Hjem > Løn og arbejdsliv > Ferie og fridage

Ferie og fridage

Som lønmodtager har du krav på at holde ferie, og du optjener ret til ferie med løn eller feriepenge.
Nedenfor beskrives reglerne i forbindelse med ferie for offentligt ansatte. Hvis du er privatansat, er du omfattet af ferieloven. Dine ferierettigheder kan desuden være reguleret i lokalaftaler på din arbejdsplads, din ansættelseskontrakt eller overenskomst. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Etf på kontakt-privatansat@etf.dk.

Optjening og afholdelse af ferie

Du optjener 2,08 dages ferie hver måned, hvilket betyder, at du har ret til at holde 25 dages ferie med løn, hvis du er ansat hele ferieåret. Ferien kan afholdes måneden efter den er optjent.

Ferieåret løber fra den 1. september til den 31. august. Ferien kan afholdes i perioden 1. september til 31. december året efter, og der er således 16 måneder til at afvikle ferien i.

Du har ret til at holde fem ugers ferie, uanset om du har optjent fem ugers betalt ferie. Hvis ferien ikke er optjent, får du ikke løn under ferien, men du har eventuelt mulighed for at holde ferie på forskud, jf. nærmere nedenfor.

Særligt vedrørende ferie fra miniferieåret/overgangsordningen (1.5.2020 - 31.8.2020).

Eventuelle ikke-afholdte dage, der stammer fra miniferieåret, er blevet overført til den efterfølgende afviklingsperiode, dvs. at de skal være afholdt inden den 31.12.2021.

Hvis de ikke er afholdt inden 31.12.2021, og det ikke skyldes en feriehindring, er der hverken adgang til at overføre til næste afholdelsesperiode eller få dem udbetalt.

Se eventuelt mere her https://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/udsendelser/2020/20-12-december/ubrugt-og-overfort-ferie-fra-mini-feriearet-og-ferieafvikling-for-ansatte-i-selvisolation

 

Optjening og afholdelse af 6. ferieuge

Som offentligt ansat har du 6. ferieuge. Ferien optjenes fra 1. januar til 31. december og kan afholdes fra 1. maj året efter optjeningsperioden.

Kommunalt og regionalt ansat

Du har altid ret til at holde 6. ferieuge, også selvom du ikke har optjent den, men du får i givet fald ikke løn for ferien. Du bestemmer selv, om du vil afholde din 6. ferieuge, da arbejdsgiver ikke kan pålægge dig det. Har du ikke afholdt 6. ferieuge, bliver den automatisk udbetalt, men du kan aftale med din arbejdsgiver, at dagene overføres til næste ferieår. Der kan være lokale regler om, at du inden 1. oktober skal beslutte, om du vil afholde 6. ferieuge eller have den udbetalt.

Statsansat

Du har kun ret til at holde 6. ferieuge, hvis det er optjent i det aktuelle ansættelsesforhold eller efter aftale er overført fra et tidligere ansættelsesforhold. Din arbejdsgiver kan varsle din 6. ferieuge til afholdelse efter 1. januar, hvis ferien ikke er afviklet eller fastlagt inden. Dette skal i givet fald varsles med en måned.  

Løn under ferie

Løn under ferie er den fast påregnelige løn på ferietidspunktet beregnet i forhold til beskæftigelsesgraden på optjeningstidspunktet. Dette gælder også for 6. ferieuge.

Særlig feriegodtgørelse/ferietillæg

Alle, der holder ferie med løn, har ret til særlig feriegodtgørelse.

Kommunalt og regionalt ansat

Kommunalt ansatte på basis- og lederoverenskomsten får særlig feriegodtgørelse på 2,30 %. For ansatte på kandidatskalaen er feriegodtgørelsen 1,95 %.

Den særlige feriegodtgørelse udbetales af tre omgange. Du får udbetalt 1 % af den ferieberettigede løn for perioden 1. september til 31. maj med maj-lønnen, og 1 % af den ferieberettigede løn for perioden 1. juni til 31. august udbetales med august-lønnen. Dette sker første gang med maj-lønnen 2021 og august-lønnen 2021. Den resterende del er en forhøjet feriegodtgørelse, som udbetales én gang om året med april-lønnen.

Regionalt ansatte med over 10 års erfaring, ansatte på kandidatskalaen og ledere får særlig feriegodtgørelse på 1,95 %.  For regionalt ansatte med op til 10 års erfaring udgør tillægget 2,85 %.

Statsansat

Feriegodtgørelsen udgør 1,5 % af din ferieberettigede løn. Din arbejdsgiver kan beslutte, om tillægget udbetales når du holder ferie, eller det udbetales fast af to omgange. Hvis det udbetales af to omgange vil du få 1,5 % af din ferieberettigede løn for perioden 1. september til 31. maj udbetalt med maj-lønnen og 1,5 % af den ferieberettigede løn for 1. juni til 31. august udbetalt med august-lønnen.

Særlig feriegodtgørelse i forbindelse med fratræden.

Ansatte omfattet af de offentlige ferieaftaler.

