Hjem > Kompetencefonde til efter- og videreuddannelse

Kompetencefonde til efter- og videreuddannelse

Som en del af Overenskomstforhandlingerne, OK21 blev det aftalt, at ergoterapeuter kan søge midler til kompetenceudvikling. Du kan søge op til 30.000 kr. pr. år til kompetencegivende efter- og videreuddannelse. Til masteruddannelser kan du søge op til 50.000 kr. årligt i OK21-perioden.

Sådan ansøger du

Du skal ansøge i den kompetencefond, som hører til dit ansættelsesområde. Klik på det ansættelsesområde, hvor du hører til og find link til ansøgningsskema.

Den Kommunale kompetencefond

I april 2022 åbner Etf og de andre organisationer i Akademikerne den kommunale Kompetencefond for første gang.

Den Kommunale Kompetencefond åbner kl. 10.00 tirsdag den 5. april 2022. Herefter den første tirsdag i februar, juni og oktober. I alt 7 ansøgningsrunder i OK-perioden.

Formålet med aftalen er at fremme og understøtte kommunernes kompetenceudviklingsindsats, og sikre medarbejderne et øget kompetenceniveau, til gavn for den kommunale opgaveløsning og medarbejdernes udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet.

Fondens midler anvendes i sammenhæng med kommunernes strategiske kompetenceudviklingsaktiviteter, og understøtter en langsigtet vidensbaseret udvikling af praksis og sikrer dermed høj faglig kvalitet.

Fonden er et supplement til den indsats, som i øvrigt finder sted i kommunerne.

Hvor kan jeg søge?

Ansøger kan hente viden på fondens hjemmeside: denkommunalekompetencefond.dk og kan kontakte fondens sekretariat på telefon 3370 3871 eller e-mail kontakt@denkommunalekompetencefond.dk om tekniske spørgsmål vedrørende udfyldelse af ansøgningsskema mv.

Den Regionale Kompetencefond

I april 2022 åbner Etf og de andre organisationer i Akademikerne den Regionale Kompetencefond for første gang.

Den Regionale Kompetencefond åbner kl. 10 tirsdag den 26. april 2022.
Herefter kl. 10.00 tirsdag den 30. august 2022 og kl. 10.00 tirsdag den 25. oktober 2022. Herefter åbnes kl. 10.00 den anden tirsdag i måneden i januar, maj og september. I alt 7 runder i OK-perioden.

Fondene skal yde støtte til akademikernes individuelle kompetenceudvikling, så det generelle kompetenceniveau og den enkelte akademikers employability løftes.

Hvor søger jeg?

Ansøger kan hente viden på fondens hjemmeside: denregionalekompetencefond.dk og kan kontakte fondens sekretariat på telefon 9116 8830 eller e-mail kontakt@DenRegionaleKompetencefond.dk om tekniske spørgsmål vedrørende udfyldelse af ansøgningsskema mv.

Den Statslige Kompetencefond

Kompetencefonden i staten er aftalt i overenskomsten 2018 og videreført i 2021.

Fonden åbnede første gang for ansøgninger den 7. juni kl 10. . Ansøgningerne behandles i den rækkefølge de modtages efter et først-til-mølle-princip.

Ergoterapeuter ansat i staten kan ansøge i den Statslige Kompetencefond efter Ergoterapeutforeningen overgik til AC Akademikerne.

Spørgsmål og svar

NB: Dette berører kun den regionale og kommunale kompetencefond.

Hvilke uddannelser kan jeg søge til?

Positivliste over forhåndsgodkendt efter- og videreuddannelse

 • Akademiuddannelser (eller - moduler)
 • Diplomuddannelser (eller - moduler)
 • Kandidatuddannelser (eller – moduler)
 • Masteruddannelser (eller – moduler)

Der kan desuden gives støtte til andre end ovenfor nævnte kompetenceudviklingsaktiviteter, såfremt disse ligger inden for fondens formål og parterne er enige.

