Hjem > Ergoterapi og politik > Fremtidens sundhedsuddannelser

Fremtidens sundhedsuddannelser

Professionsuddannelserne har gennemgået en revision af sundhedsuddannelserne. Etf har præget arbejdet for at sikre den stærkest mulige ergoterapeutuddannelse i fremtiden.

Uddannelses- og Forskningsministeriet satte i januar 2014 gang i en analyse af professionsbacheloruddannelserne på sundhedsområdet. Der har været lagt op til en proces, hvor flere parter end tidligere, herunder de faglige organisationer, er med til at præge hvad fremtidens ergoterapeutuddannelse skal indeholde.

Formålet har været at sikre, at indhold og struktur for uddannelserne svarer til udviklingen på arbejdsmarkedet, så de nye uddannelser efter planen stod klar pr. 1. august 2016.

Særlige kendetegn ved ergoterapi

Nogle af de emner, der har præget arbejdet med revisionen, er at styrke samarbejde på tværs af faggrupper, styrkelse af praktiske færdigheder og evnen til at sætte borgeren i centrum i et behandlingsforløb.

Ergoterapeutforeningen har i processen peget på, at forudsætningerne for dygtige ergoterapeuter er stærke professionsfaglige kompetencer. Det er altså ikke lige meget, om man tager den ene eller anden sundhedsuddannelse.

Der er nogle særlige kendetegn ved ergoterapeutuddannelsen, som skal forblive - men med fordel kan videreudvikles - også set i lyset af at flere typiske ergoterapeutiske begreber som ”ressourcer” og ”deltagelse” anvendes nu i mange sammenhænge i samfundsdebatten. Etfs holdning er i den forbindelse bl.a.:

  • At ergoterapeuternes spidskompetencer og faglige bidrag skal stå stærkt og klart for omverdenen.
  • Det er vigtigt, at ergoterapeuter har konkrete redskaber til at identificere, analysere og understøtte ressourcer hos og omkring den enkelte person. En ergoterapeut skal også kunne analysere konkrete faktorer i borgerens aktuelle hverdag, som den bestemte ergoterapi retter sig imod.
  • Det er samtidig vigtigt, at de studerende lærer at håndtere viden fra forskning og udviklingsarbejde og omsætte denne viden i praksis. Dimittenden skal også kunne måle sit faglige arbejde. Eksempelvis forandringer på de konkrete faktorer i hverdagen, som borgeren ønsker forbedret gennem ergoterapi.

Etf i central rolle

Fra Etf har formand Gunner Gamborg spillet en central rolle i revisionen af sundhedsuddannelserne som den ene af to repræsentanter fra Sundhedskartellet, der har deltaget i koordinationsgruppen. Fra politisk side har Etf deltaget i professionshøjskolernes udviklingskonference i 11. august 2015, hvor Gunner Gamborg kom med seks anbefalinger.

Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse er løbende blevet informeret i revisionsprocessen, ligesom den gennem forløbet har haft mulighed for at komme med input hertil. 

Går ind i næste fase

Siden august 2015 har revisionen for de enkelte uddannelser været i gang. Arbejdet foregik i faggrupperne tilknyttet de enkelte uddannelser, også kaldet de monofaglige udviklingsgrupper.

Fra Etf deltog ergoterapeut Helle Mousing, ny leder af ergoterapeutuddannelsen på Metropol i den monofaglige udviklingsgruppe, og ergoterapeut Helle Kruse Andersen terapifaglig chef på Aarhus Universitetshospital som suppleant. Gruppens arbejde er afsluttet.

Den monofaglige udviklingsgruppen afleverede fire leverancer:

  1. Dimittendprofil
  2. Input til bekendtgørelseselementer
  3. Input til uddannelsesbilag
  4. Fælles uddannelseselementer

Ny bekendtgørelse: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=180533

 

 

Sidst opdateret
03.08.2017