Hjem > Løn og arbejdsliv > Børn og barsel

Børn og barsel

Regler og rettigheder i forbindelse med din graviditet, barsel og omsorgsdage for dit barn. Nedenfor er dels en oversigt over regler gældende for børn født til og med 1. august 2022, og for børn født fra og med 2. august 2022. Nogle regler, fx omsorgsdage, gælder uændret også efter 2. august 2022. Ergoterapeutforeningen opdaterer løbende denne side.
Foto: Colourbox

Nye regler fra og med 2. august

Stat

Der er ikke på statens område udsendt et administrationsgrundlag, men det forventes, at lønretten vil ligne den lønret, der er gældende inden 2. august 2022.

Fordeling af barselsdagpenge, fravær mm. følger lovgivningen.

Reglerne tager udgangspunkt i en situtation, hvor mor og far/medmor er samboedende ved barnets fødsel, og begge er lønmodtagere.

Barselsloven beskriver barselsdagpengeretten og er ens på tværs af arbejdsmarkedet. Det betyder, at mor og far/medmor hver har ret til 24 ugers barselsdagpenge, hvoraf nogle af ugerne er øremærket og andre uger kan overføres til den anden forælder. 

På statens område gælder fortsat, at mor kan gå fra med løn 6 uger før forventet fødsel.

Som noget helt særligt er det frem til 1. april 2024 aftalt, at for at mor ikke mister lønretten for uge 25 og 26, kan hun få udbetalt delvis løn, svarende til differencebetalingen mellem løn og barselsdagpenge, såfremt hun ikke har barselsdagpenge i de to uger.

 

Kommune og Region

For forældre, der er samboende på tidspunktet for barnets fødsel og hvor begge er lønmodtagere:

Reglerne vil fremover bygge på en ligedeling af barselsorloven mellem forældrene.

Det betyder, at der fortsat er 48 ugers dagpenge til forældrene til sammen efter fødslen, men at de nu er fordelt med 24 uger til mor og 24 uger til far/medmor.

Inden fødsel:

Der er ikke ændret på reglerne i forhold til orlov inden fødsel, dvs.

Du skal orientere din arbejdsgiver senest 3 måneder inden forventet fødsel om, hvornår du har termin.

Du kan som hovedregel gå på barsel 8 uger før forventet barsel. (På statens område er det 6 uger før forventet fødsel)

Varsling:

Senest 6 uger efter barnets fødsel, skal du aftale en barselsplan med arbejdsgiver.

Barnets uge 0-2:

Begge forældre har to ugers øremærket orlov i forbindelse med barnets fødsel.

For mor skal ugerne ligge i forlængelse af fødslen.

Det er også udgangspunktet for far/medmors to uger. Dog kan de to uger enten placeres ved barnets hjemkomst, eller det kan aftales med arbejdsgiver, at det kan ske indenfor de første 10 uger efter barnets fødsel. Disse to uger kan ikke skydes til senere anvendelse, og far/medmor mister retten til dem, hvis de ikke anvendes.

 Barnets uge 2-10:

I barnets uge 2-10 har mor ret til 8 ugers barselsdagpenge.

De 8 uger kan hun dog efter nærmere regler overdrage til far/medmor.

De 8 uger skal dog holdes indenfor de første 10 uger.

Hvis mor overvejer at overdrage de 8 uger med barselsdagpenge, skal du være opmærksom på, at dette skal varsles med 4 uger før forventet fødsel såfremt

 • Du som mor starter på forældreorloven efter barnets uge 2 eller
 • Du som far afholder de 8 overførte uger efter barnets uge 2 eller starter på forældreorloven efter barnets uge 2

Indenfor barnets 1 år:

Udgangspunktet er, at al orlov med barselsdagpenge skal holdes indenfor barnets første år.

Hvis mor har afholdt 10 ugers orlov, kan hun holde yderligere 14 ugers orlov med dagpenge. De 5 af ugerne kan overdrages til far, og de 9 af ugerne er øremærket til mor.

Far/medmor har ret til 22 ugers orlov med barselsdagpenge.

Heraf kan de 13 uger overdrages til mor, men de 9 uger er øremærket til far/medmor.

Overdragelse af orlov skal ske på www.udbetaling.dk efter barnet er født.