Der ydes ikke støtte til kurser, som består af enetimer for eksempel individuel sprogundervisning, individuelle forløb med personlighedsudvikling, herunder også supervision og coachingforløb.
Der ydes ikke støtte til studieture/-rejser, studiebesøg, rejsekurser, retreats, refleksionsvandringer og lignende uden ECTS-kreditering

Hvad kan jeg søge støtte til?

Deltagergebyrer, materialer samt transport og ophold mv. eksklusive moms

Hvilke beløb kan jeg søge?

Op til kr. 30.000 til efter- og videreuddannelse og op til kr. 50.000 til masteruddannelse årligt.

Er der udbetalt 30.000 kr./50.000 kr. inden for en 12 måneders periode, vil ansøgningssystemet ikke godtage flere ansøgninger. Når de 12 måneder er gået, kan du søge igen, dog ikke til den samme uddannelse.

Hvordan søges til en uddannelse, der er delt op i moduler?

Der kan kun søges én gang til samme uddannelse. Hvis en uddannelse er opdelt i moduler, kan der ansøges om tilskud til de moduler, som ansøgeren begynder på indenfor de følgende 9 måneder.

Hvis der ansøges om en hel uddannelse i én ansøgning – selvom den løber over flere år og koster mere end 30.000 kr./50.000 kr., så kan der ikke ansøges igen til denne uddannelse eller dele af den.

Hvis der skal søges flere gange til en uddannelse, skal det ske til specifikke dele af uddannelsen, f.eks. de moduler, der kan tages inden for et år.

Hvor meget skal arbejdsgiver medfinansiere?

Det er et krav, at arbejdspladsen minimum medfinansierer kompetenceaktiviteten i form af arbejdstid og udgifter udover beløbslofterne. Medarbejderen må ikke selv bidrage til finansieringen.

På det regionale område dækker fonden 100 pct. af det ansøgte beløb og på det kommunale område dækker fonden 80 pct. af det ansøgte beløb. Dvs. at kommunen skal medfinansiere 20%.

Dog dækker fondene maksimalt kr. 30.000 til efter- og videreuddannelse og kr. 50.000 kr. til masteruddannelse. Det er arbejdspladsen, der skal finansiere den resterende udgift.

Hvem skal dække resten af udgifterne til uddannelsen?

Kompetencefondene er et supplement til den indsats, som i øvrigt finder sted for de medarbejdergrupper, der er omfattet af aftalen.

Fondene dækker det ansøgte beløb op til kr. 30.000 kr./50.000 kr.

Det resterende beløb skal dækkes af arbejdspladsen og ikke af ansøgeren selv.

Dækker kompetencefondene momsen?

Nej, der søges eksklusive moms. Regionen/kommunen får evt. moms refunderet.

Hvad støtter kompetencefondene ikke?

Fondens midler kan ikke anvendes til at støtte ansøgninger om uddannelser, der er overenskomstmæssigt fastsat eller hvortil, der er særskilt offentlig finansiering, fx i forbindelse med særlige lovgivningsmæssige indsatsområder eller trepartsaftaler.

Vikarudgifter er ikke omfattet. Studerende og ansatte i nyttejob kan ikke søge.

Er kompetencefondene altid åbne?

Nej, kompetencefondene er kun åbne fra den konkrete åbningsdato kl. 10.00 og frem til midlerne er opbrugt. 

Du gør derfor klogt i at have din ansøgning klar såsnart kompetencefonden åbner, hvis du vil ansøge om midler i en af kompetencefondene.

Midlerne reserveres til ansøgerne efter et først til mølle-princip. Mange ansøgninger betyder at fondene hurtigt tømmes. Derefter lukkes fondene frem til næste åbning og løbende tilbagefaldsmidler overføres til næste puljeåbning.

Når fonden lukkes kan ansøgere ikke gennemføre ansøgninger.

Hvornår kan jeg ansøge om støtte ift. min uddannelsesstart?

Den sidste frist for at du uploader den gennemførte ansøgning med underskrifter er dagen før uddannelsen starter.

