Hjem > Gennembrudsprojekt Region Sjælland

Gennembrudsprojekt Region Sjælland

I Satspuljen for sundhedsområdet 2011-2014 blev der indgået politisk aftale om at afsætte midler til at gennemføre et nationalt gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang i psykiatrien. Et særligt fokus i projektet er anvendelse af aktiviteter som et redskab til at forebygge og nedbringe anvendelsen af tvang i psykiatrien. Regionerne har hver i sær gennemført forskellige lokale projekter. I flere af disse har ergoterapeuter og ergoterapi været inddraget. Her præsenteres kort projekter fra Region Sjælland, hvor der er anvendt ergoterapeutiske indsatser i nedbringelse af af tvang.

Vordingborg,  Højtskærmet lukket afsnit med 10 senge-pladser til patienter med dobbeltdiagnose og højt aggressionsniveau

Formål:

 • Nedbringe antallet af bæltefikseringer og varigheden af bæltefikseringer og i stedet have fokus på anvendelse af personlig skærm
 • Eftersamtale efter en hver anvendelse af tvang
 • Mere aktive og tilfredse patienter
 • Personalet oplever større sikkerhed/tryghed på arbejdet
 • Alle pårørende tilbydes samtale i afsnittet i forbindelse med patientens indlæggelsesforløb, mhp. at afstemme forventninger i forhold til medinddragelse
 • Tværfaglige samarbejdspartnere tilbydes samtale i afsnittet, i forbindelse med patientens indlæggelsesforløb, mhp. at afstemme forventninger i forhold til medinddragelse

Resultater:
Afsnittet har i projektperioden formået at knække kurven, i forhold til nedbringelse af tvang.  Ift. bæltefiksering og varighed ses væsentlig reduktion i antallet af bæltefikseringer fra 2013-2014, og den minimale brug af fastholdelse er vedholdende. 

Ergoterapeutisk involvering i projektet:
Det har været en positiv faktor for projektet, at afsnittet har valgt fra projektets start, at projektteamet var baseret på buttom up, hvor ideerne skabes og afprøves af personalet i vagterne. Deltagerne i projektteamet udgør alle vagtlag og fysioterapeut og ergoterapeut er indgået aktivt i projektet i hele perioden, selvom de ledelsesmæssigt ikke hører til i afsnittet. Tværfagligheden har spillet en vigtig rolle i projektteamet.

Der eri projektet bl.a. blevet arbejdet med aktiviteter. fx individuelt tilpasset aktivitetstilbud, hvor personalegruppen er aktive i samarbejde med ergoterapeut/fysioterapeut i større grad end før projektet.

Læs mere om projektet her i selvevalueringen og slutrapporten fra Region Sjælland.

Ældrepsykiatrisk Afsnit Vordingborg, Afdeling for Specialfunktioner, gerontopsykiatrisk afsnit

Formål:

 • Nedbringe antallet af bæltefikseringer med 20 %
 • Nedbringe varigheden af bæltefikseringerne med 20 %
 • 80 % af personalet føler sig sikre i anvendelsen af de mest anvendte psykofysiske greb (grebene er præciseret)

Resultater:
Der er sket en reduktion i både antal af patienter der bæltefikseres og varigheden af bæltefikseringerne. Reduktionen ses som et resultat af arbejdet med forebyggelse af tvang både i forhold til aktiviteter, men også i forhold til øgede kompetencer i personalegruppen omkring konflikthåndtering og psykofysiske greb.

Der er dog ikke tale om en stabil proces endnu, da både antal og varighed af bæltefikseringer forsat kan variere. Det er små data og de er følsomme overfor specifikke patientforløb, men afdelingen forsætter arbejdet så udviklingen fastholdes.

Antallet af fastholdelser fra 2012-2014 viser en stigning. Stigningen skal ses i forhold til personalets anvendelse af mindste-middelprincippet, hvor vi ved kortvarig fastholdelse har kunnet undgå bæltefiksering.

Personalet fortæller derudover, at de oplever, at de har fået øgede kompetencer og større tryghed i håndteringen af konfliktsituationer. 

Ergoterapeutisk involvering i projektet:
Afsnittets ergoterapeut har undervist i ”Sensorisk Diæt”, som har fungeret som inspiration til udvikling af en udvidet aktivitetsplan. Den udvidede aktivitetsplan har bidraget med forudsigelighed og genkendelighed for patienten. Det er to meget værdifulde elementer i en patientoplevet verden, hvor livs fundamentet er skrøbeligt og usikkert, og hvor patienten hurtig kan miste fodfæste.

Afdelingssygeplejersken og ergoterapeuten har også formidlet afdelingens arbejde i projektet til kursister på kommunomuddannelsen

Læs mere om projektet her i selvevalueringen og slutrapporten fra Region Sjælland.

Nykøbing Sjælland, Retspsykiatrisk Afdeling

Formål:

 • Nedbringelse af tvang: Mindre tvang og færre opkørte situationer
 • Succesmål: bæltefikseringer nedbringes med 20 %.
 • Andre mål: Mere aktive og tilfredse patienter
 • Succesmål: 80 % af pt. er aktive mindst ½ time dagligt. 90 % af planlagte aktiviteter gennemføres

Resultater:
Succesmålet med at nedbringe antallet af bæltefikseringer med 20 % er ikke slået igennem i tvangsdata i løbet af projektperioden. Afsnittet er dog overbevist om, at indsatserne i projektperioden vil have positiv indflydelse på tvangsdata over tid. Indsatserne har bla. været:

 • Øget aktivitetstilbud, individuelt og gruppebaseret
 • Udarbejdelse af P.N-liste (hvad virker beroligende på patienten ved forværring i tilstand eller i opkørte situationer)
 • Udarbejdelse af aggressionsprofiler på patienterne
 • Systematisk registrering af aggression i SOAS-R (Staff Observation Aggression Scale – Revised)

Afsnittet har deltaget i deeskaleringprojektet, hvor data blev indhentet via interview samt observationer, med fokus på kommunikation. Deeskalieringsprojketet har gået hånd i hånd med projektet nedbringelse af tvang

Læs mere om projektet her i selvevalueringen og slutrapporten fra Region Sjælland.