Hjem > Om De Studerendes Netværk

Om De Studerendes Netværk

For at være medlem af De Studerendes Netværket skal du være indskrevet som studerende på ergoterapeutuddannelsen og være medlem af Etf. Netværket har til formål: at danne fællesskaber på tværs mellem studerende og med Etf, at hjælpe den studerende med at blive parat til arbejdsmarkedet, at støtte udviklingen af den studerendes faglige identitet som ergoterapeut og være talerør for Etf’s uddannelsespolitik.

Bestyrelsen - kontakt

Formand og Økonomiansvarlig

Jacob Matthiesen
UC Syd
jaco3143@gmail.com

 

 

 

Vedtægter

§ 1. Navn

Netværkets navn er ”De Studerendes Netværk”.

§ 2 Medlemmer

Stk. 1. For at være medlem af netværket skal man:

 • Være indskrevet som studerende på ergoterapeutuddannelsen
 • Være medlem af Ergoterapeutforeningen (Etf)

Stk. 2. Medlemskab opnås ved at indmelde sig i netværket via Etf.dk. Det enkelte medlem meldes automatisk ud af ved uddannelsens ophør.

Stk. 3. Alle medlemmer er forpligtet til at give Etf besked, når der sker ændringer i deres data, f.eks. adresse, telefonnummer, e-mail m.v. 

Stk. 4. Medlemmerne er opdelt i lokale netværk. Hvert lokalt netværk svarer til de syv uddannelsesinstitutioner (Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Holstebro, København, Odense, Næstved), der varetager uddannelsen. Det lokale netværk fastsætter selv, mødefrekvens og aktiviteter.

§ 3. Formål og opgaver

Stk. 1. Netværkets formålsparagraf

 • Danne fællesskaber på tværs mellem studerende og med Etf
 • Hjælpe den studerende med at blive parat til arbejdsmarkedet
 • Støtte udviklingen af den studerendes faglige identitet som ergoterapeut
 • Være talerør for Etf’s uddannelsespolitik

Stk. 2. Netværkets opgaver

Netværkets opgaver tager udgangspunkt i netværkets formålsparagraf og fastlægges af et arbejdsprogram på generalforsamlingen. Arbejdsprogrammet forelægges for Etf’s hovedbestyrelse til orientering.

Bestyrelsen skal

 • Skabe muligheder for erfaringsudveksling og faglig udvikling for ergoterapeutstuderende. Det kan f.eks. ske gennem faglige arrangementer, fælles fora på sociale medier eller lignende.
 • Informere om arrangementer m.m. via Etf’s kommunikationskanaler.
 • Understøtte Etf’s interessevaretagelse ift. uddannelsesområdet. Det indbefatter bl.a., at bestyrelsen er sparringspartner ift. høringssvar og bidrager med cases og faglige problemstillinger, der kan benyttes i den politiske interessevaretagelse sammen med Etf.

§ 4. Netværkets struktur

Stk. 1. Netværket ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer (et medlem fra hver uddannelsesinstitution) samt to suppleanter.

Stk. 2. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en toårig periode. Suppleanter vælges ligeledes for en toårig periode. Fire bestyrelsesmedlemmer og en suppleant vælges i lige år, og tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant vælges i ulige år.

Stk. 2a. Ved første bestyrelsesmøde efter stiftende generalforsamling udvælger den nye bestyrelse i fællesskab, hvilke to bestyrelsesmedlemmer og hvilken suppleant, der skal på valg ved næste generalforsamling. §. Stk. 2a. er dermed en overgangsbestemmelse, der udgår ved den førstkommende generalforsamling efter den stiftende generalforsamling.

§ 5. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er netværkets øverste myndighed. 

Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes hvert år i 4. kvartal. I forbindelse med generalforsamlingen kan der afholdes et nationalt fagligt arrangement.

Stk. 3. Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst fire ugers varsel. Netværkets bestyrelse står for planlægning, indkaldelse og afholdelse af generalforsamlingen. Det sker via Ergoterapeuten eller annoncering på etf.dk samt pr. e-mail til medlemmerne af netværket. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden samt evt. forslag til vedtægtsændringer. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Alle medlemmer har stemmeret ved personligt fremmøde, og alle medlemmer er valgbare.

Stk. 5. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når tre af bestyrelsesmedlemmerne eller mindst en fjerdedel af netværkets medlemmer forlanger det. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest to uger efter, at kravet er fremsat og med mindst fire ugers varsel ledsaget af dagsorden. Indkaldelse sker via etf.dk samt pr. e-mail til medlemmerne af netværket.

Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Regnskab for det foregående år
 6. Vedtægtsændringer 
 7. Indkomne forslag 
 8. Drøftelse af bestyrelsens arbejdsprogram 
 9. Budget for det kommende år
 10. Dialog med Etf
 11. Eventuelt 

Stk. 7. Afstemning foretages ved håndsoprækning. I helt særlige situationer kan et flertal beslutte, at afstemningen er skriftlig. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte.

§ 6. Bestyrelse

Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig efter valget med en formand og en økonomiansvarlig.

Stk. 2. Netværkets formand og økonomiansvarlige tegner netværkets økonomisk.

Stk. 3. Hvis et bestyrelsesmedlem går af i utide, indtræder 1. suppleanten. Suppleanten indgår i det afgående medlems valgperiode. Bestyrelsen har mulighed for at være selvsupplerende, hvis suppleantlisten er udtømt.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmernes faktiske udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder afholdes af netværket.

§ 7. Økonomi

Stk. 1. Netværket finansieres af tilskud fra Etf.  

Stk. 2. Netværket skal følge de af Etf fastsatte regler for regnskabsaflæggelse og revision. 

Stk. 3. Etf’s varetager bogholderi- og regnskabsfunktionen for netværket.

§ 8. Vedtægter

Stk. 1. Vedtægtsændringer forudsætter godkendelse med minimum 2/3-del flertal på generalforsamlingen

Stk. 2. Herefter sendes vedtægtsændringerne til Etf’s hovedbestyrelse til godkendelse.

§ 9. Opløsning af netværket

Stk. 1. Beslutning om eventuel nedlæggelse af netværket træffes af Etf’s hovedbestyrelse.

Nærværende vedtægter træder i kraft 24. november 2018.

Klubbens regioner

De Studerendes Netværk - bestyrelse

UC SYD Esbjerg, Jacob Matthiesen - email: Jaco3143@gmail.com

 

 

 

Sidst opdateret
29.11.2021