Du kan ikke få støtte fra fonden, hvis du uploader ansøgningen med underskrifter efter, at uddannelsen er startet.

Du kan tidligst ansøge 9 måneder inden uddannelsen starter.

Kan jeg ansøge kompetencefonden selvom jeg endnu ikke er optaget på uddannelsen?

Ja.

Du kan søge, selvom du endnu ikke har søgt om optagelse på uddannelsen. Bliver du ikke optaget, skal det udbetalte beløb tilbagebetales til kompetencefonden.

Hvordan er ansøgningsprocessen?

Hvem skal underskrive min ansøgning?

Både din leder, TR/FTR og dig selv skal underskrive ansøgningen og oplysninger om disse skal derfor udfyldes, før du kan afslutte ansøgningen.

Når din leder og TR/FTR skriver under, er det fordi det herved sikres, at arbejdspladsen bakker den enkelte medarbejder op i uddannelsesønsket og mulighederne for deltagelse er afklaret.

Uddannelsen skal være en ekstra indsats. Fondens midler anvendes som et supplement til den kompetenceudviklingsindsats, der finder sted i forvejen. Når leder og TR/FTR skriver under på ansøgningen bekræftes det, at det er hensigten, at ansøgningen er udtryk for en ekstra indsats. Der er ikke krav om lokale regnskaber og lignende.

Leder samt TR/FTR modtager et link med ansøgningen, efter ansøger har afsluttet sin ansøgning og ansøgt i kompetencefonden.

Det er dig som skal udskrive ansøgningen og gå til din leder og TR/FTR for at få ansøgningen underskrevet. Herefter er det dig som uploader ansøgningen med underskrifter i systemet. Fra du afslutter ansøgningen, er de ansøgte midler reserveret i 40 dage. Uploader du ikke en underskreven ansøgning, så bortfalder reservationen.

Hvem er min TR?

Er du i tvivl om hvem din TR er, kan du gå på mit.etf.dk og se hvem din TR er, hvis TR er ergoterapeut.

Har du fx en TR der er fysioterapeut, er TR-fys der skal skrive under på din ansøgning.

 

Hvordan får jeg underskrevet min ansøgning, da jeg ikke har en TR/FTR?

Når der ikke er en lokal TR/FTR på arbejdspladsen, så skal du anføre Ergoterapeutforeningen/Akademikerne i ansøgningen, herunder kontaktperson.

Organisationen modtager så et link med ansøgningen, når du uploader din ansøgning. Det er dig som ansøger, som er ansvarlig for at indhente din leders og organisationens underskrift, og herefter uploade ansøgningen med underskrifter. Fra du afslutter ansøgningen, er de ansøgte midler reserveret i 40 dage.

Uploader du ikke en underskreven ansøgning, så bortfalder reservationen.

Organisationen underskriver ansøgningen i fravær af lokal TR/FTR. Det er derfor organisationens ansvar sammen med ansøgers leder at sikre sig, at arbejdspladsen bakker dig op i uddannelsesønsket, og at mulighederne for deltagelse er afklaret.

Det fremmer processen hvis din leder har underskrevet ansøgningen, inden du fremsender den til Ergoterapeutforeningen.

 • Organisationen og leder bekræfter med deres underskrifter
  • at arbejdspladsen bakker ansøger op i uddannelsesønsket
  • at mulighederne for deltagelse er afklaret
  • at ansøgningen er udtryk for en supplerende kompetenceudviklingsindsats på arbejdspladsen

Hvad gør jeg, når jeg ikke kan finde ”Ergoterapeutforeningen” under ”faglige organisationer” i ansøgningsskemaet?

Ergoterapeutforeningen er en del af Akademikerne – og i ansøgningsskemaerne skal du under ’Faglig organisation’ vælge ’AC Akademikerne'.

OBS: Mellem åbningerne fjerner fondsadministrationen i KL ’Akademikernes fondsadgang’ ,hvis der ikke er flere penge.

