Hjem > Ergoterapi og politik > Hjælpemidler og velfærdsteknologi

Hjælpemidler og velfærdsteknologi

Over to tredjedele af alle ergoterapeuter har berøring med hjælpemidler og velfærdsteknologi i det daglige arbejde.

Hjælpemidler

Hjælpemiddelområdet er et vigtigt omdrejningspunkt for ergoterapeuter, og ergoterapifaget står stærkt på feltet.

Ergoterapeutforeningens 10 anbefalinger på hjælpemiddelområdet

Ergoterapeutforeningens Advisory Board

Ergoterapeutforeningen har i 2016 etableret et Advisory Board, der som rådgivende forum skal fungere som kreativ strategisk sparringspart for Ergoterapeutforeningen og således understøtte foreningens politiske og faglige arbejde på hjælpemiddelområdet og medvirke til at skabe tæt forbindelse mellem foreningens indsats og medlemmernes daglige praksis.

Læs kommissorium for Advisory Board her

Se en fortegnelse over medlemmerne af Advisory Board her

Fokus på hjælpemidler kan betale sig

Et forsøg i Randers, Aarhus og Favrskov kommuner viser, at manglende kendskab til eksisterende hjælpemidler, er en barriere for optimal tildeling af hjælpemidler. Når fx kommunernes visitatorer på ældreområdet ved for lidt om, hvordan hjælpemidler kan afhjælpe borgerens problemer, tildeler de ofte personlig, praktisk bistand i stedet.

Sammen med andre rehabiliterende tiltag, der gennemføres i de tre kommuner, har forsøget bidraget til en erkendelse af, at der skal tænkes mere i hjælpemidler og træning, end der hidtil har været.

Evalueringen af projektet har blandt andet vist, at man – hvis man udbreder forsøget nationalt - vil kunne frigøre ressourcer svarende til ca. 1.200 årsværk årligt, samt at den enkelte kommunes investering i hjælpemidler er tjent ind på under ét år.

Vidensnotat fra Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har i januar 2015 udgivet nyt vidensnotat "Formidling af hjælpemidler til voksne brugere - Sociale indsatser, der virker" om hjælpemiddelformidling til voksne. Notatet giver et overblik over den aktuelle forskningsbaserede viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats, og har til formål at bidrage til kommunernes planlægning og udvikling af deres hjælpemiddelformidling. Notatet retter sig især mod kommunale ledere, mellemledere, fagkoordinatorer og udviklingskonsulenter, der arbejder med at planlægge og udvikle formidlingen af hjælpemidler til borgerne.

Notatet viser, at ergoterapeuter med viden om og fokus på hjælpemidler spiller en vigtig rolle i hjælpemiddelformidling.

Notatet, som er skrevet af Åse Brandt, Anne Christensen og Pernille Grünberger fra Socialstyrelsen, er et vigtigt bidrag i forhold til ergoterapeuters indsats i hjælpemiddelformidlingen i kommunernes. 

Meld hændelser med hjælpemidler

Sundhedsstyrelsen iværksat en indsats, der opfordrer kommunerne til at indberette hændelser med hjælpemidler.

Fejl, svigt og mangler ved medicinsk udstyr har direkte indflydelse på patientsikkerheden og kan have alvorlige konsekvenser for brugere og sundhedspersonale. Hændelserne skal indberettes til Sundhedsstyrelsens centrale indberetningssystem, som giver styrelsen mulighed for på et tidligt tidspunkt at opfange fejl, svigt og mangler ved udstyret og systematisk sikre, at de bliver udbedret alle de steder, hvor udstyret bruges.

Du kan læse mere her

Etf på Health & Rehab 2018

Ergoterapeutforeningen deltog på Health & Rehab 2018 d. 15. - 17. maj i Bella Centeret, København med en stand samt diverse faglige arrangementer. 