På nogle lønseddler fremgår den beregnede værdi af den særlige(forhøjede) feriegodtgørelse. Der er ved beregningen ikke taget forbehold for den opgørelse, der sker, når en medarbejder fratræder.

Ved fratræden håndterer arbejdsgiver den særlige (forhøjede) feriegodtgørelse således:

  • For ikke-afviklet ferie reduceres en udbetalt særlige (forhøjede) feriegodtgørelse forholdsmæssigt for de ikke afviklede feriedage, og der kan ske en reduktion i    feriepengene, der overføres til feriekonto.
  • Hvis der er afholdt ferie, men ikke udbetalt særlige (forhøjede) feriegodtgørelse for feriedagene, skal der ske forholdsmæssig udbetaling forbindelse med fratræden.

Ansatte, der ikke følger de offentlige ferieaftaler, kan i forbindelse med fratræden kontakte Ergoterapeutforeningen for konkret rådgivning om dette.

 

Forskudsferie

Forskudsferie betyder, at du holder ferie, før du har optjent den. Du kan alene holde ferie på forskud, hvis du har aftalt det med din arbejdsgiver. Den afholdte ferie fradrages i den ret til betalt ferie, som du efterfølgende optjener.

Hvis du stopper i dit job, mens du har holdt ferie på forskud, har arbejdsgiver ret til at modregne de feriepenge, du har fået på forskud, i din sidste månedsløn.  

Hovedferie og øvrig ferie

Dine fem ugers ferie er opdelt i tre ugers hovedferie og to ugers øvrig ferie.

Hovedferie

Du har ret til at holde tre ugers sammenhængende hovedferie fra 1. maj til 30. september. Du skal mindst holde to ugers sammenhængende ferie.

Din arbejdsgiver skal varsle hovedferie med mindst tre måneders varsel.

Øvrig ferie

Ferie ud over tre uger kaldes øvrig ferie. Øvrig ferie kan placeres i hele ferieperioden og dermed også i hovedferieperioden.

Øvrig ferie bør som udgangspunkt holdes i sammenhæng af mindst 1 uges varighed, men ferien kan holdes som enkeltdage, hvis driftsmæssige hensyn tilsiger det eller efter konkret aftale med din arbejdsgiver. Din arbejdsgiver skal varsle øvrig ferie med mindst en måneds varsel.

En ferieuge er syv løbende kalenderdage. Arbejder du fast fra mandag til fredag, er weekenden derfor omfattet af ferieugen.  Arbejder du mindre end fem dage om ugen, bruger du også fem feriedage, når du holder en uges ferie.

Feriehindring

Hvis du er forhindret i at holde ferie, f.eks. på grund af sygdom eller barsel, mister du ikke din ferie, og du kan i stedet holde ferien på et andet tidspunkt.

Hvis du ikke har haft mulighed for at holde hele eller dele af din ferie inden den 31. december, vil op til fire af dine fem ugers betalte ferie automatisk blive overført til næste ferieafholdelsesperiode. Hvis din feriehindring skyldes egen sygdom eller barsel, har du dog ret til at få udbetalt den overførte ferie, hvis du efter udløbet af to ferieafholdelsesperioder fortsat er forhindret i at holde ferien. Du kan også vælge at få overført ferien igen.

Sygdom i forbindelse med ferie

Sygdom inden ferie     

Bliver du syg, inden din arbejdstid normalt begynder på første feriedag, har du ret til at holde ferien senere. Du skal sygemelde dig efter arbejdspladsens almindelige retningslinjer.

Sygdom efter påbegyndt ferie

Bliver du syg, efter din ferie er begyndt, har du ret til at få erstatningsferie, men først efter fem sygedage. Det betragtes som en karensperiode.

Karensperioden regnes sammen hen over et helt ferieår. Derfor bør du melde dig syg og dokumentere det, også selv om du forventer, at sygdomsperioden varer mindre end fem dage. Ellers vil evt. senere sygdom under ferie igen skulle fratrækkes fem dages karens.

Retten til erstatningsferie indtræder først fra det tidspunkt, hvor du har sygemeldt dig.

Du skal desuden dokumentere sygdommen i form af lægeerklæring fra første sygedag. Lægeerklæringen skal du selv betale. Reglen gælder også, hvis du bliver syg i udlandet. Dokumentation kan være en sygehusjournal eller en erklæring fra en udenlandsk læge.

Bliver du rask inden din planlagte ferieperiode er udløbet, skal du raskmelde dig, så du kan afholde den sidste del af den planlagte ferie. Erstatningsferie kan kun afholdes i forlængelse af din planlagte ferie, hvis du har aftalt det med din leder.

Dette gælder, hvis du har optjent ret til fem ugers ferie. Har du optjent mindre, får du en tilsvarende kortere karensperiode. 

