Hjem > Ergoterapi og politik > Faglige Fora > Selskab for ledere > Om Selskab for ledere

Om Selskab for ledere

Her kan du læse mere om selskabet for ledere og melde dig ind.

Formål

Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere er dannet 10. november 2011. Lederselskabet har til opgave at fungere som de ergoterapeutfaglige lederes netværk og styrke det kollegiale sammenhold blandt ergoterapeuter ansat i ledende stillinger eller på lederoverenskomst. Selskabet skal medvirke til erfaringsudveksling og vidensdeling samt etablere og fastholde en strategisk platform for dialog om ledelsesmæssige udfordringer.

Vedtægter

Læs vedtægterne som pdf her

Vedtægter for Ergoterapeutforeningens selskab for Ledere

§ 1 Navn

Ergoterapeutforeningens selskab for Ledere

§ 2 Formål

Selskabets formål er:

 • at være netværk og styrke det kollegiale sammenhold blandt ergoterapeuter ansat i ledende stillinger eller på lederoverenskomst
 • at medvirke til erfaringsudveksling og vidensdeling indenfor ledelse
 • at etablere og fastholde en strategisk platform for dialog om ledelsesmæssige udfordringer
 • at sætte ledelse på dagsordenen
 • at italesætte ledelsesmæssige udfordringer
 • at bidrage til at tænke innovativt i forhold til ledelsesmæssige udfordringer
 • at være inspirationskilde og rådgive Etf?s ledelse ift. Etf lederes udfordringer, idéer og præferencer
 • at følge med i sundheds- og socialpolitik mhp. at udvikle ledelse i forhold til nye samfundsmæssige forhold, udfordringer
 • at støtte op om "ledere in spe"

§ 3 Medlemmer

Stk. 1.

Medlemmer er:

 1. uddannet ergoterapeut og
 2. medlem af Etf og
 3. ansat på lederoverenskomst

Efter ansøgning kan bestyrelsen på baggrund af konkret og individuel vurdering give medlemskab til andre end ansatte på lederoverenskomst, som måtte ønske medlemskab f.eks. faglige ledere, projektledere, koordinatorer eller lign. Forudsætning 1 og 2 skal altid være opfyldt.

Stk. 2.

Der kan opkræves medlemskontingent. Beslutning herom træffes af generalforsamlingen, der tillige fastsætter størrelsen på medlemskontingentet.

§ 4 Bestyrelse

Stk. 1.

Selskabets bestyrelse består af én formand, seks medlemmer og to suppleanter. Formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges på selskabets generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand.

Stk. 2.

Suppleanter kan deltage i møderne efter aftale med formand eller, når bestyrelsesmedlemmer har forfald.

Stk. 3.

Bestyrelsesmedlemmer meddeler eventuelt afbud til møder senest 1 uge før mødet

§ 5 Valgperiode

Stk. 1.

Formanden og bestyrelsesmedlemmer kan vælges ved tilstedeværelse eller via skriftligt tilsagn for en periode af to år. Suppleanter vælges på samme måde for en periode af to år.

Stk. 2.

Halvdelen af bestyrelsen er på valg det ene år, og den anden halvdel er på valg det andet år.

Stk. 3.

I selskabets første valgperiode vælges dog tre bestyrelsesmedlemmer for et år og tre bestyrelsesmedlemmer for to år samt én suppleant for to år og én suppleant for ét år.

§ 6 Valgprocedure

Stk. 1.

Selskabets valgprocedure ved stiftende generalforsamling fastsættes således: Valg til formand, bestyrelse og suppleant foregår skriftligt. Der udpeges tre personer til optælling af stemmer, som ikke er opstillet på valg. Hvis der er stemmelighed mellem kandidater, og hvis det har betydning for valg af formand eller konstituering af bestyrelsen, trækkes lod om posten blandt de kandidater, hvor der er stemmelighed. Der stemmes først til posten som formand for selskabet. Hvert stemmeberettiget medlem af selskabet, som er mødt frem på generalforsamlingen har én stemme til formandsvalget. Herefter vælges bestyrelsen. Hvert stemmeberettiget medlem af selskabet, som er mødt frem på generalforsamlingen har mulighed for at afgive antal stemmer svarende til maksimalt det antal ordinære bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges.  I første valgperiode vælges bestyrelsen sådan, at de tre kandidater, der får flest stemmer, vælges for to år. De tre som får hhv. fjerde, femte og sjette flest stemmer vælges for ét år. Den som får syvende flest stemmer vælges som suppleant for to år og den som får ottende flest stemmer vælges som suppleant for et år.

Stk. 2.

