Hjem > Jette Thuesen ph.d.

Jette Thuesen ph.d.

Jette Thuesen forsker i livslang læring, rehabilitering, demens, ældre og trivsel. Hun anvender etnografiske metoder herunder narrativ metode og feltarbejde.

Jette Thuesen er ansat ved Videnscenter for rehabilitering og palliation. Her skaber hun ved litteraturgennemgang og kortlægning af praksis i Danmark viden og videndeling om rehabiliterende indsatser for mennesker ramt af livstruende sygdom og udfordringer og muligheder i at sammentænkte og integrere rehabilitering og palliation. Jettes forskningsfelt er især tværfaglighed og patient-/brugerinddragelse i rehabilitering – med særligt fokus på ældreområdet. 

Jette er desuden beskikket censor for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser. Endvidere er Jette udnævnt til ny studieleder pr. 1. marts 2017 på Master i Rehabilitering på SDU. 

Ph.d. titel: Gammel og svækket i nye omgivelser - Narrativt arbejde i brugerorienterede rehabiliteringsforløb 
Sprog: Dansk
Udgivelsesår: 2013
Vejleder: Betina Dybbroe
Udgiver: Roskilde Universitet, Forskerskolen i Livslang Læring

Ph.d. afhandlingen er et studie i brugerinddragelse af gamle mennesker i tværfaglige og tværsektorielle rehabiliteringsforløb. 
I afhandlingen går Jette Thuesen tæt på mødet mellem på den ene side institutionaliserede tilbud om brugerinddragelse og konstruktioner af måder at være gammel på under institutionalisering og på den anden side gamle menneskers hverdagslivsperspektiver på det at være inddraget i rehabilitering. Igennem en skarp og omfattende empirisk baseret analyse går hun tæt på både rehabiliteringsforestillinger og på praksis.
Afhandlingen bidrager med viden om, hvordan ’traditionelle’ forestillinger om svækkelse og sygdom i høj alder er historisk og kulturelt indlejret i danske rehabiliteringsinstitutioner, men i dag lever parallelt med et nyt kulturelt paradigme om ”succesfull ageing”. Disse paradigmer skaber en diskursiv og praktisk flerstemmighed, som producerer komplekse og modsætningsfyldte måder at være til stede og legitimere sig i rehabiliteringens hverdag – både for de fagprofessionelle og for de svækkede gamle mennesker. 

Læs hele afhandlingen her

For yderligere publikationer og kontaktoplysninger se her.