Hjem > Ergoterapi og politik > Etf's fonde og puljer

Etf's fonde og puljer

Ergoterapeutforeningens Bevillingsudvalg administrerer fire fonde og puljer.

Praksispuljen

Hvem kan søge?

 • Ansøgere skal arbejde i ergoterapeutisk praksis, hvor der arbejdes direkte med patient/borger -indsatser. 
 • Samtlige ergoterapeuter som deltager i projektet skal fremgå af ansøgningen. 
 • Projekter kan gennemføres i partnerskaber mellem arbejdspladser i praksis. 

Formelle kriterier:

 • Ansøgere skal være aktive medlemmer af Ergoterapeutforeningen
 • Ansøgninger skal være indsendt rettidigt via Ergoterapeutforeningens fondsansøgningsprogram www.efond.dk/etf (ansøgningsfrister 15/2 og 15/9) 
 • ​Ansøgninger til Praksispuljens Sparringspulje kan indsendes løbende på mail til bevillingsudvalg@etf.dk​ 
 • Ansøgninger kan som udgangspunkt ikke bevilges med tilbagevirkende kraft 
 • Ledelsen på arbejdspladsen skal give skriftligt støtte gennem ansøgningsformularen i efond
 • Der kan som udgangspunkt kun tildeles en bevilling pr. ansøger ad gangen og der skal afrapporteres, inden der kan genansøges. Derudover er der ikke begrænsninger på, hvor mange gange en ansøger kan ansøge om midler i Praksispuljen.

Der uddeles midler fra Praksispuljen to gange årligt. 

Du finder Kriterier for behandling af ansøgninger til Praksispuljen her

Praksispuljens formål

Formålet med Ergoterapeutforeningens Praksispulje er at fremme praksis- og kvalitetsudvikling af ergoterapi * 
Det er ofte, når der er en kobling mellem praksisudvikling og forskning i evidensarbejdet, at det fører til målrettede kvalitetsforbedringer i praksis.  
Uddeling af midler fra Ergoterapeutforeningens Praksispulje afhænger af antallet af ansøgninger i den pågældende bevillingsrunde. 

* Praksispuljens definition på praksisudvikling bygger på OECD’s Frascati definition om at ” Udvikling er systematisk arbejde baseret på viden opnået gennem forskning og praktisk erfaring, med det formål at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser”

Baggrund
Ergoterapeutforeningens Praksispulje udgør sammen med Ergoterapeutforeningens Forskningsfond medlemsfinansierede fonde, som har til formål at fremme udvikling af dansk ergoterapi. 
Forskningsfonden og Praksispuljen har årligt mere end 1.2 mio. kr. til uddeling, heraf har Praksispuljen en tilførsel på ca. 300. 000 kr. årligt og Forskningsfonden en årlig tilførsel på ca. 900.000 kr.
Kriterierne for begge puljer giver Bevillingsudvalget muligheder for samfinansiering ved bevillinger. 

Praksispuljen administreres af Ergoterapeutforeningens Bevillingsudvalg.

Praksispuljen støtter

Praksispuljen vægter projekter med fokus på: 

 • Implementering af ergoterapeutisk forskning & evidens fx NKR (Nationale Kliniske Retningslinjer)
 • Afprøvning og/eller implementering af forskningsbaserede ergoterapeutiske interventioner i praksis
 • At omsætte ergoterapeutiske praksiserfaringer til målrettede indsatser og bygge bro til forskning
 • Udvikling af standardiserede ergoterapeutiske redskaber gennem validering, afprøvning og eventuel oversættelse
 • At oversætte, afprøve og validere ergoterapeutiske arbejdsprocesmodeller og metoder
 • At fremme klinisk ræsonnering i praksis 
 • At understøtte ergoterapi i nye kontekster

Anvendelse af støttemidler
De anvendte midler skal anvendes i overensstemmelse med bevillingen.

Praksispuljen støtter: 

 • Frikøb til ansøger
 • Konsulentbistand
 • Administrationsbistand fx hjælp til oversættelse & korrektur 
 • Kursus- og/ eller undervisningsmidler hvis disse indgår som en forudsætning for en samlet projektgennemførsel

Praksispuljen støtter ikke udgifter til inventar, elektronisk udstyr, apps, lønmidler til udarbejdelse af artikel eller rejseudgifter.
Det er en forudsætning for støtte til kursus- og undervisningsmidler at arbejdspladsen støtter projektet svarende til 25% af udgifterne.

Du finder en oversigt over tidligere støttede projekter fra Praksispuljen her

Afrapportering og tilbagebetaling af midler

Når du har fået en projektbevilling fra Etf's Praksispulje er du forpligtet til at aflægge afrapportering senest to år efter, du har modtaget denne.
Gem derfor dit ansøgningsnr. og dit bevillingsbrev fra Etf.

