Hjem > OK18: Konflikt ABC

OK18: Konflikt ABC

Det er kun medlemmer ansat i strejke- eller lockoutramte områder, der bliver berørt af de forhold, vi nævner i denne Konflikt ABC.

Anciennitet

Du optjener som udgangspunkt ikke ansættelsesanciennitet, mens konflikten løber.

ATP

Se under afsnittet Skat

Afspadsering

Deltager du i nødberedskabsarbejde, mens konflikten løber, optjener du ikke afspadsering. Alt arbejde i nødberedskab betales af arbejdsgiveren.
Du kan ikke afspadsere, mens konflikten løber. Er du på afspadsering, når konflikten starter, afbrydes din afspadsering, og du deltager i konflikten fra konfliktens begyndelse.

Hvis du har aftalt afspadsering, der skal begynde efter konflikten er startet, bliver afspadseringen suspenderet.

Se også under Ferie.

Barns sygdom

Som udgangspunkt har du ikke mulighed for at få fri med løn ved dit barns 1. og 2. sygedag, hvis du skal udføre nødberedskabsarbejde. Men der kan tages
højde for problemstillingen i forbindelse med planlægningen af nødberedskabet, på samme måde som ved andre lovlige fraværsgrunde, som f.eks. sygdom.

Se også afsnittet Sygdom.

Barselsorlov

Med ”barselsorlov” mener vi alle orlovsperioder i forbindelse med fødsel eller adoption, dvs. barsels-/adoptionsorlov, fædre – og medmoderorlov, forlænget orlov, udskudt orlov og orlov kombineret med genoptagelse af arbejdet.

De samme frister gælder

Det er vigtigt, at du uanset konflikten overholder de gældende frister for varsling af barselsorlov mm. overfor din arbejdsgiver. Vi anbefaler, at du allerede inden konfliktens start sørger for at give meddelelse til din arbejdsgiver om, hvornår du afholder barsel, vender tilbage osv.

Hvis du starter din orlov før eller senest samtidig med konflikten 

Ved fravær på grund af barsel bortfalder din løn, hvis din arbejdsplads bliver omfattet af en konflikt. Efter Barselsloven vil du dog være berettiget til barseldagpenge fra din bopælskommune.

Du skal derfor hurtigst muligt henvende dig til din arbejdsgiver og bede om, at de retter henvendelse til Udbetaling Danmark og oplyser, at din løn ophører ved konfliktens start. Du vil så modtage et skema fra Udbetaling Danmark, som du skal udfylde. Hvis ikke du modtager et brev, skal du kontakte din arbejdsgiver og bede dem om at indberette lønophøret. Kan du ikke komme i kontakt med din arbejdsgiver, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Se under Konfliktunderstøttelse, om muligheden for supplerende konfliktunderstøttelse i den del af orloven, hvor du er berettiget til fuld løn fra din arbejdsgiver.

Særligt for moderen

Du kan tidligst få barselsdagpenge fra din kommune fra den dag, hvor der er 4 uger til fødslen. Overenskomsten giver dig imidlertid ret til fravær fra den dag, hvor der er 8 uger til forventet fødsel. I de første 4 uger af de 8 uger udbetaler din organisation derfor konfliktunderstøttelse svarende til sædvanlig løn.

Se under Konfliktunderstøttelse.

Delvis genoptagelse af arbejdet efter orlov

Hvis du har aftalt en delvis genoptagelse af arbejdet med tilsvarende forlængelse af din orlov, vil du blive anset for delvist at være på orlov og delvist at være i konflikt. Du er derfor i konflikt de dage/timer, hvor dit arbejde skulle have været genoptaget. For de dage/timer hvor du er på orlov, udbetaler din bopælskommune  barselsdagpenge. Du skal derfor rette henvendelse til din bopælskommune om udbetaling af dagpenge. Herudover skal du kontakte din organisation for at undersøge, om du er berettiget til supplerende konfliktunderstøttelse.

