Hjem > Om os

Om os

Her kan du læse mere om EFS psykiatri og psykosocial rehabilitering.

Formål

Vi er et selskab, der samler kræfterne i et stærkt samarbejde på tværs af social- og hospitalspsykiatrien med fokus på både praksis, evidens og forskning.
I selskabet samarbejder man om den brede dagsorden på psykiatriområdet og sætter fokus på overgangene mellem systemerne og sektorerne. Målet er at sikre en endnu bedre psykiatrisk rehabilitering for borgere, der har brug for det. 
Selskabets medlemmer får information og inspiration indenfor psykiatriområdet til faglig ajourføring, opkvalificering, forskning og udvikling gennem selskabets temadage, nyhedsbreve, seminarer, møder mm.

UFORMELT NETVÆRK

Inden for Retspsykiatrien er der et uformelt Netværk af ergoterapeuter fra hele landet, der arbejder med retspsykiatriske patienter. Vi mødes to gange årligt, hvor vi udover faglige indlæg uveksler erfaringer m.m.

Kommende års arbejde

Visioner

Vi vil arbejde for:

 • At være et fagligt selskab med min 320 medlemmer
 • At sikre selskabsfunderingen med medlemmer på tværs af psykiatrien ved årlige 2 dages seminarer og en temadag, der har fokus på at styrke samarbejdet og vidensdelingen blandt ergoterapeuter i de 2 sektorer
 • At skærpe og brande ergoterapeuters spidskompetencer i den psykiatriske behandlings- og rehabiliteringspraksis
 • At styrke netværk og vidensdeling lokalt og på tværs af sektorer og regioner blandt ergoterapeuter, herunder koordinering af netværksgrupper
 • Være sparringspartner for Ergoterapeutforeningen ved f.eks høringssvar omkring det psykiatriske område
 • Deltage på vegne af eller sammen med Ergoterapeutforeningen i arbejdsgrupper, udvalg mm, som har relation til de psykiatriske områder.

Handle - og tidsplan

 

Januar: Bestyrelsesmøde i København i ETF kl 10 - 15

På dagsordenen:

 • Indkredse endeligt tema og oplægsholdere til 2 dages seminar i maj 2015
 • Fordele opgaver omkring oplægsholdere og programsætning
 • booke Ishøj vandrehjem som konference-sted til 2 dages seminar
 • regnskab for 2014 fremsendes til interne revisorer
 • Opgaver til generalforsamlingen fordeles / dagsorden / beretning/ regnskab / rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer
 • Hjemmesiden opdateres
 • udarbejde nyhedsmail til medlemmerne

Marts/April/Maj

Bestyrelsen mailer sammen og samler op på:

2 dages seminar:

 • tilmeldingsantal til seminaret/ værelsesbookning på Ishøj vandrehjem
 • slides tilsendes bestyrelsen inden seminaret
 • opstilling af budget for seminaret/ udgifter / indtægter
 • kontakt til oplægsholdere

Generalforsamlingen

Medlemmer skal indkaldes til generalforsamling med email/skriftlig henvendelse til alle medlemmer. Indkaldelse udsendes senest 4 uger for GF . Medlemmerne gøres i indkaldelsen bekendt med at forslag til generalforsamlingen skal indsendes senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse

Indkaldelsen samt dagsorden annonceres i Ergoterapeuten og på hjemmesiden.

Den 7-8 maj: Afholdelse af 2 dages seminar og generalforsamling på Ishøj Vandrehjem

 

Juni: Bestyrelsesmøde i København hos ETF.

På dagsordenen er bl.a:

 • Konstituering af ny bestyrelse
 • Drøftelse af arbejdsprogram 2015 og bestyrelsens visioner
 • Opsamling fra 2 dages seminar  
 • nyhedsbrev efter sommer med ny bestyrelse/ opdatering af hjemmesiden
 • Regnskab

September: Bestyrelsesmøde i København hos ETF

Dagsordenen er bl.a :

 • Brainstorm på næste års 2 dages seminar
 • Status på medlemmer, hjemmeside, tilbagemeldinger fra medlemmer
 • Regnskab

November: Bestyrelsesmøde i København hos ETF.

