Hjem > Kirsten Schultz Petersen, ph.d.

Kirsten Schultz Petersen, ph.d.

Kirsten Schultz Petersen arbejder bl.a. med rehabilitering: arbejdsrettet, psykosocial og Recoveryorienteret. Herudover arbejder hun med bruger- og borgerinddragelse, socialpsykiatri, kvalitative og etnografiske metoder.

Aktuelt beskæftiger hun sig med:

  • Fasen efter raskmelding i et arbejdspladsperspektiv
  • Randomiseret kontrolleret forsøg, der undersøger effekt af træning i daglige aktiviteter hos ældre borgere
  • Tidlig opsporing af rehabiliteringsbehov hos ældre medicinske patienter

Kirsten er ansat som lektor på Ergoterapeutuddannelsen på VIA University College, fungerer som ekstern lektor med Institut for Folkesundhedsvidenskab, Århus Universitet og er underviser samt foredragsholder på bachelor-, kandidat- og masterniveau. 

Ph.d. titel: Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv
Sprog: Dansk
Udgivelsesår: 2009
Vejledere: Claus Vinter Nielsen. Lise Hounsgaard og Tove Borg
Opponenter: Professor, dr. med. Torsten, Afdelingen for Almen Medicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Professor, ph.d. Mona Eklund, Avdelingen för arbeitsterapi og gerontologi, Institution för hälse, vård og samhälle, Lunds Universitet, Sverige og professor, dr.polit., RN, Kristin Heggen, Institut for helsefag og sykepleievitenskab og helsefag. Universitetet i Oslo, Norge.
Udgivelsessted: Århus Universitet
Udgiver: Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Afhandlingens introduktion:
Denne ph.d. - afhandling handler om brugerinddragelse i rehabilitering i socialpsykiatriske botilbud. Formålet med undersøgelsen er at få indsigt i borgerens oplevelse af brugerinddragelse i rehabilitering, og den betydning borgeren tillægger brugerinddragelse i hverdagslivet i forbindelse med rehabilitering. Undersøgelsens resultater forventes at bidrage med viden om borgernes perspektiv, som kan anvendes til videre udvikling af rehabilitering indenfor det socialpsykiatriske område. Interessen for brugerinddragelse i rehabilitering har baggrund i mange års arbejde som ergoterapeut indenfor det psykiatriske og socialpsykiatriske område, og som underviser på Ergoterapeutuddannelsen, hvor jeg især har interesseret mig for betydningen af borgerens aktive medvirken i rehabiliteringsprocessen. I afhandlingen veksles mellem begreberne borger og bruger, da begge begreber anvendes i dansk lovgivning og litteratur om brugerinddragelse.

Afhandlende konkluderer følgende:

  • Brugerinddragelse foregår i et netværk af sociale situationer.
  • Brugerinddragelse betyder ifølge borgeren, at denne selv kan bestemme og opnå indflydelse på eget liv, herunder indflydelse på dagligdagsaktiviteter, genoptræning og genoptræningens målsætning.
  • Brugerinddragelse betyder anerkendelse i form af tillid, respekt og ligeværd mellem den professionelle og borgeren.
  • Brugerinddragelse giver adgang til læring og selvbestemmelse af i hvor stort et omfang, den enkelte borger ønsker at deltage i aktiviteter i botilbuddet.
  • Brugerinddragelse er et samarbejde mellem den professionelle og borgeren.

Afhandlingen er baseret på et feltstudie med deltagerobservation, uformelle samtaler samt individuelle- og gruppeinterview med borgere på socialpsykiatriske botilbud.

Læs ph.d.afhandlingen her

Se Kirsten Schultz Petsersen udgivelser og kontaktoplysninger se her.