Hjem > Spørgsmål om Hovedorganisation

Spørgsmål om Hovedorganisation

Ergoterapeuter har i de sidste 80 år fået en mere og mere central plads i velfærdssamfundet. Styrkelsen af vores plads i samfundet hænger direkte sammen med udviklingen af vores uddannelse, vores viden og praksis. Det er vigtigt, at Etf bliver ved med at være én forening for alle ergoterapeuter med en fælles fremtid - professionsbachelorer såvel som Ph.d.-uddannede. Ergoterapeutforeningen har valgt at fortsætte denne udvikling i hovedorganisationen AC, som er et professionsfællesskab for mellem- og højtuddannede.

FAQ om hovedorganisation

Nedenfor er der samlet svarene på en række af de spørgsmål om tilhørsforhold til hovedorganisationen, som vi er blevet stillet af jer medlemmer.

Hvad er en hovedorganisation?

En hovedorganisation varetager medlemsorganisationernes interesser i forhold til det arbejdsmarkedspolitiske og det politiske system, f.eks. i arbejdet i en række råd og udvalg, ved trepartsforhandlinger og høringer i forbindelse med lovforslag osv.

I Danmark er der to hovedorganisationer [AC] og [FH].

AC har 369.000 medlemmer fordelt på 25 medlemsorganisationer, blandt andet DJØF, Magistrene lægeorganisationerne - og fra 1.1.2020 også Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.

LO og FTF blev 1.1.2019 lagt sammen til Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og har 1,4 mio. medlemmer fordelt på 79 organisationer, blandt andet FOA, 3F og Dansk Sygeplejeråd.

Hvorfor skifter vi til AC nu?

Akademikerne inviterede Ergoterapeutforeningen til at blive medlem af AC og dermed skifte hovedorganisation. Invitationen blev drøftet i Hovedbestyrelsen og på medlemsmøder i efteråret 2018.

Det er repræsentantskabet, der er den øverste politiske myndighed i Ergoterapeutforeningen og på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 1. december 2018 stemte 91% ”ja” til at skifte til AC, 9% stemte imod.

1.1.2020 skifter ETF hovedorganisation og bliver medlem af Akademikerne (AC).

Hvordan kommer jeg til at mærke skiftet til AC i min hverdag?

Hvis du ikke er TR eller sidder i MED vil din hverdag ikke blive påvirket af skiftet til AC

  • Vores overenskomster er gældende indtil den næste forhandlingsrunde på det offentlige område (OK21), så du vil stadig være aflønnet efter SHK-lønninger.
  • Vores arbejdstidsaftaler er også gældende indtil OK21.
  • Det vil stadig være din TR - eller Etf hvis du ikke har en TR, som forhandler tillæg mv.  med din arbejdsgiver.
  • Du er velkommen til at kontakte Etf, præcis som i dag, hvis du har brug for hjælp.

Alle de andre aftaler, om barsel, ferie osv vil heller ikke blive berørt.

Skal jeg skifte pensionskasse?

Nej, vores pensionskasse er stadig Pensionskassen for Sundhedsfaglige, PKA.

Skal jeg skifte A-kasse?

Nej, A-kassetilhørsforholdet bliver ikke påvirket af, at Etf skifter hovedorganisation.

Hvad betyder skiftet for vores samarbejde med fysioterapeuter og sygeplejersker og andre i det daglige?

Intet. Vores samarbejdsrelationer er båret af vores ønske om at gøre en forskel for borgerne og gøre deres hverdag mulig, ikke af hovedorganisationstilhørsforhold.

Danske Fysioterapeuter skifter også til AC den 1.1.2020.

Er Etf stadig medlem af Sundhedskartellet?

Nej. AC er både en [hovedorganisation][link til hovedorganisation?] og en forhandlingsorganisation.

Forhandlingsorganisationen er det fællesskab, vi indgår i, når vi forhandler overenskomster. Ved OK21 vil SHK’s rolle blive overtaget af AC, men det betyder ikke at ergoterapeuternes løn- og arbejdsvilkår kommer til at svare til akademikernes, men det vil stadig være kravene fra etf’s medlemmer som er styrende for det krav Etf bærer ind i forhandlingerne.

Betyder skiftet noget for mit kontingent til Etf

Nej, kontingentsatserne bliver fastsat af repræsentantskabet. Der er Repræsentantskabsmøde i november 2019, hvor der skal tages stilling til kontingentet. Hver gang der er repræsentantskabsmøde, besluttes kontingentsatserne for tre år ad gangen, fordi det står i vedtægterne.

Særligt for ledere

Ændrer løn- og ansættelsesvilkår sig ved overgangen til AC for lederne?

Nej, vores overenskomster og aftaler gælder indtil næste forhandlingsrunde på det offentlige område, det vil sige indtil 31.3.2021 og du vil som leder fortsat være indplaceret på den samme lederlønsskala som lederne i Sundhedskartellet. Ved OK21 indsamler Etf krav fra blandt andet lederne og sørger for at løfte dem videre i forhandlingsprocessen.

Ledere, der sidder i MED-udvalg på arbejdsgiverside: Ændres der noget i sammensætningen på A-siden?

Nej, der er ingen regler for sammensætningen på arbejdsgiversiden. Ledelsen beslutter selv deres repræsentanter.

