Hjem > Ergoterapi og politik > Psykiatri

Psykiatri

Ergoterapeuter arbejder både i den regionale psykiatri og kommunale sociale indsats. Du kan her læse om, hvad Etf særligt har fokus på.

Psykiatrisk ergoterapi

Ergoterapi i psykiatrien gør, at mennesker med psykiske lidelser rehabiliteres og får et hverdagsliv med høj grad af autonomi, aktivitet og deltagelse.

Ergoterapeutforeningens 9 anbefalinger på socialområdet

Ergoterapeutforeningens 9 anbefalinger på socialområdet – vi ser ressourcerne

Udviklingen på socialområdet går stærkt. Rehabilitering vinder frem på området og betyder, at den enkeltes muligheder for at mestre hverdagen, er i centrum. Ergoterapeuter vil gerne gå forrest i den udvikling. 

Læs Ergoterapeutforeningens 9 anbefalinger på socialområdet.

Specialiserede socialpsykiatriske afdelinger

Lov om 150 særlige pladser i psykiatrien

Folketinget vedtog fredag d. 2. juni en ny lov om at etablere 150 rehabiliterende pladser på psykiatriske afdelinger. Afdelingerne retter sig mod en særlig gruppe udsatte borgere med svære psykiske lidelser, misbrug og en udadreagerende adfærd. I regionerne er man i gang med at etablere afdelingerne, men det er meget forskelligt, hvor langt man er nået. Der har løbende været politiske diskussioner om pladserne, og i efteråret 2018 meldte KL og Danske Regioner ud, at de gerne ser, at pladserne bliver konventeret til almindelige pladser målrettet den oprindelige målgruppe. Sammenfaldende med den udmelding udsendte regeringen en høring om opdatering af visitationskriterierne til de 150 pladser. Læs mere om Ergoterapeutforeningens holdning under: Høringssvar. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte konsulent Maj Fjordside på: mf@etf.dk.

Læs Ellen Trane Nørby's svar på Danske Regioners statusnotat her
Læs nærmere om de 150 særlige pladser her
Læs KL og Danske Regioners udmelding om at nedlægge de 150 pladser her

Ambitionerne for de nye specialiserede afdelinger er, at de skal:

  • Have et rehabiliterende sigte.
  • Forbedre patientens evne til at mestre hverdagen.
  • Nedbringe brugen af tvang og voldsepisoder.

Ergoterapeuter kan bl.a. bidrage med:

Udarbejde funktionsevnevurderinger
Patienter med psykiske lidelser har ofte en nedsat funktionsevne. Ergoterapeuter gør brug af validerede undersøgelsesredskaber til at udforme funktionsevnevurderinger. I funktionsevnevurderingerne beskriver ergoterapeuten, hvad den nedsatte funktionsevne konkret betyder for den enkelte patient, og hvad patienten har behov for at træne.

Træne hverdagsaktiviteter
For mennesker med en psykisk lidelse kan helt basale hverdagsaktiviteter opleves som uoverkommelige. Det kan fx være at gå i bad, lave mad, gøre rent, arbejde, være sammen med andre og lave rekreative aktiviteter. Ved en længere indlæggelse er det vigtigt, at patienten sammen med ergoterapeuten træner hverdagsaktiviteterne. Det gør indlæggelsen mere tålelig, og patienten får lettere ved at vende tilbage til en hverdag efter en udskrivelse.

Arbejde målrettet og tidsafgrænset
Ergoterapeuter arbejder målorienteret og tidsafgrænset. Det gør det tydeligt for patienten, hvilke mål der arbejdes hen imod – og hvornår målet er opnået. Indsatserne er graduerede og tilpasset den enkelte patient.

Nedbringe brugen af tvang
Flere af patienterne på de nye afdelinger har formentlig en udadreagerende adfærd præget af angst og aggressioner. Det kan skyldes, at deres sanser er over- eller understimuleret. Ergoterapeuter har viden om, hvordan bearbejdning af sansestimuli påvirker adfærden. I samarbejde med patienten finder ergoterapeuten mestringsstrategier, der kan medvirke til en mere hensigtsmæssig adfærd hos patienten. Ergoterapeutens interventioner bygger på anvendelsen af validerede undersøgelsesredskaber f.eks. Adult Sensory Profile.

Genoptræningsplaner i psykiatrien

1. januar 2015 trådte en revideret udgave af Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner i kraft. Med vejledningen får patienter fra psykiatriske afdelinger ret til en genoptræningsplan på lige fod med patienter fra somatiske afdelinger.

I vejledningen står der, at ”Sundhedslovens bestemmelser om genoptræning efter udskrivning fra sygehus omfatter alle patienter uanset diagnose og alder, der på udskrivningstidspunktet har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, der relaterer sig til den aktuelle sygehuskontakt. Dette gælder altså også patienter, der udskrives fra en psykiatrisk afdeling”.

Ergoterapeutforeningen har derfor udarbejdet et notat, der skal bidrage til en afklaring af, hvad en genoptræningsplan skal indeholde set fra et ergoterapifagligt perspektiv.

