Hjem > Gennembrudsprojekt Region Syddanmark

Gennembrudsprojekt Region Syddanmark

I Satspuljen for sundhedsområdet 2011-2014 blev der indgået politisk aftale om at afsætte midler til at gennemføre et nationalt gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang i psykiatrien. Et særligt fokus i projektet er anvendelse af aktiviteter som et redskab til at forebygge og nedbringe anvendelsen af tvang i psykiatrien. Regionerne har hver i sær gennemført forskellige lokale projekter. I flere af disse har ergoterapeuter og ergoterapi været inddraget. Her præsenteres kort projekter fra Region Syddanmark, hvor der er anvendt ergoterapeutiske indsatser i nedbringelse af af tvang.

Vejle, psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle, voksen psykiatrisk afsnit

Formål:

 1. Få hele personalegruppen til at tage ejerskab i projektet.
 2. Fysisk aktivitet som en del af behandlingsplanen
 3. Implementere mestringsskema til alle patienter på afsnit
 4. Strukturerede aktivitetstilbud både dag og aften.

Procesmål for 2013: Alle medarbejder skulle have kendskab til projektet og bidrage til registrering og motivere patienterne til at deltage i fysisk aktivitet. Ligeledes skulle alle medarbejder kunne udarbejde mestringsskema sammen med patienten. Have fokus på at fysisk aktivitet skulle være en del af behandlingen og en naturlig del af hverdagen i afsnittet. I 2013 valgte gruppen at have fokus på hvilke redskaber der skulle til for at nedbringe tvangen. Der var fokus på at få afprøvet en del redskaber fx wii, motionsrum, SenSit stole, ½ times aktivitet til alle patienter der var bæltefikseret osv. 2013 blev således året hvor forskellige tiltag blev afprøvet for dermed, at kunne opstille mål for nedbringelse af tvang i 2014.

Mål 2014:
1. Fysisk aktivitet som en del af behandlingsplanen - 100 % af behandlingsplanerne.
2. Strukturerede aktiviteter både dag og aften
3. Nedbringe varigheden af bæltefiksering med 50 %

Resultat:
Projekt nedbringelse af tvang: Målet var en reduktion af bæltefiksering med 50 %. Resultatet var en reduktion på 57 % i forhold til det samlede antal bæltefikseringstimer (s. 25)

I løbet af projektet er det lykkes afdelingerne at få implementeret følgende: mestringsskema for alle indlagte patienter, daglig gåtur på hverdage, Brøset Violence Checklist som opstartes ved indlæggelsen, review efter bæltefikseringer der finder sted i dagtimerne på hverdage samt fokus på fysisk aktivitet HVER dag. Der er etableret et motionsrum i lukket afsnit på E32 samt et kreativ rum på E31. Der er endvidere skabt kontakt til det kommunale tilbud ”idræt for sårbare”, og der er fokus på at få patienterne henvist hertil efter udskrivelsen. Projektet har opnået følgende målsætninger: personalegruppen tager ejerskab i projektet, fysisk aktivitet er en del af behandlingsplanen samt varigheden af bæltefikseringer er reduceret med 57 %.

Læs mere om projektet her i selvevalueringen og slutrapporten fra Region Syddanmark.

Augustenborg, almenpsykiatrisk afsnit

Formål:
Nedbringe brug af bæltefiksering med 20 %

Procesmål:
At implementere daglige fysiske aktiviteter hos det øvrige personale(tværfagligt) · Implementere fast aktivitet i eftermiddagstimerne · Implementere miljøterapi med større patient indsats · Omformer det nuværende terapi rum til motionsrum for de skærmede og dårlige patienter i afdelingen. · Løbende informationer og tavlemøder for personalet

