Hjem > Løn og arbejdsliv > Arbejdsskade

Arbejdsskade

Her kan du læse om forskellen på en arbejdsulykke og en erhvervssygdom og om, hvordan arbejdsskader anmeldes m.m.

Hvad er en arbejdsskade?

Arbejdsskadeloven dækker over to forskellige begreber: Arbejdsulykker og Erhvervssygdomme

Hvad er en arbejdsulykke?

En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for 5 dage.

De arbejdsskader, ergoterapeuter anmelder og får anerkendt, er langt overvejende arbejdsulykker. 

Eksempler:

 • En ergoterapeut skulle forflytte en borger fra seng til kørestol. Borgeren fik et ildebefindende og faldt forover. I faldet ramte borgeren ergoterapeutens hånd. Ergoterapeuten pådrog sig derved brud i hånden.

 • En ergoterapeut, der arbejdede på bosted for psykisk udviklingshæmmede, blev udsat for voldsomme trusler, herunder trusler der indebar, at pågældende følte fare for sit liv. Ergoterapeuten pådrog sig et psykisk traume.

Det er ikke alle skader, der opstår på arbejdet, som er en ulykke i lovens forstand. Der skal være årsagssammenhæng mellem skaden og hændelsen eller påvirkningen.

Hvad er en erhvervssygdom?

En erhvervssygdom er en sygdom , der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen  kan opstå af påvirkninger gennem kortere eller længere varighed.

En erhvervssygdom skal være opstået på grund af påvirkninger på arbejdet. Sammenhængen mellem påvirkningerne og sygdommen skal være kendt i den medicinske forskning. Det må ikke være overvejende sandsynligt, at sygdommen skyldes andre forhold end arbejdet. Disse sygdomme er nævnt i bekendtgørelse om Erhvervssygdomme. 

Det er yderst sjældent, at ergoterapeuter anmelder/pådrager sig en fysisk erhvervssygdom. 

Nogle få ergoterapeuter har fået anerkendt PTSD på baggrund af meget belastende arbejdsforhold, hvor de har været udsat for vold og gentagne trusler om vold.

Ergoterapeutforeningen opfordrer til at man anmelder de lidelser, man føler er arbejdsrelaterede.

Er det en arbejdsskade, hvis du bliver smittet med Covid-19?

Smitte med Covid-19 kan blive anerkendt som en arbejdsskade, hvis det kan sandsynliggøres, at du har været udsat for en konkret smitte eller har været udsat for risiko for smitte over en periode i forbindelse med dit arbejde og efterfølgende er blevet syg.

Beskæftigelsesministeriet har d. 22. april 2020 offentliggjort en vejledning, som beskriver, de nærmere betingelser for, hvornår sygdom med Covid-19 kan anerkendes som en arbejdsskade.

Vejledningen er udarbejdet af Arbejdstilsynet i samarbejde med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og Ankestyrelsen.

Læs vejledningen her.

Etf anbefaler, at arbejdsrelateret Covid-19 smitte bliver anmeldt som en arbejdsskade.

Anmeldelse af arbejdsskader

ALLE arbejdsskader skal anmeldes, hvad enten der er tale om en Arbejdsulykke eller en formodet Erhvervssygdom.

Hvem skal anmelde en arbejdsskade?

Arbejdsgiverens pligt

Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde ulykker, som sker i forbindelse med arbejdet. Som udgangspunkt skal alle ulykker anmeldes. Hvis arbejdsgiveren skønner at ulykken medfører ret til erstatning, er han pligtig til at anmelde til sit forsikringsselskab senest 9 dage efter skaden er sket.

Bliver skaden ikke anmeldt i første omgang, skal den efterfølgende anmeldes, hvis tilskadekomne ikke har genoptaget arbejdet i fuldt omfang senest 5 uger efter skaden skete. I den situation har arbejdsgiveren pligt til at anmelde ulykken senest 9 dage efter de 5 uger er gået.

For erhvervssygdomme gælder det, at læger, tandlæger og arbejdsmedicinske klinikker har pligt til at anmelde formodede arbejdsbetingede sygdomme. 