Regnskab:
Afrapporteringsskabelon vedr. regnskab
Resterer der uforbrugte midler ved projektets afslutning, skal beløbet tilbageføres til Ergoterapeutforeningen via reg.nr. 0400 & konto nr. 4024398752 (Lån & Spar Bank)

Indhold:
Afrapportering vedr. projektets indhold og resultater. Når du har fået en bevilling fra Etf's Praksispulje er du forpligtet til at afrapportere og dele viden med Etf's medlemmer. 

 • Skrive en faglig artikel om projektet. Du kan udarbejde din afrapportering efter vejledning på Etf's Videnbank https://www.etf.dk/videnbank - nederst på siden
 • Formidle praksisprojektet mundtligt/skriftligt i et Ergoterapi Fagligt Selskab.
 • Indsende den rapport som du har lavet til arbejdspladsen på baggrund af projektet.

Mail din afrapportering med bilag påført ansøgningsnummer til Ulla Garbøl på ug@etf.dk

Sparringspuljen

Praksispuljens Sparringspulje: 
Der uddeles imellem ansøgningsrunderne midler til projektstart fra Praksispuljens Sparringspulje. Beløbet er fast og øremærket til konsulentbistand mhp. at få udarbejdet en egentlig projektplan. Ansøgere kan selv vælge den konsulent, som er relevant for projektet. Brobygning mellem professionshøjskolerne og praksis vil oftest være relevant.

Projektidè?
Har I på arbejdspladsen formuleret en projektidè, men mangler en egentlig projektbeskrivelse og har brug for sparring for at komme videre, så kan du uden for ansøgningsfristerne ansøge om 10.000 kr. til konsulentbistand gennem Sparringspuljen.

​Send en mail til chefkonsulent Ulla Garbøl på ug@etf.dk, hvis du vil vide mere om Sparringspuljen

Forskningsfonden

Hvem kan søge?

Krav til ansøgere: 
Ansøgere skal være i gang med eller have relevant forskningsuddannelse, tilknytning til en forskningsinstitution og mindst en vejleder med ergoterapeutisk baggrund for at kunne ansøge om midler i Forskningsfonden.

Formelle kriterier: 

 • Ansøgere skal være aktive medlemmer af Ergoterapeutforeningen
 • Ansøgningen skal være indsendt rettidigt via Ergoterapeutforeningens fondsansøgningsprogram www.efond.dk/etf (ansøgningsfrister 15/2 og 15/9)
 • Ansøgningen skal indeholde cv og vejleders indstilling af projektet
 • I bedømmelsen vil indgå om ansøger har søgt andre fonde
 • Der kan som udgangspunkt kun tildeles en bevilling pr. ansøger ad gangen og der skal afrapporteres, inden der kan genansøges. Derudover er der ikke begrænsninger på hvor mange gange en ansøger kan ansøge om midler i Forskningsfonden.
 • Ved bevillinger til forskningsprojekter skal der formidles en kvalitativ statusafrapportering til Etf undervejs i projektforløbet. Her skal fokus være på, hvordan projektet kan bidrage til Etf’ s medlemmer i praksis. Gælder ikke for ph.d. projekter. 

Der uddeles midler fra Forskningsfonden to gange årligt.

Du finder Kriterier for behandling af ansøgninger til Forskningsfonden her

Forskningsfondens formål

Formålet med Ergoterapeutforeningens Forskningsfond er at fremme forskning i ergoterapi. Desuden er formålet, at støtte ergoterapeuters forskningsprojekter særligt igennem ph.d.-uddannelse i overensstemmelse med Ergoterapeutforeningens forskningspolitik til gavn for en forskningsbaseret udvikling af ergoterapifaget, der kan være med til at løfte den ergoterapeutiske praksis. Uddeling af midler til ph.d.-ansøgere fra Ergoterapeutforeningens Forskningsfond afhænger af antallet af ansøgninger i den pågældende bevillingsrunde.

Forskningsfonden har ved uddeling af midler også til formål at fremme forskning som en karrierevej for ergoterapeuter og medvirke til at gøre det attraktivt at forske.

Baggrund
Ergoterapeutforeningens Forskningsfond udgør sammen med Ergoterapeutforeningens Praksispulje medlemsfinansierede fonde, som har til formål at fremme udvikling af dansk ergoterapi. 
Forskningsfonden og Praksispuljen har årligt mere end 1.2 mio. kr. til uddeling, heraf har Forskningsfonden en tilførsel på ca. 900. 000 kr. årligt og Praksispuljen en årlig tilførsel på ca. 300.000 kr. Kriterierne for begge puljer giver Bevillingsudvalget muligheder for samfinansiering ved bevillinger. 

