Hjem > OK18: Konfliktlån

OK18: Konfliktlån

Her finder du grundig information om, hvordan et konfliktlån fungerer. Hvis du har spørgsmål, som du ikke finder svar på i denne vejledning, kan du kontakte os på konflikt@etf.dk eller på det særlige konfliktnummer 3115 6080. Læs hvordan det fungerer, og hvorfor Etf har valgt den model. Se videoen som forklarer konfliktlån

Konfliktlån under lockout

Hvis den varslede lockout realiseres, kan du som medlem af Ergoterapeutforeningen få økonomisk støtte i form af et konfliktlån. Læs her hvordan det fungerer, og hvorfor Ergoterapeutforeningen har valgt den model. Under en lockout kan du hverken få løn eller dagpenge, mens lockouten varer. Til gengæld kan du som medlem af Ergoterapeutforeningen få økonomisk støtte i form af et konfliktlån, som vil være rentefrit for dig. Mens du betaler lånet tilbage, bliver dit kontingent til Ergoterapeutforeningen sat ned, så du økonomisk er sidestillet med de medlemmer, der ikke har været omfattet af lockouten. Lånet kommer med andre ord ikke til at belaste din private økonomi. De medlemmer, der er i strejke, overgår fra den traditionelle konfliktunderstøttelse til konfliktlån, når lockouten træder i kræft. Dvs. fra 10. april eller senere. Fra den 4. april til den 9. april får de strejkende medlemmer konfliktunderstøttelse fra Etf. På den måde stilles alle medlemmer lige og konfliktmidlerne rækker længere.

Sådan fungerer et konfliktlån

Ergoterapeutforeningens Hovedbestyrelse har besluttet, at den økonomiske støtte under en lockout vil være et konfliktlån svarende til det nettobeløb, du får indbetalt på din NEM-konto ved den månedlige lønudbetaling fra din arbejdsgiver. 

Dette gælder også de medlemmer i strejke, mens der er lockpout. Dvs. fra den 10. april eller senere.

De vigtigste fakta om konfliktlån

 

  • Lånet optages gebyrfrit i Lån & Spar Bank.
  • Lånet kræver ikke individuel kreditvurdering. Ergoterapeutforeningen stiller sikkerhed for lånet.
  • Lånet vil være rentefrit for dig (lånet følger ”referencerenten”, som har været 0% de seneste år. Eventuelle rentebetalinger vil blive kompenseret via nedsat kontingent).
  • Mens du betaler lånet tilbage, bliver dit kontingent til Ergoterapeutforeningen sat ned svarende til det beløb, du afdrager på lånet.

Derfor har Ergoterapeutforeningen valgt at tilbyde konfliktlån.

Det er vigtigt at huske, at dem, der bliver udtaget til lockout og strejke, kæmper en kamp for alle offentligt ansatte. Derfor skal alle medlemmer være med til at betale til, at Ergoterapeutforeningens Konfliktfond bliver fyldt op igen, når lockouten er forbi.

Hvis forhandlingerne om nye overenskomster ender i en lockout, får det altså betydning for dig, uanset om din arbejdsplads bliver udtaget til lockout eller strejke.

Konfliktlånet er samlet set den billigste løsning for medlemmerne, fordi man ikke skal betale skat af et lån, sådan som man skal af konfliktunderstøttelse. Det betyder også, at trækket på Konfliktfonden bliver mindre. Pengene rækker med andre ord længere. Dermed kan vi sammen kan holde presset på arbejdsgiverne så længe som muligt.

Hvorfor en lånemodel i stedet for konfliktunderstøttelse?

En lånemodel trækker på midler fra Ergoterapeutforeningens konfliktfond, ligesom konfliktunderstøttelse gør det.

Ved konfliktunderstøttelse udbetaler Ergoterapeutforeningen penge til medlemmerne svarende til bruttolønnen plus pension direkte fra Konfliktfonden. Medlemmerne skal herefter betale skat af beløbet.

Ved konfliktlån låner du som medlem penge svarende til din nettoløn i Lån & Spar Bank. Du skal ikke betale skat af beløbet. Lån & Spar Bank udbetaler altså pengene til dig, mens Ergoterapeutforeningens konfliktfond stiller sikkerhed 1:1 for de lån, medlemmerne optager.

