Hjem > Projekt - Pleje på egen hånd

Projekt - Pleje på egen hånd

Resume Et samarbejde mellem Hjemmeplejen Kgs. Enghave, P&O-kontoret (IVK) og Træningscenter Vesterbro vedrørende træning i eget hjem til svage hjemmeboende borgere blev gennemført i 2003.

Formålet med projekt 'Pleje på egen hånd' var dels at øge borgernes selvoplevede livskvalitet og selvhjulpenhed, dels at bidrage til kompetenceudvikling på hjemmeplejeområdet.
Den borgerrettede indsats har bestået af træning i hjemmet udført i et samarbejde mellem borger, ergoterapeut og hjemmehjælper. Træningsindsatsen har været aktivitetsrettet, dvs. indeholdt træning
i de daglige aktiviteter, som borgeren selv har udtrykt ønske om at blive bedre til.
Indsatsen over for hjemmehjælperne har bestået af undervisning gennem afholdelse af temadage samt sidemandsoplæring i forbindelse med konkrete træningsforløb.
Projektet har resulteret i, at borgerne har øget deres tilfredshed mærkbart med udførelsen af betydningsfulde daglige aktiviteter. Indsatsen har ligeledes medført en målbar fysisk fremgang både i forhold til statisk og dynamisk balance, styrke og ganghastighed, en fremgang som kan overføres til borgernes daglige aktivitetsudøvelse.
Projektet har bidraget til at påbegynde en udvikling, hvor træning og aktivitet integreres i den hjælp, som borgerne modtager fra hjemmeplejen.
Hjemmehjælperne udtrykker, at bl.a. samarbejdet i form af direkte adgang og sidemandsoplæring mellem ergoterapeut og hjemmehjælper har medvirket til at forbedre hjemmeplejens arbejdsmiljø.
Borgernes udbytte af træningsindsatsen har endvidere været medvirkende til at øge hjemmehjælperens jobtilfredshed.
Kommunens visioner er bl.a. at støtte den ældre i en aktiv aldring, og at forbedre hjemmeplejens arbejdsmiljø. På baggrund af projektets resultater er der grundlag for at anbefale en udvidelse af træningscentrenes målgruppe til også at inkludere de svageste hjemmeboende, som kan få et sådant
tværfagligt træningstilbud i hjemmet, hvor fokus er på træning via de daglige aktiviteter i hjemmet.
Et sådant tilbud kan bidrage til at forebygge yderligere funktionsfald/-tab, og fremme borgerens mestringsevne. Samtidig viser resultaterne også, at et nært og lokalt tværfagligt samarbejde mellem to udførerenheder bidrager positivt til en forbedring af hjemmehjælpernes arbejdsmiljø og trivsel i jobbet.

Sidst opdateret
27.10.2014