Løn

Din løn er bestemt af de overenskomster og aftaler, Etf indgår på dine vegne.

Hvilken type stilling skal jeg lønnes for?

Der findes flere forskellige typer stillinger. Overenskomsten giver mulighed for at aflønne højere, hvis din stilling er andet end en basisstilling.

Basisstilling

Stillingsindholdet i en basisstilling skal kunne varetages af en nyuddannet.

Basisfunktioner er f.eks forebyggelse og arbejde med rehabilitering, der via daglige aktiviteter påvirker den enkeltes mulighed for at klare daglige færdigheder i det nære miljø og i arbejdslivet.

Stilling med højere grundløn

De opgaver, du skal løse i en stilling med højere grundløn adskiller sig fra en basisergoterapeuts daglige opgaver. Opgaverne kan f.eks. være:

 • På højere teoretisk niveau
 • Opgaverne løses ifht. større grupper frem for at være individorienteret
 • Formidling af egen faglighed til andre faggrupper
 • Koordinering af forskellig art
 • Rådgivning, der kræver specifik viden og erfaring
 • Specialopgaver
 • Faglig udvikling af et vist omfang

Det forventes ofte, at du har relevant efter/videreuddannelse.

Ud fra en vurdering af stillings/funktionsbeskrivelse eller en stillingsannonce kan der forhandles om en højere grundløn:

 • På kommunernes område grundløn 8 eller 9
 • På regionernes område grundløn 7 eller 8

Søger du en stilling og er i tvivl om det er en basisstilling eller stilling med højere grundløn, kan du kontakte Etf.

Etf kan informere om, hvorvidt der er TR på arbejdspladsen og skabe kontakt til pågældende.

Er der ikke en TR, og det er Etf´s forhandlingskonsulenter, der skal forhandle for dig, taler vi om stillingsindhold og det videre forløb, såfremt du efterfølgende tilbydes stillingen. 

Etf´s TR er opmærksomme på, at kontakte Etf når der oprettes nye stillinger med opgaver som nævnt ovenfor, for en vurdering af lønniveau.

Mere om stilling med højere grundløn

Klinisk underviser

Professionshøjskolerne indgår samarbejdsaftaler med kommunale og regionale arbejdspladser om at modtage studerende.  Samarbejdsaftalerne definerer vilkår (økonomi og krav til uddannelse af den kliniske vejleder) og omfang (antal studerende og antal uger).

Det er aftalt i overenskomsterne, at kliniske undervisere aflønnes på højere grundløn. Er du ansat som klinisk underviser på din arbejdsplads skal du indplaceres på løntrin 7 som ansat på det regionale område og på løntrin 8 som ansat på det kommunale område.

Fra den 01.04.2019 skal du som klinisk underviser på det regionale område, aflønnes på trin 7 + et årligt tillæg på kr. 6.505 i 31.03.2018 niveau. På det kommunale område, skal du aflønnes på trin 8 + et årligt tillæg på kr. 8.400 i 01.01.2006 niveau.

Er du usikker på vilkårene, opfordrer vi dig til at kontakte din TR. Er der ikke TR på arbejdspladsen, kan du kontakte Etf.

Mere om løn som klinisk underviser

Atypisk stilling

En atypisk stilling er kendetegnet ved funktioner på strategisk og tværgående organisatorisk niveau, og at der ikke indgår driftsopgaver med borgerkontakt. Opgaverne kan f.eks. være:

 • Uddannelse og udvikling
 • Forskning
 • Kvalitetssikring
 • Velfærdsteknologi

Det er Etf´s forhandlingskonsulenter, der forhandler og aftaler løn for atypiske stillinger. Særligt for atypiske stillinger er, at der forhandles en årsløn, der ikke er opsplittet i grundløn og tillæg.

Og det er en forudsætning, at der er enighed mellem arbejdsgiver og Etf om, at stillingens indhold er atypisk.

Søger du en stilling og er i tvivl om det er en atypisk stilling, kan du kontakte Etf.

Etf´s TR er opmærksomme på og opfordres til, at kontakte Etf når der oprettes nye stillinger med opgaver som nævnt ovenfor, for en vurdering af stillingsindholdet.

Mere om løn i atypiske stillinger

Ergoterapeuter med akademisk uddannelse

Har du taget en kandidatuddannelse og søger en stilling, hvor arbejdsgiver efterspørger akademiske kompetencer eller stillingen har et indhold, hvor du tænker det kræver akademiske kompetencer, opfordrer vi dig til at kontakte ETF.

Har du taget en ph.d. opfordres du på tilsvarende vis til at kontakte ETF.

