Hjem > Ergoterapi og politik > Specialistgodkendelse

Specialistgodkendelse

Formålet med Ergoterapeutforeningens Specialistordning er, at ergoterapeuter kan godkendes som kvalificerede på højt niveau til varetagelse og udvikling af ergoterapi inden for områder, hvortil grunduddannelsen og almen praksiserfaring ikke giver tilstrækkelige forudsætninger. Ergoterapeutforeningen (Etf) definerer en specialergoterapeut som en teoretisk og metodisk højt uddannet praktiker inden for et afgrænset ergoterapeutisk område, hvor den kliniske/praktiske erfaring skal være omfattende og suppleret med teoretisk viden på videnskabeligt niveau. Det er muligt at søge om syv forskellige specialistgodkendelser i Ergoterapeutforeningen - se nedenstående specialer. OBS: Ergoterapeutforeningen arbejder i øjeblikket på at lancere en ny specialistordning. Der nye specialistordning vil blive lanceret i starten af august og med ansøgningsfrist den 15. oktober 2019. Derfor vil det på nuværende tidspunkt ikke være muligt, at søge en specialistgodkendelse i den gamle specialistordning. Etf beklager ulejligheden det evt. vil skabe.

Hvordan bliver jeg specialistgodkendt?

Her kan du læse om ansøgningsprocedure og kriterier for godkendelse. Du kan også læse om, hvordan du kan få sparring, hvis du gerne vil specialistgodkendes.

Kriterier for godkendelse

En specialist skal have:

  • Min. to års bred erfaring som ergoterapeut (min. 3/4 tid)
  • Derudover min. fire års erfaring som ergoterapeut inden for specialet (min. 3/4 tid)
  • Modtaget vejledning/supervision (25 timer)
  • Efteruddannelse (min. 300 timer relevant for specialet - 15 ECTS
  • Videreuddannelse på master-/kandidatniveau (min. 1 år - 60 ECTS)
  • Mundtlig formidling (min. 30 timer inden foro specialeområdet)
  • Skriftlig formidling (min. 15 sider publiceret formidling)

Ansøgning

Det anbefales stærkt, at du læser hele vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Det er også en god idé at læse FAQ.

Det er gratis for medlemmer af Etf at blive specialistgodkendt. Det koster 10.000 kr for ikke-medlemmer. Beløbet er fordelt, så der først betales 5.000 kr. for at få selve ansøgningen vurderet. Herudover er der et gebyr på 5.000 kr. for dem, der efterfølgende godkendes som specialergoteraepueter.

Ansøgningsfrist hvert år den 15. oktober.

Sagsbehandlingen tager ca. 3 måneder.

Hjælp og vejledning i processen

Er du i tvivl, om du kan blive godkendt? Eller er du i tvivl om nogle formalia?

Kontakt konsulent Tom Klein 
 tk@etf.dk
53 36 49 79

Du er meget velkommen til at sende en ansøgning, også selv om du er i tvivl, eller du eventuelt ved, at du ikke opfylder alle krav. Du kan bruge specialistnævnet som et forum for personlig vejledning vedrørende din karriereplanlægning og få en meget præcis mundtlig og skriftlig tilbagemelding om, hvad du mangler at levere.

FAQ

Se spørgsmål om de enkelte specialeområder længere nede på siden

1. Er ét års videreuddannelse på master- eller kandidatniveau nok?
- Ja

2. 1 års videreuddannelse svarer det til 12 måneder eller 10 måneder eller... ?
- 1 års videreuddannelse svarer til et årsværk, dvs. 2 semestre (10 måneders undervisning). 1 årsværk er også lig 60 ECTS-points.

3. Hvordan kan jeg dokumentere mine funktioner?
- Dette kan gøres ved fx at vedlægge stillingsbeskrivelse fra arbejdsgiveren.

4. Hvor hører en efteruddannelse som merkonom ind?
- En merkonomuddannelse hører ind under punkt 7, generel relevant efteruddannelse.

5. Tæller projekter med som efteruddannelse?
- Nej. Egne projekter i forbindelse med arbejdet tæller ikke generelt med som efteruddannelse.

6Kan kvalitetsstandarder publiceret på en hjemmeside tælle med som formidling? 
Ja, hvis der på hjemmesiden står, at du er ansvarlig for arbejdet, eller hvis du ved erklæring fra arbejdsgiveren kan dokumentere dette.

7. Kan jeg sende en ansøgning, selvom jeg er klar over, at jeg ikke opfylder alle kriterierne for at søge?
- Ja, det kan du godt. Du kan da opleve specialistnævnet som et forum for at få personlig vejledning vedr. din karriereplanlægning.

8. Hvis jeg ansøger på ny, fordi der var enkelte punkter, jeg ikke opfyldte, skal jeg så udfylde nyt ansøgningsskema?
- Ja, det skal du, for skema og vejledning revideres løbende.

9. Kan en artikel i en lokal avis bruges til dokumentation for faglig formidling
- Nej, med faglig formidling regnes faglige beskrivelser beregnet for andre ergoterapeuter eller faggrupper på et tilsvarende niveau (MVU) eller højere niveau.

10. Er email ligeså godt som underskrevet brev?
- Email er lige så godt som papir med underskrift. Det skal dog sikres, at man kan foretage en identifikation af afsender/institution m.m.

11. Hvor meget dokumentation kræves generelt?
- Der skal som udgangspunkt være håndfast dokumentation for alt. I tilfælde hvor det af forskellige årsager (brand, nedlæggelse af arbejdsplads o.lign.) ikke kan opfyldes, bliver det vurderet, om det har udslagsgivende betydning for godkendelsen. Hvis der er afgørende tvivl om en ansøger kan godkendes eller ej, og der mangler dokumentation for det som tvivlen drejer sig om, kan man ikke blive godkendt, før dokumentationen er tilvejebragt - fx ved underskrevet erklæring fra relevant instans.