 • nyhedsbrev til januar måned med annoncering af 2 dages seminar i 2016
 • Godkende regnskab for 2015
 • Udarbejde budget for 2016
 • Justere og godkende arbejdsprogram 2016

December: Der indsendes arbejdsprogram, budget og beretning til ETF mhp tilskud

 

Handle - og tidsplan for 2016

Januar: Bestyrelsesmøde i København i ETF kl 10 - 15

 • På dagsordenen:
 • Planlægning af 2 dages seminar i maj 2016
 • Udkast til program for seminaret laves endeligt færdigt
 • Fordele opgaver omkring oplægsholdere og programsætning
 • booke Ishøj vandrehjem som konference-sted til 2 dages seminar
 • regnskab for 2015 fremsendes til interne revisorer
 • Opgaver til generalforsamlingen fordeles / dagsorden / beretning/ regnskab / rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer
 • Hjemmesiden opdateres
 • udarbejde nyhedsmail til medlemmerne

- input om seminaret  

- input om kommende generalforsamling og rekruttering til bestyrelsen

- beretning

Marts: Bestyrelsesmøde i ETF´s lokaler 12- 16

Bestyrelsen fordeler opgaverne omkring seminaret :

 • indtaste konferencen i ETFs nyhedskalender/ Annoncering til Ergoterapeuten
 • kontakte ETF vedr. online tilmelding - og hvem der er modtager tilmeldinger
 • Hjemmesiden opdateres med tilmeldingsmodul til seminaret

April: Bestyrelsen mailer sammen og samler op på:

2 dages seminar:

 • tilmeldingsantal til seminaret/ værelsesbookning på Ishøj vandrehjem
 • slides tilsendes bestyrelsen inden seminaret
 • opstilling af budget for seminaret/ udgifter / indtægter
 • kontakt til oplægsholdere

Generalforsamlingen

Medlemmer skal indkaldes til generalforsamling med email til alle medlemmer. Indkaldelse udsendes senest4 uger før GF . Evt kampagne i fht rekruttering af nye repræsentanter til bestyrelsen. Medlemmerne gøres i indkaldelsen bekendt med at forslag til generalforsamlingen skal indsendes senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse

Indkaldelsen samt dagsorden annonceres i Ergoterapeuten og på hjemmesiden.

Maj: Afholdelse af 2 dages seminar og generalforsamling på Ishøj Vandrehjem

 

Juni:Bestyrelsesmøde i København hos ETF.

På dagsordenen er bl.a:

 • Konstituering af ny bestyrelse
 • Drøftelse af arbejdsprogram 2016 og bestyrelsens visioner
 • Opsamling fra 2 dages seminar og brainstorm på tema til efterårets temadag i Odense 2016
 • nyhedsbrev efter sommer med ny bestyrelse/ opdatering af hjemmesiden

September: Bestyrelsen afholder heldagsmøde i København hos Etf.

Dagsordenen er bl.a :

 • Planlægning af temadag i november i Odense
 • Brainstorm på næste års 2 dages seminar
 • Status på medlemmer, hjemmeside, tilbagemeldinger fra medlemmer
 • Nyhedsbrev mht kommende temadag i efteråret/opdatering af hjemmesiden

Oktober: Bestyrelsen fordeler opgaver vedr. temadag.

Mail-korrespondance om opgaverne i løbet af oktober og november.

 

November: Afholdelse af temadag/efterflg bestyrelsesmøde med middag.

 • nyhedsbrev til januar måned med annoncering af 2 dages seminar i 2017
 • Godkende regnskab for 2016
 • Årsberetning 2015
 • Udarbejde budget for 2017
 • Justere og godkende arbejdsprogram 2017
 • Nyhedsbrev der udkommer i slutningen af januar med reminder om seminaret

December: Der indsendes arbejdsprogram, budget og beretning til ETF mhp tilskud.

Vedtægter

Vedtægter for Ergoterapifagligt selskab for Psykiatri og Psykosocial rehabilitering

Version 6.6.2013

§ 1. Selskabets navn 

Selskabets navn er: Ergoterapifagligt Selskab for Psykiatri og Psykosocial Rehabilitering
Selskabets adresse er: Nørre Voldgade 90, 1358 København K.

