle, pligter og opgaver er fastlagt af: 

 1. Beslutninger truffet i Etf, herunder Etf's vedtægter
 2. TR-reglerne - som er aftalt mellem arbejdsgiver og lønmodtagerorganisationerne, bl.a. Etf

Hvad mener Etf om TR-funktionen? 

Du er Etf's repræsentant  på arbejdspladsen 
Ifølge Etf's vedtægter, er TR Ergoterapeutforeningens repræsentant på arbejdspladsen. Du varetager medlemmernes individuelle og kollektive interesser på arbejdspladsen, og handler med udgangspunkt i de politiske beslutninger, foreningens hovedbestyrelse træffer - Etf's vedtægter, § 17 stk.1.

og med afsæt i foreningens formål - Etf's vedtægter § 2: 

 • Støtte medlemmerne i arbejdslivet eksempelvis, ved i dialog med ledelsen
  • drøfte manglende sammenhæng mellem ressourcer og opgaver, og bidrage til mulige løsninger på hvordan kollegerne kan blive i stand til løse kerneopgaven, under gode rammer og vilkår
  • og i samarbejde med Arbejdsmiljørepræsentanten (AMR), drøfte behovet for at iværkssætte en APV - for at afklare evt. arbejdsmiljømæssige udfordringer efter en større omstrukturering 
 • Sikre medlemmerne bedst mulige løn- og arbejdsvilkår, eksempelvis
  • forhandle en lønaftale for en ny kollega, der skal ansættes
  • være bisidder for et medlem, der skal til tjenstlig samtale
  • forhandle tillæg til kollgerne ved de årlige lønforhandlinger
 • Medvirke til ergoterapifaglig udvikling på arbejdspladsen, eksempelvis
  • skabe muligheder for kompetenceudvikling
  • drøfte med ergoterapeutkollegerne hvordan I synliggør ergoterapifagligheden i løsningen af kerneopgaven i det tværfaglige team 
 • Arbejde på at påvirke samfundsudviklingen (lokalt), eksempelvis 
  • ved at gøre ledelse og politikere opmærksom på værdien af en ergoterapifaglig indsats overfor borgeren     

Etf har delegeret forhandlings- og aftaleretten til TR
Du har forhandlings- og aftaleretten i forhold til at indgå lokale aftaler for ergoterapeuter (ikke ledere), fra den dag, du bliver valgt som TR. Det vil sige lokale aftaler om:

 • Løn, undtagen for

  • Nyansatte i nyoprettede, særlige stillinger - TR varetager dog den årlige lønforhandling.
   Vurder ud fra funktionsbeskrivelsen og stillingsopslaget, om der er tale om en almindelig basisstilling med et kendt og velbeskrevet indhold, eller om der er tale om en ny stillingstype, der kræver en højere grundlønsindplacering. Er du i tvivl - kontakt en forhandlingskonsulent i Etf.
  • Nyansatte i atypiske stillinger - TR varetager dog den årlige lønforhandling 
  • Nyansatte i forskerstillinger 
  • Nyoprettede stillinger, hvor arbejdsgiver efterspørger kandidatkompetencer - læs mere her 
  • Læs mere om forhandling af løn her 

Du har også forhandlings- og aftaleretten i forhold til at forhandle fx. løntillæg til dig selv.  Læs mere her. 

Du rådgiver i øvrigt medlemmer (ikke-ledere) om:

 • Løn og ansættelsesvilkår
 • ​Forhold i arbejdslivet

og tilbyder dig som bisidder for medlemmer (ikke ledere) ved:

 • Tjenstlig samtaler
 • Omsorgssamtaler

Vejen til indflydelse - hvad mener Etf?

Etf mener at en medskabende tilgang i interessevaretagelsen, er vejen til indflydelse. 

Formålet med TR's indflydelse er at medvirke til at skabe løsninger, som styrker arbejdspladsens – og dermed kollegernes mulighed for at løse kerneopgaven, under gode rammer og vilkår.

