Hjem > REP16 > Dagsorden

Dagsorden

Dagsorden til REP16

Dagsorden

1: Valg af dirigenter

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)

Forslagets tekst:

HB foreslår følgende som dirigenter: Forhandlingschef Helle Varming, Sundhedskartellet og afdelingschef Hella Obel, Ældre- og sundhedsområdet, Hillerød Kommune

Forslaget blev vedtaget

2: Hovedbestyrelsens forslag til dagsorden

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)

Forslagets tekst:

HB’s forslag til dagsorden:

 1. Valg af dirigenter
 2.  Formalia: Dagsorden og program
 3.  Fremlæggelse og godkendelse af forretningsorden
 4.  Valg af fem stemmeudvalgsmedlemmer og to suppleanter
 5.  Fremlæggelse og godkendelse af beretning om foreningens virksomhed fra hovedbestyrelsen
 6. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for den forløbne regnskabsperiode (2013, 2014, 2015)

Forslaget blev vedtaget

2: Hovedbestyrelsens forslag til program

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)

Forslagets tekst:

HB’s forslag til program:

Lørdag den 19. november 2016

09.30 – 10.30
Indskrivning, morgenbuffet

10.30 – 11.15

 • Velkomst v/formand Tina Nør Langager
 • Introduktion til elektronisk afstemningssystem
 • Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigenter
 • Dagsordenens punkt 2: Godkendelse af tidsplan
 • Dagsordenens punkt 3: Godkendelse af forretningsorden
 • Dagsordenens punkt 4: Valg af medlemmer og suppleanter til stemmeudvalg

11.15 – 12.30
Dagsordenens punkt 5: Hovedbestyrelsens beretning - fremlæggelse, debat og godkendelse

12.30 – 13.30
Frokost

13.30 – 14.30
Temadrøftelse: Kvalitet i opgaveløsningen
v/forskningsprofessor Nanna Mik-Meyer, SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

14.30 – 15.15
Pause – mulighed for gåtur i skov eller til strand

15.15 – 16.45
Temadrøftelse: Arbejdsmiljø v/2.næstformand Dorte Steenberg, Dansk Sygeplejeråd og professor Henning Jørgensen, Aalborg Universitet

16.45 – 17.00
Pause

17.00 – 18.00
HB’s forslag til fokusområdet 2017-2019

18.10 – 18.30
Repræsentantskabsmøde i Konfliktfonden (kun for repræsentanter)

18.30 – 18.45
Uddeling af ROPOX-prisen 2016

18.45 – 19.30
Pause

19.30 –
Middag

Søndag den 20. november 2016

09.00 – 09.45
Morgensang – og aktivitet

09.45 – 10.00
Åbning af repræsentantskabsmødet 2. dag

10.00 – 11.00

 • Dagsordenens punkt 6: Godkendelse af regnskab for 2013, 2014, 2015
 • Dagsordenens punkt 11: Fastsættelse af kontingentgrupper og kontingent for 2017-2019
 • Dagsordenens punkt 10: Godkendelse af rammebudget for perioden 2017-2019
 • Dagsordenens punkt 9: Orientering om det aktuelle honorarniveau for landsformand, næstformand, regionsformænd og HB-medlemmer
 • Dagsordenens punkt 9a: Forslag om nedsættelse af honorarpolitisk udvalg
 • Dagsordenens punkt 9b: Fastlæggelse af honorar for landsformand, næstformand og regionsformænd

11.00 – 11.15
Pause

11.15 – 12.00

 • Dagsordenens punkt 7a: Forslag til ændring af vedtægtens § 2 ”Formål”
 • Dagsordenens punkt 7b: Forslag til ændring af vedtægtens § 4 ”Medlemsrettigheder”
 • Dagsordenens punkt 7c: Forslag til ændring af vedtægtens § 13.1 ”Hovedbestyrelsen”
 • Dagsordenens punkt 7d: Forslag til ændring af vedtægtens § 13.3
 • ”Valg af 3 HB-medlemmer på regionsgeneralforsamlingerne”
 • Dagsordenens punkt 7e: Forslag til ændring af vedtægtens § 15.2 ”Regionsgeneralforsamling”
 • Dagsordenens punkt 7f: Forslag til ændring af vedtægtens § 15.7 ”Regionsbestyrelse”