Alternativt ville man kunne udfylde den fulde ansøgning, trykke bekræft og derefter blive oplyst om at der ikke er penge og ansøgningen derfor er afvist. Derfor kan du ikke finde "Akademikerne" i ansøgningsskemaet til den kommunale Kompetencefond mellem ansøgningsperioderne, hvis kompetencefondene er tomme.

Hvordan behandles min ansøgning?

Ansøgningen behandles typisk hurtigt

Ansøgninger behandles først af Akademikerne og derefter af Kommunernes Landsforening eller Danske Regioner. Det indgår i sagsbehandling om parterne sammen vurderer, at kompetenceudviklingsaktiviteten ligger inden for fondens formål. Sagsbehandlingstiden for begge parters behandling er i udgangspunktet 14 dage.

Ansøgningerne behandles efter et først-til-mølle-princip 

Ansøgningerne sagsbehandles i den rækkefølge de modtages efter et først-til-mølle-princip. Det er derfor vigtigt, at ansøger indsender sin ansøgning snarest muligt efter fondens åbning kl. 10 og dermed reserverer midlerne fra puljen.

Herefter har ansøger 40 dage til at uploade sin ansøgning med underskrifter fra leder og tillidsrepræsentant. Dog skal ansøgningen være underskrevet og uploadet igen inden videreuddannelsen påbegyndes.

Hvordan udbetales støtten?

Tildelte midler udbetales fra Kompetencefonden direkte til arbejdspladsen. Arbejdspladsen får pengene, og betaler uddannelsen og eventuelle materialer og transport. Fonden overfører midlerne via arbejdspladsens CVR-nr./P-nr.

Pengene udbetales ca. 1 måned efter, at ansøgningen er imødekommet. Arbejdspladsen afholder udgifterne, når de forfalder.

Hvis den ansatte ikke starter på uddannelsen f.eks., fordi man ikke er blevet optaget, pga. sygdom eller nyt arbejde. Så skal de midler, der endnu ikke er brugt eller som kan tilbagebetales fra uddannelsessted, returneres til fonden.

Midler for kurser, der er betalt søges anvendt til anden medarbejder. TR/FTR/organisation og kompetencefonden skal orienteres.

Datoer for kompetencefondenes åbning i OK21 perioden

Den Kommunale kompetencefond:

 • 5. april 2022 kl. 10.00
 • 7. juni 2022 kl. 10.00
 • 4. oktober 2022 kl. 10.00
 • 7. februar 2023 kl. 10.00
 • 6. juni 2023 kl. 10.00
 • 3. oktober 2023 kl. 10.00
 • 5. december 2023 kl. 10.00 - ekstraordinær puljeåbning
 • 6. februar 2024

Den Regionale Kompetencefond:

 • 26. april 2022 kl. 10.00
 • 30. august 2022 kl. 10.00
 • 25. oktober 2022 kl. 10.00
 • 3. januar 2023 kl. 10.00
 • 2. maj 2023 kl. 10.00
 • 5. september 2023 kl. 10.00
 • 2. januar 2024 kl. 10.00 

 

Tips til at udfylde ansøgningsskema

Hvis kompetencefonden er lukket,  kan du udfylde og gemme det meste af ansøgningsskemaet på forhånd, så du er så klar som muligt, når fonden åbner.

Har du udfyldt ansøgningskemaet på forhånd, vil du derfor have hurtigere mulighed for at udfylde det sidste og  trykke "send",  når du er igennem ved fondsåbning.   

Det skyldes tekniske forhold ift. reservation af midler, at du ikke kan indsende ansøgningsskema mellem perioderne.

I den vedhæftede fil (ansøgningsskema) kan du se hvilke oplysninger, du vil skulle have klar, når du skal udfylde ansøgningsskemaet.
Det er overvejende faktuelle oplysninger du skal afgive og du skal fx. ikke argumentere for dit valg af kompetencegivende uddannelse i ansøgningsskemaet.

 

Sidst opdateret
27.11.2023