Hjem > Om organisationen

Om organisationen

Ergoterapeutforeningen er professions- og fagforening for flere end 9.000 ergoterapeuter og ergoterapeutstuderende.
HB 2018
Her er din hovedbestyrelse: bagerst fra venstre er det Maj Britt Middelhede Olsen, Lotte Hemmingsen, Jørgen Peschardt, Lotte Lagoni (næstformand), Tina Nør Langager (formand), Anna-Marie Lausten (regionsformand i Syd), Anne Theilgaard Jacobsen, Lisbeth Krabbe Nielsen (regionsformand i Midt-Nord), Åse Munk Mortensen (regionsformand i Øst), Jonas Holsbæk. Forrest siddende er: Margrethe Boel Stendys og Henrik Hansen. Foto: Lisbeth Holten.

Organisationen

Etf er organiseret i tre regioner samt en kreds i Grønland. Foreningens sekretariat bor i Sundhedsorganisationernes Hus på Nørre Voldgade i København.

Foreningen ledes i det daglige af landsformanden og næstformanden, samt regionalt af regionsformænd.

Foreningens hovedbestyrelse mødes 6-8 gange årligt. Hvert tredje år træder foreningens højeste myndighed, Repræsentantskabet, sammen.

Alle politiske led i Etf er styret af beslutninger truffet af Hovedbestyrelsen og Repræsentantskabet.

Tillidsrepræsentanterne er Etf's forlængede arm på arbejdspladserne, mens regionsformanden og de regionale bestyrelser udgør det regionale politiske led.

Medlemmerne af Etf er derudover bundet sammen i en række formelle og uformelle netværk omkring emner, modeller og arbejdsområder af interesse for ergoterapeuter.

Samarbejdspartnere

Ergoterapeutforeningen samarbejder både regionalt og landsdækkende med en række faglige organisationer og patientorganisationer. I nogle tilfælde er samarbejdet formaliseret via medlemskab eller længerevarende aftaler.

Det er Landsformand Tina Nør Langager, som repræsenterer Etf i landsdækkende samarbejder med andre organisationer, både i Sundhedskartellet og med andre organisationer i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Akademikerne (AC).

På regionalt niveau vil det politiske samarbejde typisk være forankret hos en af de tre regionsformænd.

Studerende

De ergoterapeutstuderende har tidligere været organiseret i Ergoterapeutstuderendes Landssammenslutning (ELS). Etf har haft meget nære samarbejdsrelationer med ELS, som også har haft plads i Etf's hovedbestyrelse. På grund af manglende tilslutning blev ELS opløst medio 2005.

International deltagelse

COTEC - Council for Occupational Therapists of the European Countries
www.cotec-europe.org

WFOT - World Federation of Occupational Therapists
www.wfot.org

ENOTHE - European Network of Occupational Therapy in Higher Education 
www.enothe.eu

Hovedbestyrelsen

Efter politiske valg 2018 består Hovedbestyrelsen i Etf pr. 1. maj 2018 af:

 • Tina Nør Langager, formand


   

 • Lotte Lagoni, næstformand


   

 • Lisbeth Krabbe Nielsen, regionsformand i Midt-Nord


   

 • Åse Munk Mortensen, regionsformand i Øst


   

 • Anna-Marie Laustsen, regionsformand i Syd


   

 • Margrethe Boel Stendys


   

 • Maj Britt Middelhede Olsen


   

 • Jørgen Johnsen Peschardt


   

 • Anne Theilgaard Jacobsen


   

 • Jonas Holsbæk


   

 • Henrik Hansen

   

 • Lotte Hemmingsen

Suppleanter:

 • Kristina Frank Kristiansen
 • Marie Kaas
 • Emil Kjeldsmark Villadsen
 • Rikke Uldum Abrahamsen

Formandskabet

Formand
Tina Nør Langager
tnl@etf.dk
53 36 49 74

Valgprogram, CV og stillere

Næstformand (vice-president)
Lotte Lagoni
Tlf: 5336 4922
ll@etf.dk

Repræsentantskabet

Ergoterapeutforeningens højeste myndighed, repræsentantskabet, mødes hvert tredje år i november.

Her har hovedbestyrelsen mulighed for at gøre status, samle op og sætte kursen sammen med repræsentanterne fra de tre regioner og Grønland.

I alt 78 repræsentanter omformer holdninger til konkrete planer, strategier, budgetter og andre rammer for foreningens kommende arbejde. 