Selskabets valgprocedure ved fremtidige generalforsamlinger fastsættes således: Valg til formand, bestyrelse og suppleant foregår skriftligt. Der udpeges tre personer til optælling af stemmer, som ikke er opstillet på valg. Hvis der er stemmelighed mellem kandidater, og hvis det har betydning for valg af formand eller konstituering af bestyrelsen, trækkes lod om posten blandt de kandidater, hvor der er stemmelighed. Når formanden er på valg, stemmes først til posten som formand for selskabet. Hvert stemmeberettiget medlem af selskabet, som er mødt frem på generalforsamlingen har én stemme til formandsvalget. Herefter vælges bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for en toårig periode, idet de tre som får flest stemmer vælges til bestyrelsen og den som får fjerde flest stemmer vælges til suppleant. Hvert stemmeberettiget medlem af selskabet, som er mødt frem på generalforsamlingen har mulighed for at afgive antal stemmer svarende til maksimalt det antal ordinære bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges.

§ 7 Bestyrelsens arbejde

Stk. 1.

Det daglige arbejde varetages i samarbejde mellem bestyrelse og Etf?s sekretariat.

Stk. 2.

Der afholdes følgende faste arrangementer:

 • Minimum fire ordinære bestyrelsesmøder pr. år.
 • Et temabaseret medlemsarrangement pr. år.
 • Én årlig lederkonference. Denne kan evt. afholdes i samarbejde med andre organisationers formaliserede ledersammenslutning. Ordinær generalforsamling i selskabet afholdes i forbindelse med lederkonferencen.

Stk. 3.

Bestyrelsen bidrager særligt med følgende:

 • Formulerer ønsker og behov for aktiviteter i selskabet og på lederområdet.
 • Input til planlægning og gennemførelse af aktiviteter i selskabet.
 • Fastlægger datoer for afholdelse af aktiviteter i selskabet.
 • Kontaktperson for ergoterapeuter, der har et ønske om at blive ledere, "ledere in spe".

Stk. 4. Samarbejdsform.

Beslutninger i selskabet foregår via dialog.

Stk. 5.

Bestyrelsens arbejde understøttes af en konsulent udpeget af Etf. Vedkommende bør være en af de personer, der varetager ledelseskonsulentopgaver i Etf. Konsulentens opgaver er at fungere som tovholder for selskabet, at informere selskabet om relevante lederindsatser i Etf. Formanden er bindeled mellem selskabet og Etf´s ledelse.

Stk. 6.

Bestyrelsen samarbejder med andre relevante ledersammenslutninger.

§ 8 Generalforsamling

Stk. 1.

Der afholdes generalforsamling én gang om året.

Stk. 2.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsens sekretær i samarbejde med bestyrelsen. Indkaldelse skal ske med mindst 6 ugers varsel og med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen annonceres i fagbladet Ergoterapeuten og på www.etf.dk.

Stk. 3.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Stk. 4.

Dagsorden for generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af referent og ordstyrer
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Arbejdsprogram for det kommende år
 6. Budget for det kommende år
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter
 8. Eventuelt

 

 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt en enig bestyrelse eller mindst 2/3 af medlemmerne ønsker det. Skriftlig indkaldelse skal ske med 14 dages varsel pr. e-post samt via www.etf.dk indeholdende dagsorden.

§ 10 Vedtægtsændringer

Stk. 1.

Vedtægtsændringer kan kun ske ved mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede på generalforsamlingen.

Stk. 2.

Vedtægtsændringer skal godkendes af Etf?s hovedbestyrelse, inden de kan træde i kraft.        

§ 11 Økonomi
Stk. 1.

Ergoterapeutforeningen yder et årligt tilskud til selskabet. Tilskuddet fastsættes af Etf?s hovedbestyrelse.

Stk. 2.

I forbindelse med afholdelse af medlemsarrangementer kan der opkræves deltagergebyr. Omkostninger i forbindelse med medlemmer af selskabets deltagelse i selskabets arrangementer afholdes af medlemmet selv.

Stk. 3.

Andre end medlemmer af selskabet kan inviteres til deltagelse i arrangementer mod betaling af de fulde administrationsomkostninger.

Stk. 4.

Transportomkostninger for bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder, medlemsarrangementer og generalforsamling afholdes af selskabet i henhold til Etf?s gældende regler.

Stk. 5.

Deltagergebyr for bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i konference og medlemsarrangementer afholdes af selskabet.

Stk. 6.

Bestyrelsen er ansvarlig for selskabets økonomi.

Stk. 7.

Selskabet følger de af Etf centralt fastsatte regler for regnskabsaflæggelse og revision.