Se under Konfliktunderstøttelse.

Hvis du starter din orlov under konflikten

Skal du påbegynde orlov efter konfliktens start er du ikke berettiget til løn fra din arbejdsgiver, men alene barselsdagpenge fra udbetaling Danmark fra 4 uger før fødslen og frem jf. barselsloven.
Ergoterapeutforeningen udbetaler supplerende konfliktunderstøttelse til dækning af differencen mellem sædvanlig løn og barselsdagpenge, dog forudsat at din orlov ligger på et tidspunkt, hvor du ellers ville være berettiget til løn fra din arbejdsgiver. Dette gælder uanset, hvilken del af orloven der er tale om, fx graviditetsorlov, udskudt orlov eller aftalt orlov.

De første 4 uger af dine 8 ugers orlov før fødsel betaler Ergoterapeutforeningen fuld konfliktunderstøttelse til dig svarende til sædvanlig løn.

Hvis din orlov slutter under konflikten

Hvis din orlov slutter under konflikten, har du pligt til at vende tilbage til arbejdspladsen og du bliver dermed omfattet af konflikten. Du vil så i lighed med andre modtage konfliktunderstøttelse.

Efter konflikten slutter

Er du stadig på barselsorlov, når konflikten slutter, har du igen ret til løn fra din arbejdsgiver, og du får udbetalt sædvanlig løn for den resterende del af barselsorloven. Det forudsætter dog, at du fortsat er i den lønnede del af barselsorloven. 

Vi anbefaler, at du oplyser til dit løn- og personalekontor på din arbejdsplads, at du får/har fået konfliktunderstøttelse under din orlov, så der ikke opstår misforståelser om din lønudbetaling.

Den periode, hvor din arbejdsgiver er forpligtet til at betale løn under barsel, forlænges ikke med den tid, som konflikten har varet. Det gør en eventuel dagpengeret fra kommunen heller ikke.

Bibeskæftigelse

Du har ret til at fortsætte med en bibeskæftigelse, som du havde allerede før konflikten. Du må ikke arbejde mere, end du gjorde før konflikten, og bibeskæftigelsen må ikke forhindre dig i at deltage i nødberedskabet. Du skal være opmærksom på, om bibeskæftigelsen ligger inden for det konfliktramte område.

Se også under Blokade.

Blokade

En blokade er et kollektivt kampskridt (ligesom strejke), som en organisation
kan varsle og iværksætte, hvis det ikke er muligt ved forhandling at nå til enighed
om en overenskomst.
En blokade går ud på, at medlemmer af en organisation ikke søger eller lader sig ansætte i en af de ledige stillinger, der er varslet blokade for. På den måde kan organisationen sikre, at en konfliktramt arbejdsgiver ikke kan rekruttere nyt personale.

Se desuden under Nyt job.

Bolig

Funktionærboliger skal ikke fraflyttes under en konflikt.

Demonstration og andre konfliktaktiviteter

Vi opfordrer dig til at holde dig orienteret om demonstrationer, solidariske og faglige aktiviteter via organisationernes hjemmesider mv.

Under en strejke opfordrer vi dig til at være aktiv og til at sprede budskabet om, hvad vi strejker for.

Det er vigtigt, at du og dine kolleger har et sted, hvor I kan mødes hver dag, eftersom I ikke har adgang til jeres arbejdsplads under konflikten. I kan måske gå sammen med konfliktramte kolleger fra andre organisationer. Sammen kan I støtte hinanden og lægge planer for, hvordan I vil arbejde for vores fælles sag, som er den, vi er strejker for. Hav respekt for at vi alle er forskellige - også i forhold til måden, man er aktiv på og arbejder for den fælles sag.  Det skal der være plads til. 

Under konflikten vil du og dine kolleger være i tæt kontakt med jeres TR og jeres regionsformand, som også vil holde jer opdateret om situationen. Etf's formand og næstformand vil gøre deres bedste for at komme ud til så mange medlemmer, som muligt.