12.00 - 12.15
Overrækkelse af Bachelorprisen efterår 2016

12.15 – 13.15
Frokost

13.15 – 15.30

 • Dagsordenens punkt 7g: Forslag til ændring af vedtægtens § 13.2 og 13.3 ”Mulighed for valg af suppleanter”
 • Dagsordenens punkt 7h: Forslag til ændring af vedtægtens § 12.7 ”Afstemning”
 • Dagsordenens punkt 7i: Forslag om ændring af vedtægtens § 7.1 ”Medlemsstatus”
 • Dagsordenens punkt 7j: Forslag om ændring af retningslinjerne for de økonomiske kontrollanters virksomhed
 • Dagsordenens punkt 7k: Vejledende principdrøftelse af Lønsikring
 • Dagsordenens punkt 12: Valg af økonomisk kontrollant
 • Dagsordenens punkt 13: Eventuelt
 • Formandens afsluttende bemærkninger

Forslaget blev vedtaget

3: Fremlæggelse og godkendelse af forretningsorden

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

Forslagets tekst: Fremlæggelse og godkendelse af forretningsorden

1. Åbningsprocedure

Stk. 1
Mødet åbnes af landsformanden, der leder valg af stemmeudvalg og valg af dirigenter.

Stk. 2
Dirigenterne konstaterer mødets lovlige indvarsling. Dirigenterne fremsætter HB's forslag til forretningsor-den.

Stk. 3
Dirigenterne foretager navneopråb af repræsentanterne.

Stk. 4
Dirigenterne forestår godkendelse af dagsorden og tidsplan. Eventuelle forslag til ændringer i rækkefølgen af dagsordenspunkterne og tidsplanen behandles.
Mødet kan under behandlingen af et punkt standses eller udsættes til senere genoptagelse og afslutning. Dette gælder fx, hvis der er behov for renskrivning og distribuering af ændringsforslag, se punkt 3, stk. 3.

Stk. 5
Der kan nedsættes mødeudvalg til behandling af ændringsforslag til politiske udtalelser og resolutioner.

2. Afstemninger

Stk. 1
Afstemningsformen er:

 1. akklamation
 2. håndsoprækning
 3. skriftlig afstemning

Dirigenterne afgør om afstemning ved håndsoprækning skal tælles op.
Såfremt optælling af afstemning ved håndsoprækning finder sted, skal det markeres og tælles op med: For, imod og undlader at stemme. (I nævnte rækkefølge.)

Stk. 2
Afstemningsformen er underordnet vedtægternes regler herom: Vedtægtsændringer kræver 3/4 flertal blandt de afgivne stemmer. Alle andre forslag kræver almindeligt flertal.
Et flertal af repræsentanter kan forlange, at et emne sendes til urafstemning blandt alle medlemmer.
Afstemninger om udelukkelse af foreningen, vedtægtsændringer og forslag om urafstemning skal altid være skriftlige.

Stk. 3
Stemmeberettigede skal afgive deres stemme fra den anviste plads i salen.

Stk. 4
Såfremt 10 repræsentanter eller dirigenterne begærer det, skal afstemninger ske skriftligt (Etf’s vedtægter § 12, stk. 7). Dirigenterne kan også, såfremt der er tvivl om afstemning ved håndsoprækning, bestemme, at en afstem-ning skal gentages skriftligt.
Tvivl om en stemmeseddels gyldighed afgøres af stemmeudvalget.

Stk. 5
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev.

3. Ændringsforslag og forslag

Stk. 1
Kun repræsentanter kan stille ændringsforslag.

Stk. 2
Ændringsforslag skal stilles inden behandling af dagsordenspunktet påbegyndes.

Stk. 3
Kun forslagsstilleren(erne) eller stillere af ændringsforslag til et dagsordenspunkt kan stille ændringsforslag under selve behandlingen af punktet.

Stk. 4
På Repræsentantskabsmødets 1. dag er der afleveringsfrist kl. 12.00 for ændringsforslag til dagens dags-ordenspunkter.
For ændringsforslag til dagsordenspunkter på mødets 2. dag, er der afleveringsfrist lørdag aften kl. 19.00.