ETF kan rådgive om løn- og ansættelsesforhold, herunder hvorvidt stillingen er omfattet af vores overenskomster på det kommunale eller regionale område, eller indenfor statens område, der følger en selvstændig overenskomst.

Ønsker du rådgivning og sparring, er du velkommen til at kontakte

Forhandlingskonsulent på det regionale og kommunale område:
Liv Petersen
lpe@etf.dk
53 36 49 05

​Stina Falk Meldgaard
sfm@etf.dk
53 36 49 29

Specialkonsulent på det statslige område:
Søren Sylvan Müller
ssm@etf.dk
53 36 49 14

Mere om akademiske stillinger

Løn på forskellige typer arbejdspladser

Sådan finder du oplysningerne om fx løntrin og tillæg på forskellige overenskomster og arbejdspladser.

Hvad er min løn som ansat i en kommune?

Basisstillinger aflønnes på løntrin 4 + tillæg kr. 3.100 årligt (01.01.2006-niveau) indtil fire års sammenlagt beskæftigelse som ergoterapeut, herefter automatisk stigning til løntrin 7.

Fra den 01.04.2019 aflønnes basisstillinger med 10 års erfaring, med et årligt tillæg på kr. 2.200 i 01.01.2006 niveau. Pr. d. 1.4.2022 stiger dette tillæg til 5.300 i 1.1.-06 niveau (Dette gælder ikke for kliniske undervisere)

En basisstilling kan ved forhandling aflønnes højere på løntrin 8-9.

Derudover kan der forhandles lokale tillæg.

Læs desuden også guiden 'Hvilken type stilling skal jeg lønnes for?' længere oppe på siden.

Lønberegner

Hvad er min løn som ansat i en region?

Basisstillinger aflønnes på løntrin 4 + tillæg indtil seks års sammenlagt beskæftigelse som ergoterapeut, herefter automatisk stigning til løntrin 6 + tillæg.

Tillægget udgør fra den 01.04.2019 kr. 2.188 årligt i 31.03 2018 niveau fra 0 - 10 års beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen. 

En basisstilling med udvidet arbejdsområde aflønnes på løntrin 5. Der er for disse stillinger aftalt automatisk stigning til løntrin 6 efter fire års sammenlagt beskæftigelse som ergoterapeut.

Efter ti års sammenlagt beskæftigelse som ergoterapeut erstattes tillægget med et tillæg på kr. 15.850 årligt (31.03.2018 niveau). Fra den 01.04.2022. hæves tillægget til kr. 19.500 årligt i 31.03.2018 niveau 

Derudover kan der forhandles lokale tillæg.

Læs desuden også guiden 'Hvilken type stilling skal jeg lønnes for?' længere oppe på siden.Lønberegner

Hvad er min løn som ansat i staten?

Lønnen for ansættelse på statens arbejdspladser fremgår af akademikeroverenskomsten, som ETF er part i med staten. Overenskomsten omfatter ergoterapeuter der bliver ansat i staten i en stilling der forudsætter anvendelse af ens uddannelse.

Ergoterapeuter ansat på SOSU-skoler følger Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse som er indgået imellem CO10, LC og staten. Ergoterapeutforeningen er ikke part i den overenskomst, og har derfor ikke forhandlingsretten for undervisere på SOSU-skoler, men kan fortsat bistå professionsfagligt.

Hvad er min løn som statslig ansat?

Som statsligt ansat ergoterapeut får du en basisløn, som er aftalt i overenskomsten. Ergoterapeuter bliver indplaceret på løntrin 1, 2, 4, 5, 6 og 7, hvor løntrin 4 er 2-årigt. Det vil sige, at med 6 års anciennitet er man på sluttrinnet, løntrin 7

Hvis man har en kandidatuddannelse udover ergoterapeutuddannelsen, bliver man indplaceret på løntrin 4, 5, 6 og 8, hvor løntrin 4 er 2-årigt. Det vil sige, at med 4 års anciennitet efter endt kandidatuddannelse er man på sluttrinnet, løntrin 8.

Dertil kommer et pensionsbidrag på 17,1 % samt evt. tillæg, der forhandles lokalt. Hvis du er ansat som underviser på en professionshøjskole udgør pensionen samlet 18%.

Beløbene for de de enkelte løntrin kan findes i vores lønkatalog her.

Hvad er min løn som privatansat?

Ved ansættelse i en privat virksomhed, er det vigtigt, at du sikrer dig en korrekt ansættelseskontrakt, som indeholder løn og ansættelsesvilkår. Det er en samlet ”pakke”, der skal forhandles.

