Hjem > Løn og arbejdsliv > Lavt sygefravær - hvordan?

Lavt sygefravær - hvordan?

Lavt sygefravær kommer ikke af sig selv. Det kræver en helhedsorienteret indsats med involvering af MED-systemet fra første dag.
Forhandlingsfællesskabet og KL har undersøgt, hvad der er hemmeligheden bag fire kommuners succes med at nedbringe sygefraværet. På tværs af de fire kommuner tegner der sig et billede af seks vigtige elementer i en succesrig indsats for lavt sygefravær. Læs herunder nogle gode råd fra kommunerne indenfor de seks indsatsområder.

Seks elementer i en effektiv sygefraværsindsats

I magasinet 'En kur mod sygefravær?' udgivet af Forhandlingsfællesskabet og KL, fortæller Høje-Taastrup, Køge, Aarhus og Skive kommuner, hvordan de systematisk og helhedsorienteret arbejder for et lavere sygefravær. De satser ikke på én metode, men anvender flere forskellige indsatser. 

På tværs af de fire kommuner tegner der sig et billede af seks vigtige elementer i en succesrig indsats for lavt sygefravær. 

 En kompleks problemstilling kræver en kompleks løsning

Kilde: En kur mod sygefravær

I magasinet 'En kur mod sygefravær?' kan du læse uddybende om de seks indsatsområder. Foruden anbefalinger fra de fire kommuner er der bidrag fra forskere indenfor området. Download magasinet i højre side.

Tydelig ledelse og klare værdier

Ifølge de fire kommuner er en af ledelsens vigtigste opgaver i sygefraværsindsatsen at skabe en sund kultur omkring sygefravær, som hele organisationen forstår og deler. 

Herunder nogle gode råd fra de fire kommuner om ledelse og styring:

 • Beslut værdierne og fortællingen om sygefraværsindsatsen, før I vælger konkrete indsatser.
 • Sørg for topledelsens fulde opbakning og aktive medvirken.
 • Inddrag medarbejderne fra starten.
 • Benyt styring, der motiverer, frem for at kontrollere.
 • Kommuniker værdier, mål og metoder ærligt og omhyggeligt til alle.
 • Overvej nøje fordele og ulemper ved at bruge økonomiske incitamenter til at nedbringe fraværet.
 • Prioriter god lederuddannelse.

​Kilde: En kur mod sygefravær

Fælles ejerskab til indsatsen

Et aktivt og involveret MED-system styrker og kvalificerer sygefraværsindsatsen. Involvering og ejerskab er indsatsens alfa og omega.

Herunder nogle gode råd fra de fire kommuner om fælles ejerskab:

 • Skab bredt ejerskab, det giver bedre resultater.
 • Involver MED-systemet fra første dag.
 • Bred diskussionen i hovedudvalget ud til de lokale MED-udvalg.
 • Gør sygefravær til et fast punkt på dagsordenen - så ofte som det passer jer.
 • Byg samarbejdet på gensidig tillid og medindflydelse.

Kilde: En kur mod sygefravær

God fraværsstatistik

At etablere og vedligeholde arbejdspladsens sygefraværsindsats kræver systematisk indsamling og aktiv brug af statistik om sygefravær på alle niveauer. Men data gør det ikke alene - det er vigtigt, at man reagerer hensigtsmæssigt på høje fraværstal.

Herunder nogle gode råd fra de fire kommuner om brug af statistik:

 • Etablér systematisk indsamling af sygefraværsstatistik på alle niveauer.
 • Diskutér, hvad tallene skal bruges til – også i MED-systemet.
 • Led efter mønstre i statistikken, der kan give en dybere forståelse af sygefraværet.
 • Lad ikke statistikken stå alene; følg op med opklarende dialog og handling.
 • Hav sideløbende fokus på og tal for trivlsen.

Kilde: En kur mod sygefravær? 

Systematiske samtaler med sygemeldte

Sygefraværssamtaler kan styrke fastholdelsen af sygemeldte medarbejdere og er med til at sikre et ledelsesmæssigt fokus og handling på sygdom og trivsel. Men samtalerne skal varetages med stor omhu, så omsorg og afklaring går hånd i hånd.

Herunder nogle gode råd fra de fire kommuner om sygefraværssamtaler:

 • Udnyt sygefraværssamtalerne til så vidt muligt at fastholde sygemeldte medarbejdere i jobbet.
 • Læg samtalerne i faste rammer, det sikrer både fokus og skaber tryghed.
 • Kommuniker tydeligt formålet med tidlige sygefraværssamtaler.
 • Uddan lederne i at føre sygefraværssamtaler.
 • Hav styr på de praktiske sider af samtalerne, herunder at skrive brugbare referater, som begge parter underskriver.

Kilde: En kur mod sygefravær? 

Tidlig og målrettet indsats

Ifølge Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladsen skal det øverste MED-udvalg aftale retningslinjer vedrørende sundhed for kommunale og regionale arbejdspladser.
Retningslinjerne skal indeholde konkrete sundhedsfremmeinitiativer.

Det har vist sig, at en tidlig indsats overfor sygemeldte i form af sundhedsfremmende tilbud, på forskellig vis kan være med til at nedbringe sygefraværet. Der kan f.eks. være tale om målrettet motion, behandling ved fysioterapeut eller samtaler med en coach eller psykolg.

Herunder nogle gode råd fra de fire kommuner om sundhedstilbud:

 • Overvej hvilken rolle sundhedstilbud kan spille i den samlede sygefraværsindsats.
 • Målret eventuelt tilbuddene til personer med særlige behov.
 • Tilbyd psykologbistand til stressramte medarbejdere, overvej om en anden end lederen skal visitere. 

Kilde: En kur mod sygefravær? 

Trivsel, arbejdsmiljø og social kapital

Kommuner, der lykkes med deres sygefraværsindsats, arbejder målrettet og forebyggende med trivsel, godt arbejdsmiljø og social kapital.

Herunder nogle gode råd fra de fire kommuner om arbejdsmiljø og trivsel:

 • Sæt fokus på at forebygge sygefravær via trivsel, godt arbejdsmiljø og høj social kapital.
 • Inddrag medarbejderne i arbejdet – de bedste løsninger opstår i fællesskab.
 • Hjælp arbejdspladser med højt sygefravær til at arbejde med trivsel. Send f.eks. HR-team ud.
 • Styrk det generelle arbejdsmiljøarbejde – herunder dialogen om det fysiske og psykiske arbejdsmiljøs betydning for sygefraværet.

Kilde: En kur mod sygefravær? 

Sidst opdateret
24.03.2021