12. Kan en afsluttende opgave på diplom- eller masterniveau bruges som formidling?
- Der skal foregå en egentlig formidling/bearbejdning af stoffet. en eksamensopgave er ikke i sig selv nok som formidlingsprodukt.

13. Kan man godkendes inden for to specialer, eksempelvis gerontologi og psykiatri, således at samme erhvervserfaring tæller med i godkendelsen begge steder?
- Ja, man kan godt opnå godkendelse inden for to specialer.

14. Tæller bachelor-vejledning som faglig vejledning?
- Nej, ikke hvis man giver metodevejledning, men ja, hvis det drejer sig om faglig vejledning inden for specialet.

15. Jeg er lidt i tvivl om hvad, der tæller som skriftlig formidling?
- I ansøgningsskemaet pkt. 10 B er oplistet nogle eksempler på formidlingsprodukter. Hvis der er flere forfattere til formidlingsproduktet, skal det angives præcist, hvilke dele/sider, man har lavet. Du kan evt. kontakte nævnsformanden for en nærmere uddybning.

Uddannelse og formidling

1. Kan et 3 ugers IBITAH kursus i Bobathkonceptet betragtes som videreuddannelse?
- Nej, et sådan kursus regnes under efteruddannelse.

2. Kan planlægning og afholdelse af internt kursus for plejepersonale i lejring og forflytning af hemiplegipatienten betragtes som pointgivende til mundtlig formidling?
- Kurser med plejepersonale som målgruppe kan ikke betragtes som pointgivende i forhold til formidling. Målgruppen skal være færdiguddannede ergoterapeuter.

3. Kan deltagelse i en verdenskongres betragtes som pointgivende i forhold til videreuddannelse?
- Deltagelse kan kun betragtes som pointgivende, når det kan dokumenteres at ansøgeren har afholdt et indlæg, og dette kan i givet fald krediteres under formidling.

4. Kan et 3 kursus i Sanse Integration for børn krediteres som efteruddannelse?
- Ja, det kan godt krediteres som et efteruddannelseskursus, da de overordnede principper og tankegangen i nogen grad kan overføres til voksne senhjerneskadede. Dog kan det ikke stå alene, og der må yderligere være andre specifikke kurser, som specielt er tilegnet målgruppen. Det kan således ikke krediteres som 3 uger, da overvægten i den tidsmæssige udstrækning skal være specifik, men det kan indgå som et supplement og fx krediteres som svarende til en uge.

Børn

1. Jeg har en ét-årig Marte Meo terapeutuddannelse. Kan den gælde for videreuddannelse?
- Nej. En Marte Meo-uddannelsen eller andre lignende efteruddannelser, eksempelvis Kranio-Sakralterapi, er ikke meritgivende i forhold til videreuddannelse. Det er "generel relevant efteruddannelse", jvf. pkt. 7 C. Længerevarende SI-kurser hører eksempelvis ind under pkt. 7 B. Hvis du har rigtig mange kurser inden for pkt. 7 A + B, vil specialistnævnet kunne indstille til specialistrådet, at man dispenserede for manglende formel videreuddannelse.

Håndterapi

1. Kan man blive specialergoterapeut i håndterapi, hvis man ikke har arbejdet på et af de 5 specialesteder i Danmark? 
- Indenfor håndkirurgi skelner man mellem specialehåndkirurgi og basishåndkirurgi. Basishåndkirurgien varetages af håndkirurger, mens specialehåndkirurgien varetages af ortopædkirurger. For at opnå specialistgodkendelse i håndterapi som ergoterapeut skal man have arbejdet en del af tiden på et specialested, enten i Danmark eller i udlandet. I Danmark er det Aalborg Sygehus, Gentofte Amtssygehus, Odense Universitetshospital, Rigshospitalet og Århus Sygehus, som på nuværende tidspunkt har specialet.

2. Kan kongresser godkendes som efteruddannelse på lige fod med kurser?
- Ja, hvis man har fået ny viden med hjem, som er blevet udmøntet i ændret praksis. Kongresser, som godkendes indenfor området håndterapi, kan f.eks være: Internationale håndkongresser arrangeret af IFSHT, eller europæiske håndkongresser, arrangeret af EFSHT, Skandinaviske håndkongresser eller håndkirurgiske kongresser.

3. Skriftlig formidling, kan det f.eks være kliniske retningslinier for ergoterapeutisk behandling, som er udsendt på internettet?
- Ja, hvis de kliniske retningslinier er godkendt af en håndkirurg.

4. Kan man blive specialergoterapeut i håndterapi, hvis man ikke har en formel videreuddannelse?
- Ja, hvis man f.eks. selvstændigt har gennemført et større videnskabeligt forskningsarbejde, evt. kombineret med større selvstændigt gennemførte udviklingsprojekter, som er relevante for specialet, samt opfylder de øvrige krav. Det bliver i så fald 'godkendelse med dispensation'.

Psykiatri

1. Hvis man altid kun har arbejdet inden for psykiatri, kan man så opfylde kravet om bred erhvervserfaring?
- Ja, 'bred erfaring' skal ses i lyset af bredden af det samlede psykiatriområde. Man kan altså godt have bred erfaring, selv om man alene har været beskæftiget inden for psykiatrien, idet psykiatri i sig selv er et bredt beskæftigelsesområde.

Du kan få papir på dine specialistkompetencer i Etf's specialistgodkendelse.

Der er ansøgningsfrist hvert år den 15. oktober.

Det er gratis for medlemmer og koster 10.000 kr for ikke-medlemmer.

Sidst opdateret
12.02.2019