Her kan du se en række små film fra messen. Se. bl.a. Ergoterapeutforeningens formand Tina Nør Langager deltage i åbningenen sammen med Børne- og Socialminister Mai Mercado samt overrække prisen for "Årest Danske Nyhed". Du kan også se en række besøgende, der - bl.a. fra Ergoterapeutforeningens stand - fortæller om deres oplevelser fra messen. Se filmene her 

På Health & Rehab 2018 afholdt Ergoterapeutforeningen et temaarrangement for ergoterapeutstuderende under titlen "Hjælpemidler, design og ergoterapi". Du finder oplægsholdernes slides her:

Trine Højbak Møller Gøttsche

Malene Alexandrowitz

I forbindelse med arrangementet var der mulighed for at deltage i en konkurrence, som handlede om at finde ét hjælpemiddel i messeområdet, som havde helt særlige kvaliteter i forhold til design og æstetik kombineret med funktionalitet. Vinderene af konkurrencen er:

Johanne Thurøe, Risskov

Trine Drue, Silkeborg

Sanjin Slamnjakovic, Århus

Ergoterapeutforeningen siger tillykke til de tre heldige vindere, som vil få tilsendt deres præmie - en lækker Etf-skaljakke - direkte.

Facebook-gruppe for medlemmer af Etf

Som medlem af Ergoterapeutforeningen har du mulighed for at blive del af en lukket Facebook-gruppe om velfærdsteknologi. Gruppen udgør over 500 medlemmer, som løbende udveksler erfaringer og oplysninger om alt af relevans for arbejdet med velfærdsteknologi. Foreløbig har flere f.eks. efterspurgt konkrete praksiserfaringer, andre har oplyst om spændende konferencer, nogle har delt deres nyeste viden om teknologiske hjælpemidler og studerende har efterlyst bachelorprojekter og meget mere.
Ergoterapeutforeningen administrerer gruppen.

Anmod om medlemskab 

CareNet

Etf er medlem af CareNet  som er et netværk for alle der arbejder med udvikling, anvendelse og udbredelse af robot- og velfærdsteknologi til pleje og omsorg. Formålet er at skabe samspil og synergi mellem aktørerne. Og gøre opmærksom på de nye teknologiske muligheder i velfærds-sektoren.

Læs mere 

Hvad siger lovgivningen

Her finder du links til relevant lovgivning på hjælpemiddelområdet

Vejledning om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder

Støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder er beskrevet i Borne- og Socialministeriets vejledning  nr. 10324 af 14/12/2017

Læs vejledningen her
 

Lov om social service

I Serviceloven er hjælpemiddelområdet behandlet i afsnit VI

Læs Serviceloven

 

Bekendtgørelse om hjælpemidler og forbrugsgoder

Du finder bekendtgørelsen her

Lovgivning om enkle og entydige sager pr. 1. januar 2018 - husk fagligheden!

Af Servicelovens § 113a fremgår at:

Kommunalbestyrelsen kan i enkle og entydige sager om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder beslutte at træffe afgørelse alene på baggrund af den modtagne ansøgning. I disse tilfælde skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der er nødvendige for afgørelsen, og en erklæring på tro og love om rigtigheden af disse oplysninger eller anden relevant dokumentation herfor.

Ud fra det kan man stille spørgsmålet om, hvad en enkel og entydig sag er? Handler det f.eks. om kompleksiteten af borgerens funktionsnedsættelse eller om typen af det ansøgte hjælpemiddel/forbrugsgode? Er det selve anvendelsen af hjælpemidlet – f.eks. som led i træning/rehabilitering – der er afgørende? Eller er det helt andre forhold, der afgør, som en hjælpemiddelsag er enkel og entydig?

Ud over den lovmæssige nyskabelse omkring enkle og entydige sager, ses i dag talrige eksempler på, at kommunerne søger at forenkle sagsbehandlingen på hjælpemiddelområdet gennem nye organiseringsformer. Kvikskranke-sagsbehandling, Åben-hus sagsbehandling og telefonisk sagsbehandling er eksempler på dette.

