Om os

Her kan du læse mere om Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter.

Bestyrelsen - kontakt

Formand for bestyrelsen/kontaktperson til Etf/EVR repræsentant
Nilo Wielund Zarrehparvar - Københavns Mobile Ergoterapi
Valgt 1. gang i 2020
kontakt@mobilergoterapi.dk

 

 

Næstformand/Økonomisk ansvarlig

Anette Jackson -  JACT
anette@jact.dk

 

Medlem af bestyrelsen
Signe Ulnits - Mobilergo
Valgt 1. gang i 2020
signe@mobilergo.dk

 

Medlem af bestyrelsen/WEB-ansvarlig
Marie Merrild - Evivo
Valgt 1. gang i 2015
marie@evivo.dk

Medlem af bestyrelsen
Anette Navne - Ergo-Konsulenten
Valgt 1. gang i 2019
Kontakt@ergo-konsulenten.dk

 

Medlem af bestyrelsen
Karina Olsen
Valgt 1. gang i 2020
karina@ergoterapi.nu

1. suppleant til bestyrelsen

Lotte Vesterli - Lotte Vesterli - Videre med livet

lotte@vesterli.com
 

 

2. suppleant til bestyrelsen

Marianne Gade Kolby
ergomikken@gmail.com

 

Ergoterapeutforeningen

Konsulent

Ulla Kjelgaard
uk@etf.dk

Sekretær

Anette Meulengracht-Jensen
amj@etf.dk

Vedtægter

§ 1. Navn

Klubbens navn er klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Klubbens navn dækker grundlæggende over de ergoterapeuter, der ønsker at starte egen virksomhed, er etableret med egen virksomhed, men er ansat i en deltidsstilling, konsulenter samt de ergoterapeuter, som arbejder fuldtid i egen virksomhed. Klubben dækker ligeledes de personer, der har egen klinik /praksis, underviser, er forfatter eller har egen produktion eller værksted.
Klubben er et netværk under Ergoterapeutforeningen.

§ 2. Formål

Klubbens formål er:

 • At anvende netværket som forum for erfaringsudveksling og vidensdeling om etablering og drift af egen virksomhed.
 • At fungere som netværk og varetage generelle forhold for ergoterapeuter, der enten er nyopstartet eller har etableret egen praksis /virksomhed.
 • At støtte netværksdannelse og det kollegiale sammenhold mellem privatpraktiserende ergoterapeuter.
 • At støtte og inspirere medlemmer af Ergoterapeutforeningen i beslutningen om at nedsætte sig som privatpraktiserende ergoterapeut.
 • At opspore nye ergoterapeutiske arbejds- eller indsatsområder.
 • At give kollegial sparring til de privatpraktiserende ergoterapeuter omkring virksomhedsmæssige forhold via mail, web-sider, kurser og bladet Ergoterapeuten.

§ 3. Medlemmer

Stk. 1. Personer, der er uddannet ergoterapeut og er medlem af Ergoterapeutforeningen, kan være medlem af netværket.

Stk. 2. Det er ligeledes muligt for ergoterapeutstuderende, der er medlem af Ergoterapeutforeningen, at deltage i netværket med henblik på at samle inspiration til opstart og drift af egen praksis eller virksomhed.

§ 4. Bestyrelse

Stk. 1. Klubbens bestyrelse består af 4-6 medlemmer samt 1-2 suppleanter. Bestyrelsens medlemmer og suppleanter vælges på klubbens generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand, første og anden suppleant.

§ 5. Valgperiode

Stk. 1. Bestyrelsesmedlemmer kan vælges ved tilstedeværelse eller via skriftlig tilsagn for en periode af 2 år. Suppleanter vælges på samme vilkår, men for en periode af 1 år.

Stk. 2. Halvdelen af bestyrelsen er på valg det ene år, og den anden halvdel er på valg det næste år. Suppleanter er på valg hvert år.

§ 6. Bestyrelsens arbejde

Stk. 1. Der afholdes 1-3 bestyrelsesmøder og 1-2 netværksmøder om året.

Stk. 2. Bestyrelsen bidrager særligt med følgende ting:

 • Formulerer ønsker og behov for aktiviteter i klubben det kommende år.
 • Input til planlægning og gennemførelse af aktiviteter i klubben det kommende år.
 • Fastlægger dato for afholdelse af aktiviteter i klubben det kommende år.
 • Kontaktpersoner for ergoterapeuter, der ønsker at starte som selvstændig.
 • Suppleanter er velkomne til at deltage i bestyrelsens møder, men er ikke stemmeberettigede, med mindre at ikke alle de valgte bestyrelsesmedlemmer er til stede.
 • Såfremt, der er stemmelighed i bestyrelsen, har formanden den afgørende stemme.

Stk. 3. Bestyrelsens arbejde understøttes af den fornødne administrative bistand fra Etf's sekretariat efter de til enhver tid gældende retningslinjer hhv. praksis for Etf's faglige netværk.

Konkret rådgivning til det enkelte medlem ydes af sekretariatet under iagttagelse af Etf's rådgiveransvar.

§ 7. Generalforsamling

Stk. 1. Der afholdes generalforsamling en gang om året. Generalforsamling afholdes som en del af klubbens netværksmøder.