Hvilke ændringer i sammensætningen i MED-systemet, kan vi forvente på B-siden ved overgang til AC?

Pt. er der ikke centralt besluttet ændringer i fordelingen af MED-pladser, hverken i forhold til det tidligere FTF/LO eller i forhold til AC.

Så medmindre der bliver aftalt justeringer i jeres lokale MED-aftale, vil udgangspunktet være, at fordelingen af pladser mellem hovedorganisationerne er den samme.

Kan jeg fortsætte det daglige samarbejde som hidtil ifht. lederkolleger, der ikke flytter hovedorganisation?

Bestemt, vores samarbejde med - og relationer til- andre er ikke styret af hovedorganisationstilhørsforholdet.

Ændrer overgangen til AC ved de retningslinjer, der er for ledere ifht. at forhandle sin egen løn?

Nej, og det vil stadig være Etf som rådgiver og sparrer med dig i forhold til lønforhandlinger.

Særligt for TR

Vi har et valgforbund med organisationer, der bliver i FH. Kan vi fortsat have det?

Medmindre aftalen om valgforbund på jeres arbejdsplads bliver opsagt af en af de øvrige organisationer, vil I fortsat kunne have et valgforbund.

Retten til at indgå i valgforbund er ikke afhængig af hvilke hovedorganisationer, de forskellige fagforbund er medlem af. Det er op til de enkelte faglige organisationer, om man aftaler valgforbund på den enkelte arbejdsplads.

Etf støtter op om at indgå valgforbund med andre faglige organisationer, hvis det giver mest mening lokalt på jeres arbejdsplads uanset hvilken hovedorganisation, de er medlem af.

Er Etf stadig medlem af Sundhedskartellet?

Nej. AC er både en hovedorganisation en forhandlingsorganisation.

Forhandlingsorganisationen er det fællesskab vi indgår i, når vi forhandler overenskomster. Ved OK21 vil SHK’s rolle blive overtaget af AC. Det betyder ikke, at ergoterapeuternes løn- og arbejdsvilkår kommer til at svare til akademikernes - det vil stadig være kravene fra Etf’s medlemmer, som er styrende for hvilke krav, Etf bærer ind i forhandlingerne.

Jeg har et tæt samarbejde med de øvrige TR i Sundhedskartellet på min arbejdsplads. Hvilken betydning får skiftet til AC for det?

Det lokale samarbejde kan fortsætte som hidtil. Uanset hovedorganisation er samarbejdsrelationerne og opgaverne på arbejdspladsen uændrede.

Eft har fokus på, at skiftet fra FH til AC håndteres ordentligt, og at vi fastholder alle de gode og stærke relationer, som vi har i dag. Samtidig får vi mulighed for at opbygge nye relationer i AC.

Ligesom Etf som forening vil arbejde målrettet med både gamle og nye samarbejdspartnere, vil vi også opfordre dig til at pleje og opretholde de gode relationer til nuværende samarbejdspartnere samt arbejde på at skabe nye samarbejdsrelationer til kolleger, tilknyttet AC.

Fra 2020 vil Etf ikke længere være en del af FH og dermed heller ikke deltage i de formelle netværk, som er forbeholdt organisationer i FH.

Hvad sker med vores overenskomst og arbejdstidsaftale, når vi træder ud af Sundhedskartellet?

Vores overenskomster og arbejdstidsaftaler er gældende indtil OK21. Andre generelle aftaler om eksempelvis barsel, ferie osv. vil heller ikke blive berørt.

Får skiftet til AC betydning for vores lokale aftaler?

Forhåndsaftaler, som er indgået for ergoterapeuter, bliver ikke berørt af overgangen til AC. Derudover er udgangspunktet at lokale aftaler som altid kan opsiges af arbejdsgiver.

Særligt for MED-repræsentanter

Jeg sidder på en FTF-plads. Skal jeg afgive min plads nu?

Nej. Etf er medlem af FH indtil den 31. december 2019. Så medmindre der afholdes MED-valg i 2019, og du ikke genvælges, kan du fortsat have FTF-pladsen året ud.

Jeg sidder på en FTF-plads. Hvad sker der med pladsen 1. januar 2020?

Fra 1. januar 2020 er Etf ikke længere en del af FH. Du må derfor forvente at skulle afgive din FTF-plads, men vil i stedet kunne stille op til AC-pladser i dit MED-udvalg.

Hvis der er ubenyttede AC-pladser i dit MED-udvalg anbefaler Etf, at du undersøger, om du kan overtage den ledige plads i perioden fra 1. januar 2020 indtil næste MED-valg.  

Der er valg til vores MED-udvalg i 2019. Hvilke pladser kan jeg stille op til?

Indtil 1. januar 2020 er Etf en del af FH. Du vil derfor kunne stille op til FTF-pladser som hidtil.

Bliver du valgt, skal du regne med, at du nok vil blive bedt om at overlade pladsen til en anden fra 2020.

Du kan først stille op til AC-pladser fra 1. januar 2020.

Jeg sidder som AMR i et MED-udvalg. Bliver min plads i MED-udvalget påvirket af overgangen til AC?

Nej. AMR’s repræsentation i MED-udvalget er ikke afhængig af tilhørsforhold til en hovedorganisation. Som AMR er du valgt af de AMR, der hører under MED-udvalget.

Sidst opdateret
24.02.2021