Det fordrer bla. at du som TR

 • Kan tale ind i udfordringerne med at løse kerneopgaven på arbejdspladsen
 • Bidrager til og tager medansvar for løsningerne/forandringerne – og i den sammenhæng bringer sin faglighed i spil 
 • Forsøger at blive en del af beslutningsarenaerne på arbejdspladsen

For at lykkes med medskabelse, er det vigtigt at du får opbygget gode relationer til kolleger, til ledelsen og til Etf - og at relationerne balancerer med de forskellige forventninger.

Afsættet for dialogen mellem ledelse og dig som TR, fordrer en undersøgende tilgang, hvor I deler perspektiver og afstemmer forståelsen af arbejdspladsens udfordringer i forhold til at løse kerneopgaven mhp. at indgå forpligtende aftaler om løsninger/tiltag.

I forhold til kollegerne står du som TR i spidsen for fællesskabet. Du kan både udfordre og understøtte fællesskabet i forhold til 'hvad I ønsker at gå fælles med ledelsen om' - i forhold til det, der sker på arbejdspladsen.

 

TR's pligter og opgaver ifølge TR-reglerne ?

Ifølge TR-reglerne, er det TR's pligt at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. 

Som TR er du talsmand for dem, du er valgt af. Du kan stille forslag eller komme med henstillinger og klager fra dine kolleger over for ledelsen. Du kan også optage forhandlinger om lokale forhold.

Ifølge TR-reglerne har TR-suppleanten kun TR-opgaver, pligter, ansvar og vilkår i TR's fravær, som midlertidigt fungerende TR.
TR-suppleanten er dog altid omfattet af TR-beskyttelsen. 

Er du TR for flere faggrupper?

Er du TR for andre faggrupper ud over ergoterapeuter, så vær opmærksom på, at Etf kun har delegeret forhandlings- og aftaleretten til dig i forhold til aftaler for ergoterapeuter. 

Du skal tage kontakt til de andre faggruppers forhandlingsberettigede organisationer for afklaring:

 1. på hvilke områder du ønsker forhandlingsretten - for deres medlemmer? 
 2. på hvilke områder vil organisationen tildele dig forhandlingsretten på vegne af deres medlemmer?  

Den forhandlingsberettigede organisation er den organisation, som har retten til at forhandle overenskomst for en faggruppe fx. Danske Fysioterapeuter, Jordemoderforeningen, Djøf, Dansk Magisterforening m.fl.

Underskriv ikke en aftale for andre faggrupper  
Får du tildelt forhandlingsretten for en anden organisation i valggrundlaget, giver det dig ikke ret til at underskrive aftalen = aftaleretten. Send derfor den forhandlede aftale til den pågældende organisation mhp. at få dem til at godkende og underskrive aftalen. 

TR for fysioterapeuter?
Er du TR for fysioterapeuter, behøver du ikke at kontakte Danske Fysioterapeuter for afklaring. Er TR-suppleanten en fysioterapeut, forventes du at forhandle i tæt samarbejde med suppleanten, som har forhandlings- og aftaleretten for fysioterapeuter.

Er TR-suppleanten ikke en fysioterapeut, har du forhandlingsretten for fysioterapeuterne, fra dag 1, men aftalerne skal underskrives af Danske Fysioterapeuter. Send aftalen til ansat@fysio.dk eller til Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade 70, 2300 S. 

Opgaver, TR IKKE varetager - det gør Etf's forhandlingskonsulenter

Etf's konsulenter: 

 • Forhandler og indgår lønaftaler for nyansatte i nyoprettede stillinger, som skal indplaceres på højere grundlønstrin
 • Forhandle og indgå lønaftaler for nyansatte i atypiske stillinger
 • Forhandle og indgå lønaftaler for kandidater i nyoprettede stillinger
 • Rådgive/bistå medlemmer i afskedigelsessager
 • Rådgive medlemmer på lederoverenskomst om egne løn og ansættelsesforhold
 • Forhandle og indgå aftaler for ergoterapeuter på lederoverenskomst
 • Forhandle virksomhedsoverenskomster
 • Forhandle centrale overenskomster

Kom godt fra start

.....i dit nye hverv.