Arbejdsgiveren har ikke pligt til at anmelde erhvervssygdomme.

Alle har ret til at anmelde enten en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom. 

Alle arbejdsskader skal anmeldes

Det gælder hvad enten der er tale om en arbejdsulykke eller en formodet Erhvervssygdom. Som skadelidt kan du have krav på erstatning.

Anmeldelserne er også med til at synliggøre problemstillinger i arbejdslivet, idet alle anmeldelser registreres hos Arbejdstilsynet. Også de mindre alvorlige arbejdsskader skal anmeldes, da det har betydning for det forebyggende arbejde.

Hvordan anmeldes en arbejdsskade?

Elektronisk anmeldesystem

Arbejdsgivere, læger og tandlæger haft pligt til at anmelde arbejdsskader elektronisk via EASY.

Hvis ens arbejdsgiver ikke anmelder skaden kan man selv gøre det ved at skrive, maile eller ringe til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Selve anmeldelsen

Det er vigtigt, at anmeldelsen er fyldestgørende og præcis. Sørg for at få beskrevet hændelsesforløbet og skaden så udførligt som muligt. Det er vigtigt at få alle ulykkens følgevirkninger beskrevet.

Ved uenighed med arbejdsgiveren omkring hændelsesforløbet eller skadens følger eller i det omfang anmeldelsen er mangelfuld, er det vigtigt straks at gøre indsigelse. Indsigelse og supplerende oplysninger bør straks sendes til enten arbejdsgiverens forsikringsselskab eller AES. Er du i tvivl yder Ergoterapeutforeningens arbejdsskadekonsulent rådgivning.

Det kan ofte være meget afgørende, at kunne dokumentere sammenhæng mellem ulykken og efterfølgende sygdom eller gener. Det er derfor en god ide at søge læge, så dokumentationen er i orden.

Hvad er fristen for at anmelde en arbejdsskade?

Arbejdsskadeloven sætter en et-årig frist for anmeldelse. Fristen for at anmelde en arbejdsulykke er således ét år efter, at skaden er sket.

For erhvervssygdomme er fristen ét år fra det tidspunkt, at man af en læge er blevet  gjort bekendt med at sygdommen skyldes arbejdet.

Hvis skaden er for sent anmeldt, kan man risikere at miste retten til erstatning. Uvidenhed om Arbejdsskadelovens regler bliver ikke betragtet som gyldig grund til at dispensere for en overskridelse af fristen.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som er den myndighed, der behandler arbejdsskader, kan se bort fra en overskridelse af ét-årsfristen  hvis to forhold er opfyldt:

 • Skaden skal være en arbejdsskade
 • Skaden skal give ret til erstatning

OBS! Ovenstående regler for dispensation gælder i forbindelse med arbejdsulykker, der er sket efter 01. juli 2007 og sygdomme, der kan skyldes arbejdet efter 1. juli 2007.

Hvem kan anmelde smitte med Covid-19 som en arbejdsskade?

Smitte med Covid-19 skal anmeldes efter samme principper som ved øvrige arbejdskader. Det betyder, at din arbejdsgiver har pligt til at anmelde Covid-19 som en arbejdsulykke, hvis smittekilden er kendt eller smitterisikoen har været tilstede indenfor 5 dage.

Har du derimod været udsat for en generel smitterisiko via dit arbejde, så er det din læger, der har pligt til at anmelde. Husk at du altid selv har mulighed for at anmelde eller bede Ergoterapeutforeningen bistå med anmeldelsen.

Du kan læse mere om anmeldelse af Covid-19 via dette link.

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring der tager stilling til hvorvidt smitte med Covid-19 kan anerkendes som en arbejdsskade hvad enten der er tale om en ulykke eller en arbejdsbetinget lidelse.

Kontakt Etf hvis du ønsker bistand med sagen eller har behov for hjælp i forbindelse med anmeldelsen.

Anerkendelse og Erstatning

Der er fastlagte krav for at en skade kan blive anerkendt som en arbejdsskade og der dermed give ret til erstatning.

