Hjem > Observationsredskab for demente

Observationsredskab for demente

NORD er et observationsredskab, som viser plejepersonale, om demente har basis-behov, de ikke får opfyldt. Projektet har vundet Etf's Bachelorpris.

Ideen til NORD opstod på baggrund af en henvendelse fra et demensplejecenter, hvor personalet efterspurgte et enkelt og overskueligt observationsredskab, der kunne anvendes på trods af en travl hverdag. Vi ønskede, med udgangspunkt i ergoterapeutisk viden om meningsfuld aktivitet og livskvalitet, samt Tom Kitwoods teori om demens.

Vores problemformulering:

“Hvordan udvikles et observationsredskab med udgangspunkt i Tom Kitwoods teori om demens, til anvendelse af plejepersonalet på plejecentre, med henblik på at fremme deltagelse i meningsfulde aktiviteter blandt ældre beboere med moderat/svær demens? Og hvordan evaluerer/vurderer plejepersonalet 1. udgave af redskabet?”

Projektet er udformet som et kvantitativt forskningsprojekt og designet af opgaven er redskabsudvikling - et valideringsdesign, hvor vi tester første udgave af redskabet.

NORD er udviklet på baggrund af Tom Kitwoods fem psykologiske behov; Identitet, trøst, tilknytning, beskætigelse og inklusion, og er udformet som en lille bog på 10,5 cm x 10,5 cm. Derved er der taget højde for størrelsen på lommen på plejepersonalets uniform, og de kan således have redskabet med sig rundt og tage det frem når det er relevant.

NORD består af 19 spørgsmål, der skal besvares med ja/nej via afkrydsning, samt en afsluttende sammenfatning af resultaterne. Det er hensigten, at denne sammenfatning skal illustrerer, hvilke behov borgeren får opfyldt og hvilke, der ikke bliver tilstrækkeligt tilgodeset, og at der skal planlægges aktiviteter ud fra disse. 

Via afprøvning og et efterfølgende struktureret fokusgruppeinterview med det personale, der afprøvede NORD, evalueres redskabet og dets umiddelbare anvendelighed.

At udvikle et redskab, var for os en stor udfordring. For at sikre struktur i processen, og relevans i det indhentede materiale, tog vi udgangspunkt i J. Benson & F. Clarks model for redskabsudvikling og -validering.

Modellen blev anvendt som en guideline for projektet og sikrede et fyldestgørende forløb fra planlægning til evaluering.

Af resultaterne fra det strukturerede fokusgruppeinterview fremgik det tydeligt, at der blandt plejepersonalet var en overordnet positiv indstilling til NORD, særligt i forhold til redskabets udformning og overskuelighed, sprogbrugen og den bagvedliggende teori. Der var ligeledes positive tilkendegivelser i forhold til indsigt i og forståelse for brugen og anvendelsen af NORD.

Dog var resultaterne flere steder tvetydige, da informanterne vurderede NORD som værende relevant og anvendeligt i dagligdagen, men ikke til den påtænkte målgruppe, i dets nuværende form.

De tvetydige resultater kan skyldes flere ting. Bl. andet opfattes begrebet “aktiviteter” af enkelte informanter som værende “hobbyaktiviteter” og ikke ADL-aktiviteter. Dermed opleves en konflikt i forhold til målgruppen, da borgere med moderat/svær demens ikke deltager i disse aktiviteter og dermed ikke synes at være indbefattet af redskabet.

Derfor vil denne problematik kunne afhjælpes ved, at der, i den tilhørende vejledning til NORD, vises eksempler på aktiviteter, der tilgodeser Tom Kitwoods fem psykologiske behov. Disse eksempler vil kunne give plejepersonalet anledning til refleksioner omkring, hvilke aktiviteter, der vil kunne opfylde, hvilke behov.

Langt hen ad vejen, er det lykkedes os at udvikle et observationsredskab, der er anvendeligt og overskueligt, og der gives udtryk for, at det er behov for et sådant redskab i praksis.

Det er hensigten, at der på baggrund af vores samlede resultatafsnit skal forestages justeringer, både i  redskabet og den tilhørende vejledning, og at plejepersonalet på det omtalte plejecenter derefter skal afprøve NORD igen. Desuden er det hensigten at opstarte et samarbejde med et andet plejecenter, som kunne tænke sig at afprøve NORD og derved opnå større validitet.

Vi har vundet Ergoterapeutforeningens Bachelorpris for projektet og det er hensigten, at pengene skal bruges til den videre udvikling af redskabet og det videre arbejde med NORD.

Derudover skal to af gruppens tre medlemmer præsentere redskabet via en poster præsentation på Nordic Congress of Gerontology 2014 i Göteborg.

NORD:

Forkortelse af Neutralt Observations Redskab til Demente.

Neutralt henviser til observatørens rolle; det er hensigten, at denne skal forholde sig neutral og objektiv og kun observere det, der rent faktisk sker i den givne situation.

Bacheloropgaven er udarbejdet på UC Sjælland.

Sidst opdateret
20.11.2014