Efterløn

Konflikten hindrer ikke, at du kan få udstedt efterlønsbevis eller overgå til efterløn. Dog skal du have opfyldt indkomst- eller beskæftigelseskravet inden konflikten starter. Det skyldes, at dit ansættelsesforhold er suspenderet under konflikten og du derfor ikke optjener arbejdstimer. Så længe konflikten løber, optjener du heller ikke arbejdstimer til den høje efterløn eller skattefri præmie. Hvis du arbejder som en del af nødberedskabet, tæller det dog med som arbejdstimer.

Hvis du allerede er på fleksibel efterløn, kan du have lønarbejde uden begræns11
ning mod fradrag i efterlønnen. Fradraget foretages som udgangspunkt time for time. Hvis du er omfattet af konflikten foretages fradraget i efterlønnen med et gennemsnit af dine arbejdstimer i de sidste 4 uger eller den seneste måned inden konfliktens start. Dette betyder, at du kan opleve træk i din efterlønsudbetaling selvom du ikke har haft nogle arbejdstimer under selve konflikten.

Vi opfordrer dig til at kontakte din a-kasse inden konfliktens start, hvis du har spørgsmål om efterløn eller hvis du overvejer at gå på efterløn.

Elever

Se under Studerende

Ferie

Om du kan afholde ferie afhænger af, om ferien er planlagt til start før eller efter konfliktstart.

 • Feriesstart inden konfliktstart*:

  Planlagt ferie: Hvis du har planlagt at holde ferie med start senest samtidig med konfliktstart, kan du afholde ferien som planlagt, uanset konflikten. Du får udbetalt sædvanlig løn fra din arbejdsgiver under ferien. Skal du holde ferie med feriedagpenge fra din A-kasse, kan du også gøre dette. Du er dog ikke berettiget til at få dagpenge i den del af ferien, der er omfattet af konflikten.

  Læs mere på din organisations hjemmeside eller kontakt din A-kasse.

 • Ikke-planlagt ferie: Ikke planlagt ferie kan ikke afholdes under konflikten.
 • Feriestart efter konfliktstart*:

  Planlagt ferie: Hvis du har planlagt ferie, som starter efter konflikten er startet, er din ferie suspenderet og du kan ikke holde den som planlagt. Det gælder uanset om ferien tidligere er planlagt og aftalt med din arbejdsgiver. Det samme gælder planlagt afspadsering i forbindelse med planlagt ferie, hvis det er planlagt til afvikling efter konflikten er startet. Hvis du står i en særlig situation omkring din ferie, kan du kontakte Etf. 
  Se i øvrigt afsnittet Afspadsering.

  Ikke-planlagt ferie: Ikke planlagt ferie kan ikke afholdes under konflikten.

  *Vær opmærksom på, at der er forskel på tidspunkterne for konfliktbegyndelse og feriebegyndelse. Konflikten begynder fra døgnets begyndelse (kl. 00:00). Ferien begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag.

Afholdelse af ferie efter konflikten

Når konflikten ophører ”genopstår” den vagtplan, der ville være gældende, hvis der ikke havde været konflikt. Det betyder, at hvis du ifølge denne vagtplan skal være på ferie, kan du afholde ferien. Du skal aftale med din arbejdsgiver, hvornår den ferie, der lå under konflikten, skal afvikles. Du kan også vælge at indgå en aftale med din arbejdsgiver om at afholde hele ferien på et senere tidspunkt.

Har du fået suspenderet din ferie som følge af konflikten, skal du aftale med din arbejdsgiver, hvornår du så kan holde ferie. Du kan evt. aftale med din arbejdsgiver, at din hovedferie lægges uden for ferieperioden (1. maj til 30. september)

Hvis du på grund af konflikten ikke kan nå at afholde hovedferie og/eller restferie inden udgangen af april måned, har du mulighed for at få udbetalt resterende feriepenge ved afslutningen af ferieåret, eller lave en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om at overføre ferien til afholdelse i næste ferieår.