I nogle private virksomheder har Etf indgået en overenskomst, som sikker dine rettigheder. Her er løn og ansættelsesvilkår fastlagt. Du kan her have mulighed for at forhandle individuelle tillæg på samme måde, som du kender det fra ansættelse i det offentlige.

For nærmere beskrivelse gå til siden 'Ansættelse i privat virksomhed'. Der finder du bl.a. Etf's standardkontrakt, som du kan tage udgangspunkt i, hvis du skal ansættes i en privat virksomhed, og en liste over private virksomheder, der har indgået overenskomst med Etf.

Hvad er min løn som leder?

Er du leder i en kommune eller region, er du omfattet af ETF's lederoverenskomster.

Ledere på statens område er som udgangspunkt dækket af akademikeroverenskomsten, som ETF er part i med staten. 

Grundlønnen for ledere dækker de opgaver, du som nyansat leder uden ledererfaring kan varetage. Der kan til grundlønnen forhandles lokale individuelle tillæg.

For nye lederstillinger forhandler ETF med arbejdsgiver om, hvilken grundløn stillingen skal have. Opgaver, ansvar og antal underordnede indgår i vurderingen af stillingens kompleksitet.

Lønniveau for kommunale lederstillinger

Du vil blive indplaceret på et af følgende grundlønstrin: L6, L10, L12 eller L14.

Lønniveau for regionale lederstillinger

Du vil i princippet kunne blive indplaceret på lederlønskalaen fra L5 til L16.

Der er aftalt en minimumsgrundløn for visse stillinger.

Hvad er min løn, hvis jeg arbejder i Grønland?

Der er indgået overenskomst i det grønlandske Sundhedskartel, i et samarbejde mellem Ergoterapeutforeningen og en række sundhedsorganisationer i Grønland.

Spørgsmål vedrørende det konkrete job og lønnen kan du stille til Ergoterapeutforeningens kreds i Grønland.

Kredsens adresse er:

Pillurissaasut - Grønlandske Ergoterapeuter
Ergoterapeutforeningen
Postboks 649

3900 Nuuk

Formand:  Sara Jilsø Hansen
groenland@etf.dk

Løn som studerende

Hvad er min løn som studerende?

Ansættes du som studerende, f.eks. i et studenterjob eller ferievikariat, anbefaler Etf, at du aflønnes efter Sundhedskartellets (SHK) overenskomst. Etf har ikke en selvstændig aftale, der gælder studerende.

Er du som studerende medlem af Etf, kan du være medlem af pensionskassen PKA ,og du kan kontakte os i tilfælde af, at du får tilbudt ansættelse, mens du er ergoterapeutstuderende

Ansættelse efter SHK's overenskomst betinger, at dine arbejdsopgaver er relevante for dit fag.

Etf anbefaler, at du som studerende har mulighed for, at søge råd og vejledning hos en erfaren ergoterapeut under ansættelsen.

Du er velkommen til at kontakte Etf, når du søger eller får tilbudt job som studerende. Etf kan vejlede om vilkår for stillingen og forhold du eventuelt skal være opmærksom på.

Læs mere: Lønkatalog - Ansættelse som studerende

Hvad er min løn som ph.d.-studerende?

Som ph.d.-studerende kan du være ansat ved en videregående forskningsinstitution, en uddannelsesinstitution eller i en privat eller offentlig virksomhed, som betaler lønudgifterne. Der kan være tale om delt ansættelse på f.eks en uddannelsesinstitution og et hospital. Der er flere muligheder for, hvordan dine løn- og ansættelsesvilkår kan se ud.

Det er dit ansættelsessted og aftaler i relation til dette, som danner grundlag for dine vilkår.

Efter endt ph.d.-uddannelse afhænger din løn af den stilling du søger.

Ansat i kommune eller region

Mens du er ph.d.-studerende, har du samme vilkår som øvrige ansatte ergoterapeuter og det er Etf, der skal forhandle din løn.  Etf’s holdning er, at du skal aflønnes ifht. de opgaver, du løser under ph.d-studiet. Vær opmærskom på, at hvis du skal løse opgaver på arbejdspladsen, der ikke er basisergoterapeutarbejde, bør det afspejle sig i lønnen. Det kan f.eks dreje sig om udviklingsarbejde, implementering af ny viden etc.

Ansat privat

Som privatansat ph.d.-studerende skal dine løn- og ansættelsesvilkår aftales i en individuel kontrakt.

