TrasMo

TrasMo - Et observationsredskab til børn: Tidlig registrering af sansemotoriske færdigheder hos børn.
TrasMo er et observationsredskab udviklet til børn i alderen 2- 5 år, men kan også bruges til kommende skolebørn. Redskabet anvendes i forbindelse med det pædagogiske arbejde og observationerne foretages i barnets hverdag i daginstitutionen.

Formålet med TrasMo

Formålet med TrasMo er:

  • At identificere ressourcer og vanskeligheder hos børn indenfor sansemotorik og sanseintegration
  • At identificere børn, der har vanskeligheder med at opnå aldersrelaterede færdigheder i de almindelige dagligdags aktiviteter
  • At fremme tidlig, målrettet indsats, så børn udvikler sig optimalt og sekundære følger af eventuelle vanskeligheder undgås
  • At dokumentere barnets udvikling og effekten af den generelle og specifikke indsats til børn i dagpasningsområdet
TrasMo er udviklet efter retningslinjer for udvikling af undersøgelsesredskaber af ergoterapeut Birte Engmann Pedersen. Ergoterapeutforeningens Praksispulje støttede projektet med midler i 2010.

Teorier og begrebsrammer

Teorier og begrebsrammer
Ved udarbejdelsen af TrasMO blev CMOP valgt som grundlæggende model for at definere aktivitetsområder og udvælge items, der skulle indgå i redskabet. Det beskrives i manualen, hvordan model og begreber er tænkt ind i forhold til børns sansemotoriske udvikling. 

For at få et afsæt for et mere specifikt blik på de underliggende sansemotoriske delfunktioner blev der desuden valgt referencerammer, som retter sig mod sanseintegration og motorisk læring. 
I relation til motorik og motorisk læring blev Information Processing Approach og Dynamic Systems Approach brugt. Begge perspektiver inddrager på hver deres måde faktorer i omgivelserne som vigtige for muligheden for at udføre aktiviteter og udvikle motoriske færdigheder. 
I relation til sanseintegration blev en klassifikation af sanseintegrationsvanskeligheder med tilknyttet teori fra 2007 valgt.

 

Validitet og reliabilitet

Der er under udviklingen af TrasMo arbejdet med validitet og reliabilitet og redskabet er også efterfølgende blevet undersøgt for overfladevaliditet og test-retest reliabilitet. 

Konklusionen af arbejdet med validitet og reliabilitet er: 

- Overfladevaliditet: TrasMo lever op til sit formål og de 8 områder dækker relevante og vigtige aktivitetsområder og færdigheder for førskolebørn.
- Redskabet giver et fælles udgangspunkt, der kan understøtte det tværfaglige samarbejde og samarbejde med forældre. 
- TrasMo hjælper til at strukturere pædagogers observationer af børns sansemotoriske ressourcer og udfordringer. Det er let at anvende og overskueligt. 
- TrasMo indeholder aktiviteter, der er aldersrelaterede, således at der en klar sammenhæng mellem stigende alder og udvikling af færdigheder. 
- TrasMo skelner mellem børn med og uden vanskeligheder. 
- Der er ikke forskel på, hvad drenge og piger uden vanskeligheder kan overordnet set. 
- TrasMo kan bruges til aldersgruppen + 5år, kommende skolebørn, idet det indeholder færdigheder, som er vigtige for skolestart. 
- Test-retest: Redskabet har høj reliabilitet på alle items.

Digitalisering

TrasMo-skemaet blev i 2017 blevet digitaliseret, så det nu kan udfyldes via en App. Digitaliseringen gør det hurtigere at udfylde skemaet. Det er desuden muligt at samle data om børnegruppers færdigheder på stueniveau og institutionsniveau. 

TrasMo blev i 2018 vurderet af Danmarks Evalueringsinstitut https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/maaleredskaber-dagtilbud 

Manual og papirskema kan købes her 

Digitaliseringsplatform leveres af www.infoba.dk

Redskabet TrasMo består af en manual og et skema.

Skemaet er inddelt i 8 områder: Personlige Færdigheder, Daglige Færdigheder, Leg, Regulering, Grovmotorik, Finmotorik, Tegnefærdigheder og Boldfærdigheder.
Der er 3 aldersgrupper: 2-3 år, 3-4 år, 4-5 år. I hver aldersgrupper er der 3 items i hvert område, i alt 72 items. 

Items beskriver færdigheder indenfor en række aktiviteter, som de fleste børn i aldersgruppen vil være interesseret i at udføre og deltage i.
Hvert item registreres med enten: Kan/Gør, Kan delvist/Gør Delvist eller Kan ikke/Gør Ikke

TrasMo sælges gennem Specialpædagogisk Forlag, som er blevet en del af forlaget Alinea.
TrasMo kan købes uden certificering og krav om kursus. Erfaringerne fra afholdelse af kurser i redskabet har dog vist, at en kursusdag med introduktion til redskabets teoretiske grundlag og registreringsmetode gør det lettere at implementere redskabet og anvende det i praksis.

Sidst opdateret
28.06.2022