Stk. 5
Ændringsforslag skal afleveres til dirigenterne skriftligt og underskrevet af forslagsstillerne.

Stk. 6
Ændringsforslag fremsat af et mødeudvalg (Punkt 1, stk. 5) forelægges direkte for Repræsentantskabet.

Stk. 7
Dirigenterne påser, at alle forslag og ændringsforslag kommer til repræsentanternes kendskab og afstem-ning.

Stk. 8.
Ændringsforslag udleveres skriftligt til alle repræsentanter eller mangfoldiggøres via pc-kanon i lokalet.

Stk. 9.
Der kan ikke fremsættes nye forslag under repræsentantskabsmødet. (Forslag skal være indsendt til HB senest 6 uger før)

4. Taleret

Stk. 1
Alle deltagere i repræsentantskabsmødet har taleret. Det gælder således både repræsentanter og ordi-nære medlemmer, som overværer mødet.

5. Taletider

Stk. 1
Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenterne. Dirigenterne kan dog ændre rækkeføl-gen, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt.

Stk. 2
Der må tales fra talerstolen eller fra pladserne i salen, når dirigenterne tillader dette. Ingen må tage ordet uden dirigenternes tilladelse.

Stk. 3
Der er principielt ingen begrænsninger i taletiden, første gang en repræsentant får ordet til et dagsordens-punkt.
Anden gang en taler får ordet til samme dagsordenspunkt er taletiden begrænset til max 3 minutter.
Forslag om begrænset taletid eller afslutning af en debat kan dog stilles af dirigenterne eller en repræsen-tant og afgøres ved almindelig stemmeflertal.

Stk. 4
Uden for normal talerække kan opnås:

 1. Ordet for en kort bemærkning: Taletid højst 2 minutter og den må alene bruges til berigtigelse, oplysende bemærkninger eller reaktioner, der har betydning for debatten.
 2. Ordet til forretningsordenen: Kan kun anvendes, såfremt man ønsker at stille forslag om debattens afslutning, begrænset taletid, eller såfremt man ønsker at kritisere dirigenternes måde at lede forhandlingerne på.

Taletid højst 2 minutter.

Stk. 5
Forslagsstilleren/ordføreren har altid ret til en afsluttende bemærkning, før dagsordenspunktet lukkes.

Stk. 6
Såfremt den fastlagte tidsplan overskrides, kan dirigenterne bestemme, at kun repræsentanterne har tale-tid.

6. Dirigenternes rettigheder og pligter

Stk. 1
Dirigenterne leder mødet og påser, at forhandlingerne fremmes, således at dagsordenen afvikles indenfor den fastsatte tid - og at god parlamentarisk skik overholdes.

Stk. 2
Repræsentanterne - og øvrige deltagere - må i alle tilfælde rette sig efter dirigenternes afgørelser.

Stk. 3
Dirigenterne kan:

 1. Påtale anvendte udtryk og fremsatte udtalelser
 2. Kalde til orden
 3. Fratage en taler ordet
 4. Nægte taleren ordet på ny under behandlingen af samme punkt
 5. Henstille til taleren at undgå gentagelser af allerede fremsatte synspunkter

Stk. 4
Dirigenterne kan suspendere mødet af kortere eller længere varighed.

Stk. 5
Stilles der mistillidsvotum til dirigenterne, sættes dette straks til afstemning, der ledes af formanden. Kun repræsentanter kan stille mistillidsforslag.

Stk. 6
Fortolkning af forretningsordenen tilkommer alene dirigenterne.

7. Referat

Stk. 1
Der tages referat af de beslutninger, som Repræsentantskabet foretager.

Stk. 2
Referatet skal endvidere indeholde den fulde tekst af de ændringsforslag, der fremsættes på repræsentant-skabsmødet samt resultatet af behandlingen.

Stk. 3
Øvrige forhandlingsemner, f.eks. udtalelser, resolutioner, henstillinger m.v. samt resultatet af behandlingen skal indgå i referatet.

Stk. 4
Afstemningsresultater ved personvalg refereres med stemmetal.

8. Godkendelse af referatet

Stk. 1
Referatet godkendes og underskrives efter mødet af dirigenterne.

