Hjem > Ernæringsscreening på plejecentrene

Ernæringsscreening på plejecentrene

Erfaringer fra pilotprojekt og fremtidig implementeringsmodel

Baggrund

Flere ældre beboere i plejeboliger er i dårlig ernæringstilstand og i stor risiko for utilsigtet vægttab og forringet almentilstand i forbindelse med akut sygdom, traumer o. lign. Årsagerne er bl.a., at denne gruppe i særlig grad er ramt af ernæringsmæssige risikofaktorer som fx tygge- og synkeproblemer og har behov for hjælp til at spise. Konsekvenserne af den dårlige ernæringstilstand påvirker de ældres helbred, livskvalitet og evne til at klare sig selv(1). Samtidig ses store økonomiske konsekvenser i form af en øget medfinansiering ved flere indlæggelser og genindlæggelser(2). Denne gruppe beboere har derfor behov for supervision af kostindtagelse og ernæringsstatus. Socialstyrelsen har udarbejdet værktøjer til ernæringsvurdering, som bør anvendes af relevant plejepersonale. Ønsker kommunen en forbedring af livskvalitet og funktionsniveau for de ældre, er der også behov for en ernæringsindsats. Rekonvalescens efter akut sygdom eller operation er forbundet med langvarigt behov for øget energi- og proteinindtagelse. Kommunen har ansvarlig for at beboerne er velinformeret om dette, og at de støttes og vejledes til at være sufficient ernæret.
 
Der er derfor god grund til at interessere sig for ernæringstilstanden hos de svækkede ældre og de, der befinder sig i en risikogruppe. En indsats i form af et måltid med højt energiindhold kombineret med et tilskud af energi- og proteinrige drikke sammen med mobilisering og fysisk træning kan forbedre både funktion, livskvalitet og overlevelse for disse udsatte grupper(3).
 
Der er et politisk fokus i Halsnæs Kommunes Værdighedspolitik(4) vedrørende ernæringsindsatsen i Sundhedspolitikken(5) om forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser samt i Ældrepolitikken(6), hvor der er en målsætning om, at sund kost er en naturlig del af hverdagslivet. 
 
Medarbejderne på plejecentrene oplever udfordringer med at leve op til disse intentioner, da plejepersonalet observerer mange forskelligartede og komplekse ernæringsproblematikker, som kalder på øget tværfaglighed og struktureret indsats for de svageste ældre. Problematikkerne kan f.eks. være vægttab, tygge-synkevanskeligheder, smagsproblemer, mundhygiejne, gentagne lungebetændelser, det sociale måltid, hjælpemidler omkring måltidet eller en kobling af flere af disse problematikker. Udover ernæringsproblematikkerne kan beboerne have individuelle behov, som kan være fysisk, psykisk og/ eller socialt orienteret. Omgivelserne og de øvrige beboere påvirker spisesituationen. Det samme gør sig gældende for plejepersonalets viden, samt det inventar og de hjælpemidler, som danner rammen om måltidet. 
 
For at leve op til de politiske intentioner er det i gruppen ”Det Nære Sundhedsvæsen” besluttet at nedsætte en tværfaglig arbejdsgruppe, som arbejder på tværs af de tre plejecentre med fem matrikler. Herunder er det besluttet at starte projekt ”Ernæringsscreening på plejecentrene”, som dels betyder et kompetenceløft af flere faggrupper, dels et øget fokus på beboernes ernæringstilstand.
                                                         
 Læs hele rapporten her
 

Sidst opdateret
05.09.2019