Hjem > Ergoterapi og politik > Faglige Fora > EFS Udviklingshandicap > Om os - EFS for Udviklingshandicap

Om os - EFS for Udviklingshandicap

Læs mere om EFS for Udviklingshandicap

Bestyrelsen - kontakt

Kontaktpersoner

Jannik Schøne, Formand
jscho@hillerod.dk
Bocenter for unge og voksne med særlige behov - Boligerne på Skovstien

Økonomiansvarlig
Maria Sørensen
msor@gentofte.dk
Center for specialterapi

Medlem af bestyrelsen
Karoline Høyrup Sørensen
karoline.hoyrup.sorensen@skanderborg.dk
Landsbyen Sølund

Tine Danino Jensen
tine-jensen@mailcity.com
Favrskov voksenhandicap

Andrea Hadberg
ahadberg@hotmail.com
Center for specialterapi

Suppleant til bestyrelsen

Simone Julie Andreasen
simonejuliejac@gmail.com
Blindecenter Bredegård

Gitte Kolding Jørgensen
gitte.kolding.jorgensen@gmail.com
Bocenter for unge og voksne med særlige behov - Vingen

 

Vedtægter

Vedtægter
 

§ 1. Selskabets navn

Ergoterapifagligt Selskab for Udviklingshæmning og Udviklingsforstyrrelser.

§ 2. Formål og opgaver

Stk. 1. Selskabets formål

 • At udvikle ergoterapi ift. mennesker med udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelser.
 • At understøtte den faglige identitet blandt ergoterapeuter, der arbejder med mennesker med udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelser.
 • At arbejde for at skabe forskning og udvikle kvalitet i ergoterapi ift. mennesker med udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelser.
 • At synliggøre for omverdenen, hvad ergoterapeuter kan bidrage med ift. mennesker med udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelser.

Stk. 2. Selskabets opgaver

Opgaverne, som er knyttet til selskabet, tager udgangspunkt i selskabets formålsparagraf og fastlægges nærmere i et arbejdsprogram ved generalforsamlingen. Arbejdsprogrammet forelægges for Ergoterapeutforeningens Hovedbestyrelse til orientering og kommentering.

Bestyrelsen skal:

 • Skabe muligheder for erfaringsudveksling og faglig udvikling for ergoterapeuter, der arbejder med mennesker med udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelser. Det kan ske gennem: Faglige arrangementer, fælles fora på sociale medier eller lignende.
 • Informere om arrangementer m.m. via Ergoterapeutforeningens kommunikationskanaler.
 • Understøtte Ergoterapeutforeningens interessevaretagelse ift. mennesker med udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelser. Det indbefatter bl.a. at bestyrelsen: Er sparringspartner ift. høringssvar, indgår i udpegninger til udvalgsarbejde i styrelser m.m. og bidrager med cases og faglige problemstillinger, der kan fremlægges for interessenter.

§ 3. Selskabets struktur

Stk. 1. Selskabet ledes af en bestyrelse på fem personer samt to suppleanter, som alle er medlemmer af selskabet.

Stk. 2. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en toårig periode. Suppleanter vælges ligeledes for en toårig periode. To bestyrelsesmedlemmer og en suppleant vælges i lige år, og tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant vælges i ulige år.

Stk. 2a. Overgangsbestemmelse. Ved første bestyrelsesmøde efter stiftende generalforsamling udvælger den nye bestyrelse i fællesskab hvilke to bestyrelsesmedlemmer og hvilken suppleant, der skal på valg ved næste generalforsamling. §3 stk. 2a. udgår ved den førstkommende generalforsamling efter den stiftende generalforsamling.

Stk. 3. Medlemmer er ergoterapeuter, der er medlem af Ergoterapeutforeningen og Ergoterapifagligt selskab for udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelser.

§ 4. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. 

Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes hvert år. I forbindelse med generalforsamlingen kan der afholdes et fagligt arrangement.

Stk. 3. Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst fire ugers varsel. Det sker via Ergoterapeuten eller annoncering på www.etf.dk samt pr. e-mail til medlemmer af selskabet. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden samt evt. forslag til vedtægtsændringer. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Alle medlemmer har stemmeret ved personligt fremmøde, og alle medlemmer er valgbare.

