Hjem > Løn og arbejdsliv > Ansættelse

Ansættelse

Her kan du læse om reglerne for ansættelsesbrev og om forløbet før en ansættelse.

Ansættelsesbrev

Alle, der ansættes i en stilling på mindst 8 timer om ugen i gennemsnit, og hvor ansættelsen forventes at vare mindst en hel kalendermåned, skal have et ansættelsesbrev.

Hvornår har jeg krav på et ansættelsesbrev?

Opfylder din ansættelse betingelserne ovenfor, har du krav på at modtaget et ansættelsesbrev ved tiltrædelsen og senest en måned efter ansættelsesaftalens indgåelse.

På det offentlige område er det indgået aftale om arbejdsgiveres pligt til at fremsende ansættelsesbrev og om krav til indholdet.

Ansættes du privat, er det ansættelsesbevisloven, der er gældende.

Hvad skal der stå i et ansættelsesbrev?

Dit ansættelsesbrev skal som minimum indeholde oplysninger om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet, så som:

  • Arbejdsstedet.  Har du ikke et fast arbejdssted, eller et sted hvor du hovedsageligt arbejder, skal der stå, at du er beskæftiget på forskellige steder med udgangspunkt fra arbejdsgiverens adresse
  • Stillingsbetegnelse (titel, rang, stilling eller jobkategori)
  • Ansættelsens begyndelse. Er ansættelsen midlertidig eller tidsbegrænset, skal ansættelsesforholdets forventede varighed oplyses
  • Den ugentlige arbejdstid
  • Bestemmelser om løn og lønsammensætning, pension og udbetalingsterminer
  • Bestemmelser om eller henvisning til vilkår for prøvetid, opsigelsesvarsler, ferie, sygdom, barsel, gældende love og aftaler, herunder overenskomsten.

Dette gælder både ved offentlige og private ansættelser.

Læs ansættelsesbrevet grundigt igennem, inden du underskriver det.  Er der noget du ikke forstår eller er i tvivl om, så kontakt din tillidsrepræsentant eller Etf.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke modtager et ansættelsesbrev?

Har du ikke fået ansættelsesbrevet indenfor en måned efter , du rykke din arbejdsgiver, gerne pr. mail og om nødvendigt et par gange, så du efterfølgende kan dokumentere, at du har rykket for ansættelsesbrevet.

Udebliver ansættelsesbrevet trods rykkere, så kontakt din tillidsrepræsentant eller Etf.

Opstår der tvivl eller uenighed om ansættelsesforholdets vilkår, og har du ikke modtaget et ansættelsesbrev, hvor vilkårene er beskrevet, kan der i visse tilfælde skulle udbetales en mindre godtgørelse. I så fald skal du kontakte Etf.

Ansættelsessamtalen

Indkaldes du til ansættelsessamtale, får du lejlighed til at uddybe din ansøgning og præsentere dig selv. Du får også mulighed for at få et indtryk af arbejdspladsen og svar på de spørgsmål, du måtte have forberedt forinden.

Hvordan forbereder jeg mig til jobsamtalen?

Det vil altid være en god idé at gå ind på arbejdsgiverens hjemmeside og orientere dig om arbejdspladsen, både generelt om f.eks. virksomhedsplan, værdigrundlag og personalepolitik og mere specifikt om det område, du har søgt inden for.

Er der oplyst en kontaktperson i stillingsopslaget kan du overveje at rette henvendelse og spørge efter en stillings- eller funktionsbeskrivelse. Den kan være mere udførlig og anvendelig i din forberedelse. Forbered gerne nogle spørgsmål, du vil stille ved samtalen. Det viser, at du har forberedt dig.

Overvej, hvad du kan forvente at blive spurgt om. Du vil ofte som noget af det første blive bedt om en uddybende begrundelse for, at du har søgt netop det job.

Du kan også forvente, at blive spurgt om, hvad dine forventninger er til lønniveau. Er du bekendt med, at der er en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, kan du kontakte vedkommende for rådgivning.  Du kan også kontakte Etf, der kan oplyse, om der er en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen.

Som nyuddannet har du ikke ergoterapeuterfaring at byde ind med i et job, men vær opmærksom på, hvad der ligger af opgaver i den stilling, du måtte blive tilbudt. Der kan være opgaver, som ikke er aflønnet via den OK-aftalte grundløn og som der derfor bør gives tillæg for, uanset hvor meget eller lidt erfaring du har som ergoterapeut. Det kan f.eks være stillinger som visitator, koordinator mv.

Det er Ergoterapeutforeningen eller den lokale tillidsrepræsentant, der forhandler den endelige lønindplacering med arbejdsgiveren.

Hvem er med til en jobsamtale og hvordan forløber den?

Du vil formentlig møde et ansættelsesudvalg på 2-4 personer. Det vil være daglig leder, evt. en overordnet leder, tillidsrepræsentanten og/eller en medarbejder fra gruppen/afdelingen.

Nogle arbejdsgivere oplyser i invitationen hvem der deltager.  Er det ikke tilfældet, og du ønsker at vide det, så kontakt arbejdspladsen og få det oplyst.

Varigheden af en jobsamtale kan variere, men som regel varer den under en time.

Ønsker du at vide, hvor mange der søgt stillingen har du ret til at få det oplyst.

Mod slutningen af samtalen bør I komme ind på, hvad du forventer i løn, hvornår det afgøres hvem der får stillingen og hvornår du kan forvente at få besked.

Jeg er tilbudt nyt job, hvad gør jeg?

Du tilbydes formentlig jobbet ved en telefonopringning fra arbejdsgiver. Bed om, at få det bekræftet skriftligt, så du har dokumentation herfor.

Det er vigtigt, at du ikke opsiger dit nuværende job før lønnen er forhandlet!

Det er tillidsrepræsentanten eller Etf, der forhandler løn med arbejdsgiveren, hvor Etf har overenskomst. Tilbydes du ansættelse på en privat virksomhed uden overenskomst med Etf, er det dig selv, der forhandler og aftaler lønnen med arbejdsgiveren. Du kan altid få råd og sparring i Etf, hvad det angår.

Gem en kopi af stillingsannoncen, eller en eventuel funktionsbeskrivelse. Det kan få betydning for en kommende lønforhandling.

Hvad må arbejdsgiver ikke spørge om til en jobsamtale?

Der må ikke stilles spørgsmål om dit helbred og graviditet eller ønske om at blive gravid. Bliver du spørgt om du er gravid, har du ikke pligt til at svare på det. Du har heller ikke pligt til at oplyse om du overvejer at få børn i nærmeste fremtid.

Arbejdsgiver må ikke spørge til generelle eller konkrete helbredsoplysninger, der IKKE har betydning for det konkrete job. Dog er du som ansøger forpligtet til at oplyse om evt. sygdom, som er af væsentlig betydning for jobbet og din arbejdsgiver. Reglerne herom er fastlagt i Helbredsoplysningsloven.

Arbejdsgiver må ikke stille spørgsmål om religion, politisk anskuelse, etnisk, national eller social baggrund samt seksuel orientering. 

Kan jeg få fri med løn til en jobsamtale?

Er du opsagt fra dit job, eller selv har sagt op, men endnu ikke er fratrådt, har du iflg. Funktionærloven ret til at få fri med løn til at søge anden beskæftigelse (i praksis jobsamtaler).

Når du beder om frihed til at gå til jobsamtaler, skal der tages hensyn til, at det ikke er til for stor ulempe for din nuværende arbejdsgiver.

Sidst opdateret
23.11.2020