Hjem > Ergoterapi og politik > Faglige Fora > Selskab for ledere > Om Selskab for ledere

Om Selskab for ledere

Her kan du læse mere om selskabet for ledere og melde dig ind.

Formål

Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere blev dannet 10. november 2011. Lederselskabet har til opgave at fungere som de ergoterapeutfaglige lederes netværk og styrke det kollegiale sammenhold blandt ergoterapeuter ansat i ledende stillinger eller på lederoverenskomst. Selskabet skal medvirke til erfaringsudveksling og vidensdeling samt etablere og fastholde en strategisk platform for dialog om ledelsesmæssige udfordringer.

Vedtægter

Læs vedtægterne som pdf her

Vedtægter for Ergoterapeutforeningens selskab for Ledere

§ 1 Navn

Ergoterapeutforeningens selskab for Ledere

§ 2 Formål

Selskabets formål er:

 • sammen med Etf motivere til - og fremme at ergoterapeuter finder interesse i ledelse  og ansættes i lederstillinger  og at lederne trives og interagerer i de positioner, som lederstillinger giver

 • at følge med i sundheds- og socialpolitik mhp. at udvikle ledelse i forhold til nye samfundsmæssige forhold, udfordringer og ledelsesopgaver, såvel strategisk som politisk

 • at være netværk og styrke det relationelle sammenhold blandt ergoterapeuter ansat i ledende stillinger eller på lederoverenskomst
 • at etablere og fastholde en strategisk platform for dialog om ledelsesmæssige udfordringer

 • at være inspirationskilde og rådgive Etf´s ledelse ift. Etf -lederes udfordringer, idéer og præferencer

§ 3 Medlemmer

Stk. 1.

Medlemmer er:

 1. uddannet ergoterapeut og
 2. medlem af Etf og
 3. ansat på lederoverenskomst

Efter ansøgning kan bestyrelsen på baggrund af konkret og individuel vurdering give medlemskab til andre end ansatte på lederoverenskomst, som måtte ønske medlemskab f.eks. faglige ledere, projektledere, koordinatorer eller lign. Forudsætning 1 og 2 skal altid være opfyldt.

Stk. 2.

Der kan opkræves medlemskontingent. Beslutning herom træffes af generalforsamlingen, der tillige fastsætter størrelsen på medlemskontingentet.

§ 4 Bestyrelse

Stk. 1.

Selskabets bestyrelse består af én formand, seks medlemmer og to suppleanter. Formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges på selskabets generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og et økonomianansvarligt medlem.

Stk. 2.

Suppleanter kan deltage i møderne efter aftale med formand eller, på lige vilkår med de ordinære bestyrelsesmedlemmer, dog uden stemmeret.

Stk. 3.

Bestyrelsesmedlemmer meddeler eventuelt afbud til møder senest 1 uge før mødet.

§ 5 Valgperiode

Stk. 1.

Formanden og bestyrelsesmedlemmer kan vælges ved tilstedeværelse eller via skriftligt tilsagn for en periode af to år. Suppleanter vælges på samme måde for en periode af to år.

Stk. 2.

Halvdelen af bestyrelsen er på valg det ene år og den anden halvdel er på valg det andet år.

§ 6 Valgprocedure

Stk. 1.

Selskabets valgprocedure ved stiftende generalforsamling fastsættes således: Valg til formand, bestyrelse og suppleant foregår skriftligt. Der udpeges tre personer til optælling af stemmer, som ikke er opstillet på valg. Hvis der er stemmelighed mellem kandidater, og hvis det har betydning for valg af formand eller konstituering af bestyrelsen, trækkes lod om posten blandt de kandidater, hvor der er stemmelighed.

Stk. 2.

Når formanden er på valg, stemmes først til posten som formand for selskabet.

Stk. 3.

Hvert stemmeberettiget medlem af selskabet, som er mødt frem på generalforsamlingen, har én stemme til formandsvalget. Herefter vælges bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for en toårig periode, idet de tre, som får flest stemmer, vælges til bestyrelsen og den, som får fjerde flest stemmer, vælges til suppleant.

Hvert stemmeberettiget medlem af selskabet, som er mødt frem på generalforsamlingen har mulighed for at afgive antal stemmer svarende til maksimalt det antal ordinære bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges.

§ 7 Bestyrelsens arbejde

Stk. 1.

Det daglige arbejde varetages i samarbejde mellem bestyrelse og Etf´s sekretariat.

Stk. 2.

Der afholdes minimum fire ordinære bestyrelsesmøder pr. år.

Stk. 3.

Referater fra bestyrelsesmøderne offentliggøres på Etf´s hjemmeside. 

Stk. 4. 

Der afholdes følgende faste arrangementer:

• Et temabaseret medlemsarrangement pr. år og/eller én årlig lederkonference. Denne kan evt. afholdes i samarbejde med andre organisationers formaliserede ledersammenslutninger.

Ordinær generalforsamling i selskabet afholdes i forbindelse med det årlige medl.arrangement.

Stk. 5.

Bestyrelsen bidrager særligt med følgende:

• Formulerer ønsker og behov for aktiviteter i selskabet og på lederområdet.