Hvis Forligsinstitutionen udsætter konflikten

Hvis forligsmanden udsætter konflikten, kan du påbegynde ferie i den periode, hvor konflikten er udsat.

Optjening af ferie

Du optjener ikke ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse under en konflikt. Du har derimod ret til ferie uden løn. Du får udbetalt feriegodtgørelse af arbejdet i nødberedskabet.

Feriefridage/6. ferieuge

Kan du ikke afvikle feriefridagstimer inden udgangen af ferieåret på grund af konflikten, kan du enten indgå aftale med din arbejdsgiver om at overføre dem til næste ferieår eller få dem udbetalt.

Ikke-strejkeramte og ferie

Er din arbejdsplads ikke udtaget til konflikt, bliver din ret til at holde ferie ikke påvirket. Du kan derfor holde ferie efter de almindelige regler i ferieaftalen.

Fleks-/skånejob og ansættelse på andre særlige vilkår

Er du ansat i fleks-, skånejob eller job med løntilskud, vil du være omfattet af konflikten på lige fod med dine kolleger. Hvis du indgår i nødberedskabet bliver det højest svarende til de aftalte timer i din fleks- eller skåneaftale.

Graviditet

Se under Barselsorlov

Indmeldelse i fagforeningen

For at være berettiget til konfliktunderstøttelse, skal du være aktivt medlem af Etf.

Du skal være meldt ind – eller have ændret status fra passivt til aktivt medlem - senest den 31. december 2017, for at modtage understøttelse fra den 1. april 2018.

Ændrer du status for dit medlemskab af Etf senere end den 31. december 2017, kan du først modtage understøttelse 3 måneder efter ændringen fra passivt til aktivt medlem.

Der er dog visse undtagelser:

Er du studerende og bliver færdig med studiet i januar 2018, er du berettiget til konfliktunderstøttelse, hvis du er meldt ind i Etf med udgangen af februar 2018.

Ergoterapeuter, der har udmeldt sig af Etf med baggrund i ansættelse i andet erhverv, og som kan dokumentere medlemskab af tilsvarende faglig organisation i perioden op til genindmeldelse i Etf, kan opnå fulde rettigheder fra den dag, indmeldelsen er modtaget og registreret i Etf.

Medlemmet har dermed ret til konfliktunderstøttelse fra den dag, indmeldelsen er modtaget og registreret i Etf.

Er du i tvivl om, hvordan dit medlemskab er registreret i Ergoterapeutforeningen, kan du logge dig på mit.etf.dk og tjekke det der.

Ikke-konfliktramte områder

En konflikt kan medføre et øget antal opgaver i de områder, der ikke er omfattet af konflikten, ligesom den kan medføre et øget antal hospitalsindlæggelser fra kommuner, der er ramt af konflikten.

Medarbejdere, der ikke er ansat i konflikt­ramte områder, er forpligtet til at udføre deres arbejde på vanlig vis, dog skal man være opmærksom på ikke at udføre konfliktramt arbejde. Se også afsnittet Ikke-strejkeramte.

Du må ikke nægte at udføre konfliktramt arbejde, hvis du bliver pålagt det af ledelsen. Kontakt straks din TR, som vil bringe problemet videre. Har du ikke en TR, så kontakt Ergoterapeutforeningen på 31 15 60 80

Ikke-medlemmer

Konflikten omfatter kun medlemmer, der er udtaget til konflikt af de organisationer, der deltager i konflikten.

Er du medlem af Etf, men følger en anden overenskomst end Etf’s, kan du kontakte Etf på 31 15 60 80 eller konflikt@etf.dkhvis dine kolleger bliver udtaget til konflikt af deres organisation, og I har samme jobfunktion.