Forskellen på de to modeller er altså, at der ikke skal betales skat af et lån. Derfor bliver det samlede træk på Konfliktfonden betydeligt mindre ved lånemodellen. Det betyder, at Ergoterapeutforeningen kan være i konflikt i længere tid for det samme beløb. Dermed kan vi sammen lægge større pres på arbejdsgiverne.

Det betyder også, at der samlet set skal betales mindre tilbage, når Konfliktfonden skal genopbygges efter lockouten. Det er en fordel for alle medlemmer, fordi alle er med til at indbetale til Konfliktfonden.

Hvordan betales konfliktlån tilbage? Og hvem betaler strejkekontingent?

Efter lockouten nedsættes kontingentet i tilbagebetalingsperioden for alle medlemmer, der har været omfattet af lockout og strejke svarende til det beløb, du afdrager på lånet.

Medlemmer, der har været omfattet af lockout, men som ikke har ønsket at optage konfliktlån, får også nedsat deres kontingent i den samme periode.

I samme periode gælder følgende:

  • Alle medlemmer betaler et strejkekontingent, der fastsættes af hovedbestyrelsen.

Samlet set oplever alle medlemmer dermed den samme økonomiske effekt i den periode, hvor de lockoutramte og strejkeramte medlemmer afdrager på deres lån. På den måde sikres det, at alle er med til at genetablere Konfliktfonden, så den er klar inden næste overenskomstforhandling.

Stiller konfliktlån alle lige?

Vi har bestræbt os på at udvikle en model, der stiller alle så lige som muligt.

Ved at nedsætte det ordinære kontingent for alle medlemmer, der har været omfattet af lockouten/strejken og indføre strejkekontingent for alle, sikrer vi, at alle medlemmer kommer til at bidrage lige meget, uanset om de har været lockoutet eller ej.

Hvilken aftale er der indgået med Lån & Spar Bank?

Lån og Spar Bank ejes af en række faglige organisationer, herunder Ergoterapeutforeningen. Det er derfor naturligt, at det er Lån og Spar Bank, vi samarbejder med og ikke en af de øvrige banker, hvor private aktionærer ejer banken.

Ergoterapeutforeningen og en række andre organisationer har indgået et samarbejde med Lån & Spar Bank om udbetaling af konfliktlån:

  • Du behøver ikke være kunde i Lån & Spar Bank i forvejen.
  • Du skal ikke kreditvurderes, da Ergoterapeutforeningen stiller sikkerhed for lånet.
  • Du har ingen omkostninger ved at etablere lånet, og du kan ansøge via Ergoterapeutforeningens hjemmeside. Ergoterapeutforeningen vil informere dig, når det er muligt at optage lånet. 
  • Renten på lånet er variabel og vil følge ”referencerenten”, som de seneste år har været 0%.

Lånebeløbets størrelse

Lånebeløbets størrelse afhænger dels af lockoutens/strejkens længde, og dels af det beløb, du vil mangle som følge af lockouten/strejken. Derfor skal Ergoterapeutforeningen bruge dine lønsedler for januar, februar, marts og april for at sikre, at alle låner det rigtige beløb. Hensigten er, at alle er sikret det samme økonomiske råderum til de daglige udgifter, som de sædvanligvis har.

Tilbagebetaling

Afhængig af lockoutens/strejkens længde skal lånebeløbet tilbagebetales over 1 til 3 år. Men hvis du ønsker det, kan du selvfølgelig betale ekstraordinære afdrag eller indfri hele lånet tidligere. Den præcise tilbagebetalingstid fastlægges først, når det totale omfang af lockouten/strejken kendes. 

Lånet skal endvidere indfries, hvis du melder dig ud af Ergoterapeutforeningen, inden hele lånet er tilbagebetalt. 

Når lånet er etableret, vil du hvert kvartal blive opkrævet en ydelse direkte fra Lån & Spar Bank. Hvis du ikke er kunde i Lån & Spar Bank i forvejen, ophører dit kundeforhold i banken automatisk, når lånet er tilbagebetalt.

Er jeg bundet til Ergoterapeutforeningen efter konflikten?

Ingen er bundet til Ergoterapeutforeningen efter konflikten. Men hvis du har optaget konfliktlån, og efterfølgende melder dig ud af Ergoterapeutforeningen, skal du tilbagebetale lånet ved din udmeldelse. Dermed får du ikke fordel af din kontingentnedsættelse for tiden, efter du har meldt dig ud. På den måde sikrer vi, at alle, som har fået økonomisk støtte fra Ergoterapeutforeningen under konflikten, også bidrager til genopbygningen af Konfliktfonden bagefter ved at betale deres lån tilbage.