Etf’s repræsentationer

Her finder du en oversigt over Etf’s interne og eksterne repræsentationer pr. 4.1. 2017.
Se oversigten 

Udvalg i Etf

Ergoterapeutforeningen har tre udvalg, der er udpeget af Hovedbestyrelsen.

Bevillingsudvalget

Bevillingsudvalget har til formål at fremme fagets udviklings- og forskningsmuligheder og give ergoterapeuter mulighed for selvstændigt og i samarbejde med andre at udføre udviklings- og forskningsarbejde.

Bevillingsudvalgets arbejdsopgaver er at behandle ansøgninger til og bevilge midler fra Etf`s Forskningsfond, Praksispulje og Studierejsefond. Derudover kan Hovedbestyrelsen søge rådgivning og vejledning i spørgsmål om udviklingsarbejde og forskning. Der holdes to heldagsmøder per år.

Udvalget består af tre ergoterapeuter samt Etf's næstformand der også fungerer som formand for Bevillingsudvalget. Der udover er der tilknyttet en konsulent til udvalget. Medlemmer udpeges for en to-årig periode og kan genvælges.

Yderligere oplysninger om udvalgsarbejdet kan fås hos konsulent Ulla Garbøl
88 82 62 70

Etisk udvalg

Etisk udvalg skal fremme ergoterapeuters etiske standarder og afgive vejledende udtalelser om de etiske problemstillinger, Ergoterapeutforeningens medlemmer møder i deres arbejdsliv. Etisk udvalg har siden 2007 vurderet de internationale etiske retningslinjer og udarbejdet et etisk værdigrundlag for ergoterapi i Danmark.

Hvis du har en problemstilling, som du ønsker Etisk udvalgs vurdering af, kontakt da Ergoterapeutforeningen på

etf@etf.dk
88 82 62 70

OK-forhandlingsudvalg

Der nedsættes ud af Hovedbestyrelsens midte et forhandlingsudvalg, der forestår den politiske del af arbejdet med fornyelse af de offentlige overenskomster, Ergoterapeutforeningens medlemmer er omfattet af.

Udvalget nedsættes i kalenderåret forud for forhandlingerne, således at udvalget er en del af den samlede proces om fornyelse af aftalerne.

Når forhandlingerne er afsluttet, og overenskomsterne er godkendt ved urafstemning blandt Ergoterapeutforeningens medlemmer, har udvalget afsluttet sit arbejde.

Historik og æresmedlemmer

Æresmedlemmer

 • Lily Jensen, udnævnt 2013
 • Jytte Tjørnov, 2013
 • Tove Borg, 2013
 • Ulla Runge, 2013
 • Evald Krog, 2010
 • Ingrid Påhlsson, 2007

Alle medlemmer kan komme med forslag til nye æresmedlemmer. De udpeges Forslag og begrundelse sendes til etf@etf.dk

Retningslinjer

Ergoterapeutforeningen kan udpege æresmedlemmer af foreningen. Æresmedlemmer udpeges blandt personer, der har gjort en særlig indsats for ergoterapi. Medlemskab af foreningen er ikke en betingelse for at komme i betragtning som æresmedlem.

Æresmedlemmer er kontingentfri og vil modtage Ergoterapeuten på deres hjemadresse. Æresmedlemmer udpeges i begrænset omfang. Det er foreningens Hovedbestyrelse, der udpeger æresmedlemmer. Alle medlemmer af Ergoterapeutforeningen kan stille forslag til Hovedbestyrelsen om, hvem Hovedbestyrelsen kan overveje at udpege som æresmedlem.

Tidligere formænd

 • 2004-2015: Gunner Gamborg
 • 1992-2004: Tina Voltelen
 • 1987-1992: Gitten Bryde
 • 1971-1987: Bente Christensen
 • 1968-1971: Hanne Garff
 • 1965-1968: Aase Nyborg
 • 1963-1965: Dorte Valentin
 • 1959-1963: Ester Pedersen
 • 1956-1959: Inger Daugaard Larsen
 • 1952-1956: Ingrid Balslev
 • 1948-1952: Inger Burchardt
 • 1947-1948: Nanna Christensen
 • 1944-1947: Gerda Bøggild
 • 1940-1944: Elna Arnbeck
 • 1938-1940: S. Lintrup
Sidst opdateret
12.09.2019