Ikke-strejkeramte

Medlemmer, der ikke er omfattet af konfliktvarslet, og grupper, der, efter aftale, er undtaget fra konflikten, skal forholde sig neutrale. De må med andre ord ikke påtage sig andet og mere arbejde, end hvad de sædvanligt har beskæftiget sig med, ligesom de skal opretholde sædvanligt arbejdstempo.

Disse grupper kan også afholde planlagt ferie, og en arbejdsgiver kan ikke med henvisning til den igangværende konflikt inddrage ferie. Det gælder både for overenskomstansatte og tjenestemænd.

Katastrofeberedskab

Hvis der opstår en katastrofesituation (fx en større ulykke) skal alle strejkende umiddelbart genoptage arbejdet. Alle bliver i arbejde, indtil katastrofesituationen er afblæst. Herefter genoptages strejken. Det er ledelsen, der afgør, hvornår der er tale om en katastrofesituation.

Konfliktkontingent

Hovedbestyrelsen kan beslutte at opkræve et ekstraordinært konfliktkontingent fra konfliktens begyndelse eller senere. Konfliktkontingentet kan opkræves løbende, mens konflikten varer, og kan fortsætte i perioden efter konfliktens ophør afhængig af konfliktens omfang og længde. Konfliktkontingent er fradragsberettiget.

Konfliktret

Arbejdstagerorganisationernes konfliktret er ikke reguleret ved lov, men er en fundamental ret som er en del af den danske model. En konflikt afholdes i overensstemmelse med den gældende hovedaftale inden for arbejdsgiverområdet (KL og Danske Regioner). 

Se hovedaftalerne her:

Konfliktunderstøttelse

Hvis Ergoterapeutforeningen varsler strejke, vil medlemmer, på arbejdspladser der er udtaget til strejke, få udbetalt konfliktunderstøttelse svarende til sædvanlig løn. Det vil sige gennemsnittet af lønnen for januar, februar og marts måned 2018.

Hertil kommer feriepenge svarende til 12,5 % og 2,5 % for 6. ferieuge. Der indbetales pension til pensionskassen svarende til pensionssatsen for det pågældende overenskomstområde.

Etf’s hovedbestyrelse ønsker som udgangspunkt, at medlemmer, som udtages til konflikt, ikke skal mærke på lønnen, at de er udtaget til konflikt.   

Men hvis arbejdsgiverne varsler lockout, vil mange medlemmer blive berørt. Beslutningen om understøttelsen vurderes løbende.

Er du på barsel med løn fra arbejdsgiver, når konflikten starter, så overgår du til supplerende konfliktunderstøttelse fra Ergoterapeutforeningen. Du modtager samtidig barselsdagpenge fra kommunen. Vær opmærksom på, at kontakte din bopælskommune, hvis du er på barsel med løn, når konflikten starter.

Har du meldt din ind senere end den 31. 12. 2017, skal du læse mere under Indmeldelse

Konstitution i højere stilling

Hvis du er konstitueret i en højere stilling, f.eks. som afdelingsleder, er du omfattet af konflikten, hvis din basisstilling er konfliktramt, medmindre andet bliver aftalt lokalt.

Kurser/efteruddannelse

Hvis du ved konfliktens start er på et efteruddannelseskursus, som din arbejdsgiver betaler, skal du i princippet stoppe din deltagelse i kurset ved konfliktens start.

Der kan dog være mulighed for at indgå en lokal aftale, inkl. aftale om aflønning, så du fortsætter kurset. Det betyder, at du først vil deltage i konflikten, når kurset er afsluttet, eller at du ikke deltager i konflikten i de enkeltstående dage, hvor kurset varer. 

Lockout

Lockout er et af de kampmidler, som arbejdsgiverne kan bruge i forbindelse med et sammenbrud i overenskomstforhandlingerne.

Lockout modsvarer strejken og betyder, at arbejdsgiveren sender de ansatte hjem på en eller flere arbejdspladser inden for overenskomstområdet.

I forbindelse med lockout skal der også forhandles nødberedskab – se afsnittet Nødberedskab.