I et notat sætter Ergoterapeutforeningen fokus på, hvad det er vigtigt at holde sig for øje, når det vurderes, om en sag kan kategoriseres som ”enkel og entydig”, og ser samtidig på, hvilke fagligheder, der er nødvendige i de nye forenklede sagsbehandlingsformer.

Læs notatat her

Vejledning om specialtilpasning af medicinsk udstyr

Lægemiddelstyrelsen har i 2016 udarbejdet en vejledning om specialtilpasning af hjælpemidler og medicinsk udstyr efter mål

Vejledningen er skrevet til fagpersoner, der arbejder med visitering og tilpasning af udstyr, f.eks. ergoterapeuter og personale på hjælpemiddeldepoter.

Vejledningen giver et overblik over regler og opmærksomhedspunkter for specialtilpasning og specialfremstilling af udstyr efter mål fortæller, hvad fagpersoner skal være opmærksom på ved ændringer af hjælpemidler, når man både vil udnytte et eksisterende hjælpemiddel og imødekomme den enkelte brugers behov bedst muligt.

 

Du finder vejledningen her

Cirkulære om afgræsning af behandlingredskaber

Cirkulære om afgræsning af behandlingredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet ("afgrænsningscirkulæret") har til formål at definere hvad behandlingsredskaber er, og at afgrænse behandlingsredskaber over for tilgrænsende kategorier af redskaber og hjælpemidler, hvortil udgiften som hovedregel afholdes af andre end regionerne, typisk af kommunerne.

Læs cirkulæret

 

Ankestyrelsens praksisbeskrivelse om hjælpemidler og behandlingsredskaber.

Praksisbeskrivelse fra Ankestyrelsen, der sætter fokus på afgrænsningen mellem hjælpemidler og behandlingsredskaber.

Det er ingen hemmelighed, at afgrænsningen mellem hjælpemidler og behandlingsredskaber igennem en meget lang årrække har voldt problemer, og at det eksisterende cirkulære på området i mange sammenhænge er utilstrækkeligt. Derfor er det godt, at Ankestyrelsen har udarbejdet denne praksisbeskrivelse, som har til hensigten er at vejlede kommunerne i at træffe juridisk korrekte og samtidigt klare og velbegrundede afgørelser.

 

Det mener Etf

Her kan du finde de af Etf's politik-ark, som er relevante i forhold til hjælpemidler og velfærdsteknologi

Ergoterapeutforeningens 10 anbefalinger på hjælpemiddelområdet

Debatindlæg: Hjælpemidler til handicappede er ikke tilstrækkeligt tilpasset den enkelte – og står ubrugte hen.

Hjælpemidler til handicappede er ikke tilstrækkeligt tilpasset den enkelte – og står ubrugte hen. Brugerne har en oplevelse af, at kommunerne primært er fokuseret på at spare penge.

Af Tina Nør Langager og Susanne Olsen, Landsformand for Dansk Handicapforbund.

Bragt i Jyllands-Posten den 2. januar 2018. Læs indlægget

 

Debatindlæg: Hjælpemidler er en investering

Adgang til hjælpemidler er ikke et forbrugsgode. Det er en nødvendighed, som skal tilpasses den enkelte.

Af Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer Morten Rasmussen, direktør for Dansk Rehab Gruppe og Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen

Bragt på Altinget.dk 19. april

 

Debatindlæg: Den enkelte borger er vigtigere end begreber

Velfærdsteknologiske hjælpemidler bør bevilges ud fra individuelle vurderinger af borgerens funktionsevne, frem for at lade bevillingen afhænge af, hvilken betegnelse man bruger om den givne teknologi, skrev formand Tina Nør Langager i november 2016 på Altinget.dk.

Læs hele debatindlægget

 

 

Sidst opdateret
01.10.2018