Retten til løn under barsel:

Der er ikke ændret på retten til løn under barsel inden for det regionale/kommunale område.

Hvis medarbejderne opfylder retten til barsel med løn gælder derfor fortsat:

Der er ret/mulighed for løn i perioden fra 8 uger før forventet fødsel.

Herefter er der ret til 14 uger med løn til mor.

Såfremt en af forældrene er dækket af samme aftale om fravær af familiemæssige årsager, gælder 6 + 6 + 7-ordningen.

Så udover de 14 uger med løn, er der fortsat 6 ugers øremærket orlov med løn til mor, 6 uger til deling mellem mor og far, og 7 uger til far.

Det betyder også, at hvis mor holder 26 ugers orlov (dvs. 14 + 6 + 6) er det 2 uger, hvor mors egne dagpenge ikke dækker.

Der kan far/medmor enten overføre 2 ugers dagpenge til mor eller mor får løn for ugerne, dog fradraget den barselsdagpengerefusion, arbejdsgiver ikke modtager.

Retsbaseret udskydelse:

Både mor og far/medmor kan hver udskyde op til 5 ugers fravær med barselsdagpenge til afviklingen inden barnet fylder 9 år.

Forlængelse af orlov:

Både mor og far/medmor kan forlænge fraværsretten med 8 eller 14 uger, ligesom i dag.

Dog vil der ikke være en tilsvarende udstrækning af barselsdagpengene.

På det kommunale og regionale område, er det aftalt at optjening af ferie med løn i den perioden, hvor der  kun er barselsdagpenge ikke påvirkes af den manglende udstrækning.

Aftalebaseret udskydelse af orloven:

Begge forældre har fortsat en fraværsret på 32 uger efter barnets 10. uge.

Med den nye barselslov kan en aftalebaseret udskydelse af barselsdagpengeretten kun omfatte de uger, der er overførbare, det vil sige ikke de 11 uger (2 i forbindelse med fødsel og de efterfølgende 9 uger) der er øremærket.

Det betyder, at de øvrige orlovsuger som udgangspunkt kan udskydes og afholdes, indtil barnet fylder ni år efter samme principper som i dag – herunder den samlede ret til fravær.

Det betyder, at moren kan aftale at udskyde op til 18 uger (5 + 13, hvis far/medmor har overført) ugers orlov med barselsdagpenge. Far kan aftale at udskyde op til 26 ugers orlov (13 + 13, hvis mor overdrager til far) med barselsdagpenge.

Overdragelse af barselsdagpenge kan dog fortsat alene omfatte de barselsdagpenge, der ikke er anvendt.

Hvis en af forældrene er selvstændig

Hvis den ene forældre er selvstændig, når barnet bliver født, kan alle 22 ugers orlov med barselsdagpenge overdrages tilden anden forælder (dvs. ikke de to uger, der er øremærket til far/medmor i forbindelse med fødslen).

Det kan tidligst ske efter barnets fødsel.

Hvis mor eller far/medmor efterfølgende bliver lønmodtager, kan pågældende – efter ansøgningvia www.udbetaling.dk – eventuelt opnå 9 ugers barselsdagpenge yderligere.

Retten til løn under barsel for den offentlige ansatte bliver ikke ændret af, at den ene forældre er selvstændig.

Soloforældre, forældre der ikke er samboende, flerlinge og andre

De nye barselsregler ændrer ikke på den lønret, der er knyttet til barslen.

Det har stor betydning for retten til fravær og barselsdagpenge, hvis fx du er solomor eller I ikke er samboende på tidspunktet for barnets fødsel.

Nogle af mulighederne kan dog først anvendes for børn født den 1.1.2024.

Læs mere:

www.borger.dk

Barselsorlov (bm.dk)

Før fødslen

Må jeg gå til behandlinger i arbejdstiden?

Hvis jeg skal til graviditetsundersøgelse:

Du har i udgangspunktet ret til at få fri med løn, når du skal til graviditetsundersøgelser i din arbejdstid. Samtidig er der i udgangspunktet heller ikke begrænsninger i antallet af gange, du kan gå til undersøgelse.