Er du ansat på en lockoutramt arbejdsplads, hvor der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, skal du kontakte din organisation for yderligere information.

Løn

Du er berettiget til løn indtil konfliktens start. Udbetaling af løn, der er optjent før konflikten, skal ske på den normale lønningsdag, også selv om den falder i konfliktperioden.

Nyt job

Afdelingerne på de konfliktramte sygehuse/kommuner vil under konflikten samtidig være omfattet af en blokade. Det betyder, at strejkeramte og ubesatte stillinger på disse afdelinger ikke kan besættes. Du kan godt søge ubesatte stillinger, men ikke tiltræde dem, før konflikten er slut. Kontakt Ergoterapeutforeningen, hvis du under konflikten skal starte i eller får nyt job på et af de arbejdssteder, der er ramt af konflikt.

Nødberedskab

Ved en eventuel strejke eller lockout skal parterne i fællesskab blive enige om et nødvendigt beredskab på de konfliktramte arbejdspladser. Nødberedskabsaftalerne skal sikre at arbejde, som er ”livsvigtigt, uopsætteligt eller påkrævet for at undgå helbreds- eller varigt førlighedstruende følger” fortsat udføres, selvom der er konflikt.

I praksis laves der en overordnet rammeaftale om nødberedskab, der fastlægger de overordnede principper, og herefter laves der en lokal aftale for hver konfliktramt arbejdsplads, hvor bl.a. det antal medarbejdere, der skal sikre udførelsen af de livsvigtige funktioner, fastlægges.

Det er din organisation, der forhandler disse aftaler.

Opsigelse

Du kan ikke opsige din stilling, mens konflikten løber, hvis du er ansat på en af de arbejdspladser der er konfliktramt. Hvis du har opsagt din stilling før konfliktens start, får opsigelsen virkning efter sin ordlyd. Hvis du ønsker at opsige din stilling, skal du henvende dig til din organisation.

Det gælder også, hvis du ønsker at opsige din stilling for at gå på pension.

En arbejdsgiver kan – både før og under en konflikt - opsige en medarbejder med sædvanligt varsel og på sædvanlige vilkår, selvom en del af opsigelsesperioden ligger i konfliktperioden. Arbejdsgiver kan ikke opsige en medarbejder med henvisning til, at der er konflikt. Det gælder uanset, at medarbejderen er ansat tids- eller opgavemæssigt.

Omsorgsfravær

Du kan ikke afholde omsorgsfravær, efter at konflikten er begyndt. Omsorgsfraværet suspenderes, men kan anvendes på et senere tidspunkt, når konflikten er ophørt.

Er du begyndt omsorgsfravær, inden konflikten starter, kan du afholde resten af omsorgsdagene som aftalt, uanset konflikt, men du får ingen løn fra din arbejdsgiver. Din organisation beslutter, hvordan du bliver kompenseret herfor, herunder om du modtager konfliktunderstøttelse.

Medlemmer af Ergoterapeutforeningen vil modtage konfliktunderstøttelse, hvis omsorgsfraværet er påbegyndt inden konflikten starter.

Ophør af konflikten

Du har både ret og pligt til at genindtræde i din stilling, når konflikten er slut. Du skal derfor straks (uden ugrundet ophold) genoptage arbejdet. Mens konflikten løber, skal der derfor i princippet udarbejdes to vagtplaner. En der gælder for nødberedskabet og en ”normal” vagtplan.

Du er forpligtet til at holde dig løbende orienteret om begge planer samt om, hvornår konflikten ophører, så du overholder din vagtplan. Du skal også genoptage arbejdet, hvis en arbejdsplads lokalt undtages fra konflikten undervejs – fx fordi der ikke kan stilles et tilstrækkeligt nødberedskab.

Orlov

Generelt

Orlov starter den første dag ved arbejdstids begyndelse. Du kan ikke bevilges og påbegynde orlov, mens konflikten løber. Hvis du er påbegyndt orlov før eller senest samtidig med, at konflikten begynder, kan du fortsætte orloven.