Hvor meget kan jeg låne?

Ergoterapeutforeningen har besluttet, at lånet maksimalt ”fylder op” til sædvanligt niveau – dvs. hvad du får ind på din NemKonto i en normal måned. På den måde bliver du sikret cirka det samme økonomiske råderum til dine udgifter, som du normalt har.

For at vi kan gøre det, skal du sende dine lønsedler for januar, februar, marts og april til os. Der vil blive åbnet for indsendelse, når Ergoterapeutforeningen udsender en mail til de lockoutede/strejkende om det. I mailen vil du blive bedt om at tage stilling til, om du ønsker at modtage tilbud om et konfliktlån, og det vil fremgå, hvordan du skal indsende dine oplysninger m.v.

Skal jeg låne?

Nej. Du bestemmer selv, om du vil optage konfliktlån, hvis du bliver udtaget til lockout/strejke. 

Hvis du er udtaget til lockout/strejke og vælger ikke at optage konfliktlån, vil du stadig få nedsat dit kontingent i den efterfølgende periode, hvor lånet skulle være betalt tilbage.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke ønsker at låne?

Selvom du vælger ikke at optage konfliktlån, skal du alligevel indsende lønsedler mv. til Ergoterapeutforeningen, så vi kan beregne nedsættelsen, af dit kontingent ud fra, hvor stort et lån du konkret har sagt nej tak til.

Kan jeg låne et mindre / større beløb, hvis jeg ønsker det?

Nej. Du vil kunne låne et beløb, der cirka svarer til det, du vil mangle på din NemKonto under lockouten/strejken. Det er vigtigt, at lånet bliver beregnet korrekt, fordi det reducerede strejkekontingent vil blive beregnet på baggrund af lånet.

Hvad med renter?

Lånet vil være rentefrit for dig. 

Lånets rente er variabel og vil følge ”referencerenten”, som har været 0% de seneste år. Men eventuelle rentebetalinger vil blive kompenseret via nedsat kontingent.

Hvad med oprettelsesgebyr og kreditvurdering?

Det kommer ikke til at koste dig noget at oprette lånet, og der er ikke brug for kreditvurdering, fordi Ergoterapeutforeningen stiller sikkerhed for lånet.

Hvad kommer en lockout til at koste mig?

De præcise tal kan først opgøres, når lockouten er slut, og vi kender dens længde og omfang.

Hvad med feriepenge, pension, optjening af anciennitet, skattefradrag og ATP?

Feriepenge

Når du er i lockout/strejke, er dit ansættelsesforhold midlertidigt opsagt. Det betyder, at du ikke optjener ret til ferie med løn (feriepenge). Det lån, du tilbydes, indeholder en kompensation for de manglende feriepenge på 15%. Det er derfor vigtigt, at du gemmer de penge til du skal holde ferie.

Pension

Hvis du bliver omfattet af en lockout, indbetaler din arbejdsgiver ikke til din pension, så længe du er i lockout. 

Ergoterapeutforeningen har aftalt med pensionskassen PKA, at dine forsikringsdækninger bliver holdt nogenlunde på samme niveau som før. Det sker ved, at du i stedet for indbetaling via din arbejdsgiver, ”betaler” for dine forsikringsdækninger ved at bruge en smule af den opsparing (depotet), der ellers danner grundlag
for din opsparing til pensionisttilværelsen. På den måde undgår du at skulle betale selv lige nu og her. PKA’s vurdering er, at det vil have en meget lille betydning for din samlede pensionsopsparing.

Anciennitet

Du optjener ikke anciennitet under lockouten. 

Skattefradrag

Er du udtaget til lockout/strejke, vil det påvirke din samlede indkomst. Du skal selv ændre din forskudsregistrering hos SKAT. 

ATP

Der betales ikke ind til ATP i den periode, hvor du er i lockout/strejke.

 

Har konfliktlånet betydning for, om jeg kan optage andre lån?

Ergoterapeutforeningen stiller sikkerhed for dit konfliktlån.

Men om lånet kan blokere for andre private lån, er et meget konkret og individuelt privatøkonomisk spørgsmål. Hvis du står i en situation, hvor du skal låne, og din bank har brug for yderligere oplysninger om konfliktlånet og tilbagebetalingen, er din bank velkommen til at kontakte Ergoterapeutforeningen.