Ønsker du rådgivning og sparring, er du velkommen til at kontakte

Forhandlingskonsulent på det regionale og kommunale område, Liv Petersen
lpe@etf.dk
53 36 49 05

Juridisk konsulent på det regionale, kommunale samt statslige område, Sabine Follmann
saf@etf.dk
53 36 49 92

Tjek din lønseddel

Det er altid en god ide, at du tjekker din lønseddel hver måned. Du skal se efter, om din løn (grundløn og lokale tillæg), eventuelle arbejdstidsbestemte tillæg og pension er korrekt udbetalt.

Hvad hvis jeg har fået for lidt i løn?

Hvis du ved en fejl har fået for lidt i løn, har du krav på hurtigst muligt at få pengene udbetalt med tilbagevirkende kraft. Kravet gælder fem år tilbage og nogle gange endnu længere. 

I første omgang skal du gøre din arbejdsgiver opmærksom på sagen. Hvis du herefter ikke får udbetalt lønnen, kan du kontakte din lokale TR. Har du ingen TR, kan du kontakte Etf. 

Hvad hvis jeg har fået for meget i løn?

Har du fået for meget i løn, vil arbejdsgiveren som regel kræve beløbet betalt tilbage.

Hvis arbejdsgiveren bærer den overvejende del af skylden for fejlen, og du kan siges at have modtaget pengene i god tro, kan arbejdsgiveren ikke kræve dem tilbage. Det viser retspraksis på området.

Arbejdsgiveren har ikke ret til at trække beløbet via lønnen uden varsel .

Kontakt din lokale TR, inden du betaler pengene tilbage. Har du ingen TR, kan du kontakte Etf.

Hver sag skal vurderes individuelt, så det er vigtigt, at du reagerer på et tilbagebetalingskrav med det samme. Du kan eventuelt svare din arbejdsgiver, at du undersøger sagen nærmere og derefter vender tilbage.

Hvordan tjekker jeg min lønseddel?

Når du skal tjekke din lønseddel, kan du via nedenstående links finde vejledning til de mest anvendte lønsystemer hos offentlige arbejdsgivere.

Det er arbejdsgivers ansvar, at din lønseddel er informativ. Har du spørgsmål til forståelsen af eller konstaterer fejl på din lønseddel, bør du derfor indledningsvis kontakte arbejdsgiver for en afklaring.

Ret til beklædningsgodtgørelse

Er du ansat i en kommune eller region, og får du ikke stillet tjenestedragt eller uniform til rådighed, kan du have krav på at få udbetalt beklædningsgodtgørelse. 

Beløbet afhænger af, om du får fri vask eller ej. Som kommunalt ansat får du også en godtgørelse, hvis du selv skal vaske den tjenestedragt, du få stillet til rådighed. Er du ansat på deltid, er det stadig samme beløb.

Alle stillinger (basis, højere grundløn, atypisk, kandidater) er omfattet af aftalerne om tjenestedragt, dog med den modifikation, at der tilbage i 2019 blev ført en voldgiftssag på området, som efterfølgende har resulteret i en afklaring af overenskomsternes bestemmelser om tjenestdragt/beklædningsgodtgørelse med både KL og Danske Regioner.

Det er således afklaret, at der ikke stilles tjenestedragt til rådighed eller gives beklædningsgodtgørelse, hvis din stilling er af ren administrativ karakter, dvs. uden tæt borgerkontakt og uden risiko for tilsmudsning i øvrigt.

Hvis dine opgaver derimod indbefatter:

 • tæt borgerkontakt,
 • at opgaven udføres i borgers hjem,
 • at der er særlig risiko for tilsmudsning, eller
 • at arbejdsgiver har et ønske om at medarbejderne har en ensartet fremtoning ved mødet med borgere og pårørende

skal der som udgangspunkt stilles en tjenestedragt til rådighed. Det er arbejdsgiverens valg, om de i stedet for en tjenestedragt vil give beklædningsgodtgørelse i følgende situationer:

 • Hvis der er hygiejnemæssige årsager - herunder risiko for særlig tilsmudsning eller ved udførelse af arbejdsopgaver, hvor der er tæt borgerkontakt, herunder også ved udførelse af opgaver i borgers eget hjem 
 • Hvis der er risiko for stort slid på tøjet - herunder f.eks. hvis man under udførelse af sit arbejde skal ligge på gulvet og justere på et hjælpemiddel, skal med børn i sandkassen/på legepladsen osv.

 

 Vær opmærksom på, såfremt du er berettiget til beklædningsgodtgørelse, at godtgørelsen skal fremgå af din lønseddel.

Mere om beklædningsgodtgørelse

Sidst opdateret
24.04.2023