Det er dog vigtigt at understrege, at:

 • Fravær må ikke være uforeneligt med forholdene på arbejdspladsen. Sagt med andre ord skal arbejdet kunne fortsætte, selvom du er væk i det tidsrum undersøgelsen skal foregå.
 • Der omvendt også kan opstå en situation, hvor det ikke er muligt at få behandling i andre tidsrum end det pågældende. Derfor skal det vurderes fra gang til gang.
 • Som fingerregel gælder, at du altid skal forsøge at finde et tidsrum til behandling, der ikke er ubelejligt i forhold til dit arbejde.

Læs mere: § 5 i 'Aftale om fravær af familiemæssige årsager', hhv. for kommuner og regioner

Hvis jeg skal i behandling for barnløshed:

Du har også ret til fravær med løn, hvis du skal til undersøgelse og behandling for barnløshed efter henvisning fra din læge. Det vigtige er, at der er tale om et sygeligt forhold, hvilket er en lægelig vurdering.

Læs mere: § 4 i 'Aftale om fravær af familiemæssige årsager', hhv. for kommuner og regioner

Orlov under graviditet:

Før fødslen har en kvindelig ansat ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 8 uger til termin.

For staten gælder, at en kvindelig ansat har ret til fravær med sædvanlig løn fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 6 uger til termin.

Læs mere: § 8 i 'Aftale om fravær af familiemæssige årsager', hhv. for kommuner og regioner

Hvornår skal min arbejdsgiver have besked?

Som mor:

 • Har du pligt til senest tre måneder før termin at meddele sin arbejdsplads, at du er gravid (§ 6 i 'Aftale om fravær af familiemæssige årsager', hhv. for kommuner og regioner).
 • På samme tid skal du meddele, om du vil gøre brug af retten til fravær før forventet fødsel.
 • Du skal senest otte uger efter fødslen meddele din arbejdsgiver, hvornår du vender tilbage til arbejdet.

Som far/medmor:

 • Du skal senest fire uger før forventet afholdelse af orlov meddele din arbejdsgiver, hvornår du begynder denne samt om længden af orloven.

Læs mere: § 12, stk 1 og 2 i 'Aftale om fravær af familiemæssige årsager', hhv. for kommuner og regioner

Særligt for fædre/medmødre

 • Du skal med 4 ugers varsel underrette arbejdsgiveren om, hvornår du forventer at begynde fraværet samt længden heraf (§ 12 stk 2 i 'Aftale om fravær af familiemæssige årsager', hhv. for kommuner og regioner)
 • Moren til dit barn har ret til fravær med løn i 14 uger efter fødslen.
 • Herefter har mor og far/medmor tilsammen ret til fravær med dagpenge i op til 32 uger.
 • Som offentlig ansat har du derudover ret til fuld løn i en del af orloven - også kendt som 6 + 7 + 6 modellen.

6 + 7 + 6-modellen:

De seks og syv uger til henholdsvis mor og far/medmor er øremærket, hvilket vil sige, at hvis faren/medmoderen ikke afholder sine syv uger, bortfalder de - de kan ikke overdrages til moderen og vice versa.

Herefter er der yderligere ret til seks ugers forældreorlov med fuld løn, som du eller din offentlige ansatte mand/medmor på Sundhedskartellets overenskomst kan tage. Det vil sige seks uger til deling mellem mor og far/medmor.

Hvis du og din mand/medmor begge er ansat på Sundhedskartellets overenskomst - og I er ansat eksempelvis moren i kommunen og faren/medmoderen i regionen, vil i begge have ret til de 6 uger, som I kan dele. Den lønnede orlov i denne situation tilsammen er 6 + 6 uger til moderen og 7 + 6 uger til faderen/medmoderen.

Læs mere: § 9 og 10 i 'Aftale om fravær af familiemæssige årsager', hhv. for kommuner og regioner

De uger, hvor I har ret til fravær med fuld løn under orloven, bliver trukket fra de 52 uger, som man er dagpengeberettiget.

Planlæg din barsel

Hvor meget orlov har jeg ret til efter fødslen?

Som mor:

 • Du har ret til fravær med løn i 14 uger efter fødslen.
 • Herefter har mor og far/medmor tilsammen ret til fravær i op til 32 uger på dagpenge.
 • Men som offentlig ansat har du derudover ret til fuld løn i en del af orloven - også kendt som 6 + 7 + 6 modellen.

