Hjem > Opstillingsgrundlag Anne Theilgaard Jacobsen 2017

Opstillingsgrundlag Anne Theilgaard Jacobsen 2017

Anne Theilgaard Jacobsen genopstiller op til Hovedbestyrelsen
Anne Theilgaard Jacobsen
Anne Theilgaard Jacobsen

Valgprogram HB 2017 / Anne Theilgaard Jacobsen medlemsnummer: 2171.

Ergoterapeutforeningens fokusområder i årene 2017 – 2019 er kvalitet og trivsel i hverdagen både i forhold til borgerens hverdagsliv og i forhold til medlemmernes hverdag på arbejdspladsen.

Disse væsentlige områder vil jeg gerne være med til at præge politisk i ETF i den kommende periode.

Jeg har siden 2008 siddet som urafstemningsvalgt i Hovedbestyrelsen og har valgt at genopstille til HB i endnu en 3 årig periode, da jeg fortsat gerne vil bidrage til Hovedbestyrelsesarbejdet med den viden og de synspunkter, som jeg finder væsentlige i forhold til ETF’s politiske virke.

Jeg er fuldtidsfrikøbt fællestillidsrepræsentant for 15 tillidsrepræsentanter siden 2007 i Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning og indgår i forvaltningens strategiske arbejde. Jeg er blandt andet repræsenteret i det øverste MED udvalg og på kvartalsmøder med borgmester og direktion har jeg mulighed for at præge den politiske dagsorden ved at byde ind med synspunkter, som fremmer det tværfaglige samarbejde og ergoterapeutiske interesser i bestræbelserne på at yde borgerne den bedste service indenfor de givne rammer.

Fokusområdet kvalitet og trivsel i hverdagen

En stadig udfordring er, at fastholde en god kvalitet i opgavevaretagelsen overfor borgerne i den konstante effektiviseringsdagsorden, hvor de ’lavt hængende frugter’ er plukket for længe siden. Der er skabt et øget spænd mellem opgaver og ressourcer.

Hvis det ikke skal gå ud over kvaliteten af vores arbejde som ergoterapeuter, er det nødvendigt at identificere og øge kvaliteten af vores arbejde.

Det nationale fokus på den rehabiliterende tilgang giver ergoterapeuter vind i sejlene. Men det stiller også krav til den enkelte ergoterapeut om at kunne agere stærkt monofagligt i en tværfaglig kontekst, hvor andre fagligheder byder sig til.

Tillid, retfærdighed og samarbejde er omdrejningspunktet i social kapital, idet det er disse dimensioner, der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave. Forskning viser, at arbejdspladser med høj social kapital har lavere sygefravær og bedre trivsel.

Det er derfor væsentligt, at sætte social kapital på dagsordenen på de lokale arbejdspladser, så vi i fællesskab med ledelsen kan vægte trivsel, nedsætte sygefraværet og dermed få frigjort tid til at løfte kerneopgaverne.

Medindflydelse og medbestemmelse på arbejdspladserne er væsentlig for fortsat at udvikle samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere.

At være innovativ og dagsordensættende giver mulighed for at påvirke den politiske dagsorden og arbejde for stadig bedre vilkår for medlemmerne i det daglige arbejde på arbejdspladserne. Disse fokusområder er fortsat væsentlige for mig i Hovedbestyrelsesarbejdet.

De senere års fokus på implementering af Tillidsreformen hvor et af principperne er, at der skal være plads til faglighed, dokumentationen skal reduceres til ’den nødvendige dokumentation’ og en samtidig forbedring af arbejdsmiljøet, forudsætter dialog og åbenhed.

Jeg mener, at ergoterapeuter skal bakke op om disse tiltag, tage ansvar og medvirke til at komme med forslag til nødvendige effektiviseringer, så borgerne får de rette tilbud. Og jeg mener, at vi via vores uddannelse, er godt rustede til at tage del i denne opgave.

Styrket samarbejde og bedre arbejdsmiljø

Vi har i ETF fået flere fællestillidsrepræsentanter, men der er brug for endnu flere. Øget samarbejde mellem ETF’s regioner, Sekretariatet og arbejdspladserne og dermed skærpet fokus på indsatsen vedr. løn, samarbejds- og arbejdsmiljøproblematikker på arbejdspladserne, mener jeg bør opprioriteres.

Jeg tror, vi i højere grad kan inspirere hinanden i det strategiske arbejde.

I MED strukturen bliver arbejdsmiljø spørgsmål opprioriteret. Samarbejdet mellem arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter øges i MED arbejdet. – Begge tillidshverv er væsentlige, og funktionerne er blevet mere omfattende i de senere år. Det er derfor vigtigt, at ETF også øger indsatsen over for begge grupper, hvor der arbejdes for at intensivere samarbejdet mellem arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter sammen med ledelsen i TRIO samarbejdet.

Vi skal skabe og udvikle ny velfærd sammen.

OK 18 – Fokus på løn- og arbejdsvilkår

At vi skal yde borgerne de bedste velfærdsløsninger, tror jeg, vi er enige med arbejdsgiverne om. Men vejene hertil kan være mange. For mig er omdrejningspunktet i de kommende forhandlinger det gode samarbejde og et godt arbejdsmiljø med mulighed for fleksible arbejdstider med afsæt i tillidsdagsordenen.

Generelle lønstigninger skal også være i fokus samt en større åbenhed i forhold til det økonomiske råderum, så de decentrale lønforhandlinger giver mere mening på arbejdspladserne.

Ergoterapeutforeningen skal varetage medlemmernes interesser

Jeg vil derfor gerne være med til at præge de initiativer, som skal sættes i gang som følge af medlemsundersøgelsens resultater.

Hovedbestyrelsen er allerede påbegyndt arbejdet med at identificere områder, hvor ETF kan opnå forbedringer af medlemstilfredsheden og medlemsloyaliteten.

Ergoterapeutforeningen skal fokusere på de forbedringer, som medlemmerne efterspørger. Og vi skal fortsat måle på medlemmernes tilfredshed med ETF’s indsats, så vi kan udvikle vores ydelser, fastholde nuværende medlemmer samt tiltrække nye medlemmer.

Der skal være fokus på ETF’s politiske opgaver internt i forhold til vores organisation og i forhold til medlemmerne samt den eksterne politik i forhold til regioner og kommuner samt andre organisationer.

Vi skal prioritere vores faglige klubber / netværk og selskaber, og ETF skal udvikle og bidrage til den faglige kvalitet i nye sammenhænge, så vi kan kvalificere praksis og skabe nye jobmuligheder for ergoterapeuter.

Kontingent

På Repræsentantskabet i efteråret 2016 blev der vedtaget en stigning i medlemskontingentet til 1662 kr. i kvartalet for aktive medlemmer. Vi er en forening med mange ambitioner, og det koster selvfølgelig. Men kontingentet ligger stadig i den høje ende, når vi sammenligner os med andre organisationer. – Jeg er fortsat optaget af, at kontingentet skal holdes på et rimeligt niveau.

Derfor stiller jeg op.

Som det fremgår af mit valgoplæg vil en stemme på mig være en stemme med fokus på trivsel og ergoterapeuters muligheder for at få indflydelse på udviklingen af kerneopgaverne på arbejdspladserne med TRIO samarbejdet i fokus. Samt at ETF fortsat udvikler serviceniveauet overfor medlemmerne.

Valgvideo fra Facebook

.