Stk. 8.

Der kan søges sponsorater mv. til afholdelse af arrangementer eller særlige aktiviteter.

Stk. 9:

Eventuel indgåelse af sponsoraftaler m.v. forudsætter forudgående godkendelse ii Etf?s hovedbestyrelse.

§ 12 Samarbejde med Etf

Stk. 1.

Selskabet er i kontinuerlig dialog med Etf's ledelse. I forbindelse med bestyrelsesmøder planlægges efter behov dialogmøde med landsformand og direktør om ledelsesrelevante emner.

§ 13 Opløsning af selskab

Stk. 1.

Selskabet kan kun opløses, såfremt 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer for.

Stk. 2.

Ved en eventuel opløsning af selskabet overgår selskabets overskydende midler til Etf.

§ 14 Ikrafttræden

Stk. 1.

Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen den 10.11.2011 og træder i kraft den 1. januar 2012.

Bestyrelsen - kontakt

Ny bestyrelse efter generalforsamling den 14. november 2017

Kontakt selskab for ledere: lederselskab@ergoterapeutforeningen.dk

Formand for selskab for ledere i Ergoterapeutforeningen:

Mette Skærbæk Svane, Hammel Neurocenter 21 44 66 64. E.mail: mettsvan@rm.dk

Øvrige medlemmer af bestyrelsen:

Christina Rosendahl Kejlberg, Århus Universitetshospital 24858863. E.mail: chrikejl@rm.dk

Nana Rømer Jørgensen, Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter 22137905. E.mail: njo@specialhospitalet.dk

Jacob Ahlgreen Gram, Hammel Neurocenter 51606572. E.mail: jacolars@rm.dk

Helle Kyhnau Steffensen, Hjerneskadecentret BOMI, Roskilde Kommune 30 84 44 94. E.mail: helleks@bomi.roskilde.dk

Lene Kiehl-Jensen, Rudersdal Kommune 72683962. E.mail: lkje@rudersdal.dk

Tina Phillipsen, Fåborg-Midtfyn kommune 72533934. E.mail: tphil@fmk.dk

 

Kontingent

Det er gratis at være medlem af Selskab for Ledere

 

 

Medlemskab: ind- og udmeldelse

Indkaldelse til seneste generalforsamling 2017

Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere indkalder til generalforsamling.

Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 14. november 2017 kl. 17.30-19.00 på Vingsted Hotel & Konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten.

Dagsorden
 

1. Valg af referent og dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Indkomne forslag
Forslag som ønskes drøftet på generalforsamlingen bedes mailet til formanden
pernille.ellefsen@rk.dk senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. deadline er den 31. oktober 2017.

5. Arbejdsprogram for det kommende år
Bestyrelsen vil på dette punkt gerne bede om input fra medlemmerne i forhold til ønsker og hvordan man konkret tænker at tilbud fra Selskab for Ledere skal tilrettelægges for at nå flest mulige medlemmer.

Lotte Lagoni, næstformand i Etf, vil orientere om tanker vedr. en ændret organisering af leder-området i foreningen og som ønskes drøftet med deltagerne.

6. Budget for det kommende år

7. Valg af bestyrelse og suppleanter
Bestyrelsen består af en formand, seks medlemmer og to suppleanter. Valgperioden er to år. Formanden er på valg i ulige år.
I 2017 er flg. på valg:

 • Formand Pernille Ellefsen (Genopstiller ikke)
 • Bestyrelsesmedlem Mette Skjærbæk Svane (Genopstiller)
 • Bestyrelsesmedlem Rita Bonke (Genopstiller ikke)
 • Suppleant Anne Marie Brandrup Torsting genopstilller ikke.

Derudover skal der vælges to bestyrelsesmedlemmer i stedet for Anni Schøtt og Rikke Møller Jensen. Medlemmer som ønsker at stille op til valg til bestyrelsen får 2 minutter til at præsentere sig selv. Hvis man ikke har mulighed for at være til stede på generalforsamlingen, bedes præsentationen mailet til formanden. Præsentationen vil blive læst op af dirigenten forbindelse med valget.

8. Kort orientering fra Mette Svane, Hammel Neurocenter, om at have ergo-stud. i lederpraktik
Foreløbige erfaringer og den gode ide ønskes udbredt mhp. at skabe interesse for ledelse blandt de studerende på grunduddannelsen.

9. Eventuelt

Næste generalforsamling

Selskab for ledere afholder sin næste generalforsamling den 5. marts 2019 i Odense ifbm. lederkonferencen

Sidst opdateret
04.10.2018