Orlov med og uden løn fra arbejdsgiver

Hvis du er på orlov med løn, f.eks. for at videreuddanne dig, skal du kontakte din organisation. Hvis du er på orlov uden løn, fortsætter du med orloven, mens konflikten løber.

Ophør af orlov

Hvis orloven slutter under konflikten, skal du vende tilbage til arbejdspladsen og bliver dermed omfattet af konflikten.

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Du kan ikke få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), hvis du er i konflikt. Det kan din arbejdsgiver heller ikke. Hvis du er startet på uddannelse med SVU, inden konflikten er startet, opretholdes retten til SVU dog.

Pension

Se under Konfliktunderstøttelse.

Senere følger nærmere information om det rent praktiske omkring udbetaling af konfliktunderstøttelse. 

Plejeorlov til pasning af syge og døende

Ansatte, der har orlov til pasning af syge og døende pårørende, er bevilget et plejevederlag fra den plejekrævendes bopælskommune. Dette plejevederlag udbetales med refusion til arbejdsgiveren, der udbetaler fuld løn. Er du bevilget ret plejevederlag til pasning af døende og dermed til tjenestefrihed med løn, skal din arbejdsgiver underrette den plejekrævendes bopælskommune om, at der er lønstop.

Skal du på plejeorlov efter konfliktens start, skal du rette henvendelse til den kommune, der udbetaler plejevederlaget, så det udbetales direkte til dig, da din løn er bortfaldet under konflikten. Plejevederlaget udbetales uanset konflikten, og der gives supplerende konfliktstøtte.

Seniordage

Du kan ikke afholde seniordage, efter at konflikten er begyndt. De suspenderes, men kan afholdes på et senere tidspunkt, efter at konflikten er ophørt.

Er du begyndt afholdelse af seniordage, inden konflikten starter, kan du holde resten af seniordagene som planlagt, uanset konflikt. Din organisation beslutter hvordan du bliver kompenseret herfor.

Medlemmer af Ergoterapeutforeningen vil modtage konfliktunderstøttelse, hvis seniordagene er påbegyndt, inden konflikten starter.

Skat, ATP

ATP

Hvis du har nødberedskabsarbejde, vil indbetalingerne til ATP af lønnen i nødberedskabsarbejdet ske som sædvanlig fra din arbejdsgiver. Der kan ikke indbetales ATP af konfliktunderstøttelse. 

Skat

Hvis du har nødberedskabsarbejde, vil din arbejdsgiver indbetale a- skat samt tilbageholde arbejdsmarkedsbidrag (8 %) af din løn.
Der kommer nærmere information om det rent praktiske omkring udbetaling af konfliktunderstøttelse, indberetning af skat mv.

Skattefradrag

Der kommer nærmere information om det rent praktiske vedrørende skattefradrag mv. i forbindelse med udbetaling af konfliktunderstøttelse.

Skånejob

Se under Fleks-/skånejob

Studerende og elever

Hvis du er studerende eller elev, er du ikke omfattet af konflikten og du må kun udføre de uddannelsesrelevante opgaver, du alligevel ville have varetaget, hvis du ikke var i konflikt.

Din deltagelse i uddannelsesrelevante opgaver har alene et uddannelsesmæs­sigt sigte. Du er kun til stede i praktikområdet af uddannelsesmæssige hensyn.

Opstår der uenighed om, at de uddannelsesrelevante opgaver, som du tildeles, kan være konfliktramt arbejde, skal tillidsrepræsentanten inddrages.

Kommer du i tvivl om, hvorvidt du som studerende eller elev kan få en fyl­destgørende uddannelse i et praktikområde under konflikten, skal du kontakte dit uddannelsessted. Det er uddannelsesstedernes ansvar at sikre alternativ uddannelse i et samarbejde med lederen på praktikstedet og dig.