 

Ferie ved ophørt ansættelsesforhold

Ferie fra ansættelsesforhold, der afsluttede senest den 31.12.202x

Du kan have mulighed for at få udbetalt feriepenge uden at ferien afholdes. Det kræver at følgende betingelser er opfyldt

  • Ansættelsen ophørte senest den 31.12.202x
  • Ferien er optjent i perioden 1. september 202y til 31. august 202x
  • Ferien skulle være afholdt senest den 31.12.202x
  • Ansøgning om udbetaling af feriepenge er senest den 30. september 202x

I 2022 er der for nogen ansøgninger sket en udsættelse af fristen til den 15. oktober 2022.  Hvis det kan være relevant, så kontakt hurtigst muligt Feriesagsteamet. Du kan læse mere om Feriesagsteamet og frister på www.borger.dk.

Bemærk, at det er Feriekonto, der afgør, om du har krav på udbetaling.

Hvis du har modtaget visse offentlige forsørgelsesydelser i løbet af ferieafholdelsesperioden, kan det for eksempel have betydning for, om du kan få feriepenge udbetalt.

Det kan tjekkes, om der uhævede feriepenge på www.borger.dk

Eks: Ansættelsesforholdet afsluttes den 31.12.2021. Der overføres feriepenge for 3 feriedage, der er optjent i perioden 1.9.2020 – 31.08.2021 til feriekonto. Hvis de ikke allerede er hævet, skal der søges om udbetaling inden den 30. september 2022.

Fridage

Fridage

Der er følgende søgnehelligdage: Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Store Bededag, Kristi Himmelfartsdag og 2. pinsedag. Juledag, 2. juledag og nytårsdag (1. januar) er søgnehelligdage i de år, hvor de ikke ligger på en søndag.

For ansatte i kommuner og regioner er der også særlige vilkår juleaftensdag og nytårsaftensdag, se nedenfor.

Særlige fridage er overenskomstaftalte fridage, som ikke er søgnehelligdage.

En søgnehelligdag er en helligdag, der ikke falder på en søndag. Her har du som udgangspunkt ret til frihed. 

I julen vil det være forskelligt, hvilke ugedage der er søgnehelligdage. D. 24.12. sidestilles med en søgnehelligdag fra dagtjenestens begyndelse. Vær opmærksom på, at falder en helligdag på en lørdag, vil det give frihed efter reglerne om søgnehelligdage. Det gælder for ergoterapeuter, der er ansat på arbejdstidsaftalen (ikke-selvtilrettelæggende).

Indgår du i vagter på en søgnehelligdag, får du en erstatningsfridag samt et tillæg på 50 %, der kan udbetales, afspadseres eller lægges ind i din normperiode.

Kommunalt ansatte og selvtilrettelæggende ergoterapeuter har fri på søgnehelligdage.

Følgende gælder for regionalt og kommunalt ansatte på arbejdstidsaftalen:

Frederiksberg Kommune samt FKKA (Foreningen af Kommuner i det tidligere Københavns Amt)

Den 24. december: Søgnehelligdag hele dagen.
Den 31. december: Størst mulig ret til frihed fra kl. 12.00 til 24.00. Tjeneste i dette tidsrum honoreres som søndage.
Den 1. maj: Søgnehelligdag hele dagen.
Den 5. juni: Størst mulig ret til frihed fra kl. 12.00 til 24.00. Tjeneste i dette tidsrum honoreres som søndage.

Læs mere: § 5 i arbejdstidsaftalen KL

Københavns Kommune 

24. december: Søgnehelligdag hele dagen.
31. december: Almindelig arbejdsdag.
1. maj: Søgnehelligdag hele dagen.                                                                                                           
5. juni: Søgnehelligdag hele dagen.

Læs mere: § 5 i arbejdstidsaftalen KL

Øvrige kommuner

24. december: Søgnehelligdag hele dagen.
31. december: Størst mulig ret til frihed fra kl. 12.00 til 24.00. Tjeneste i tidsrummet honoreres som søndage.
1. maj: Størst mulig ret til frihed fra kl. 12.00 til 24.00. Tjeneste i tidsrummet honoreres som søndage.
5. juni: Størst mulig ret til frihed fra kl. 12.00. til 24.00. Tjeneste i tidsrummet honoreres som søndage.

Læs mere: § 5 i arbejdstidsaftalen i kommuner

Selvtilrettelæggende (gælder kun i kommuner) har fri på følgende dage

Søgnehelligdage
24. december
31. december
1. maj fra kl. 12.00
5. juni fra kl. 12.00
Der gives ikke kompenserende frihed, hvis du som selvtilrettelæggende holder fri på disse dage, fx fordi de falder på en lørdag.

Læs mere: § 12C i overenskomsten for kommuner

Regioner

Den 24. december: Sidestilles med søgnehelligdag.
Den 31. december: Størst mulig ret til frihed fra kl. 12.00-24.00. Tjeneste honoreres som søndage.
Den 1. maj: Størst mulig ret til frihed hele dagen. Skal du arbejde 1. maj, honores tjenesten hele dagen med weekendtillæg. 
Den 5. juni: Almindelig arbejdsdag.

Læs mere: § 4 og § 9 arbejdstidsaftalen for regioner

Sidst opdateret
03.10.2022