Forslaget blev vedtaget

4: Valg af fem stemmeudvalgsmedlemmer og to suppleanter

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB)

Forslagets tekst:

HB foreslår følgende repræsentanter til stemmeudvalget:

 • Heidi Juul Svenstrup (Midt-Nord)
 • Susanne Hygum Sørensen (Syd)
 • Dorthe Arvegaard Jørgensen (Øst)
 • Mette Damsgaard Christiansen (Midt-Nord)
 • Inge Sassene (Øst)
 • Peter Vögele (Øst)
 • Ernst Skovgaard Olsen (Syd)

Motivation af forslaget:

Der skal vælges fem stemmeudvalgsmedlemmer og to suppleanter. Det er praksis, at stemmeudvalget sammensættes således, at alle tre regioner er repræsenteret.
I og med afstemningerne forventes at foregå elektronisk, er det mest sandsynligt, at stemmeudvalget ikke kommer i funktion. Men i tilfælde af teknisk svigt vil stemmeudvalget skulle forestå optælling af de afgivne stemmer.

Forslaget blev vedtaget

5: Beretning

Fremlæggelse og godkendelse af beretning om foreningens virksomhed fra hovedbestyrelsen

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

Forslagets tekst:
Beretningen fremgår af Ergoterapeuten nr. 6/2016

Forslaget blev vedtaget

7a: Formål

HB’s forslag til ændring af vedtægtens § 2 ”Formål”

Forslaget blev vedtaget

7b: Medlemsrettigheder

HB’s forslag til ændring af vedtægtens § 4 ”Medlemsrettigheder”

Forslaget blev vedtaget

7c: Hovedbestyrelsen

HB’s forslag til ændring af vedtægtens § 13.1 ”Hovedbestyrelsen”

Forslaget blev vedtaget

7d: Valg af 3 HB-medlemmer på regionsgeneralforsamlinger

HB’s forslag til ændring af vedtægtens § 13.3 ”Valg af 3 hovedbestyrelsesmedlemmer på regionsgeneralforsamlingerne”

Forslaget blev vedtaget

7e: Regionsgeneralforsamlinger

HB’s forslag til ændring af vedtægtens § 15.2 ”Regionsgeneralforsamling”

Forslaget blev vedtaget

7f: Regionsbestyrelse

HB’s forslag til ændring af vedtægtens § 15.7 ”Regionsbestyrelse”

Forslaget blev vedtaget

7g: § 13.2 og 13.3, valg af suppleanter

Forslag til ændring af vedtægtens § 13.2 og 13.3 - suppleanter

Forslaget frafaldte, idet 7d blev vedtaget

7h: Afstemning

Forslag til ændring af vedtægtens § 12.7 ”Afstemning”

Forslaget frafaldte 

7i: Medlemsstatus

Forslag om ændring af vedtægtens § 7.1 ”Medlemsstatus”

Forslaget frafaldte 

7j: Økonomiske kontrollanter

Forslag om ændring af retningslinjerne for de økonomiske kontrollanters virksomhed

Forslaget blev vedtaget

7k: Lønsikring

Vejledende principdrøftelse om Lønsikring

Dette blev drøftet

8: Fokusområde

Fremlæggelse af godkendelse af politiske fokusområder for foreningens arbejde i den kommende periode

Forslaget blev vedtaget

9: Orientering om aktuelt honorarniveau

Orientering om det aktuelle honorarniveau for formand, næstformand, regionsformænd og hovedbestyrelsesmedlemmer

Orientering fandt sted

9a: Honorarpolitisk udvalg

Forslag om nedsættelse af et honorarpolitisk udvalg

Forslaget blev vedtaget

9b: Fastlæggelse af honorar

Fastlæggelse af honorarniveau for landsformand, næstformand og regionsformænd

Forslaget blev vedtaget

10: Forslag til rammebudgetter

Fremlæggelse og godkendelse af rammebudget for den kommende periode 2017-2019

Forslaget blev vedtaget

11: Fastsættelse af kontingent

Fastlæggelse af kontingentsatser for den kommende periode 2017-2019

Forslaget blev vedtaget

12: Valg af økonomisk kontrollant

Hovedbestyrelsens forslag til valg af økonomisk kontrollant

Forslaget blev vedtaget

13: Eventuelt

Sidst opdateret
05.12.2016