Forskningsfonden administreres af Ergoterapeutforeningens Bevillingsudvalg.

Forskningsfonden støtter

Forskningsfonden vægter projekter med fokus på: 

 • Interventionsforskning i ergoterapi
 • Evidens og klinisk udvikling af ergoterapifaget
 • Forskning i helhedsorienteret rehabilitering hvor ergoterapi er omdrejningspunktet
 • Forskning i områder hvor klientcentrering er i fokus fx gennem PRO / Patient Reported Outcome
 • Forskning i udvikling af det videnskabelige grundlag for ergoterapi

Forskningsfonden støtter årligt: 

 • Der uddeles årligt bevillinger til ergoterapeuters ph.d.-projekter
 • Der uddeles årligt op til to egentlige forskningsbevillinger
 • Der uddeles eventuelt midler til øvrige forskningsprojekter, som opfylder kriterierne for Forskningsfonden

Anvendelse af støttemidler: 
De anvendte midler skal til enhver tid anvendes i overensstemmelse med bevillingen.

Forskningsfonden støtter:

 • Ph.d. afgift til et universitet
 • Lønmidler til ansøger 
 • Konsulentbistand fx hjælp til statistik og oversættelse & korrektur 
 • Udgifter til publicering, hvis der ansøges om ”free access” i et relevant tidsskrift 

Forskningsfonden støtter ikke udgifter til inventar, elektronisk udstyr, lønmidler til udarbejdelse af artikel eller rejseudgifter

Du finder en oversigt over tidligere støttede projekter fra Forskningsfonden her

 

Afrapportering og tilbagebetaling af midler

Når du har fået en projektbevilling fra Etf's Forskningsfond er du forpligtet til at aflægge afrapportering senest to år efter, du har modtaget denne.
Gem derfor dit ansøgningsnr. og dit bevillingsbrev fra Etf.

Regnskab:
Afrapporteringsskabelon vedr. regnskab
Resterer der uforbrugte midler ved projektets afslutning, skal beløbet tilbageføres til Ergoterapeutforeningen via reg.nr. 0400 & konto nr. 4024398752 (Lån & Spar Bank)

Indhold:
Afrapportering vedr. projektets indhold og resultater. Når du har fået en bevilling fra Etf's Forskningsfond er du forpligtet til at afrapportere og dele viden med Etf's medlemmer. Du kan udarbejde din afrapportering efter vejledning på Etf's Videnbank https://www.etf.dk/videnbank - nederst på siden

Mail din afrapportering med bilag påført ansøgningsnummer til Ulla Garbøl på ug@etf.dk

 

 

 

Rejsefond & Studierejsefond

Rejsefond for autoriserede ergoterapeuter & Studierejsefond for studerende på professionsbacheloruddannelsen i ergoterapi

Rejsefond for autoriserede ergoterapeuter

Formålet med Ergoterapeutforeningens Rejsefond for uddannede ergoterapeuter er at fremme udbredelsen af resultater af dansk ergoterapi og derfor give ergoterapeuter mulighed for økonomisk støtte til nedenstående formål:

      Præsentation af resultater indenfor dansk ergoterapi på konferencer i udlandet 

Hvem kan søge?

Autoriserede ergoterapeuter som er aktive medlemmer af Ergoterapeutforeningen.

Baggrund:
Fondens samlede årlige midler udgør 70.000 kr. pr. år fra 1. januar 2020. 
Etf's hovedbestyrelsen fastsætter det årlige beløb for Rejsefonden.
Rejsefonden administreres af Ergoterapeutforeningens Bevillingsudvalg.

Du finder Kriterier for behandling af ansøgninger til Rejsefonden her

Rejsefonden støtter

Indholdsmæssige kriterier:
I ansøgningen skal indgå:

 • En beskrivelse af projektets resultater herunder relevansen for dansk ergoterapi
 • Om konferencen er peer review
 • Dokumentation for optagelse af præsentation på konferencen
 • En redegørelse for budget og øvrig finansiering.

Rejsefonden støtter ikke udgifter i forbindelse med efteruddannelse eller længerevarende diplom- eller masteruddannelsesforløb i ind- og udland.

 • Ansøgningen skal være indsendt rettidigt via Ergoterapeutforeningens fondsansøgningsprogram www.efond.dk (ansøgningsfrister 15/2 og 15/9)
 • Ansøgningen skal indeholde et udfyldt ansøgningsskema.
 • Der kan kun tildeles en bevilling pr. ansøgning og det er udelukkende førsteforfatter på abstrakt, som kan komme i betragtning til en bevilling.
 • Ansøgninger, som ikke opfylder de formelle kriterier, vil ikke blive behandlet i Bevillingsudvalget.
   