6 + 7 + 6-modellen:

Den dækker over, at du som offentlig ansat - efter de første 14 uger og inden den 46. uge - har ret til yderligere seks ugers forældreorlov med fuld løn. Hvis din mand/medmor også er offentlig ansat på Forhandlingsfælleskabets aftale, har han/hun ret til syv ugers forældreorlov med fuld løn.

De seks og syv uger til henholdsvis mor og far/medmor er øremærket, hvilket vil sige, at hvis faren/medmoderen ikke afholder sine syv uger, bortfalder de - de kan ikke overdrages til moderen og vice versa.

Herefter er der yderligere ret til seks ugers forældreorlov med fuld løn, som du eller din offentlige ansatte mand/medmor på Forhandlingsfællesskabets aftale kan tage. Det vil sige seks uger til deling mellem mor og far/medmor.

Hvis du og din mand/medmor begge er ansat på Forhandlingsfællesskabets aftale - og I er ansat eksempelvis moren i kommunen og faren/medmoderen i regionen, vil i begge have ret til de 6 uger. Den lønnede orlov i denne situation er 6 + 6 uger til moderen og 7 + 6 uger til faderen/medmoderen.

De uger, hvor I har ret til fravær med fuld løn under orloven, bliver trukket fra de 32 uger, som man er dagpengeberettiget.

Læs mere: § 9 og 10 i 'Aftale om fravær af familiemæssige årsager', hhv. for kommuner og regioner

Kan jeg forlænge min barselsorlov?

 • Du kan vælge at forlænge din orlov med enten otte eller 14 uger ud over de 32 uger til 40 eller 46 uger. Dine dagpenge vil blive nedsat pr. uge, så der samlet bliver udbetalt, hvad der svarer til 32 ugers dagpenge (§ 10, stk. 2, bemærkninger i "Aftale om fravær af familiemæssige årsager", hhv. for kommuner og regioner).
 • Du skal give din arbejdsgiver besked om orlov og forlængelse af orloven senest otte uger efter fødslen.
 • Du skal være opmærksom på, at du kan ikke både forlænge og udskyde din orlov - se under den grønne bjælke "Kan jeg udskyde min barselsorlov?" lige herunder.

Kan jeg udskyde min barselsorlov?

Du kan vælge at udskyde din orlov fra den 14. uge efter fødslen. Det kan ske på to forskellige måder:

 • Den retsbaserede udskydelse
 • Den aftalebaserede udskydelse

Den retsbaserede udskydelse

Du har ret til den her måde at udskyde din barselsorlov på, og din arbejdsgiver kan derfor ikke nægte dig dette. Her kan du udskyde din orlov mellem otte og 13 uger.

 • Den retsbaserede aftale kan afholdes af den ene af forældrene.
 • Den form for orlov skal afholdes i én sammenhængende periode, inden dit barn er fyldt ni år.
 • Du skal give din arbejdsgiver besked senest otte uger efter fødslen, hvis du vil gøre brug af den retsbaserede udskydelse af orloven. Du er ikke forpligtet til at oplyse, hvornår den udskudte orlov bliver afholdt.
 • Når du vil gøre brug af den udskudte orlov, skal du med 16 ugers varsel underrette din arbejdsgiver om, hvornår du vil holde den udskudte orlov.

Hvis du afbryder den udskudte orlov, mister du retten til yderligere orlov. Orloven kan altså ikke afbrydes for at afvikle omsorgsdage, afspadsering eller ferie for derefter at genoptages.

Hvis du fratræder dit job, inden du har udnyttet den udskudte retsbaserede fraværsret, bevarer du retten over for en ny arbejdsgiver.

Læs mere: § 11 stk 1 i 'Aftale om fravær af familiemæssige årsager', hhv. kommuner og regioner

Du skal være opmærksom på, at du kan ikke både forlænge og udskyde din orlov. Læs mere under den grønne bjælke "Kan jeg forlænge min barselsorlov?" ovenover.

Den aftalebaserede udskydelse

Den her mulighed for at udskyde orlov kræver, at du indgår en skriftlig aftale med din arbejdsgiver. Du skal indgå aftalen senest otte uger efter fødslen. Du kan derfor aftale med arbejdsgiver at udskyde op til 32 ugers orlov efter barnets 14. uge. Den udskudte orlov skal afholdes, inden barnet er fyldt ni år. Du behøver ikke afholde den aftalebaserede udskudte orlov samlet. I modsætning til med den retsbaserede aftale kan den aftalebaserede udskydelse afholdes på skift af begge forældre.