Hvem udbyder lånet, og hvordan optager jeg det?

Ergoterapeutforeningen og en række andre organisationer har indgået et samarbejde med Lån & Spar Bank om udbetaling af konfliktlån.

Du behøver ikke at være kunde i Lån & Spar Bank i forvejen. Men skal bare være medlem af Ergoterapeutforeningen, og du skal være omfattet af lockouten/strejken.

Dit lån vil blive beregnet af Ergoterapeutforeningen, og du skal vedhæfte dine lønsedler for januar, februar, marts og april. Du vil, efter at dine oplysninger er indsendt til Ergoterapeutforeningen, i løbet af nogle dage modtage et konkret lånetilbud fra Lån og Spar Bank. Der er ikke omkostninger ved at etablere lånet, og du bliver ikke kreditvurderet, da Ergoterapeutforeningen stiller sikkerhed for lånet.

Kontakter banken mig automatisk, hvis jeg ønsker at optage konfliktlånet?

Ja. Ergoterapeutforeningen har valgt en løsning, hvor vi giver Lån og Spar Bank besked om, at du ønsker at modtage tilbud om konfliktlån. Når Ergoterapeutforeningen har modtaget dine oplysninger, vil du i løbet af nogle dage modtage en et lånetilbud fra Lån og Spar Bank.

Hvilke lønsedler skal jeg sende til Ergoterapeutforeningen?

Du skal sende dine lønsedler for januar, februar, marts og april til Ergoterapeutforeningen. Der vil blive udsendt en mail fra Ergoterapeutforeningen til alle medlemmer, der er omfattet af lockout/strejke. Når du modtager mailen, skal du tage stilling til, om du ønsker at modtage tilbud om konfliktlånet og følge den vejledning om
indsendelse af oplysninger, der vil fremgå af mailen.

Hvad hvis jeg har optaget konfliktlån og efterfølgende melder mig ud?

Hvis du har optaget konfliktlån og efterfølgende melder dig ud af Ergoterapeutforeningen, skal du tilbagebetale lånet ved din udmeldelse.

Hvad hvis jeg bliver udtaget til lockout/strejke og ikke optager lån, men f.eks. bruger af egen opsparing i stedet?

Så er du stillet på samme måde som dem, der optager konfliktlån. 

Hvis du er udtaget til lockout/strejke og vælger ikke at optage konfliktlån, vil du stadig få nedsat dit ordinære kontingent i den efterfølgende periode, hvor lånet skulle være betalt tilbage.

Selvom du vælger ikke at optage konfliktlån, skal du alligevel indsende lønsedler mv. til Ergoterapeutforeningen, så vi kan beregne nedsættelsen af dit kontingent ud fra, hvor stort et lån du konkret har sagt nej tak til.

Hvornår og hvordan skal jeg betale pengene tilbage?

Når lånet er etableret, vil du hvert kvartal blive opkrævet et afdrag direkte af Lån & Spar Bank. Samtidig vil du blive sat ned i kontingent til Ergoterapeutforeningen, indtil lånet er betalt tilbage.

Den præcise tilbagebetalingstid fastlægges først, når lockouten/strejken er slut, og vi kender dens længde og omfang. Du har også mulighed for at indfri lånet hurtigere, hvis du ønsker det.

Hvis du melder dig ud af Ergoterapeutforeningen, inden lånet er tilbagebetalt, forfalder hele lånet til betaling med det samme.

Skal jeg også betale lånet tilbage, hvis jeg mister mit job/bliver syg/ bliver pensionist/går på efterløn?

Ja.

Skal mine efterladte også betale lånet tilbage, hvis jeg dør?

Ja, det skal de.

Hvis jeg får job i det private, hvad sker der så med mit lån?

Det fortsætter uændret.

Hvad sker der, når lånet er tilbagebetalt?

Når lånet er betalt tilbage, vender du tilbage til din normale kontingentsats igen.

Dit kundeforhold til Lån & Spar Bank ophører automatisk, når lånet er betalt tilbage.

Hvor længe kan Ergoterapeutforeningen være i konflikt?

Af forhandlingstaktiske grunde kan vi ikke oplyse, præcis hvor lang tid, vi kan klare en lockout.

Vi vurderer, at det er usandsynligt, at en lockout på det offentlige område varer længere, end vores midler rækker til, hvis vi anvender lånemodellen.

Dokumenter

Sidst opdateret
15.03.2018