§ 2. Formål og opgaver

Stk. 1. Formålene med selskabet er: 

 • at fremme kvaliteten, dokumentation for og evidensbasering af ergoterapeutiske ydelser indenfor psykiatri og psykosocial rehabilitering 
 • at fremme ergoterapifaglig forskning på psykiatriområdet
 • at være medlemmernes faglige talerør i forbindelse med samarbejde med offentlige myndigheder, private organisationer og uddannelsesinstitutioner
 • at øge offentlighedens kendskab til selskabets faglige problemstillinger og mission 

Stk. 2. Opgaver
Arbejdsopgaverne, som er knyttet til selskabet, tager udgangspunkt i selskabets formålsparagraf og fastlægges nærmere i en handlingsplan, der dækker de kommende 2 års arbejde. Handlingsplanen forelægges for Ergoterapeutforeningens Hovedbestyrelse til orientering og kommentering. 

Bestyrelsen skal 

 • informere og inspirere ergoterapeuter indenfor området til faglig ajourføring, opkvalificering, forskning og udvikling ved f.eks. elektronisk nyhedsbrev, temadage, kurser, møder mm.
 • fremme kvaliteten og udviklingen af ergoterapifaglige retningslinjer og standarder indenfor det psykiatriske og psykosociale rehabiliteringsfelt
 • fremme implementering af forskningsresultater i praksis
 • indsamle ideer til samt sikre praksisforskning på området
 • bistå ved undersøgelser på området
 • foreslå nye områder, som Etf og andre parter bør sætte fokus på
 • medvirke til at styrke forholdet mellem grunduddannelse og praksis på området
 • medvirke til at sætte konkrete standarder for efteruddannelse og videreuddannelse
 • udarbejde høringssvar samt udtale sig til myndigheder og presse vedr. emner på området, herunder lovgivning
 • være repræsenteret i Dansk Ergoterapi Selskab samt i andre råd, udvalg og beslutningsorganer, hvor området psykiatri og psykosocial rehabilitering skal drøftes og besluttes

§ 3. Selskabets struktur

Stk. 1. Selskabet ledes af en bestyrelse på 7 personer. Heraf vælges de 6-7 blandt de ordinære medlemmer, mens så vidt muligt 1 person vælges blandt selskabets associerede medlemmer. Ved begge valg er både ordinære og associerede medlemmer stemmeberettigede.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for en 2 årig periode. 3 vælges i ulige år og 4 i lige år. 

Stk. 3. Ordinære medlemmer er ergoterapeuter, der er medlem af Etf samt medlemmer af Ergoterapifagligt selskab for psykiatri og psykosocial rehabilitering.

Stk. 4. Som associerede medlemmer kan enhver med interesse for selskabets formål optages.

Stk. 5. Medlemmer af selskabet, der ønsker at opstille til valget, kan indsende oplæg/opstillingsblanket før valget afholdes eller opstille på selve generalforsamlingen.

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år. Sted og tidspunkt for generalforsamlingen fastlægges af bestyrelsen

Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved bekendtgørelse i Ergoterapeuten eller annoncering på selskabets hjemmeside og tilsendelse af dagsorden pr. e-mail til medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Stk. 4. Alle ordinære og associerede medlemmer har stemmeret ved personligt fremmøde og alle medlemmer er valgbare. 

Stk. 5. Der kan indkaldes til ekstraordinært besluttende generalforsamling når 1/3 del af medlemmerne eller 4 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter, at kravet er fremsat og med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen tilsendes medlemmerne pr e-mail eller annonceres i Ergoterapeuten, samt annonceres på hjemmesiden. 

Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte 

 1. valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg
 2. fremlæggelse af bestyrelsens beretning
 3. fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 4. indkomne forslag
 5. fremlæggelse og diskussion af arbejdsprogram / handleplan for næste år
 6. fastsættelse af kontingent
 7. budget for kommende år
 8. valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. valg af revisor og -suppleant
 10. eventuel

§ 5. Bestyrelse 

Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig efter valget som minimum med en formand, en økonomiansvarlig og en webredaktør. Formanden skal være autoriseret ergoterapeut.

Stk. 2. Selskabets formand og økonomiansvarlig udgør selskabets forretningsudvalg samt tegner selskabet økonomisk. 

Stk. 3. Hvis et bestyrelsesmedlem går af i utide, indtræder 1. suppleanten. Suppleanten indgår i det afgående medlems valgperiode. 