Stk. 5. Der kan indkaldes til ekstraordinært besluttende generalforsamling, når tre af bestyrelsesmedlemmerne eller mindst en fjerdedel af selskabets medlemmer forlanger det. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest to uger efter, at kravet er fremsat og med mindst fire ugers varsel ledsaget af dagsorden. Indkaldelse sker via www.etf.dk samt pr. e-mail til medlemmerne af selskabet.

Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 

 1. Velkomst
 2. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg
 3. Gennemgang af dagsorden
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Regnskab
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Vedtægtsændringer 
 8. Indkomne forslag 
 9. Drøftelse af bestyrelsens arbejdsprogram 
 10. Budget
 11. Valg af bestyrelse og økonomisk kontrollant 
 12. Nyt fra og dialog med Ergoterapeutforeningen
 13. Eventuelt 

Stk. 7. Stemmeafgivning sker skriftligt, såfremt der er ønske herom.

§ 5. Bestyrelse

Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig efter valget med en formand og en økonomiansvarlig.

Stk. 2. Selskabets formand og økonomiansvarlige udgør selskabets forretningsudvalg samt tegner selskabet økonomisk.

Stk. 3. Hvis et bestyrelsesmedlem går af i utide, indtræder 1. suppleanten. Suppleanten indgår i det afgående medlems valgperiode. Bestyrelsen har mulighed for at være selvsupplerende, når suppleantlisten er udtømt.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmernes faktiske udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder afholdes af selskabet.

Stk. 6. Bestyrelsen kan vælge at udarbejde en forretningsorden som grundlag for bestyrelsens arbejde.

Stk. 7. Såfremt bestyrelsen vælger at nedsætte arbejdsgrupper eller udvalg, tilstræbes det, at et af bestyrelsesmedlemmerne udpeges til at indgå heri.

§ 6. Økonomi

Stk. 1. Selskabet finansieres af egne indtægter, fx fra kontingent fra medlemmer, kurser, temadage, arrangementer m.v. samt af tilskud fra Ergoterapeutforeningens driftsmidler. 

Stk. 2. Selskabet skal følge de af Ergoterapeutforeningen fastsatte regler for regnskabsaflæggelse og revision. 

Stk. 3. Ergoterapeutforeningen varetager bogholderi- og regnskabsfunktionen for selskabet. Bilag skal som minimum attesteres af enten formand eller den økonomiansvarlige via underskrift på bilaget eller via efterfølgende e-mail. Ingen kan attestere egne bilag.

Stk. 4. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og opkræves hos medlemmer én gang årligt i januar. Undlader medlemmet at betale kontingentet, sender Ergoterapeutforeningen en påmindelse, og betales denne ikke, udmeldes medlemmet automatisk uden yderligere rykkere. 

§ 7. Indmeldelse og udmeldelse

Stk. 1. Alle medlemmer indmelder sig via etf.dk.

Stk. 2. Alle medlemmer og særligt bestyrelsesmedlemmer er forpligtet til at give Ergoterapeutforeningen besked, når der sker ændringer i deres data, fx adresse, telefonnummer, e-mail m.v. 

Stk. 3. Udmeldelse af selskabet skal ske via etf.dk.

§ 8. Vedtægter

Stk. 1. Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst to tredjedele af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer af selskabet på generalforsamlingen. 

Stk. 2. Herefter sendes vedtægtsændringerne til Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse, som er overordnet ansvarlig for selskabet og skal godkende bestyrelsens og medlemmernes forslag til ændringer i vedtægterne. Hovedbestyrelsens hjemmel til at påtage sig det overordnede ansvar for selskabet findes i Ergoterapeutforeningens vedtægter § 18.

§ 9. Opløsning af selskabet

Stk. 1. Selskabets opløsning kræver mindst to tredjedele majoritet blandt samtlige medlemmer i selskabet. Dette afgøres ved elektronisk eller skriftlig urafstemning blandt medlemmerne. 

Stk. 2. Er der to tredjedele majoritet for selskabets opløsning, kan Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse træffe endelig afgørelse om opløsning og samtidig træffe afgørelse om anbringelse af selskabets formue. Selskabets formue skal anvendes indenfor områderne dansk ergoterapi og ergoterapividenskabeligt arbejde.

Sidst opdateret
21.05.2021