Bevillinger
Bevillingernes størrelse kan maksimalt udgøre:

 • Rejser i Norden: 2.000,00 kr.
 • Rejser i øvrige Europa: 3.000,00 kr.
 • Rejser i Nord- syd- og Mellemamerika: 5.000,00 kr.
 • Rejser i Asien, Australien, New Zealand: 5.000,00 kr.

Udbetaling af en bevilling fra Rejsefonden

Har du fået en bevilling fra Rejsefonden, skal du indsende rejsebilag, før du kan få beløbet udbetalt.

Du skal indsende dine bilag påført dit bevillingsnr. (står i det brev, du modtog i forbindelse med bevillingen) til Etf´s Økonomiafdeling på mail: regnskab@etf.dk

Studierejsefond for ergoterapeutstuderende

Formålet med Ergoterapeutforeningens Studierejsefond for bachelorstuderende på uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi er, at studerende kan få mulighed for økonomisk støtte til et af nedenstående formål:

 • Støtte bachelorstuderendes præsentation af resultater fra studieprojekter på udenlandske konferencer fx ENOTHE
 • Støtte bachelorstuderendes ergoterapifaglige praktikophold i udlandet. Forudsætningen herfor er, at der er ergoterapeut(er) ansat eller tilknyttet som konsulenter på den konkrete arbejdsplads med henblik på at der kan ydes supervision på de ergoterapeutiske opgaver. 

Indholdsmæssige kriterier
I ansøgningen skal indgå: 

 • En motiveret ansøgning med et beskrevet formål herunder det forventede ergoterapeutiske læringsudbytte
 • En beskrivelse af relevansen for dansk ergoterapi
 • Dokumentation med aftaler, kontaktpersoner osv. vedhæftet som bilag
 • At praktikopholdet er en del af et godkendt uddannelsesforløb på en af de syv professionshøjskoler, hvor professionsbacheloruddannelsen i ergoterapi findes
 • En redegørelse for budget og øvrig finansiering.

Til ergoterapeutstuderende har Etf årligt øremærket 30.000 kr. i Studierejsefonden

Du finder bevillingskriterier for Studierejsefonden her

Udbetaling af en bevilling fra Studierejsefonden

Har du fået en bevilling fra Studierejsefonden, skal du indsende rejsebilag, før du kan få beløbet udbetalt.

Du skal indsende dine bilag påført dit bevillingsnr. (står i det brev, du modtog i forbindelse med bevillingen) til Etf´s Økonomiafdeling på mail: regnskab@etf.dk

Sådan ansøger du

Ansøgninger til Ergoterapeutforeningens Praksispulje, Forskningsfond og Studierejsefond foregår i en elektronisk procedure via efond. Du kan læse mere om efond på www.efond.dk og også se hvilke andre organisationer, der bruger fondsansøgningsprogrammet.

Når du har oprettet dig som ansøger til en af Etf's fonde og puljer kan du gå ind og ud af ansøgningsskemaet på efond. Som ansøger vil du automatisk blive guidet igennem skemaet og proceduren ift. at få udfyldt din ansøgning korrekt. Du er ikke forpligtet til at indsende din ansøgning, selvom du har oprettet dig som ansøger. 

Find ansøgningsskemaer her eller på www.efond.dk/etf

Ansøgningsfrist

15. februar og 15. september.
Forventet sagsbehandlingstid er 2 mdr. og i denne periode er efond lukket for ansøgninger.

Generel vejledning til Efonds ansøgningsskema

Du finder vejledning her 

Kommissorium

Kommissorium for Ergoterapeutforeningens puljer og fonde & Bevillingsudvalg er blevet revideret i 2018.
Du finder kommissorium her

Bevillingsudvalget

Bevillingsudvalget består pr. 1.2. 2022 af:

 • Margrethe Boel, ergoterapeut, næstformand i Etf & formand for Bevillingsudvalget
 • Emma Ghaziani, ergoterapeut, MsR, Ph.d, forsker BBH, Region Hovedstaden
 • Anette Enemark Larsen, ergoterapeut, Ph.d, lektor Københavns Professionshøjskole
 • Marc Sampedro Pilegaard, ergoterapeut, cand.scient.san, Ph.d, forsker Syddansk Universitet
 • Helle Larsen, ergoterapeut, tilbudsleder af Ungehus CPH og Gloria Mediehus, Københavns kommune
 • Majbrit Lykke Kjær, ergoterapeut, Rehabiliteringsterapeut, Ringsted Kommune 
 • Louise Rosholm, ergoterapeut, cand. san i ergoterapi, OUH​, Region Syddanmark
Sidst opdateret
06.12.2022