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmernes faktiske udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder afholdes af selskabet. 

Stk. 6. Bestyrelsen kan vælge at udarbejde en forretningsorden som grundlag for bestyrelsens arbejde.

Stk. 7. Såfremt bestyrelsen vælger at nedsætte arbejdsgrupper eller udvalg, udpeges en fra bestyrelsen til at indgå heri.

§ 6. Økonomi 

Stk. 1. Selskabet finansieres af egne indtægter, fx fra kontingent fra medlemmer og associerede medlemmer, kurser, temadage, arrangementer m.v. samt af tilskud fra Ergoterapeutforeningens driftsmidler.

Stk. 2. Selskabet skal følge de af Etf fastsatte regler for regnskabsaflæggelse og revision. 

Stk. 3. Etf varetager bogholderi- og regnskabsfunktionen for selskabet. Bilag skal som minimum attesteres af enten formand eller økonomiansvarlig via underskrift på bilaget eller via efterfølgende mail.

Stk. 4. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves medlemmer og associerede medlemmer én gang årligt i januar. Undlader medlemmet at betale kontingentet, sender Etf en påmindelse og betales denne ikke, udmeldes medlemmet automatisk uden yderligere rykkere.

§ 7. Indmeldelse og udmeldelse

Stk. 1. Alle medlemmer indmelder sig via www.etf.dk under ”Indmeldelse” på www.etf.dk/psykiatri, og medlemskabet registreres i Etf’s medlemssystem af Etf. 

Stk. 2. Alle medlemmer og særligt bestyrelsesmedlemmer er forpligtet til at give Etf besked, når der sker ændringer i deres data, fx adresse, telefonnummer, e-mail m.v.

Stk. 3. Udmeldelse af selskabet skal ske via www.etf.dk/psykiatri under ”Udmeldelse” – både når det angår medlemmer og associerede medlemmer.

§ 8. Vedtægter 

Stk. 1. Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 del af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer af selskabet på generalforsamlingen. 

Stk. 2. Herefter sendes vedtægtsændringerne til Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse, som er overordnet ansvarlig for selskabet og skal godkende bestyrelsens og medlemmernes forslag til ændringer i vedtægterne. Hovedbestyrelsens hjemmel til at påtage sig det overordnede ansvar for selskabet findes i Etf’s vedtægter § 18.

§ 9. Opløsning af selskabet

Stk. 1. Selskabets opløsning kræver mindst 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer i selskabet. Dette afgøres ved elektronisk urafstemning blandt medlemmerne. 

Stk. 2. Er der 2/3 majoritet for selskabets opløsning, kan Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse træffe endelig afgørelse om opløsning og samtidig træffe afgørelse om anbringelse af selskabets formue. Selskabets formue skal anvendes indenfor områderne dansk ergoterapi og ergoterapividenskabeligt arbejde. 

Ovenstående vedtægter er godkendt på generalforsamling d. 2. maj 2013. 
Etf’s hovedbestyrelse har godkendt vedtægterne den 18.-19. juni 2013.

Kontakt

Bestyrelsen tilstræber at have repræsentanter fra socialpsykiatrien, behandlingspsykiatrien, undervisningsinstitutionerne og ergoterapeuter med en master eller kandidat.

Formand:

Cæcilie Neumann, ergoterapeut, Primærbehandler, Københavns Kommune - Ungehus CPH
efspsykiatri@ergofaglig.dk

Webmaster:

Freja Kønig Gissel, ergoterapeut, Center for socialpædagogik og psykiatri - Brobyggerne
fkgissel@gmail.com

Økonomiansvarlig:
Lina Sofie Winsløw Eliasson, ergoterapeut, Børne- og ungdomspsykiatrien på Bispebjerg Hospital
lina.eliasson@hotmail.com

Bestyrelsesmedlemmer:

Jytte Rotbøl, udviklingsterapeut, Specialinstitutionen Hvalen
jytte.rotbol@hotmail.dk 

Linda Jørgensen, Sundby hjemmevejledning - Københavns kommune
lindaskjo@gmail.com

Dina Frisenberg Jakobsen, Botilbuddet Holme
dina@56789.dk

 

 

 

Sidst opdateret
15.06.2022