Resultat:
Når gruppen sammenligner resultatmål og proces mål med tvangsdataerne er bæltefikseringerne steget i de lange fikseringer, hvilket tilskrives enkelte patienter, som gør at resultatmålet med nedbringelse af bæltefikseringer med 20 %, ikke er nået. Dog er størstedelen af procesmålene nået ved, at der er blevet implementeret daglige fysiske aktiviteter hos det øvrige tværfaglige personale. Der er implementeret miljøterapi med større patientindsats samt er noget af de fysiske rammer i afdelingen omdannet til motionsrum til patienterne. Ligeledes er der implementeret fast aktivitet i eftermiddagstimerne. Hertil er der afholdt løbende informationer og tavlemøder for personalet. (s 47)

Ergoterapeutisk involvering i projektet:
Ball-stick tilbud til patienter/ Ball-stick undervisning til personaler: Personalet er af ergoterapeuten blevet undervist i denne behandlingsform. Dette gør det for personalerne muligt døgnet rundt, at kunne tilbyde dette til relevante patienter, hvor dette vil kunne give effekt. Hvilket gør aktiviteten mere effektiv og alsidig.

Afsnittets bidrag til spredning af god praksis til andre afsnit og afdelinger: Alle afdelinger i Augustenborg/Haderslev er tilbudt undervisning i projektet. Haderslev har taget imod dette tilbud. Ledelsen er undervist af to omgange. Elever og studerende der kommer i afdelingen lærer om projektet. Ergoterapeuten underviser ergoterapeutstuderende 2 gange i året på ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg i projektet. Undervisningen er på 6 lektioner. Disse er inddelt i undervisning i tvang generelt, projekt nedbringelse af tvang samt ergoterapeuters rolle i hospitalspsykiatrien. Herefter 3 lektioner omhandlende undervisning i fysiske aktiviteter, ergoterapeuter og fysiske aktiviteter samt konkret aktivitet i en lektion. Ergoterapeuten har ligeledes holdt oplæg til et Psyk. Info arrangement til den almene befolkning om projektet. Samt skal ergoterapeuten deltage i åbent hus arrangement i Aabenraa, hvor der er en stand omkring fysisk aktivitet og nedbringelse af tvang. 

Læs mere om projektet her i selvevalueringen og slutrapporten fra Region Syddanmark.

Esbjerg, Psykiatrisk sygehus, alment integreret afsnit

Formål:

 • Nedbringe varigheden af bæltefikseringer -> 12 timer med 25 %
 • Nedbringe brugen af beroligende medicin på tvang med 25 % 2

Procesmål

 • Alle patienter skal gennemføre en forsvarslingssamtale for uro og aggression indenfor 24 timer.
 • Alle patienter skal have lavet en aktivitetsplan / ugeplan som en integreret del af behandlingsplanen.
 • Alle patienter får dagligt revurderet deres udgang ved den behandlingsansvarlige læge.
 • Ved enhver endt tvangsforanstaltning skal personalet på afsnit D og E tilbyde eftersamtale til patienten.
 • Alt personale undervises i fysisk aktivitet til dæmpning af uro og aggression. 3. Balancerede mål
 • Vi vil mindske antallet af arbejdsskader på afsnittene.
 • Vi vil mindske antallet af trusler og vold på afsnittene.

Resultater:
Tallene viser at antallet af bæltefikseringer er faldet med 54 % og beroligende medicin med 41 %, ligeledes er brugen af hånd- og fodremme fra 2012-2014 faldet med 44 %. Målet med at nedbringe varigheden af bæltefikseringer -> 12 timer er desværre ikke lykkedes. Resultaterne er opnået ved at implementere flere aktiviteter med fokus på at nedbringe tvang. Der har været stor fokus og engagement omkring projektet. Strukturerede aktiviteter og videns deling samt undervisning i personalegruppen har været medvirkende til, at nedbringe, men også forebygge en tvangsforanstaltning.

Ergoterapeutisk involvering i projektet:
Afsnittet har fået ansat en ergoterapeut på fuldtid som er medansvarlig for at udarbejde uge – og eller aktivitetsplan.

Der er fastansat ergoterapeuter på både afsnit D og E som er tovholder for aktiviteter. Dette har været en fremmende faktor for projektarbejdet. 

Læs mere om projektet her i selvevalueringen og slutrapporten fra Region Syddanmark.