Hjem > Ergoterapi og politik > Faglige Fora > FNE Ergoterapi og sundhedsfremme > Om os - FNE Ergoterapi og sundhedsfremme

Om os - FNE Ergoterapi og sundhedsfremme

Her kan du læse mere om FNE Ergoterapi og sundhedsfremme.

Bestyrelsen - kontakt

Formand

Helle Sandø Petersen
Hillerød Kommune
hsanster@gmail.com

Medlem af bestyrelsen - Økonomiansvarlig (På barsel)

Heidi Sørensen
Gladsaxe Kommune
heis@outlook.dk

Webansvarlig

Anne Kirstine Eriksen
Gladsaxe Kommune
annekristine@oncable.dk

Økonomiansvarlige

Christina Jessen-Winge
Ergoterapeutuddannelsen København
cwji@kp.dk

Økonomiansvarlige

Trine Elleby Møller
Gentofte Kommune
elleby@mollernet.dk

 

 

 

Vedtægter

Vedtægter for FNE Ergoterapi og sundhedsfremme

§ 1 Netværkets navn

Fagligt Netværk i Ergoterapeutforeningen - FNE Ergoterapi og sundhedsfremme

Netværket er oprettet i henhold til Ergoterapeutforeningens (Etf) vedtægter § 4 og § 18.

§ 2 Afgrænsning

FNE Ergoterapi og sundhedsfremme er et fagligt netværk for ergoterapeuter, der er organiseret i Etf, og som har interesse i aktivitetsvidenskabens forståelse for aktiviteters betydning for sundhed.

§ 3 Formål

Netværkets formål er at gavne medlemmernes interesser ved:

 • At indsamle og formidle viden og erfaringer på området
 • At oprette idebank med temaer
 • At skabe kollegialt netværk, der kan yde støtte til løsning af uddannelses- og arbejdsmæssige opgaver
 • At opmuntre til og bistå ved undersøgelser af arbejdsområdet
 • At støtte ergoterapeuter til at indgå i samarbejde omkring sundhedsfremme
 • At bistå regionsbestyrelser, hovedbestyrelsen og afdeling Fag & Politik i Etf vedrørende spørgsmål inden for netværkets faglige område

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1
Den årlige generalforsamling er netværkets højeste myndighed.

Stk. 2
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel og med angivelse af hvor generalforsamlingen afholdes samt dagsorden.
Indkaldelsen annonceres på www.etf.dk og Facebook og/eller tilsendes medlemmerne af netværket.

Stk. 3
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 4
Der kan indkaldes til ekstraordinært besluttende generalforsamling, når 1/3 af medlemmerne eller 3 medlemmer af bestyrelsen forlanger det.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 3 uger efter krav er fremsat og med mindst 2 ugers varsel.
Indkaldelse følger i øvrigt § 4, stk. 2.

Stk. 5
Stemmeret ved generalforsamlingen opnås ved personligt fremmøde og når årets kontingent er betalt.

Stk. 6
Dagsorden til generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forrige hele kalenderår
 4. Indkomne forslag
 5. Fastlæggelse af arbejdsprogram for det kommende år
 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende hele kalenderår
 7. Budget for det kommende hele kalenderår
 8. Valg af bestyrelse
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af økonomisk kontrollant og -suppleant
 11. Eventuelt

Stk. 7
Alle valg afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

Stk. 8
Referatet udsendes til alle medlemmer eller lægges på www.etf.dk.

§ 5 Bestyrelsen

Stk. 1
Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer og 2 suppleanter.

Stk. 2
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3
Hvert lige år er 1-2 bestyrelsesmedlemmer på valg.
Hvert ulige år er 2-3 bestyrelsesmedlemmer på valg.

Stk. 4
Bestyrelsen har det daglige ansvar mellem de årlige generalforsamlinger.

Stk. 5
Konstitution: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og økonomiansvarlig samt med fx sekretær og webansvarlig.

§ 6 Økonomi

Stk. 1
Kontingent fastsættes for 1 år ad gangen.

Stk. 2
Bestyrelsen vælger af sin midte en økonomiansvarlig, der bemyndiges til at tegne netværket.

Stk.3
Netværket kan have indtægter fra eget kontingent, arrangementer og tilskud fra Etf centralt.

Stk.4
Netværket skal følge de af Etf fastsatte regler for regnskabsaflæggelse og revision.

§ 7

Ændring af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling og såfremt 2/3 flertal af de stemmeberettigede deltagere på generalforsamlingen stemmer for.

§ 8 Opløsning

Stk. 1
Netværket kan kun opløses, såfremt 2/3 flertal af de på generalforsamlingen fremmødte stemmer for det eller ved urafstemning blandt alle medlemmer.

Stk. 2
Ved opløsning af netværket overgår evt. overskydende midler til Etf.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på stiftende møde den 12.3.2010.

Revideret på generalforsamling den 8.3.2012, 12.6.2014 og 28.5.2015.

Sidst opdateret
23.05.2022