Hvornår bliver en skade anerkendt som en arbejdsskade?

Arbejdsskadeloven stiller tre overordnede krav for, hvornår en skade kan anerkendes som en arbejdsskade.

 • Der skal have været en aftale om, at du skulle udføre et stykke arbejde for en arbejdsgiver i Danmark
 • Skaden skal være sket, mens du arbejdede
 • Skaden skal være sket på grund af arbejdet eller de forhold, arbejdet foregår under

Derudover er det retspraksis, at skader kun bliver anerkendt som arbejdsskader, hvis de har varige følger, eller hvis følgerne kræver behandling for at forsvinde eller mindskes.

For skader sket efter 01.01.2020 dækker loven også forbigående skader. Der stilles hverken krav om varighed eller behandling

Ulykker

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), der tager stilling til, om en ulykke kan anerkendes ud fra en vurdering af, om der er årsagsforbindelse mellem hændelsen eller påvirkningen og skaden. Hændelsen skal have en karakter og et omfang, så det er sandsynligt, at skaden er opstået som en følge af denne.

Ved tvivl om årsagssammenhæng vil AES inddrage lægefaglig bistand

Erhvervssygdomme

Der er to forskellige veje til anerkendelse:

 • Hvis sygdommen og påvirkningen, som er skyld i sygdommen, står på fortegnelsen over erhvervssygdomme, anerkendes sygdommen som en erhvervssygdom
 • Hvis sygdommen ikke står på fortegnelsen over erhvervssygdomme, kan den stadig anerkendes som en erhvervssygdom, hvis Erhvervssygdomsudvalget indstiller til, at det overvejende sandsynligt, at sygdommen skyldes særlige forhold på arbejdet.

Hvilke erstatninger giver Arbejdsskadeloven ret til?

En arbejdsskadesag bliver først afgjort, når skadelidtes tilstand er stationær. Det betyder, at behandling skal være afsluttet, og de erhvervsmæssige forhold skal være afklaret. 

Bliver ulykken eller erhvervssygdommen anerkendt, er der mulighed for at få erstatning. 

Erstatningsmuligheder efter Arbejdsskadeloven

 • Godtgørelse for varigt mén
 • Erstatning for tab af erhvervsevne
 • Udgifter til behandling, medicin og hjælpemidler
 • Erstatning til efterladte

Hvilke erstatninger giver Arbejdsskadeloven ikke ret til?

 • Godtgørelse for svie og smerte
 • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
 • Erstatning for ting, tøj etc.

Læs mere om erstatningsmuligheder på www.aes.dk

Hvilke klagemuligheder er der?

Man kan klage over alle afgørelser fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

 • At skaden ikke er omfattet af loven (skaden bliver ikke anerkendt)
 • At behandlingsudgifter kun dækkes i en kort periode
 • Afslag på dækning af behandlingsudgifter
 • Afslag på erstatning for varigt mén eller tab af erhvervsevne
 • At man er uenig i vurdering af skadens omfang.

Klagen skal indsendes til AES inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen fra AES.

HUSK: 4 uger er ikke det samme som 1 måned.

Hvis klagen bliver indgivet for sent, vil sagen ikke blive behandlet.

Hvilken hjælp kan du få fra Etf?

Etf kan bistå dig med sagen i forhold til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det er en god ide, at inddrage Etf så tidligt som muligt i sagens forløb.

Etf´s socialrådgiverkonsulent, Annette Kappel, har mange års erfaring med arbejdsskadesager og kan bistå med indsamling af den nødvendige dokumentation, så sagen bliver oplyst så godt som muligt.
Kontakt Annette Kappel
ak@etf.dk
53 36 49 31

Etf har mulighed for at henvise dig til undersøgelse på en arbejdsmedicinsk klinik. Den arbejdsmedicinske klinik kan vurdere, om der er årsagssammenhæng mellem arbejdet og en bestemt sygdom. Den arbejdsmedicinske klinik kan også vurdere om din arbejdsevne er nedsat. 

Sidst opdateret
20.09.2021