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen. Indkaldelse skal ske med mindst 6 ugers varsel og med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen annonceres på www.etf.dk og på mail til de enkelte medlemmer af klubben.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Stk. 4. Dagsorden for generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af referent og ordstyrer
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Arbejdsprogram for det kommende år
6. Fastsættelse af kontingent
7. Budget for det kommende år
8. Valg af bestyrelse og suppleanter (skriftligt tilsagn ok!)
9. Eventuelt

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Kan fordres af et flertal af bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer. Henvendelse om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling fremsættes over for bestyrelsens formand. Skriftlig indkaldelse skal ske med 14 dages varsel, og indkaldelsen annonceres på www.etf.dk og på mail til de enkelte medlemmer af klubben.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Ændring af vedtægterne kan kun ske ved 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede på generalforsamlingen.

§ 10. Økonomi

Stk. 1. Kontingent fastsættes på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Ergoterapeutforeningen yder et årligt tilskud til klubben. Tilskuddet fastsættes af Hovedbestyrelsen. I forbindelse med afholdelse af netværksmøder kan der efter behov opkræves et deltagergebyr.

Stk. 2. Transportomkostninger i forbindelse med netværksaktiviteter afholdes af medlemmerne selv. Transportomkostninger for bestyrelsesmedlemmerne i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder og netværksmøder afholdes af klubben i henhold til Etf’s gældende regler.

Stk. 3. Økonomiansvarlig for klubbens midler er bestyrelsen.

Stk. 4. Klubben skal følge de af Ergoterapeutforeningens centralt fastsatte regler for regnskabsaflæggelse og revision.

§ 11. Opløsning af klub

Stk. 1. Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter kan kun opløses, såfremt 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer for.

Stk. 2. Ved en eventuel opløsning af klubben overgår overskydende midler til Etf.

§ 12. Ikrafttræden

Stk. 1. Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen for netværket den 8. november 2006. Vedtægterne er efterfølgende revideret på generalforsamlingen den 12. november 2008 samt på generalforsamlingen den 21. september 2015.

Rådgivning

Hjælp før virksomhedsstart

Erhvervsfremmestyrelsens tilbud om gratis professionel rådgivning ophørte pr. 30. september 2001.

Fremover skal nye iværksættere henvende sig til lokale kontaktpunkter.

Stort set alle iværksætter-relaterede tilbud er samlet i kontaktpunkterne. Kontaktpunkterne skal sikre, at iværksætterne ikke skal bruge kostbar tid på at undersøger, hvor man kan få netop dét kursus i markedsføring eller dét råd om forretningsplanen osv. Med kontaktpunkterne kan iværksætteren nøjes med at henvende sig ét sted eller kontakte ét telefonnummer for at få hjælp.

Stort set hele landet har oprettet kontaktpunkter. Se hvor dit lokale kontaktpunkt ligger og kan kontaktes.

Arbejdsformidlingen

Din lokale arbejdsformidling vil med jævne mellemrum tilbyde iværksætterkurser - typisk som aftenmøder eller 1-dags arrangementer. Man behøver ikke være arbejdsløs for at deltage.

Kontakt din lokale arbejdsformidling og hør hvornår de afholder det næste arrangement. Arrangementerne er gratis og annonceres i dagspressen.

Program til opstart af virksomhed

Et softwarefirma tilbyder et program til opstart og registrering af egen virksomhed eller klinik. Programmet er gratis indtil 12 mdr. efter du registrerer din virksomhed. Derefter kan du selv vælge om du vil fortsætte med at anvende programmet. Men i en opstartsfase kan programmet gøre processen lettere for dig og hjælpe dig med at lægge en forretningsplan.

læs mere om Iværksætter-programmet her

Etf kan ikke påtage sig ansvar for programmet eller anvendelsen af det, men hører gerne om dine erfaringer med det, hvis du vælger at benytte det.

Relevante links i forhold til rådgivning.

Sygeforsikring:
www.bac.bm.dk

Virksomhedsopstart:
www.startguiden.dk 
www.virk.dk 
www.100svar.dk 
www.evu.dk

Erhvervs- og Boligstyrelsen om iværksætteri:
www.ebst.dk 

Rettigheder

Når du starter som privatpraktiserende ergoterapeut, er der en række hidtidige rettigheder og vilkår der ændres.

 • Fuld løn under sygdom og fravær som følge af barsel bortfalder
 • Din dagpengeret påvirkes
 • Dine pensionsforhold forandres

På denne side kan du få mere at vide, om nogle af de regler og forhold du skal være opmærksom på - se dokumenter i højre kolonne. Indholdet i  teksterne er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Du bør altid indhente en konkret og individuel rådgivning hos de relevante myndigheder, for derved at være omfattet af deres rådgiveransvar. Under de forskellige punkter er der henvisninger til, hvor du kan indhente mere information om emnet samt få den nødvendige rådgivning.

Vi forsøger at opdatere siden jævnligt, men der kan forekomme ændringer i regler og procedurer, som ikke fremgår her.

Arkiv

Orientering fra Etf og bestyrelsen i KPPE

Sidst opdateret
14.10.2021