Med mindre du aftaler et andet varsel med din arbejdsgiver, skal du med et varsel på otte uger underrette om, hvornår du holder orloven samt længden af den.

Hvis du fratræder dit job, inden du har udnyttet den aftalebaserede udskudte orlov, skal du være opmærksom på, at du ikke automatisk har ret til at afholde den hos en ny arbejdsgiver. Overførsel af aftalebaseret orlov kræver, at du indgår en aftale med din nye arbejdsgiver.

Læs mere: § 11 stk 2 i 'Aftale om fravær af familiemæssige årsager', hhv. for kommuner og regioner

Du skal være opmærksom på, at du ikke både kan forlænge og udskyde din orlov. Læs mere under den grønne bjælke "Kan jeg forlænge min barselsorlov?" ovenover.

Kan jeg genoptage mit arbejde under orloven?

Du kan efter aftale med din arbejdsgiver genoptage arbejdet i perioden, hvor du kan modtage dagpenge. Det kan ske på to måder:

Du genoptager arbejdet 80 pct. af tiden

Arbejdet genoptages i op til 80 pct. af den arbejdstid, du var ansat på, før orlovens begyndelse. Som fuldtidsansat vil det sige op til 29,6 timer om ugen. Det vil sige som fuldtidsansat sige, at du får løn for de timer, som du arbejder og dagpenge for de resterende otte timer.

Vigtigt er det dog at understrege ved den her mulighed er dog, at du ikke har retten til at forlænge orloven (fraværsretten, dagpengeretten eller perioden med løndækning).

Ergoterapeutforeningen anbefaler, at du kontakter os for konkret rådgivning, hvis du ønsker at gøre brug af den her mulighed.

Læs mere: § 13 stk 1 i 'Aftale om fravær af familiemæssige årsager', hhv. for kommuner og regioner

Du aftaler en delvis genoptagelse

Hvis du aftaler en delvis genoptagelse af arbejde, forlænges retten til fravær og sædvanlig løn med den tid, arbejdets genoptages. Det vil sige, at du får løn for de timer, arbejdet er genoptaget, og dagpenge for de timer, du holder orlov. Ved den delvise genoptagelse af arbejdet, har du altså ret til en forlængelse af dagpenge og løn. Der er ikke fastsat en nedre grænse for antallet af timer, som arbejdet delvis genoptages med.

Delvis genoptagelse af arbejdet kræver, at du eller din partner ikke har valgt at forlænge forældreorloven fra 32 uger til 40 uger eller 46 uger - eller udskudt den. Konsekvensen er derfor, at hvis du eksempelvis arbejder 28 timer om ugen, så får dagpenge for de resterende timer. Retten til dagpenge for de 28 timer, du i stedet arbejder, bortfalder derimod. Ergoterapeutforeningen anbefaler, at du kontakter os for konkret rådgivning, hvis du ønsker at gøre brug af den her mulighed.

Læs mere: § 13 stk 2 i 'Aftale om fravær af familiemæssige årsager', hhv. kommuner og regioner

Kan jeg afvikle ferie under min barselsorlov?

Ferie:

 • Når du holder barselsorlov, er du forhindret i at holde din ferie. Er der ikke mulighed for, at du kan nå at afholde din ferie inden ferieperiodens udløb, har du ret til at få udbetalt ferie eller feriegodtgørelse.
 • Det er en betingelse for udbetaling, at barselsorloven afskærer dig fra at afholde ferien.

Overførsel af ferie:

 • Du kan vælge at indgå en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om at overføre din ferie til næste ferieår. Det betyder, at du ikke får udbetalt ferien som beskrevet ovenfor.
 • På skrift skal du aftale med arbejdsgiver, hvor meget ferie du overfører, og hvornår eller hvordan du afholder overførte ferie.