Overlevering fra din tidligere TR

Er den tidligere TR stadig på arbejdspladsen, anbefaler vi, at du får overleveret:

 • evt. igangværende sager eller andre opgaver 
 • en status på aktuelle dagsordener i MED/SU og/eller hos ledelsen
 • om der er faste møder ml. TR og ledelsen, TRIO-møder mm 
 • hvilke rammer og vilkår den tidligere TR har haft og på hvilken baggrund
 • tidligere indgåede lokale aftaler for ergoterapeuter og/eller andre. For eksempel aftaler om løn, arbejdstid mv.

Afklare gensidige forventninger

Med kollegerne

Inviter dine kolleger i valggrundlaget til en dialog om jeres indbyrdes forventninger til hinanden og til samarbejdet.

Dialogen kan samtidig være anledning til, at I får drøftet, hvad TR skal arbejde for på vegne af gruppen. Drøftelserne kan tage afsæt i spørgsmål som:

 • Hvad er kollegerne optaget af - i forhold til den aktuelle situation på arbejdspladsen?
 • Har det indflydelse på muligheden for at løse kerneopgaven? Betydning for arbejdsmiljøet? -og hvordan?
 • Hvad ønsker I at ændre/påvirke? Hvad vil I gerne opnå?
 • Hvad er jeres vigtigste prioriteter?

Få klarhed over jeres aktuelle prioriteringer, så du som TR kender dit mandat og kan arbejde ud fra det.

Forventning og ønsker til jeres indbyrdes samarbejde?

 • Hvilke forventninger har du til medlemmerne og de til dig? 
 • Hvilke forventninger har du til medlemmernes engagement og medansvar i hverdagen? Skal de fx. selv forsøge at finde svar på spørgsmål på etf.dk, inden de kontakter dig for rådgivning? 
 • Hvilke forventninger har I til at give hinanden gensidig information? Hvornår kan I klare jer med mailkorrespondance? Hvornår prioriterer I at mødes fysisk?   

Med din TR-suppleant

Ifølge TR-reglerne, har TR-suppleanten først TR-opgaver, pligter, ansvar og vilkår i TR's fravær.

Alligevel kan I have brug for løbende at kunne orientere og evt. sparre med hinanden om det, der sker på arbejdspladsen. Særligt, hvis I arbejder på forskellige arbejdspladser og/eller hvis der sker noget på arbejdspladsen, som påvirker kollegerne.

Inviter din TR-suppleant til en dialog om jeres gensidige forventninger til samarbejdet. Har i brug for at kunne holde status/sparringsmøder i løbet af året, skal I afkare med ledelsen, om det er en mulighed. 

Dele opgaver mellem TR og TR-suppleant?
På nogle arbejdspladser er der tradition for, at TR og TR-suppleanten deler opgaverne mellem sig. Det er især, hvis man arbejder på forskellige geografiske arbejdspladser.

Etf anbefaler, at TR og TR-suppleanten kun deler opgaverne mellem sig, hvis ledelsen er indstillet på det og vil give suppleanten tilsvarende vilkår, f.eks. tid og mulighed for at TR og TR-suppleanten deltage på Etf's TR-grunduddannelse, TR-møder mv.

Med din leder

Med valget af dig som TR indtager du en ny og formel position som kollegernes talsmand og Etf's repræsentant.

Derfor anbefaler vi, at du tager initiativ til et møde med din leder om jeres indbyrdes forventninger til hinanden og til det nye samarbejde.

Er du TR for kolleger på flere arbejdspladser, anbefaler vi, at du også inviterer de andre ledere til dialog, hvor:

Repræsenterer du flere arbejdspladser?

Det er altid vigtigt at prioritere dialogen med medlemmerne i valggrundlaget. 

Når du repræsenterer flere arbejdspladser, er det kun muligt at have føling med situationen og hvordan dine kolleger har det, hvis I holder hinanden orienteret.

Det er også vigtigt, at I ind imellem mødes for at tale om det, der er væsentligt for gruppen, at TR prioriterer at arbejde med i hverdagen. 

