Hjem > Lisa Gregersen Østergaard ph.d.

Lisa Gregersen Østergaard ph.d.

Lisa Gregersen Østergaard beskæftiger sig med rehabilitering og tilbagevending til arbejde for personer med ryglidelser og som har gennemgået rygoperation.

Ph.d. titel: Rehabilitation after lumbar spinal fusion. A clinical and economic evaluation
Sprog: Engelsk
Udgivelsesår:2014
Vejleder: Finn Bjarke Christensen
Udgiver. Det Sundhedsfaglige Fakultet, Århus Universitet.

Abstrakt
Baggrund: Gennem de sidste to årtier er der sket en global stigning i antallet af stivgørende rygoperationer til behandling af degenerative ryglidelser. Dertil kommer, at de seneste ti års rygkirurgi har været stærkt præget af accelererede behandlingsforløb. Det primære mål har været at reducere antallet af sengedage og at forbedre patienternes mobilisering. Dette studie er det første, som undersøger effekten af et accelereret genoptræningsforløb, efter udskrivelse af patienter, der har gennemgået en stivgørende rygoperation.

Formål: Formålet var at undersøge effekten af henholdsvis tidlig og sen start af genoptræning efter en stivgørende rygoperation på følgende parametre: 1. Daglige aktiviteter, funktionsevne, tilbagevenden til arbejde og fysisk formåen 2. Omkostningseffektiviteten fra et samfundsmæssigt perspektiv. Et yderligere formål var at evaluere værdien af 6 minutters gangtest (6MWT) og Åstrands konditest (AF test) i målingen af patienternes fysiske formåen.

Materiale: 82 patienter, der gennemgik en stivgørende rygoperation på grund af en degenerativ ryglidelse eller på grund af spondylolistese af første eller anden grad.

Design: Et multicenter klinisk kontrolleret forsøg (RCT) med 1 års opfølgning og en sideløbende sundhedsøkonomisk analyse.
Metoder: Patienterne trak lod om, hvorvidt de skulle starte genoptræning enten 6 eller 12 uger efter operationen. Begge grupper modtog samme gruppebaserede genoptræning fordelt på fire gange, men med forskellige starttidspunkter. Resultater: Funktionsevnentab, målt ved hjælp af Oswestery’s Disability Index, blev statistisk signifikant forbedret hos gruppen der startede genoptræning 12 uger efter operationen sammenlignet med gruppen, der startede genoptræning 6 uger efter operationen. Den sene start af genoptræning resulterede desuden i en statistisk signifikant reduktion af rygsmerter og problemer med at udføre daglige aktiviteter 1 år efter operationen. Der blev ikke fundet nogen forskel på de to gruppers tilbagevenden til arbejdsmarkedet 1 år efter operationen. En sammenligning af de to grupper viste ingen statistisk signifikant forskel i hverken gangdistance eller kondition. I begge grupper opnåede patienterne en generel forbedring af gangdistancen, men ingen ændringer i kondition. Der var statistisk signifikant korrelation mellem den udførte 6 minutters gangtest og de spørgeskemabaserede parametre. Derimod var der ingen korrelation mellem Åstrands konditest og henholdsvis den udførte 6 minutters gangtest og de spørgeskemabaserede parametre. Der blev fundet en meromkostning på 6869 Euro (95 % konfidensinterval: -4640; 18378) i forbindelse med den tidlige start af genoptræning sammenlignet med den sene start af genoptræning.

Konklusion: Et accelereret genoptræningsforløb med start af genoptræning allerede 6 uger efter operationen resulterede i et ringere udbytte målt på daglige aktiviteter, funktionsevne og rygsmerter. Det accelererede genoptræningsforløb havde ingen indflydelse på patienternes tilbagevenden til arbejdsmarkedet 1 år efter operationen. Der blev ikke fundet nogen forskel mellem de to gruppers gangdistance og kondition. Den udførte 6 minutters gangtest viste en rimelig til god korrelation med de spørgeskemabaserede parametre. Åstrands konditest viste sig at være vanskelig at anvende til patienter, der gennemgår en stivgørende rygoperation. Start af genoptræning 6 uger efter operationen er forbundet med ringere udbytte og øgede omkostninger sammenlignet med genoptræning med start efter 12 uger efter operationen. Det fører til den konklusion, at et accelereret genoptræningsforløb efter udskrivelse sandsynligvis ikke er omkostningseffektiv for denne patientgruppe.

For kontaktoplysninger og yderligere publikationer se her