Læs mere: § 24 stk 1-3 i 'Aftale om ferie', hhv. for kommuner og regioner

Omsorgsorlov giver ret til 5 selvbetalte omsorgsorlovsdage

Omsorgsorlov giver ret til 5 selvbetalte omsorgsorlovsdage

Fra 2. august 2022 træder reglerne en ny omsorgsorlov i kraft, der betyder, at du som lønmodtager har ret til at holde fem arbejdsdages omsorgsorlov per kalenderår gældende fra 1. januar 2023. I indeværende år, som en overgangsordning er retten begrænset til 2 dage.

Muligheden for omsorgsdage bør ikke afløse den lokale dialog og fleksibilitet, der allerede findes på de fleste arbejdspladser i dag.

Ved omsorgsorlov er friheden selvbetalt; du har ikke ret til løn.

Formålet med omsorgsorlov

 • Omsorgsorloven skal bruges til at yde personlig støtte eller omsorg for nære pårørende – det kan være egne børn, forældre, ægtefælle eller partner eller en person, der bor i din husstand.
 • Eksempel på, at det vil være muligt at afholde omsorgsorlov:
  • Du skal ledsage en pårørende til demensudredning eller kræftbehandling

Krav til afvikling af omsorgsdage:

 • Du er lønmodtagerø
 • Du kan afholde dagene samlet eller enkeltvis
 • Du kan ikke overføre ikke-anvendte omsorgsdage – ikke-anvendte omsorgsdage bortfalder den 31.12
 • Din arbejdsgiver kan kræve, at lægelige dokumentation for behovet for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand
 • Dokumentationskravet kan opfyldes med f.eks. en lægeattest, en indkaldelse til behandling eller anden dokumentation, der understøtter behovet
 • Det er dit ansvar, at fremskaffe dokumentation
 • Dokumentationskravet vil f.eks. kunne være opfyldt, hvis du kan fremlægge dokumentation for, at du skal ledsage en pårørende til demensudredning eller kræftbehandling
 • Du skal selv betale for den relevante dokumentation.

Barselsberegneren

Prøv ETFs barselsberegner

Ret til omsorgsdage

 • Er du ansat i enten kommune eller region har du ret til to omsorgsdage med fuld løn per barn om året til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. Dagene kan afholdes enten som hele eller halve dage, og du skal varsle arbejdsgiver om afholdelse af omsorgsdage, så tidligt det er muligt. Pr. 1.4 2019 gælder denne ret også for plejeforældre. (§ 28-30 i 'Aftale om fravær af familiemæssige årsager, hhv. KL og DR).

 • Er du ansat i staten efter 1. oktober 2005 og/eller har født børn på den dato eller senere, så følger du de samme regler som ansatte i kommuner og regioner. Er du  derimod ansat i staten før 1. oktober 2005 og/eller har du fået børn inden det dato, så har du ret til at afholde 10 omsorgsdage i alt, inden barnet fylder 18 år. Dette gælder kun for børn, der er født under din ansættelse i staten.

Du skal afholde dine omsorgsdage, inden kalenderåret slutter. De bliver altså ikke overført til det næste år. Omsorgsdage fra det kalenderår, hvor barnet er født, kan overføres til næste kalenderår, hvis du på grund af barsel er forhindret i at afholde omsorgsdagene. Det gælder også omsorgsdage, som ikke kan afholdes, fordi man er på barsel med et andet barn.

Sygdom og omsorgsdage

 • Bliver du syg inden afviklingen af en omsorgsdag, kan du udskyde den. Husk at meddele sygdom til arbejdsgiver.
 • Hvis du bliver syg på selve omsorgsdagen, betragtes den som afholdt.

Sorgorlov

 • Hvis et barn er dødfødt, dør eller bortadopteres inden den 32. uge efter fødslen, har hver af forældrene ret til fravær med sædvanlig løn i indtil 14 uger efter barnets død eller bortadoption.Tilsvarende gælder for begge adoptanter, hvis barnet dør inden den 32. uge efter modtagelsen. Såfremt retten til sorgorlov ønskes udnyttet, skal arbejdsgiver straks informeres herom. Se også: Siden om sygdom

 • Pr. 1. april 2022 udvides muligheden for løn ved sorgorlov således, at hver af forældrene har ret til fravær med sædvanlig løn i indtil 26 uger, hvis barnet er dødfødt eller dør inden det fyldte 18. år.

Sidst opdateret
09.03.2023