Kom hurtigt i gang med din TR-uddannelse

Kom hurtigt i gang med TR-grunduddannelsen
Etf anbefaler, at du hurtigt kommer i gang med TR-grunduddannelsen, som består af tre moduler og et intromøde med din Etf-regionsformand eller næstformanden i Etf. 

Uddannelsen giver dig grundlæggende viden og færdigheder i forhold til TR's funktion og opgaver, så du kommer godt fra start, og får et fundament, du kan bygge videre på. 
Du bliver også klædt på i forhold til at varetage den forhandlings- og aftalekompetence, du har fået delegeret fra Etf.

Når du har givet Etf besked om at du er blevet valgt, og Etf har anmeldt valget over for din arbejdsgiver, modtager du en velkomstmail fra Etf med opfordring om at tilmelde dig Modul 1 på TR-grunduddannelsen. 

Intromøde med din regionsformand eller næstformand 
Som en del af TR-grunduddannelse inviterer Etf dig som ny tillidsvalgt til et såkaldt intromøde med din regionsformand – sammen med andre nye tillidsvalgte i din region.
Er du ny tillidsvalgt i staten, inviterer Etf's næstformand dig til et intromøde - sammen med andre nye tillidsvalgte på statens område.     

Formålet med mødet er, at I får hilst på hinanden og får lagt grunden til, hvordan I kan bruge hinanden i samarbejdet - aktuelt og fremadrettet. Du får et indblik i hvornår og i hvilke situationer, du som TR med fordel kan involvere din regionsformand/næstformanden. Din regionsformand/næstformanden får et indblik i, hvad I evt. står med af udfordringer på arbejdspladsen – og om det evt. kalder på politisk handling fra regionsformanden/næstformanden. 

Intromøderne ligger i forlængelse af TR-regionsmøderne, der som regel ligger i marts og september/oktober måned. Ca. 2-3 måneder før møderne afholdes, modtager du en mail med datoer, steder, program samt et link til tilmelding.     

Aftal med din leder
Inden du taler med din leder om at du gerne vil i gang med TR-grunduddannelsen, anbefaler vi at du undersøger, hvornår på året modulerne bliver holdt, og hvilke datoer du gerne vil afsted. 
Husk at få tjenestefri med løn, inden du tilmelder dig. 

TR’s kompetenceudvikling i øvrigt

Etf udbyder hvert år en vifte af temadage, kurser og forløb for FTR og TR, så du kan blive klædt endnu bedre på i forhold til at varetage dit hverv.
Som udgangspunkt skal du have gennemført TR-grunduddannelsen, inden du kan deltage på de andre kurser og temadage.

Nogle kurser er kun for TR, mens andre er fælles for FTR, TR og AMR. Andre er fælles for TRIO'en (TR, AMR og leder). Flere kurser og temadage bliver afholdt fælles med Danske Fysioterapeuter. 

Viden, information og nyheder på etf.dk

Find svar på spørgsmål på etf.dk

Den bedste måde at lære hjemmesiden at kende på, er ved at bruge den.   

Under menupunktet 'Løn og arbejdsliv', finder du svar på spørgsmål om løn, ansættelse, opsigelser, og arbejdsliv.

Etf.dk/tillids-repraesentant finder du viden, vejledninger, materialer og kurser til TR fx.: 

Under menupunktet 'Ergoterapi og Politik', finder du information og viden om faget ergoterapi, uddannelsen, politik og lovgivning. Her finder du også Etf's politikker, Etf's høringssvar til politikere, ministerier m.fl., gode argumenter for ergoterapi og meget andet i relation til professionen.

Nyheder fra Etf

etf.dk/ tillids-repraesentant finder du nyheder for TR. Etf udsender med jævne mellemrum Etf-nyheder og information til TR via deres mailadresser.

Ønsker du at modtage andre nyhedsbreve fra Etf, tilmeld dig her.

Samarbejde med AMR

Forskellige roller - fælles opgaver

AMR og TR har forskellige roller og opgaver, som er bestemt af henholdsvis arbejdsmiljølovgivning og TR-regler .