Tvang i psykiatrien

Ergoterapi forebygger tvang i behandlingspsykiatrien

Tvang er et meget alvorligt indgreb i den enkeltes mulighed for aktivitet og deltagelse. Ergoterapi forebygger brugen af tvangsforanstaltninger gennem aktivitet og deltagelse. Ergoterapeuter arbejder med udgangspunkt i patientens funktionsniveau og ressourcer, samt individuelt tilpasset aktivitet, hvilket er med til at fastholde selvstændighed og autonomi hos patienterne under indlæggelse.

Ergoterapeutiske kompetencer skal derfor inddrages i arbejdet med at forebygge tvang i psykiatrien, da de kan bidrage til at nedbringe brugen af tvang, medicin, mindske uro og udadreagerende adfærd.

I perioden 2011-2014 er der med midler fra Satspuljen gennemført en række projekter rundt omkring i hele landet med det formål at nedbringe og forebygge tvang i psykiatrien. Flere af disse projekter har involveret ergoterapeuter. På følgende sider, fremgår projekter, hvor der har været ergoterapeuter projektgrupperne:

Arbejdsrehabilitering

Mennesker med psykiske lidelser står oftere end andre uden for arbejdsmarkedet. Ergoterapeuter yder væsentlige bidrag i beskæftigelsesindsatsen, fordi ergoterapi tager udgangspunkt i den enkeltes motivation og ressourcer, fordi ergoterapeuten har redskaber til at graduere aktiviteter, tilpasse omgivelser og støtte mennesker, der skal i eller allerede er i arbejde.

Ved at blive inkluderet i samfundet, skabes bedre livskvalitet for den enkelte, hvad enten det sker via beskyttet, ordinær eller frivillig beskæftigelse.

Soldater med PTSD

Der er behov for udvikling af rehabiliteringstilbud i forhold til aktivitet og deltagelse for hjemvendte soldater, da genopbygning af en meningsfuld hverdag er en vanskelig, men afgørende opgave.

Etf mener, at der er behov for:

  • Intervention i forhold til at varetage et socialt støttebehov hos soldater, der viser tegn på, eller har udviklet PTSD
  • Specialrådgivningsfunktion overfor soldater, pårørende, kontaktpersoner i forsvaret og kommuner i forhold til aktivitet og deltagelse i hverdagslivet herunder arbejdsfastholdelse og hjælpemiddelrådgivning

Den ergoterapeutiske rehabiliteringsindsats

I ergoterapi anvendes klientcentrerede aktiviteter som middel og mål til at rehabilitere funktionsnedsættelser og aktivitetsbegrænsninger, samt til at vurdere og udvikle den enkeltes mulighed for at forme en ny hverdag. Det overordnede mål for den ergoterapeutiske rehabiliteringsindsats i en kommende veteranpolitik vil derfor være at anvise praktiske løsninger, der kan hjælpe soldater med PTSD til at kompensere, tilpasse eller genvinde meningsfulde aktiviteter i deres hverdag. Der er nye vaner, roller og interesser at udvikle og forholde sig til.

Hvis du vil vide mere

Nedenfor kan du finde artikler om soldaterveteraner med PTSD fra bladet Ergoterapeuten, samt en uddybende beskrivelse af et ergoterapeutisk PTSD behandlingstilbud.

Spørgeskemaundersøgelser

Ergoterpeuter i hospitals-, distrikts- og socialpsykiatrien

Ergoterapeutforeningen gennemførte i 2011 en spørgeskemaundersøgelse blandt ergoterapeuter i hospitals-, distrikts- og socialpsykiatrien. 

Formålet med denne undersøgelse var at afdække ergoterapeuters faglighed, arbejdsindhold og arbejdsmiljø, når de er ansat i henholdsvis hospitals-, distrikts- og socialpsykiatrien. Undersøgelsen er med til at give svar på, hvad ergoterapeuter bruger deres arbejdstid på, hvilke redskaber og undersøgelsesmetoder de arbejder med, om de bruger evidensbaseret viden i deres daglige arbejde, og hvordan arbejdsmiljøet på deres arbejdsplads er.

Ergoterapeutforeningen gentog i 2015 en modificeret udgave af spørgeskemaundersøgelsen fra 2011 blandt ergoterapeuter i hospitals-, distrikts- og socialpsykiatrien. Det var interessant at udføre undersøgelsen igen fordi psykiatriområdet har gennemgået en stor udvikling siden 2011. 

Fysio- og ergoterapeuter i den regionale behandlingspsykiatri

Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen har i april 2016 gennemført et mindre undersøgelse blandt foreningernes tillidsrepræsentanter og ledere i den regionale behandlingspsykiatri.

Formålet med spørgeskemaet har været at afdække en række forhold omkring ydelsesstyring, besparelser og genoptræningsplaner i psykiatrien, som begge foreninger har haft fokus på de sidste par år.

Det mener Etf

Politikark om psykiatri

Etf's hovedbestyrelsen har i 2013 vedtaget et politikark om psykiatri.

Politikark om psykiatri

Høringssvar

Du kan her finde de høringssvar, som Etf har sendt i forhold til psykiatri. Dokumenterne er oplistet kronologisk med nyeste først.

I Danmark er det psykiatriske system delt op i tre arbejdsområder: Sygehuspsykiatri, distriktspsykiatri og socialpsykiatri, og ergoterapeuter arbejder inden for alle tre områder.

Sidst opdateret
01.11.2019