• Være disponibel og aktiv, afhængigt af kompetencer og erfaring, som strategisk sparringspartner i politiske spørgsmål, ved høringer mv.

• Påtage sig pladser i selskaber, netværk, råd, mv., der fremmer selskabets formål, samt videreformidle indhold og evt. konklusioner her fra til resten af bestyrelsen.

Stk. 6.

Samarbejdsform:

Beslutninger i selskabet foregår via dialog.

I tilfælde af uenighed foretages afstemning blandt de ordinære bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 7.

Bestyrelsens arbejde understøttes af en konsulent udpeget af Etf.

Stk. 8.

Bestyrelsen samarbejder med andre relevante ledersammenslutninger

§ 8 Generalforsamling

Stk. 1.

Der afholdes generalforsamling én gang om året.

Stk. 2.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen. Indkaldelse skal ske med mindst 6 ugers varsel og med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen annonceres på Etf´s hjemmeside www.etf.dk. og kan sendes direkte til medlemmer af selskabet. 

Stk. 3.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Stk. 4.

Dagsorden for generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af referent og ordstyrer
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Arbejdsprogram for det kommende år
 6. Budget for det kommende år
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter
 8. Eventuelt

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt en enig bestyrelse eller mindst 2/3 af medlemmerne ønsker det. Skriftlig indkaldelse skal ske med 14 dages varsel pr. e-post samt via www.etf.dk indeholdende dagsorden.

§ 10 Vedtægtsændringer

Stk. 1.

Vedtægtsændringer kan kun ske ved mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede på generalforsamlingen.

Stk. 2.

Vedtægtsændringer skal godkendes af Etf?s hovedbestyrelse, inden de kan træde i kraft.        

§ 11 Økonomi
Stk. 1.

Ergoterapeutforeningen yder et årligt tilskud til selskabet. Tilskuddet fastsættes af Etf´s hovedbestyrelse.

Stk. 2.

I forbindelse med afholdelse af medlemsarrangementer kan der opkræves deltagergebyr. Omkostninger i forbindelse med medlemmer af selskabets deltagelse i selskabets arrangementer afholdes af medlemmet selv.

Stk. 3.

Andre end medlemmer af selskabet kan inviteres til deltagelse i arrangementer mod betaling af de fulde administrationsomkostninger.

Stk. 4.

Transportomkostninger for bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder, medlemsarrangementer og generalforsamling afholdes af selskabet i henhold til Etf´s  gældende regler.

Stk. 5.

Deltagergebyr for bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i konference og medlemsarrangementer afholdes af selskabet.

Stk. 6.

Bestyrelsen er ansvarlig for selskabets økonomi.

Stk. 7.

Selskabet følger de af Etf centralt fastsatte regler for regnskabsaflæggelse og revision.

Stk. 8.

Der kan søges sponsorater mv. til afholdelse af arrangementer eller særlige aktiviteter.

Stk. 9:

Eventuel indgåelse af sponsoraftaler m.v. forudsætter forudgående godkendelse ii Etf?s hovedbestyrelse.

§ 12 Samarbejde med Etf

Stk. 1.

Selskabet er i kontinuerlig dialog med Etf's politiske ledelse og sekretariatet.

§ 13 Opløsning af selskab

Stk. 1.

Selskabet kan kun opløses, såfremt 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer for.

Stk. 2.

Ved en eventuel opløsning af selskabet overgår selskabets overskydende midler til Etf.

§ 14 Ikrafttræden

Stk. 1.

Vedtægterne er revideret på generalforsamlingen den 5.3.2019 og efterflg. godkendt af Hovedbestyrelsen april 2019. De reviderede vedtægter træder i kraft den 1.5.2019.

Bestyrelsen - kontakt

Ny bestyrelse efter generalforsamling den 22.11.2021:

Kontakt selskab for ledere: lederselskab@ergoterapeutforeningen.dk

Formand for Selskab for ledere i Ergoterapeutforeningen:

Mette Skjærbæk Svane, Århus Kommune, 22 44 66 64metsksv@aarhus.dk

Øvrige medlemmer af bestyrelsen:

Mette Iben Hjorth, Økonomiansvarlig, Forenede Care tlf: 40761214, meih@forenede-care.dk

Jacob Ahlreen Gram, Næstformand, Hamme Neurocenter, 51 60 65 72jacolars@rm.dk

Nana Stengade Troelsgaard, Psykiatrisk Center, Kbh, Region H, 38 64 38 22nana.stengade.troelsgaard@regionh.dk

Morten Højgaard Kurth, Viborg Kommune, 60 81 95 92rosendalkurth@mail.dk

Hanne Meldgaard Gregersen, Odense Kommune, 30 71 08 22hagre@odense.dk

Jeanette Reffstrup Christensen, SDU, tlf: 93507088. E.mail: jrchristensen@health.sdu.dk

 

 

Kontingent

Fra 2022 vil det koste 100 kr årligt i kontingent at være medlem af Selskab for ledere. 

 

Medlemskab: ind- og udmeldelse

Sidst opdateret
03.05.2022