Nogle AMR-opgaver og TR-opgaver overlapper hinanden, fordi de kan have arbejdsmiljømæssige aspekter. Det gælder for eksempel arbejdstid, omstruktureringer, besparelser eller personalepolitiske emner som trivsel, sundhedsfremme og forebyggelse af stress, sygefravær m.m.

Det er vigtigt, at AMR og TR har et tæt samarbejde om disse opgaver.

AMR har et tæt samarbejde med lederen i arbejdsmiljøgruppen og har viden om lovgivning på arbejdsmiljøområdet, som TR normalt ikke har kendskab til.

Som talsmand og forhandler for medarbejderne har TR retten til at tage sager op til drøftelse overfor ledelsen og har viden om aftaler, som AMR ikke nødvendigvis har.

AMR og TR kan være repræsenteret i forskellige udvalg i MED/SU-systemet. Gennem samarbejde kan AMR og TR få adgang til indflydelse ad flere kanaler.

Ergoterapeutforeningen anbefaler, at AMR og TR drøfter strategien for at påvirke en sag i den ønskede retning, inden sagen bliver taget op i MED/SU-systemet.

 

Du rådgiver dine kolleger

Gør dine kolleger opmærksom på, at de skal kontakte dig som TR, hvis de har brug for rådgivning - ikke Etf’s konsulenter.

Etf anbefaler også, at du opfordrer dem til først at forsøge at finde svaret på deres spørgsmål på etf.dk, inden de kontakter dig.

De kan finde svar på rigtig mange spørgsmål om fx. løn og ansættelse under menupunktet ’Løn og arbejdsliv’. De kan også bruge søgefunktionen øverst på hjemmesiden.

Kan medlemmet ikke finde svaret, og er du i tvivl om svaret eller fortolkningen af en tekst, er du velkommen til at kontakte Etf's konsulenter.

På den måde styrker du dine kompetencer, så du kan svare næste gang, et medlem spørger. Samtidig styrker du din position som TR.

Registrer din tid til TR-arbejdet

Register tiden

Etf anbefaler, at du registrerer den tid, du bruger på TR-opgaver. Skriv hver gang du har en opgave som TR:

 • Hvad er opgaven?
 • Hvornår udførte du den?
 • Hvor meget tid har du brugt på den?

Registreringen kan du blandt andet bruge til en snak/forhandling med din leder om dine vilkår for TR-hvervet, når du har været TR i noget tid.

Hvilke opgaver skal der eksempelvis være tid til:

 • MED- møder incl. forberedelse og opfølgning
 • Dialog og møde med kollegerne – også ved geografisk adskilte arbejdspladser
 • Personsager – akut og løbende
 • Holde dig ajour med ny viden og hvad der foregår på arbejdspladsen, herunder orientering om ansættelse og afskedigelse
 • Forhandlinger om fx Løn, arbejdstid mm. inkl. forberedelse og opfølgning
 • Dialog og samarbejde/møder med leder og AMiR
 • Sparring, kurser og møder i Etf

Ifølge TR-reglerne skal du have den nødvendige og tilstrækkelige tid til TR-arbejdet. Læs mere om det på siden om TR-vilkår , under "Tid til TR-arbejdet".

Rådgivning af TR

TR kan få rådgivning og sparring af Etfs' konsulenter og fuldtidspolitikere.

Få rådgivning/sparring fra Etf's konsulenter

Rådgivning og sparring fra konsulenter

Du finder svar på rigtig mange spørgsmål på Etf.dk. Læs mere under ’Viden, information og nyheder’, ovenfor.

Finder du ikke svar ad den vej, er du altid velkommen til at kontakte Etf's konsulenter for rådgivning og sparring, fx :

 • Hvis du er i tvivl om reglerne, eller hvordan Etf mener, at reglerne i fx en aftale, overenskomst eller lovgivning skal forstås/fortolkes.
 • Har brug for at vende en problemstilling/håndtering af et dilemma eller en vanskelig situation på din arbejdsplads.
 • Har brug for sparring til hvordan I kan beskrive og afgrænse jeres ydelser i forhold til arbejdsgiver, andre beslutningstagere eller borgere.
 • Har brug for inspiration til, hvordan I kan arbejde for at dokumentere og synliggøre faget over for fx. beslutningstagere.