Sygdom

Er du syg ved konfliktens begyndelse, skal du hurtigst muligt henvende dig til din arbejdsgiver, som indberetter sygdom til kommunen. Du vil herefter modtage sygedagpenge via Udbetaling Danmark i hele sygeperioden under hele konflikten.

Bliver du syg efter konfliktens start, vil du ikke kunne modtage dagpenge fra din bopælskommune, og din arbejdsgiver har ikke pligt til at udbetale løn. I dette tilfælde vil du modtage konfliktunderstøttelse fra din organisation.

Sygdom opstået under konflikten skal omgående meddeles til din tillidsrepræsentant, af hensyn til afviklingen af eventuelt nødberedskabsarbejde. Sygefravær, som du har, mens konflikten løber, medregnes ikke i optællingen af sygedage på din arbejdsplads.

Hvis du er sygemeldt, når konflikten slutter, skal du omgående meddele det til din arbejdsgiver. Du er herefter berettiget til normal løn under sygdom.

Sympatikonflikt

Når der er iværksat en hovedkonflikt mellem en organisation og en arbejdsgiver, kan andre relevante parter iværksætte en eller flere sympatikonflikter til støtte for en af parterne i hovedkonflikten. En sympatikonflikt vil kunne iværksættes over for en anden arbejdsgiver/arbejdsplads end den, som er omfattet af hovedkonflikten, hvis en række krav er opfyldt - bl.a. skal sympatikonflikten være egnet til at kunne påvirke hovedkonflikten, og den skal varsles.

Hvilke konsekvenser en eventuel sympatikonflikt vil få for dig, kan du få oplyst af din tillidsrepræsentant eller din organisation.

Tillidsrepræsentanten

Tillidsrepræsentanten er en meget central person under konflikten. Tillidsrepræsentanten vil sædvanligvis ikke indgå i nødberedskabet, da hun/han skal stå til rådighed for såvel medlemmer som ledelse ved tilrettelæggelse af nødberedskabet samt ved løsningen af de problemer, der evt. måtte opstå under konflikten.

Det er et hårdt pres at skulle styre et nødberedskab, strejkeaktiviteter og være kontaktled til både organisationer og til den øverste ledelse. Derfor opfordrer vi medlemmerne til at vise forståelse over for det arbejdspres, bakke den lokale tillidsrepræsentant op og hjælpe ham/hende, hvor man kan.

Er der ikke en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, varetager Ergoterapeutforeningen tillidsrepræsentantfunktionen.

Tjenestemænd

Tjenestemandsansatte er ikke omfattet af konflikten, og må ikke påtage sig andet og mere arbejde end det, de normalt udfører.

Udmeldelse

Fra den dag, der er varslet konflikt, kan du, som aktivt medlem, ikke melde dig ud af foreningen. Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra dette efter skriftlig ansøgning.

Først når konflikten er ophørt, kan du igen melde dig ud.

Der kan blive truffet beslutning om binding for en periode, hvis Hovedbestyrelsen beslutter, at der skal udskrives ekstraordinært konfliktkontingent.  

Du kan udmelde dig med 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal. Udmeldelse skal ske skriftligt.

Udsættelse af konfliktens start

Organisationerne har pligt til at underrette forligsmanden, når der er afsendt konfliktvarsel. Forligsmanden har mulighed for at udsætte en konflikt på livsvigtige områder i op til 2 x 2 uger, hvis han/hun skønner, at der er mulighed for at forlige parterne.

En konflikt kan tidligst træde i kraft på 5. dagen efter udsættelsen eller efter, at forligsforhandlingerne er afsluttet.

Forligsmanden har mulighed for at fremsætte et mæglingsforslag, som så sendes til urafstemning blandt de stemmeberettigede medlemmer. Hvis mæglingsforslaget stemmes ned kan en konflikt tidligst begynde på 5. dagen efter, at svaret på mæglingsforslaget er givet til forligsmanden.

Uorganiserede

Se under ikke-medlemmer.

Sidst opdateret
14.03.2018