Hjem > Gennembrudsprojekt Region Midtjylland

Gennembrudsprojekt Region Midtjylland

I Satspuljen for sundhedsområdet 2011-2014 blev der indgået politisk aftale om at afsætte midler til at gennemføre et nationalt gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang i psykiatrien. Et særligt fokus i projektet er anvendelse af aktiviteter som et redskab til at forebygge og nedbringe anvendelsen af tvang i psykiatrien. Regionerne har hver i sær gennemført forskellige lokale projekter. I flere af disse har ergoterapeuter og ergoterapi været inddraget. Her præsenteres kort projekter fra Region Midtjylland, hvor der er anvendt ergoterapeutiske indsatser i nedbringelse af af tvang.

Holstebro, Regionspsykiatrien Vest, akut psykose afsnit

Formål:

 1. Nedbringe omfang og varighed af tvangsforanstaltninger mest muligt
 2. Sikre at kvaliteten af den tvang, som anvendes er så høj som muligt fra såvel et organisatorisk, fagligt og et patientoplevet perspektiv
 3. Udvikle tilbud om aktiviteter til nedbringelsen af tvang. Der kan være tale om undervisningsmæssige tilbud og/eller sociale tilbud for den enkelte eller sammen med andre, fx musik, motion, madlavning, dans mv.
 4. Sikre spredning og fastholdelse af projektets tiltag og resultater til alle relevante afsnit

Resultater:

 • Det er undervejs i projektet lykkedes at skabe en generel høj opmærksomhed på forebyggelse af tvang. Altså en kulturindsats, som vi vurderer vil have vedvarende betydning. Både ift. forebyggelse af bæltefiksering og ift. andre typer tvang: eksempelvis i form af at låse døren op – også for patienter med retslige foranstaltninger.
 • Der er indført tavlemøder, som har vist sig værende effektive til at iværksætte konkrete aktiviteter og dele erfaringer. Tavlemøderne fortsætter efter projektet.
 • Projektet har formået at udvikle afsnittets kognitive miljøterapi med hensyn til inddragelse af patienter og pårørende i afdækning af individuelle mestringsstrategier og aktivitetsplanlægning – dagstruktur og ugeskemaer.
 • Der er udviklet rammer, struktur og kultur for anvendelsen af fysiske aktiviteter i hverdagen i afsnittene. Der er indrettet motionsfaciliteter inde i begge afsnit og indkøbt aktivitetsredskaber.
 • Der er indført reviews efter bæltefikseringsepisoder, og de fungerer godt. Der er samlet op på tværs af reviews for generel læring
 • Teamet har gennem hele projektet været i tæt kontakt med resten af afdelingen, hvor øvrige afsnit også har arbejdet med reduktion af tvang
 • Der er gennemført kompetenceudvikling på udviklingsdage og ved personalemøder i afsnit P1 og gennem teamets undervisning af resten af personalet i Regionspsykiatrien Vest på konflikt og voldsforebyggelsesdage + gennem artikler i personaleblad
 • Der er lavet radioreportage sammen med DR P4 midt og vest, hvor patienter har medvirket direkte 

Læs mere om projektet her i Selvevalueringen og slutrapporten fra Region Midtjylland.

Skive, Regionspsykiatrien Skive-Viborg, Retspsykiatris afsnit

Formål:
Målet har været at nedbringe antallet af kortvarige tvangsfikseringer (under 24 timer) med 20 % hos dobbeltdiagnosepatienter (psykiatriske patienter med samtidig misbrugsproblematik), UDEN det måtte medføre flere absenteringer eller flere arbejdsskader.

Projektmålet har bevidst været indsnævret til at omhandle dobbeltdiagnosepatienterne, da der kun var begrænsede projektmidler til rådighed. I praksis har en stor del af indsatsen imidlertid kommet alle patienter til gode.

Resultater:
Gennem fysisk - og ergoterapeutisk aktivitet er det totale antal af tvangsfikseringer blevet reduceret med mindst 33 % i projektperioden. Reduktionen har omfattet en periode på 6 mdr. og 22 dage helt uden tvangsfikseringer. Projektets mere snævre mål er også lykkedes, idet de kortvarige fikseringer hos dobbeltdiagnosepatienter er reduceret i endnu større omfang og tilmed med en fikseringsfri pause på 15 måneder. Herudover har vi en subjektiv oplevelse af, at kvaliteten af den anvendte tvang samtidig er udviklet i en mere patient-imødekommende retning.

Da 4 opførte fikseringsepisoder i 2014 som anført reelt kun omhandler 2 episoder, kunne man endog argumentere for at tvangen er reduceret med 8 episoder fra 18 i 2012 til 10 i 2014, dvs. en reduktion på 44 %.

Faldet i antal tvangsfikseringer af unikke patienter er faldet med 6 personer fra 15 i 2012 til 9 i 2014, dvs. et fald på 40 %.

Antallet af korte fikseringer under 24 timer er faldet med 4 episoder fra 10 i 2012 til 6 i 2014, dvs. et fald med 40 %. Dette er projektets egentlige fokus.

Uanset opgørelsesmetode er målsætningen om 20 % nedsættelse altså godt og vel opfyldt.

Ergoterapeutisk involvering i projektet:
Der er brugt an palet af handelmuligheder og udviklet på kulturen med en række aktiviteter. 

Specifikt ift. ergoterapei nævnes meningsfuld beskæftigelse i form af ergoterapeutiske aktiviteter, både individuelt og i grupper. 

Læs mere om projektet her i Selvevalueringen og slutrapporten fra Region Midtjylland.

Risskov, almen og gerontopsykiatrisk afsnit

Formål:

 1.  Reducere antallet af korte fikseringer med: 25%
 2. Reducere antallet af lange fikseringer med: 30%
 3. Reducere varigheden af lange fikseringer med: 50%

Korte fikseringer er fikseringer under og lig med 12 timer og lange fikseringer er fikseringer over 12 timer.

Resultater:
Samlet set har indsatserne bidraget til:

 • Færre fikseringer med varighed over 12 timer
 • Nedbringelse af liggetid i bælte Team M3, Risskovs afsluttende rapport om nedbringelse af tvang i Psykiatrien i perioden 2013-2014
 • Større patientinddragelse og samarbejde omkring konflikthåndtering og håndtering af uro og aggression.
 • Personalet oplever at have flere redskaber til at håndtere uro, og opkørte situationer.
 • Fælles holdning og mål i personalegruppen, herunder øget opmærksomhed på reduktion af tvang.
 • Bedre overblik over arbejdsrytme/opgaver hos personalet. Større sikkerhed i håndtering af akutte situation.

Ergoterapeutisk involvering i projektet:
Der er i efteråret 2014 ansat en ergoterapeut i afsnittet bl.a. med det formål at fremme det målrettede aktivitetstilbud til patienterne. Dette har særligt været en indsats ift. at tilbyde patienterne målrettede aktivitetstilbud under indlæggelsen - i denne henseende særligt med fokus på fysisk aktivitet. 

Læs mere om projektet her i Selvevalueringen og slutrapporten fra Region Midtjylland.