Haster det – ring på: 

8882 6270 ml. 10-15

Haster det ikke, så send en mail via vores hjemmeside, og skriv at du er TR. Beskriv, hvad dit spørgsmål/sag handler om, og hvornår du om muligt gerne vil kontaktes. 
Det giver konsulenterne mulighed for at sætte bedre tid af til rådgivningen, end hvis du ringer i telefontiden.

 

Sparring og dialog med Etf’s politikere

TR i kommuner og regioner

Etf har tre regionsformænd.

Regionsformanden er din lokale Etf-politiker, som du kan kontakte om fagpolitiske spørgsmål fx. omstruktureringer, besparelser der får direkte eller indirekte betydning for jer, borgerne eller patienterne.

Regionsformandens fokus er det fagpolitiske – ikke regler og jura.

Måske har du brug for at få sparring i forhold til jeres strategi for at fremme en bestemt udvikling eller sag på arbejdspladsen. Eller I har brug for en dialog med regionsformanden om det, der optager jer. Fx. hvordan I sikrer den ergoterapifaglige udvikling i en tid med knappe ressourcer?

Regionsformanden har andre muligheder end TR, for at forsøge at påvirke beslutningstagere lokalt. Fx. en udvalgsformand i kommunalbestyrelsen, en formand for Ældrerådet eller andre lokalpolitikere i fagbevægelsen.

Regionsformanden vil også vide, hvad Ergoterapeutforeningen er optaget af regionalt og nationalt, som kan understøtte jeres strategi.  

Regionsformand Maj Britt Middelhede Olsen, Region Midt-Nord:  5336 4991,  mbmo@etf.dk

Regionsformand Anna-Marie Lausten, Region Syd: 5336 4981,  aml@etf.dk

Regionsformand Rikke Uldum Abrahamsen, Region Øst: 53364971,   rua@etf.dk 

TR i Staten

Du kan kontakte Etf’s formand Tina Nør Langager eller Etf’s næstformand Margrethe Boel, når noget er under udvikling på jeres arbejdsplads, og det får direkte eller indirekte betydning for jer eller for de studerende, uddannelsen eller borgerne.

Måske har du brug for sparring i forhold til jeres strategi for at fremme en særlig udvikling eller sag på jeres arbejdsplads? Eller du/I har brug for en dialog med Etf's politikere om det, der optager jer?

Politikerne har andre muligheder end TR, for at forsøge at påvirke beslutningstagere.

Formand Tina Nør Langager  5336 4974tnl@etf.dk

Næstformand Margrethe Boel Stendys  5336 4922mbs@etf.dk

Dine vilkår som TR

TR-reglerne fastlægger, at TR skal have nogle vilkår for at kunne varetage TR-hvervet. Som tillidsvalgt er du altid omfattet af den såkaldte TR-beskyttelse.

Tillæg for TR-funktionen

TR i kommune eller region

Du har ret til et tillæg for TR-funktionen fra det tidspunkt, du bliver valgt som TR. 

TR i staten

Du har ikke ret til et TR-tillæg, men der kan forhandles  tillæg for TR-funktionen. 

Etf anbefaler, at du inviterer din leder til en forhandling om et TR-tillæg. Har du brug for sparring, kontakt Etf via hjemmesiden - og skriv, at du er TR. 

Om TR-beskyttelsen, tid, frihed til kurser mv

For at kunne varetage hvervet som TR, har du nogle rettigheder og vilkår.

Reglerne om TR’s vilkår handler om:

 • Tid
 • Mulighed for og kontakt med kolleger
 • Lokale og udstyr
 • Frihed til TR-kurser, TR- møder mv.
 • Faglig efter- og videreuddannelse
 • Løn, herunder diverse tillæg og udgifter til transport

TR er altid omfattet af den såkaldte TR-beskyttelse, som er en særlig beskyttelse, der skal sikre at du kan udøve dit hverv uden at frygte at blive afskediget.

Afmeld aldrig dit hverv, når du går på barsel m.v., da du så mister din TR-beskyttelse.

Sidst opdateret
07.09.2022